Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας

Σε αρκετά κράτη μέλη υπάρχουν ειδικά δικαστήρια, που εκδικάζουν συγκεκριμένες υποθέσεις. Συχνά, αυτού του είδους τα δικαστήρια επιλαμβάνονται διαφορών που αφορούν διοικητικές υποθέσεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις διαφορών μεταξύ ιδιωτών ή επιχειρήσεων.


Αρκετά κράτη μέλη διαθέτουν ειδικά δικαστήρια για διοικητικές υποθέσεις, δηλαδή για διαφορές μεταξύ δημοσίων αρχών και ιδιωτών ή εταιρειών που σχετίζονται με αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης, όπως διαφορές σχετικά με άδεια οικοδόμησης, άδεια λειτουργίας μίας επιχείρησης ή πράξη επιβολής φόρου.

Όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών και/ή επιχειρήσεων («αστικές υποθέσεις»), σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν ειδικά δικαστήρια που εκδικάζουν εργατικές υποθέσεις.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2019

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Βέλγιο

Στη σελίδα αυτή γίνεται ανασκόπηση των ειδικών δικαστηρίων του Βελγίου.


Ειδικά δικαστήρια

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια που ειδικεύονται σε ένα τομέα (εργατικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο) βλ. τη σελίδα για τα «Τακτικά δικαστήρια».

Το Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικό Δικαστήριο εξετάζει τη συνταγματικότητα των νόμων, διαταγμάτων και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Εποπτεύει επίσης την ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των ομόσπονδων οργανισμών και του ομοσπονδιακού κράτους.

Απαρτίζεται από 12 δικαστές που εποπτεύουν την τήρηση του Συντάγματος από τους βέλγους νομοθέτες. Μπορεί να ακυρώσει και να αναστείλει νόμους, διατάγματα και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Το Συνταγματικό Δικαστήριο δημιουργήθηκε ως ειδικό δικαστήριο. Λόγω της ιδιόμορφης αποστολής του είναι ανεξάρτητο τόσο από τη νομοθετική όσο και από την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία.

Διαδέχθηκε το «Cour d’arbitrage», το οποίο δημιουργήθηκε το 1980, κατά την προοδευτική μετατροπή του Βελγίου σε ομοσπονδιακό κράτος. Η προηγούμενη ονομασία του δόθηκε από το Σύνταγμα λόγω της ιδιόμορφης αποστολής του να ενεργεί ως διαιτητής μεταξύ των διαφόρων νομοθετών, του ομοσπονδιακού κράτους, των κοινοτήτων και των περιφερειών. Τότε, η αποστολή του περιοριζόταν στον έλεγχο της συμβατότητας των νόμων, διαταγμάτων και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου με τους κανόνες κατανομής αρμοδιοτήτων που προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Η ονομασία «Cour constitutionnelle», την οποία φέρει από τις 7 Μαΐου 2007 εκφράζει καλύτερα τις αρμοδιότητές του, οι οποίες επεκτάθηκαν στον έλεγχο των νόμων, διαταγμάτων και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου σε σχέση με τον τίτλο ΙΙ του Συντάγματος (άρθρα 8 έως 32 περί των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των Βέλγων), καθώς και με τα άρθρα 170 και 172 (φορολογική νομιμότητα και ισότητα) και 191 (προστασία των αλλοδαπών).

6 δικαστές ανήκουν στη γαλλική γλωσσική ομάδα και 6 στην ολλανδική γλωσσική ομάδα. Ένας από τους δικαστές πρέπει να έχει επαρκή γνώση γερμανικών. Σε κάθε γλωσσική ομάδα, 3 δικαστές έχουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία ως μέλη κοινοβουλευτικού σώματος και 3 έχουν ασχοληθεί με τον κλάδο του δικαίου (καθηγητής νομικής σε βελγικό πανεπιστήμιο, δικαστής του Ακυρωτικού Δικαστηρίου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, εισηγητής του Συνταγματικού Δικαστηρίου). 

Πηγή: δικτυακός τόπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικού Δικαστηρίου.

Τα διοικητικά δικαστήρια

Συμβούλιο της Επικρατείας

Όργανο συμβουλευτικού και συγχρόνως δικαιοδοτικού χαρακτήρα, σημείο τομής της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτο Συμβούλιο της Επικρατείας οφείλει την ύπαρξή του κατά κύριο λόγο στη βούληση του νομοθέτη να εξοπλίσει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με ένα αποτελεσματικό μέσο προσφυγής κατά των παράτυπων διοικητικών πράξεων που τους προξενούν ζημία.

