Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Искове с малък материален интерес - Литва

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница литовски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Националната процедура за искове с малък материален интерес се определя в глава XXIV, част IV на Гражданския процесуален кодекс (Civilinio proceso kodeksas) на Република Литва.

Европейските искове с малък материален интерес се разглеждат по реда на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, като тези дела се разглеждат в съответствие с общите правила относно производствата за разрешаване на спорове, като се вземат предвид изключенията, предвидени в Закона на Република Литва за прилагане на правото на Европейския съюз и на международното право в областта на гражданското производство (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Националната процедура за искове с малък материален интерес се прилага за парични искове в размер до 5000 LTL (приблизително 1450 EUR).

Европейската процедура за искове с малък материален интерес се прилага за граждански искове, чиято стойност не надхвърля 2000 EUR. Процедурата не се прилага за дела, които засягат: статута или правоспособността на физически лица; вещни права, произтичащи от съпружески отношения, задължения за издръжка, завещания и наследство; банкрут, производства, свързани с обявяването на дружества или други юридически лица в несъстоятелност, социално осигуряване, арбитраж, трудовото право, наем на недвижими имоти, с изключение на съдебни процеси по парични искове, както и нарушения на правото на личен живот и на правата, свързани с личността, включително клевета.

1.2 Прилагане на производството

Процедурата се прилага от 1 януари 2009 г. Делата по европейската процедура за искове с малък материален интерес се разглеждат от окръжните съдилища в съответствие с правилата за териториална компетентност, установени в Гражданския процесуален кодекс на Република Литва, т.е. от окръжните съдилища в съответните градове или окръзи.

В случаите, посочени в член 4, параграф 3 и в член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 861/2007, съдът трябва да информира ищеца/ответника, че има право да предяви иск/насрещен иск не по-късно от 14 дни от получаването на уведомлението от съда, в съответствие с изискванията, посочени в Гражданския процесуален кодекс на Република Литва. Когато ищецът/ответникът не успее да подаде правилно попълнен иск/насрещен иск в съда в рамките на срока, посочен в параграф 1 от настоящия член, искът се счита за неподаден и се връща на ищеца/ответника по съдебен ред. Подобно решение може да се обжалва с нарочна жалба.

1.3 Формуляри

Формулярите се предоставят от съдилищата и могат да бъдат свалени от уебсайта на Националната администрация на съдилищата Връзката отваря нов прозорецhttp://www.teismai.lt/en/ и от електронния съдебен портал Връзката отваря нов прозорецhttps://e.teismas.lt/lt/public/home/

1.4 Помощ

Присъствието на правен представител/адвокат не е необходимо. Съдът предлага съдействие при попълването на формулярите, но не и съвети по материалната страна на иска.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Събирането на доказателства се урежда в глава XIII, част II на Гражданския процесуален кодекс.

1.6 Писмено производство

В съответствие с националната процедура за искове с малък материален интерес съдът, който разглежда дадено дело, може да вземе решение относно формата и процедурата за неговото разглеждане. Устно изслушване може да се проведе, когато поне една от страните е подала подобно искане. В рамките на писмената процедура страните по делото не се призовават и не присъстват на съдебното заседание. Страните по делото биват уведомени за провеждането на писмена процедура в съответствие с член 133, параграф 3 от Гражданския процесуален кодекс. Когато дадено дело се разглежда по същество в рамките на писмена процедура, датата, часът и мястото на съдебното заседание, както и съдебният състав се обявяват на специален уебсайт (Връзката отваря нов прозорецhttp://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/) най-малко седем дни преди датата на съдебното заседание освен в случаите, предвидени в ГПК, когато страните се уведомяват по различна процедура. Въпросната информация се предоставя също и от деловодството на съда.

1.7 Съдържание на съдебното решение

В съответствие с националната процедура за искове с малък материален интерес решението на съда трябва да съдържа уводна и същинска част, както и кратко изложение на мотивите.

1.8 Възстановяване на разноски

Размерът на съдебната такса (žyminis mokestis) по исковете с малък материален интерес се определя в член 80, параграф 1, точка 1 от Гражданския процесуален кодекс на Република Литва. Общо 3 % от цената на иска, но не по-малко от 50 LTL.

1.9 Възможност за обжалване

В член 29 от закона се предвижда, че решенията на литовските съдилища, произнесени по европейската процедура за искове с малък материален интерес, подлежат на обжалване. Процедурата по обжалване се урежда в членове 301—333 от Гражданския процесуален кодекс на Литва. В съответствие с член 307, параграф 1 от ГПК, когато са налице основания за обжалване, жалбата може да се подаде в срок от 30 дни от датата на съдебното решение.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 21/10/2019