Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Småmål - Litauen

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på litauiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Det nationella småmålsförfarandet beskrivs i kapitel XXIV i del IV av Republiken Litauens civilprocessrätt (Civilinio proceso kodeksas).

Europeiska småmålsärenden behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, och europeiska småmål prövas enligt de allmänna reglerna för tvistlösningsförfaranden, med de undantag som anges i Republiken Litauens lag om tillämpning av EU:s och internationell lagstiftning om civilrättsliga mål (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Det nationella småmålsförfarandet gäller för ekonomiska fordringar på upp till 5 000 litauiska litas (cirka 1 450 euro).

Det europeiska småmålsförfarandet avser civilrättsliga fordringar på högst 2 000 euro. Förfarandet gäller inte för mål som avser fysiska personers status eller rättskapacitet, rätt till egendom på grund av äktenskap, underhållsskyldighet, testamente och succession, konkurs, förfaranden som avser nedläggning av insolventa företag eller andra juridiska personer, socialförsäkring, arbitrage, arbetslagstiftning, underarrende av fast egendom, med undantag för talan om ekonomisk fordran och kränkning av den personliga integriteten samt personliga rättigheter inklusive ärekränkning.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Förfarandet har tillämpats sedan den 1 januari 2009. Europeiska småmål prövas av distriktsdomstolar enligt de regler för territoriell behörighet som anges i Republiken Litauens civilprocessrätt, dvs. av distriktsdomstolarna i städer eller distrikt.

I de fall som anges i artiklarna 4.3 och 5.7 i förordning (EG) nr 861/2007, måste domstolen informera käranden/svaranden om att han eller hon har rätt att inge en fordran/motfordran senast 14 dagar efter mottagandet av domstolens meddelande, i enlighet med kraven som anges i Republiken Litauens civilprocessrätt. Om käranden/svaranden inte inger en korrekt utformad fordran/motfordran till domstolen inom den tidsfrist som anges ovan, anses ansökan inte ha ingetts och skickas tillbaka till den kärande/svarande genom ett domstolsbeslut. Ett sådant beslut kan överklagas separat.

1.3 Formulär

Formulären tillhandahålls av domstolarna eller kan laddas ner från den nationella domstolsförvaltningens webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.teismai.lt/en/ och domstolstjänsternas webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://e.teismas.lt/lt/public/home/.

1.4 Hjälp

Närvaro av juridiskt ombud/advokat krävs inte. Domstolarna hjälper till med att fylla i formulär, men ger inga råd i fråga om själva sakfrågan.

1.5 Regler om bevisupptagning

Bevisupptagning styrs av kapitel XIII i del II i civilprocessrätten.

1.6 Skriftligt förfarande

Enligt det nationella småmålsförfarandet kan den domstol som prövar ett mål själv fatta beslut om form och förfarande för prövning av målet. En muntlig prövning kan göras om minst en av parterna har ingett önskemål om en sådan. Under ett skriftligt förfarande kommer parterna i målet inte att kallas och deltar inte i domstolsprövningen. Parterna i målet underrättas om ett skriftligt förfarande i enlighet med artikel 133.3 i civilprocessrätten. Om ett mål prövas enligt ett skriftligt förfarande meddelas datum, tid och plats för domstolsförfarandet samt domstolens sammansättning på en särskild webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/) minst sju dagar innan prövningen äger rum, med undantag för de mål som anges i civilprocessrätten, där parterna underrättas enligt ett annat förfarande. Denna information lämnas också av domstolskansliet.

1.7 Domens utformning

Enligt det nationella småmålsförfarandet måste domstolens beslut innehålla inledande och operativa delar samt en kort beskrivning av domskälen.

1.8 Ersättning för kostnader

En domstolsavgift (žyminis mokestis) motsvarande det belopp som anges i artikel 80.1.1 i Republiken Litauens civilprocessrätt tas ut för småmål. Avgiften uppgår till 3 procent av fordran, men lägst 50 litauiska litas.

1.9 Överklagande

Enligt artikel 29 i lagen kan de beslut som fattas av litauisk domstol enligt det europeiska småmålsförfarandet överklagas. Överklagandeförfarandet styrs av artiklarna 301–333 i Republiken Litauens civilprocessrätt. I enlighet med artikel 307.1 i civilprocessrätten kan ett överklagande lämnas in inom 30 dagar från den dag domstolen avkunnade sitt beslut, om det föreligger grund för ett överklagande.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 21/10/2019