Συνεπώς, οι κύριες αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι η αναστολή και η ακύρωση των διοικητικών πράξεων (ατομικών πράξεων και κανονισμών) που είναι αντίθετες προς τους ισχύοντες κανόνες δικαίου.

Εντούτοις, η προστασία από τη διοικητική αυθαιρεσία δεν είναι η μόνη αποστολή του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ασκεί επίσης καθήκοντα συμβουλευτικού οργάνου σε νομοθετικά και κανονιστικά θέματα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ασκεί επίσης καθήκοντα ακυρωτικού δικαστηρίου που εκδικάζει αναιρέσεις κατά αποφάσεων των κατώτερων διοικητικών δικαστηρίων.

Εκδίδει αποφάσεις και διατάξεις επί των αιτήσεων που του υποβάλλονται. 

Απαρτίζεται από 44 ισόβια μέλη, και συγκεκριμένα 1 πρώτο πρόεδρο, 1 πρόεδρο, 14 προέδρους τμημάτων και 28 συμβούλους της Επικρατείας.

Τα μέλη του συμμετέχουν στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και στις συνθέσεις του τμήματος διοικητικής δικαιοσύνης ή του τμήματος νομοθεσίας.

Πηγή: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακός τόπος του βελγικού Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι σχετικές νομικές βάσεις δεδομένων

Δικτυακός τόπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβουλίου της Επικρατείας.

Δικτυακός τόπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικού Δικαστηρίου.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία Δικαιοσύνης

 


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/08/2019

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Βουλγαρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Το παρόν τμήμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά δικαστήρια της Βουλγαρίας.

Ειδικά δικαστήρια

Στη Βουλγαρία δεν υπάρχουν ειδικά εργατικά, ναυτικά, εμπορικά δικαστήρια ή άλλα ειδικά δικαστήρια.  Λειτουργούν ειδικά εμπορικά τμήματα στα περιφερειακά δικαστήρια. Όλα τα δικαστήρια της δικαστικής ιεραρχίας είναι διαρθρωμένα σε αστικές και ποινικές συνθέσεις, τμήματα και συλλογικά όργανα.


Διοικητικά δικαστήρια

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας το 2006 καθιερώθηκε στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ένα σύστημα διοικητικών δικαστηρίων. Το σύστημα διοικητικής δικαιοσύνης αποτελείται από 28 διοικητικά δικαστήρια σε περιφερειακό επίπεδο και ένα Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο.

Διοικητικά δικαστήρια σε περιφερειακό επίπεδο

Τα διοικητικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία ως προς όλες τις προσφυγές που αφορούν :

 • την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση ή κήρυξη της ακυρότητας διοικητικών πράξεων,
 • την κήρυξη της ακυρότητας ή ακύρωση διακανονισμών δυνάμει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,
 • ένδικα μέσα κατά καταχρηστικών ενεργειών και παραλείψεων της διοίκησης,
 • την προστασία έναντι παράνομης αναγκαστικής εκτέλεσης,
 • την αποζημίωση για βλάβη που απορρέει από αντίθετες προς το νόμο πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις διοικητικών αρχών και υπαλλήλων,
 • την αποζημίωση για βλάβη που απορρέει από αναγκαστική εκτέλεση,
 • τη δήλωση της ακυρότητας, την ακύρωση ή την ανατροπή αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων,
 • τη διαπίστωση της μη κανονικότητας διοικητικών πράξεων δυνάμει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ασκήσει δικαστική αγωγή για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας διοικητικού δικαιώματος ή έννομης σχέσης, εφόσον έχει λόγο και δεν διαθέτει άλλο είδος προσφυγής.

Οι υποθέσεις εξετάζονται από το διοικητικό δικαστήριο στην κατά τόπον δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η αρχή που εξέδωσε την αμφισβητούμενη διοικητική πράξη και, εφόσον η έδρα της αρχής αυτής ευρίσκεται στο εξωτερικό, από το διοικητικό δικαστήριο της πόλης της Σόφιας.

Οποιεσδήποτε διοικητικές πράξεις στις οποίες έχουν άμεση εφαρμογή οι εθνικές πολιτικές σε θέματα εξωτερικών σχέσεων, άμυνας και ασφάλειας δεν υπόκεινται σε δικαστική προσφυγή, εκτός εάν προβλέπεται άλλως από το νόμο.

