Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Έντυπα για μικροδιαφορέςΟ Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών αποσκοπεί στη βελτίωση και στην απλούστευση της εκδίκασης αστικών και εμπορικών διαφορών στις οποίες η αξία της απαίτησης δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 EUR.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Δανίας.

Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών διεξάγεται βάσει τυποποιημένων εντύπων. Αποτελεί καταρχήν έγγραφη διαδικασία, εκτός εάν το δικαστήριο κρίνει αναγκαία τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας.

Εξάλλου, ο κανονισμός καθορίζει προθεσμίες τόσο για τους διαδίκους όσο και για το δικαστήριο, με στόχο την επίσπευση της εκδίκασης των διαφορών.

Τα τέσσερα τυποποιημένα έντυπα που προβλέπονται στον κανονισμό διατίθενται παρακάτω. Επί του παρόντος, διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή PDF (μπορείτε να τα συμπληρώσετε στον υπολογιστή σας και να τα εκτυπώσετε):

Έντυπο A - Έντυπο της αγωγήςPDF(164 KB)el

Έντυπο B - Αίτημα του δικαστηρίου για συμπλήρωση ή/και διόρθωση του εντύπου της αγωγήςPDF(68 KB)el

Έντυπο Γ - Έντυπο απάντησηςPDF(71 KB)el

Έντυπο Δ - Βεβαίωση σχετικά με απόφαση που εκδόθηκε με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορώνPDF(65 KB)el

Τα επιγραμμικά (δυναμικά) έντυπα θα είναι διαθέσιμα σύντομα.

Σχετικός σύνδεσμος

Επισημαίνεται ότι ο οδηγός δεν περιλαμβάνει τις αλλαγές που εφαρμόζονται από τις 14 Ιουλίου 2017. Εξακολουθεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και διευκρινίσεις, αλλά κατά την ανάγνωσή του θα πρέπει να ανατρέχετε στην πράξη τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.

Πρακτικός Οδηγός για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας ΜικροδιαφορώνPDF(1354 Kb)el


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/08/2017