Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maza apmēra prasības - Lietuva

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas lietuviešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa (Civilinio proceso kodeksas) IV daļas XXIV nodaļā ir paredzēta valsts maza apmēra prasību procedūra.

Eiropā maza apmēra prasības izskata saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Eiropas maza apmēra prasību lietas izskata saskaņā ar strīdu izšķiršanas procedūras vispārējiem noteikumiem, ņemot vērā izņēmumus, kas paredzēti Lietuvas Republikas Likumā, ar ko īsteno Eiropas Savienības un starptautiskos tiesību aktus par civilprocesa norisi (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Valsts maza apmēra prasību procedūru piemēro finansiālām prasībām līdz LTL 5000 (aptuveni EUR 1450).

Eiropas maza apmēra prasību procedūru piemēro civilprasībām, kuru summa nepārsniedz EUR 2000. Šo procedūru nepiemēro lietām par: fizisku personu statusu vai tiesībspēju; īpašumtiesībām, ko rada laulības, uzturēšanas, testamentu un mantošanas tiesiskās attiecības; bankrotiem, tiesvedību saistībā ar maksātnespējīgu uzņēmējsabiedrību vai citu juridisku personu likvidāciju, sociālo nodrošinājumu, šķīrējtiesām, darba tiesībām, nekustamā īpašuma nomu vai īri, izņemot naudas prasījumiem, kā arī privātās dzīves neaizskaramības un ar to saistītu tiesību pārkāpumiem, arī goda un cieņas aizskaršanu.

1.2 Procedūras piemērošana

Procedūru piemēro no 2009. gada 1. janvāra. Eiropas maza apmēra prasības izskata apgabala tiesas saskaņā ar teritoriālās jurisdikcijas noteikumiem, kas paredzēti Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksā, proti, pilsētu vai rajonu tiesas.

Regulas (EK) Nr. 861/2007 4. panta 3. punktā un 5. panta 7. punktā noteiktajos gadījumos tiesai jāinformē prasības iesniedzējs / atbildētājs, ka viņam ir tiesības iesniegt prasību/pretprasību ne vēlāk kā 14 dienās pēc tiesas paziņojuma saņemšanas saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksā. Ja prasības iesniedzējs / atbildētājs šā punkta 1. teikumā noteiktajā termiņā neiesniedz tiesai pareizi aizpildītu prasības/pretprasības pieteikumu, uzskata, ka prasības pieteikums nav iesniegts, un to ar tiesas nolēmumu atgriež prasības iesniedzējam / atbildētājam. Šādu tiesas nolēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot atsevišķu apelācijas sūdzību.

1.3 Veidlapas

Veidlapas ir pieejamas tiesās, vai arī tās var lejupielādēt no Valsts Tiesu administrācijas tīmekļa vietnes Saite atveras jaunā logāhttp://www.teismai.lt/en/ un no tiesas dienestu tīmekļa vietnes Saite atveras jaunā logāhttps://e.teismas.lt/lt/public/home/.

1.4 Advokāta palīdzība

Juridiskā pārstāvja / advokāta klātbūtne nav nepieciešama. Tiesas nodrošina palīdzību saistībā ar veidlapu aizpildīšanu, taču nesniedz konsultācijas par prasību pēc būtības.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Pierādījumu vākšana ir reglamentēta Civilprocesa kodeksa II daļas XIII nodaļā.

1.6 Rakstiska procedūra

Saskaņā ar valsts maza apmēra prasību procedūru tiesa, kas izskata lietu, var pati lemt par lietas izskatīšanas norisi un procedūru. Lietu var izskatīt mutiski, ja to ir pieprasījusi vismaz viena puse. Ja procedūra notiek rakstiski, lietā iesaistītās personas netiek pieaicinātas un nepiedalās lietas izskatīšanā tiesā. Lietā iesaistītajām personām par rakstisko procedūru paziņo saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 133. panta 3. punktu. Ja lietu izskata pēc būtības, piemērojot rakstisku procedūru, īpašā tīmekļa vietnē (Saite atveras jaunā logāhttp://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/) vismaz septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas paziņo lietas izskatīšanas datumu, laiku un vietu, kā arī tiesas sastāvu, izņemot kodeksā noteiktus gadījumus, kad pusēm informāciju sniedz, izmantojot citu procedūru. Minēto informāciju sniedz arī tiesas birojs.

1.7 Sprieduma saturs

Saskaņā ar valsts maza apmēra prasību procedūru tiesas nolēmumā jābūt ievaddaļai un rezolutīvajai daļai, kā arī jāsniedz īss pamatojums.

1.8 Izmaksu kompensācija

Par maza apmēra prasībām ir jāmaksā tiesas nodeva (žyminis mokestis) tādā apmērā, kā noteikts Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa 80. panta 1. punkta 1) apakšpunktā. Nodeva atbilst 3 % no prasības summas, taču nav mazāka par LTL 50.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Likuma 29. pantā noteikts, ka Lietuvas tiesu nolēmumus, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas maza apmēra prasību procedūru, var pārsūdzēt. Pārsūdzības procedūru reglamentē Lietuvas Civilprocesa kodeksa 301.–333. pants. Saskaņā ar kodeksa 307. panta 1. punktu, ja ir iemesls pārsūdzībai, apelācijas sūdzību var iesniegt 30 dienās pēc tiesas nolēmuma pieņemšanas.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 21/10/2019