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ασχολείται με τις καταγγελίες και αμφισβητήσεις πράξεων του Συμβουλίου των Υπουργών, του Πρωθυπουργού, του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού, των υπουργών, των προϊσταμένων άλλων οργάνων που υπάγονται άμεσα στο Συμβούλιο των Υπουργών, πράξεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, πράξεων της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, πράξεων των διοικητών περιφερειών και άλλων πράξεων βάσει καταστατικού·  αποφαίνεται επί αμφισβητήσεων των νομικών μέσων του παράγωγου δικαίου·  ως ακυρωτικό όργανο εξετάζει δικαστικές αποφάσεις, αποφαίνεται επί διοικητικών υποθέσεων και εξετάζει αιτήσεις ανατροπής ισχυουσών δικαστικών αποφάσεων που αφορούν διοικητικές υποθέσεις.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο συνίσταται από δύο συλλογικά σώματα, που κατανέμονται σε τμήματα. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου και οι αναπληρωτές του ηγούνται των συλλογικών σωμάτων.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Στρατιωτικά δικαστήρια

Η ιστορία των στρατιωτικών δικαστηρίων αρχίζει την 1η Ιουλίου 1879. Το 1956 το σύστημα των στρατιωτικών δικαστηρίων υπέστη αναδιάρθρωση λόγω της εγκαταστάσεως στρατευμάτων στις πόλεις της Σόφιας, του Plovdiv, του Sliven, της Βάρνας και του Pleven. Τα στρατιωτικά δικαστήρια εξακολουθούν να έχουν τη διάρθρωση αυτή.

Στρατιωτικό δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτρατιωτικό δικαστήριο

Τα στρατιωτικά δικαστήρια, ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εξετάζουν τις αξιόποινες πράξεις που διαπράττουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αξιωματικοί σε στρατιωτική υπηρεσία, στρατηγοί, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί καθώς και απλοί στρατιώτες απασχολούμενοι σε άλλα υπουργεία και οργανισμούς, πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας, του βουλγαρικού στρατού ή απασχολούμενο σε δομές που εξαρτώνται από το Υπουργείο Άμυνας, στον Οργανισμό Εθνικής Ασφάλειας και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται από στρατιωτικά δικαστήρια εξετάζονται από το Στρατιωτικό Εφετείο, ως όργανο ενδιάμεσης κατ' έφεση εξέτασης. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ορίζει τη δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων. Τα δικαστήρια αυτά έχουν το ίδιο καθεστώς με τα περιφερειακά δικαστήρια.

Διαιτητικό Δικαστήριο του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΔΔ του ΒΕΒΕ)

Το ΔΔ του ΒΕΒΕ επιλύει περιουσιακές διαφορές καθώς και διαφορές σχετικές με τη συμπλήρωση συμβάσεων ή την προσαρμογή συμβάσεων σε νέες περιστάσεις, ανεξάρτητα από το κατά πόσον ένας ή και οι δύο διάδικοι διαμένουν ή κατοικούν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ή στο εξωτερικό.

Το ΔΔ του ΒΕΒΕ επιβεβαίωσε ότι αποτελεί το σημαντικότερο διαιτητικό θεσμό στη Βουλγαρία, κερδίζοντας αξιοπιστία χάρη στο υψηλό επαγγελματικό επίπεδο της δραστηριότητάς του ως οργάνου επίλυσης νομικών διαφορών. Το ΔΔ του ΒΕΒΕ επιλύει ετησίως μεταξύ 250 και 300 διαφορών - τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό πλαίσιο. Το 82% των εθνικών υποθέσεων επιλύεται εντός εννέα μηνών, ενώ το 66% των διεθνών υποθέσεων επιλύεται εντός δώδεκα μηνών.

Ταυτοχρόνως το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαιτητικό Δικαστήριο συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία βελτίωσης της νομοθεσίας περί διαιτησίας. Δεν επιτρέπεται να παραπέμπονται στο Διαιτητικό Δικαστήριο διαφορές σχετικά με δικαιώματα όσον αφορά ακίνητα, αξιώσεις διατροφής ή δικαιώματα που απορρέουν από εργασιακές σχέσεις ή οι διαφορές σχετικά με άυλα περιουσιακά στοιχεία ή θέματα οικογενειακού δικαίου.  

