Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maza apmēra prasības - Ungārija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas ungāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Jā, šāda procedūra (“maza apmēra prasību” procedūra) ir pieejama, un tā ir noteikta 1952. gada Likumā Nr. III par Civilprocesa kodeksu.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Maza apmēra prasību procedūra ir pieejama tādu lietu ietvaros, kas ierosinātas, saistībā ar iebildumu paziņojumu par maksājuma rīkojumu, kurš izdots tikai par tādu maksājumu izpildi, kuru vērtība nepārsniedz 1 miljonu Ungārijas forintu.

1.2 Procedūras piemērošana

Procedūru īsteno rajona tiesas (járásbíróság).

1.3 Veidlapas

Pieteikuma veidlapas prasības  iesniegšanai nav paredzētas, taču attiecībā uz maksājuma rīkojuma procedūrām, kas notiek pirms šādu pieteikumu iesniegšanas un ietilpst civiltiesību notāru kompetencē, šāda veidlapa ir pieejama Ungārijas Civiltiesību notāru palātas mājaslapā un notāru birojos.

1.4 Advokāta palīdzība

Palīdzība ir pieejama. Lai veicinātu tiesību realizēšanu, fiziskas personas, kuru ienākumu apmērs un finansiālais stāvoklis neļauj segt procesuālās izmaksas, pēc viņu lūguma tiek pilnībā vai daļēji atbrīvotas no šo izdevumu segšanas. Saskaņā ar Likumu par nodevām puses var būt tiesīgas uz samazinātām tiesas nodevām (atbrīvojums no nodevām vai tiesības atlikt to samaksu), un personām, kurām tas nepieciešams, ir tiesības izmantot arī juridiskā konsultanta vai advokāta pakalpojumus saskaņā ar Likumu par juridisko palīdzību – ja tas nepieciešams šo personu tiesību efektīvai īstenošanai.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Tiesvedībās, kas sāktas, pamatojoties uz iebildumu paziņojumu par saņemtu maksājuma rīkojumu, tiesa ne vēlāk kā ar tiesas sēdes pavēsti atbildētājam paziņo par faktiem un pierādījumiem, kurus ir iesniedzis prasītājs. Puse var iesniegt pierādījumus, vēlākais, sēdes pirmajā dienā. Izņēmuma gadījumā puse var sniegt pierādījumus jebkurā procesa brīdī, ja pretējā puse tam piekrīt vai arī ja puse, iesniedzot pierādījumus, atsaucas uz faktiem vai pierādījumiem, galīgiem tiesas lēmumiem vai citiem administratīviem aktiem, kas pusei no viņas neatkarīgu apstākļu dēļ kļuvuši zināmi pēc noteiktā pierādījumu sniegšanas termiņa vai par ko puse no tās neatkarīgu apstākļu dēļ ir tikusi informēta pēc noteiktā termiņa, un ja puse iesniedz pietiekamus pierādījumus šāda apgalvojuma pamatojumam.

Ja pieteikumā ir veikti grozījumi vai ir iesniegta pretprasība, puse var iesniegt atbilstošus pierādījumus, kad tiek veikti grozījumi / iesniegta pretprasība, savukārt kompensācijas prasību apstrīdēšanas gadījumos pierādījumus saistībā ar kompensācijas prasību var iesniegt vienlaikus ar iebildumu paziņojumu. Tiesai ir jānoraida jebkādi pierādījumi, kas ir iesniegti, pārkāpjot šos noteikumus. Kopumā ir piemērojami vispārējie noteikumi par pierādījumiem.

1.6 Rakstiska procedūra

Tiesa arī veic uzklausīšanu.

1.7 Sprieduma saturs

Sprieduma saturu nosaka vispārpiemērojamas normas, ievērojot nosacījumu, ka pēc sprieduma rezolutīvās daļas puses ir jāinformē par elementiem, kuri ietverami apelācijas sūdzībā, un par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja šādi elementi netiek iekļauti.

1.8 Izmaksu kompensācija

Parasti ir piemērojams princips “zaudētājs maksā”.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Attiecībā uz pārsūdzības iespēju ir noteikti vairāki ierobežojumi, no kuriem visbūtiskākais ir tas, ka spriedumu var pārsūdzēt tikai tad, ja pirmajā instancē ir pieļauti procesuālo noteikumu smagi pārkāpumi vai arī ja ir nepareizi piemērotas tās tiesību normas, uz kuru pamata lieta tika izskatīta pēc būtības. Attiecībā uz apelācijas sūdzību iesniegšanu un apelācijas sūdzību iesniegšanas termiņiem ir piemērojami vispārējie noteikumi, t. i., tās jāiesniedz tiesā, kas pieņēma lēmumu pirmajā instancē, 15 dienās pēc sprieduma izdošanas un tās izskatīs kompetentā apgabala tiesa (törvényszék).


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 16/10/2017