Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Väiksemate kohtuvaidluste vormidLingil klikates avaneb uus akenNõukogu 11. juuli 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus, püütakse täiustada ja lihtsustada selliste tsiviil- ja kaubandusasjade menetlemist, mille puhul nõude väärtus ei ületa 5000 eurot.

Kõnealust määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, välja arvatud Taani.

Väiksemate nõuete menetlus toimib tüüpvorme kasutades. Tegemist on kirjaliku menetlusega, välja arvatud juhul, kui kohus peab vajalikuks korraldada suulise ärakuulamise.

Määrusega on vaidluste lahendamise kiirendamiseks kehtestatud pooltele ja kohtule ka tähtajad.

Altpoolt leiate neli määruses sätestatud tüüpvormi. Need on praegu muudetavas PDF-vormingus (saate need täita oma arvutis ja seejärel välja printida):

Vorm A - NõudevormPDF(150 KB)et

Vorm B - Kohtu taotlus nõudevormi täiendamiseks ja/või parandamiseksPDF(67 KB)et

Vorm C - VastusvormPDF(62 KB)et

Vorm D - Kinnitus euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames tehtud kohtuotsuse kohtaPDF(63 KB)et

Varsti võetakse kasutusele dünaamilised veebivormid.

Lingid

Alates 14. juulist 2017 tehtud muudatusi selles dokumendis ei kajastata. Siit leiate kasulikku teavet ja selgitusi, kuid tutvuge lisaks muudatustega, mis on tehtud määrusesse (EÜ) 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Praktiline juhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohaldamiseksPDF(1285 Kb)et


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 16/08/2017