Νομική βάση δεδομένων

Ιστότοποι των δικαστηρίων

Κάθε βουλγαρικό δικαστήριο διαθέτει ιστότοπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τις δραστηριότητές του, στοιχεία όσον αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις υποθέσεις που έχουν αρχειοθετηθεί ήδη καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που είναι προσιτές στο κοινό.

Ο ιστότοπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Δικαστικού Συμβουλίου παρέχει λεπτομερή κατάλογο των βουλγαρικών δικαστηρίων καθώς και τις διευθύνσεις και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους (μόνο στη βουλγαρική γλώσσα).

Οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται αμέσως μετά την έκδοσή τους στον ιστότοπο του αντίστοιχου δικαστηρίου, σύμφωνα με το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Οι αποφάσεις επί υποθέσεων που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση ή την κατάσταση της υγείας φυσικών προσώπων δημοσιεύονται χωρίς το σκεπτικό τους.

Για περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες, επισκεφθείτε τους κατωτέρω ιστοτόπους :


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2018

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Τσεχική ∆ηµοκρατία


Ειδικά δικαστήρια

Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν ειδικά δικαστήρια στην Τσεχική Δημοκρατία, αν και υπάρχουν ειδικά τμήματα των τακτικών δικαστηρίων (για εργατικές υποθέσεις).

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι η δικαστική αρχή που είναι επιφορτισμένη με την προστασία της συνταγματικότητας.

Στο Συνταγματικό Δικαστήριο οι υποθέσεις εκδικάζονται από την ολομέλεια ή από τέσσερα τριμελή τμήματα.

Αποφάσεις σε ουσιώδη θέματα εθνικής και δικαστικής φύσης, όπως για παράδειγμα η ακύρωση νόμων του Κοινοβουλίου, η κήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως έκπτωτου ή ανίκανου να ασκήσει τα καθήκοντά του ή η διάλυση ενός πολιτικού κόμματος, λαμβάνονται από την ολομέλεια σε απαρτία.

Για να βρίσκεται σε απαρτία η ολομέλεια πρέπει να είναι παρόντες όλοι οι δικαστές και για να ληφθεί απόφαση πρέπει να είναι παρόντες δέκα δικαστές. Για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα όπως η ακύρωση νόμων του Κοινοβουλίου, η κήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως έκπτωτου ή ανίκανου να ασκήσει τα καθήκοντά του και η έκδοση ετυμηγορίας βασιζόμενης σε διαφορετική νομική ερμηνεία παλαιότερης απόφασης του δικαστηρίου, απαιτείται η πλειοψηφική ψήφος εννέα δικαστών.

Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις δικάζονται από τριμελή τμήματα. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, συνταγματικές προσφυγές από φυσικά πρόσωπα ή δήμους, διαφορές σε θέματα εκλογής ή υποψηφιότητας μελών του Κοινοβουλίου και διαφορές σε θέματα αρμοδιότητας μεταξύ των κεντρικών κυβερνητικών αρχών και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποτελείται από 15 δικαστές οι οποίοι διορίζονται για δεκαετή θητεία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τη συγκατάθεση της Γερουσίας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την ανανέωση της θητείας τους.

Του δικαστηρίου προεδρεύει ο Πρόεδρος και δύο αντιπρόεδροι. Κάθε δικαστής επικουρείται από δικούς του νομικούς βοηθούς και από γραμματέα.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Συνταγματικού Δικαστηρίου.Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.usoud.cz/en/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/07/2019

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Δανία

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Δανίας.


Ειδικά δικαστήρια

Ναυτικό και εμπορικό δικαστήριο (Sø- og Handelsretten)

Από την ίδρυσή του, το 1862, το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝαυτικό και Εμπορικό Δικαστήριο εκδικάζει ναυτικές και εμπορικές υποθέσεις από ολόκληρη τη χώρα.

Η αρμοδιότητα του ναυτικού και εμπορικού δικαστηρίου έχει επεκταθεί επανειλημμένα. Σήμερα, εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν το δανικό νόμο περί σημάτων, το νόμο περί σχεδίων, το νόμο περί εμπορικών πρακτικών, το νόμο περί ανταγωνισμού, διεθνείς εμπορικούς όρους και άλλα εμπορικά θέματα.

Επίσης, το τμήμα πτωχεύσεων εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν πτώχευση, αναστολή πληρωμών, αναγκαστική ρύθμιση οφειλών και αναδιάρθρωση χρεών από την ευρύτερη περιφέρεια της Κοπεγχάγης.

