Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veci s nízkou hodnotou sporu

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je určené na zjednodušenie a urýchlenie vymáhania cezhraničných pohľadávok do výšky 2000 EUR.


Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je stranám sporu k dispozícii ako alternatíva ku konaniam existujúcim podľa práva členských štátov. Rozsudok vydaný v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uznáva a vykonáva v inom členskom štáte bez potreby doložky vykonateľnosti a bez akejkoľvek možnosti namietať proti jeho uznaniu.

Štandardné formuláre pre konania s nízkou hodnotou sporu nájdete vo všetkých úradných jazykoch tu. Na začatie konania sa musí vyplniť „formulár A“. Akékoľvek príslušné sprievodné dokumenty, ako napríklad príjemky, faktúry, atď., by sa mali priložiť k tomuto formuláru.

Formulár A sa musí zaslať súdu, ktorý je príslušný sa ním zaoberať. Po tom, ako súd obdrží formulár žiadosti, musí vyplniť svoju časť „formulára na odpoveď“. Súd by mal do 14 dní odo dňa prijatia formulára žiadosti doručiť jeho kópiu spolu s formulárom na odpoveď odporcovi. Odporca má 30 dní na odpoveď, ktorú zašle tak, že vyplní svoju časť formulára na odpoveď. Súd musí zaslať kópiu akejkoľvek odpovede navrhovateľovi do 14 dní.

Súd musí do 30 dní odo dňa prijatia prípadnej odpovede odporcu buď vyniesť rozsudok v konaní vo veci s nízkou hodnotou sporu alebo si od ktorejkoľvek strany sporu vyžiadať ďalšie podrobnosti v písomnej forme alebo predvolať strany sporu na ústne pojednávanie. V prípade ústneho pojednávania nie je zastupovanie advokátom nutné.

Na základe tohto formulára (ktorý bude možno nutné preložiť do jazyka druhého členského štátu) a kópie rozsudku je tento rozsudok vykonateľný vo všetkých ostatných členských štátoch Európskej únie bez akýchkoľvek ďalších formalít. Jediným dôvodom na odmietnutie výkonu rozsudku v inom členskom štáte je ten, ak je nezlučiteľný s iným rozsudkom vydaným v inom členskom štáte medzi tými istými stranami. Výkon rozsudku prebieha v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi členského štátu, v ktorom sa rozsudok vykonáva.

Súvisiace odkazy

Príručka pre používateľov k európskemu konaniu vo veciach s nízkou hodnotou sporuPDF(763 Kb)sk

Praktická príručka pre uplatňovanie s nízkou hodnotou sporuPDF(1317 Kb)sk

Veci s nízkou hodnotou sporu – oznámenia členských štátov a vyhľadávací nástroj na identifikáciu príslušných súdov a orgánov

Pre získanie podrobných informácií o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo vnútroštátnych konaniach zvoľte jednu z vlajok uvedených napravo.

 


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 03/06/2016