Κτηματολογικό δικαστήριο (Tinglysningsretten)

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚτηματολογικό Δικαστήριο ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2007 και είναι αρμόδιο για ολόκληρη τη Δανία.

Το δικαστήριο θα αναλάβει σταδιακά τις καταχωρίσεις κτηματολογίου από τα πρωτοδικεία. Θα ασχολείται με την καταχώριση τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων, υποθηκών και άλλων βαρών, γαμικών συμφώνων κ.λπ.

Το κτηματολογικό δικαστήριο εκδικάζει διαφορές που απορρέουν από τις κτηματολογικές καταχωρίσεις. Κατά των αποφάσεών του χωρεί έφεση ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Δανίας.

Ειδικό Πειθαρχικό Δικαστήριο (Den Særlige Klageret)

Το Ειδικό Πειθαρχικό Δικαστήριο ασχολείται με πειθαρχικά θέματα που αφορούν τους δικαστές ή το υπόλοιπο νομικό προσωπικό που απασχολείται στα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων των Νήσων Φερόε και της Γροιλανδίας, καθώς και του Συμβουλίου Ενδίκων Μέσων. Επίσης, μπορεί να ανασύρει από το αρχείο ποινικές υποθέσεις και να παύσει το συνήγορο του κατηγορουμένου σε ποινικές υποθέσεις.

Το Ειδικό Πειθαρχικό Δικαστήριο απαρτίζεται από ένα δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, ένα δικαστή εφετείου, ένα δικαστή πρωτοδικείου, ένα δικηγόρο και ένα δικηγόρο με επιστημονική εμπειρία.

Διοικητικά δικαστήρια

Το νομικό σύστημα της Δανίας δεν περιλαμβάνει διοικητικά δικαστήρια.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/08/2019

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Γερµανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Γερμανίας.


Ειδικά δικαστήρια

Δικαστήρια εργατικών διαφορών

Τα δικαστήρια εργατικών διαφορών εξετάζουν κυρίως τις εργατικού δικαίου διαφορές που προκύπτουν από συμβατικές σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών (ατομικό εργατικό δίκαιο). Εξετάζουν επίσης διαφορές μεταξύ των μερών συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπως των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών (συλλογικό εργατικό δίκαιο), καθώς και μεταξύ εργοδοτών και συμβουλίου εργαζομένων.

Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια εργατικών διαφορών (ως δικαστήρια των Länder). Οι αποφάσεις στο δικαστήριο εργατικών διαφορών λαμβάνονται από τμήματα δικαστών. Οι υποθέσεις εκδικάζονται σε τμήματα από έναν επαγγελματία δικαστή που τελεί χρέη προέδρου και δύο λαϊκούς δικαστές, εκ των οποίων ένας εκπροσωπεί τον (τους) εργαζόμενο (-ους) και ένας τον (τους) εργοδότη (-ες) Οι αναγκαίες αποφάσεις εκτός των προφορικών ακροάσεων λαμβάνονται από τον πρόεδρο χωρίς τη συμμετοχή των λαϊκών δικαστών.

Τα εφετεία εργατικών διαφορών (επίσης δικαστήρια των Länder) αποφασίζουν επί προσφυγών κατά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων εργατικών διαφορών. Και στην περίπτωση αυτή, τα τμήματα αποτελούνται από έναν επαγγελματία και δύο λαϊκούς δικαστές, εκ των οποίων ένας εκπροσωπεί τον (τους) εργαζόμενο (-ους) και ένας τον (τους) εργοδότη (-ες).

Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBundesarbeitsgericht [Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών]. Τα τμήματα (Senate) του εν λόγω δικαστηρίου απαρτίζονται από έναν πρόεδρο, δύο επαγγελματίες δικαστές και δύο λαϊκούς δικαστές, εκ των οποίων ένας εκπροσωπεί τον (τους) εργαζόμενο (-ους) και ένας τον (τους) εργοδότη (-ες).

Διοικητικά δικαστήρια

Τρεις διαφορετικοί κλάδοι του δικαστικού συστήματος είναι αρμόδιοι για τις διοικητικές υποθέσεις: η γενική διοικητική δικαιοδοσία, τα δικαστήρια κοινωνικών υποθέσεων και τα φορολογικά δικαστήρια. Σημαντικό χαρακτηριστικό της γενικής διοικητικής δικαιοδοσίας και της δικαιοδοσίας επί κοινωνικών υποθέσεων και επί φορολογικών ζητημάτων είναι ότι εφαρμόζουν την αρχή της αυτεπάγγελτης εξέτασης. Επομένως, τα δικαστήρια πρέπει να ερευνήσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης με δική τους πρωτοβουλία (δηλαδή όχι μόνον κατόπιν αιτήματος ενός διαδίκου και χωρίς να δεσμεύονται από τα αιτήματα περί αποδείξεων). Αυτό συμβαίνει επειδή η ουσιαστική ορθότητα της απόφασης στην υπόθεση αφορά το δημόσιο συμφέρον.

Γενικά διοικητικά δικαστήρια

Η γενική διοικητική δικαιοδοσία έχει τρεις βαθμούς.

 1. Στον πρώτο βαθμό βρίσκονται τα διοικητικά δικαστήρια (Verwaltungsgerichte)
 2. Στον δεύτερο βαθμό βρίσκονται τα ανώτατα διοικητικά δικαστήρια σε κάθε ομόσπονδο κρατίδιο (Land – ονομάζονται Oberverwaltungsgericht ή Verwaltungsgerichtshof)
 3. Στον τελευταίο βαθμό βρίσκεται το ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο, το
  Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBundesverwaltungsgericht.

Τα διοικητικά δικαστήρια είναι συνήθως πρωτοβάθμια δικαστήρια. Τα ανώτατα διοικητικά δικαστήρια είναι κυρίως εφετεία τα οποία εξετάζουν τις αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων από νομική και ουσιαστική άποψη. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, το ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο είναι δικαστήριο άσκησης προσφυγών, το οποίο εξετάζει μόνον νομικά ζητήματα (αναίρεση).

Η γενική διοικητική δικαιοδοσία είναι καταρχήν αρμόδια για όλες τις διαφορές μεταξύ διοικήσεων και ιδιωτών που αφορούν την ορθή εφαρμογή των διοικητικών νόμων και κανονισμών. Ωστόσο (αντί των διοικητικών δικαστηρίων), τα τακτικά δικαστήρια καθίστανται αρμόδια όταν η υπόθεση περιλαμβάνει συμμετοχή της διοίκησης στην οικονομία βάσει του αστικού δικαίου (η οποία ενεργεί ως ιδιωτική επιχείρηση). καθώς και για όλες τις διαφορές που ανακύπτουν από τέτοιες δραστηριότητες. Επιπλέον, οι διαφορές που υπάγονται εκ του νόμου στα τακτικά δικαστήρια, στα δικαστήρια κοινωνικών υποθέσεων ή στη φορολογική δικαιοδοσία εξαιρούνται από τη γενική διοικητική δικαιοδοσία.

Καταρχήν, οι αποφάσεις στη διοικητική δικαιοδοσία λαμβάνονται από τμήματα δικαστών. Τα διοικητικά δικαστήρια αποτελούνται από τρεις επαγγελματίες δικαστές και δύο λαϊκούς δικαστές. Τα ανώτατα διοικητικά δικαστήρια απαρτίζονται συνήθως από τρεις επαγγελματίες δικαστές. Το ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο αποτελείται από πέντε επαγγελματίες δικαστές. Ωστόσο, στα διοικητικά δικαστήρια, οι υποθέσεις μπορούν να παραπεμφθούν σε έναν μόνο δικαστή.

Δικαστήρια κοινωνικών υποθέσεων

Η δικαιοδοσία στον τομέα της κοινωνικής νομοθεσίας διαθέτει, όπως και η διοικητική δικαιοδοσία, τρεις βαθμούς με κατάλληλη κατανομή καθηκόντων. Εκτός από το δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων (Sozialgericht), ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, υπάρχει το δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου (Landessozialgericht) σε κάθε ομόσπονδο κρατίδιο, ένα δικαστήριο άσκησης προσφυγής και το ομοσπονδιακό δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBundessozialgericht, το οποίο ενεργεί ως το ανώτατο δικαστήριο για την εκδίκαση προσφυγών για νομικά ζητήματα (αναίρεση).

Τα δικαστήρια κοινωνικών υποθέσεων είναι αρμόδια κυρίως για την εκδίκαση διαφορών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης (συντάξεις, ασφάλεια ατυχήματος και ασθενείας και ασφάλεια ανάρρωσης), ασφάλισης ανεργίας και κοινωνικής πρόνοιας. Στη δικαιοδοσία στον τομέα της κοινωνικής νομοθεσίας, οι αποφάσεις λαμβάνονται επίσης καταρχήν από τμήματα δικαστών. Το τμήμα του δικαστηρίου κοινωνικών υποθέσεων αποτελείται από έναν επαγγελματία δικαστή και δύο λαϊκούς δικαστές. Το δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων ομόσπονδου κρατιδίου και το ομοσπονδιακό δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων αποτελούνται από τρεις επαγγελματίες δικαστές και δύο λαϊκούς δικαστές.

Φορολογικά δικαστήρια

Η φορολογική δικαιοδοσία περιλαμβάνει τα πρωτοβάθμια φορολογικά δικαστήρια και το ομοσπονδιακό φορολογικό δικαστήριο, το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBundesfinanzhof, το οποίο ενεργεί ως ανώτατο δικαστήριο άσκησης προσφυγών μόνον για νομικά ζητήματα. Η αρμοδιότητα της φορολογικής δικαιοδοσίας καλύπτει κυρίως διαφορές που αφορούν δημόσιες εισφορές και φόρους καθώς και τα τελωνεία. Τα τμήματα των φορολογικών δικαστηρίων αποτελούνται από τρεις επαγγελματίες δικαστές και δύο λαϊκούς δικαστές εκείνα του ομοσπονδιακού φορολογικού δικαστηρίου απαρτίζονται από πέντε επαγγελματίες δικαστές. Οι υποθέσεις είναι δυνατόν να παραπεμφθούν σε έναν μόνο δικαστή στα φορολογικά δικαστήρια.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht)

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBundesverfassungsgericht είναι αρμόδιο για συνταγματικά ζητήματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Οι αποφάσεις του βασίζονται στο συνταγματικό δίκαιο (Grundgesetz). Η μεγάλη πλειονότητα των διαδικασιών ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου αφορά καταγγελίες για συνταγματικά θέματα. Αυτές υποβάλλονται από πολίτες που ισχυρίζονται ότι παραβιάσθηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις, κρατικές ενέργειες ή νομοθετικές πράξεις. Γενικά, μια καταγγελία που αφορά συνταγματικό ζήτημα είναι παραδεκτή μόνον εάν δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης άλλου ένδικου μέσου (π.χ. αποφάσεις που λήφθηκαν σε τελευταίο βαθμό ή εφόσον η καταγγελία που αφορά συνταγματικό ζήτημα μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να επιβληθεί άμεσα κατά τον νόμο).

Υπάρχουν διάφοροι άλλοι τύποι διαδικασιών. Αυτές περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την αφηρημένη και τη συγκεκριμένη δικαστική εξέταση της συνταγματικότητας νόμων καθώς και διαδικασίες προκειμένου να επαληθευθεί ο σεβασμός των ορίων της αρμοδιότητας ομοσπονδιακών συνταγματικών οργανισμών. Ορισμένες αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου μπορούν να αποκτήσουν νομική ισχύ. Το δικαστήριο περιλαμβάνει δύο τμήματα (Senate), καθένα εκ των οποίων αποτελείται σε κάθε περίπτωση από οκτώ δικαστές. Το δικαστήριο εκδικάζει τις υποθέσεις σε τμήματα, καθένα εκ των οποίων αποτελείται από τρεις δικαστές, ή από ένα τμήμα (Senate), συνήθως χωρίς προφορικές ακροάσεις.

Συνταγματικά δικαστήρια των ομόσπονδων κρατιδίων (Landesverfassungsgerichte)/ ανώτερα δικαστήρια των ομόσπονδων κρατιδίων (Staatsgerichtshof)

Τα συνταγματικά δικαστήρια των ομόσπονδων κρατιδίων ή τα ανώτερα δικαστήρια των ομόσπονδων κρατιδίων είναι τα συνταγματικά δικαστήρια των αντίστοιχων ομόσπονδων κρατιδίων (Länder). Εκδικάζουν κυρίως συνταγματικές διαφορές στο πλαίσιο της νομοθεσίας του ομόσπονδου κρατιδίου (Landesrecht), η οποία ρυθμίζει επίσης τη σύσταση, τη διοίκηση και την αρμοδιότητά τους

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/08/2019

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Εσθονία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα διοικητικά και ειδικά δικαστήρια στο εσθονικό δικαστικό σύστημα.


Ειδικά δικαστήρια

Το Σύνταγμα της Εσθονίας ορίζει ότι η νομοθεσία μπορεί να προβλέπει τη δημιουργία ειδικών δικαστηρίων με συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Η σύσταση εκτάκτων δικαστηρίων απαγορεύεται.

Δεν έχουν δημιουργηθεί ειδικά δικαστήρια στην Εσθονία.

Συνταγματικό δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι ταυτόχρονα το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο και συνταγματικό δικαστήριο.

Ως συνταγματικό δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο:

 • εκδικάζει αιτήματα ελέγχου της συμμόρφωσης νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής ή της άρνησης έκδοσης τέτοιας νομοθετικής πράξης με το Σύνταγμα
 • εκδικάζει αιτήματα ελέγχου της συμμόρφωσης διεθνών συνθηκών με το Σύνταγμα
 • εκδικάζει αιτήματα γνωμοδότησης σχετικά με την ερμηνεία του Συντάγματος σε συνάρτηση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • εκδικάζει αιτήματα για έκδοση ψηφισμάτων ή καταγγελίες για σχετικά ψηφίσματα του Εσθονικού Κοινοβουλίου, του Προεδρείου του Εσθονικού Κοινοβουλίου και του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • εκδικάζει αιτήματα για την αναστολή των καθηκόντων βουλευτών του Κοινοβουλίου, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Επιτρόπου Δικαιοσύνης ή του επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου λόγω ανικανότητας άσκησης καθηκόντων για παρατεταμένη περίοδο
 • εκδικάζει αιτήματα για την καθαίρεση βουλευτή του Κοινοβουλίου
 • αποφασίζει τη χορήγηση συγκατάθεσης στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου προκειμένου να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές ή να αρνηθεί να δημοσιεύσει νόμο, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • εκδικάζει αιτήματα για την παύση της δραστηριότητας ενός πολιτικού κόμματος
 • εξετάζει καταγγελίες και διαμαρτυρίες κατά αποφάσεων και πράξεων εφορευτικών επιτροπών.

Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα συνταγματικής αναθεώρησης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η αναθεώρηση του συντάγματος της χώρας ρυθμίζεται από τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμο περί της δικαστικής διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης.

Διοικητικά δικαστήρια

Τα διοικητικά δικαστήρια, ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εκδικάζουν διοικητικές υποθέσεις. Στην Εσθονία, λειτουργούν ως ανεξάρτητες δικαστικές αρχές μόνο σε πρώτο βαθμό.

Οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων επανεξετάζονται από τα εφετεία, υπό την ιδιότητά τους ως δευτεροβάθμια δικαστήρια, κατόπιν εφέσεων που ασκούνται κατά των συγκεκριμένων αποφάσεων.

Η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, η διαδικασία υποβολής προσφυγής σε διοικητικό δικαστήριο και οι κανόνες που διέπουν τις διοικητικές διαδικασίες καθορίζονται με ακρίβεια στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Διοικητικά δικαστήρια

Στην Εσθονία λειτουργούν δύο διοικητικά δικαστήρια: ένα στο Tallinn και ένα στο Tartu.

Τα διοικητικά δικαστήρια χωρίζονται σε δικαστικά μέγαρα.

Το διοικητικό δικαστήριο του Tallinn στεγάζεται σε δύο δικαστικά μέγαρα:

 • Δικαστήριο Tallinn
 • Δικαστήριο Pärnu

Το διοικητικό δικαστήριο του Tartu στεγάζεται σε δύο δικαστικά μέγαρα:

 • Δικαστήριο Tartu
 • Δικαστήριο Jõhvi

Εφετεία

Στην Εσθονία υπάρχουν δύο εφετεία, τα οποία λειτουργούν ως δευτεροβάθμια δικαιοδοτικά όργανα.

 • Εφετείο Tallinn
 • Εφετείο Tartu

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο των δικαστηρίων. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας παρέχεται δωρεάν.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2018

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Ιρλανδία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Ιρλανδίας σε σχέση με την εν γένει οργάνωση των δικαστηρίων. Για πληροφορίες που αφορούν γενικά τα δικαστήρια, δείτε τις σελίδες που αφορούν την οργάνωση της δικαιοσύνης και τα τακτικά δικαστήρια.


Ειδικά δικαστήρια

Ειρηνοδικείο

Η διαδικασία ενώπιον του ειρηνοδικείου (Small Claims Court) αποτελεί ένα οικονομικά προσιτό και άτυπο μέσο επίλυσης καταναλωτικών διαφορών χωρίς να απαιτείται η νομική εκπροσώπηση των διαδίκων. Το ειρηνοδικείο λειτουργεί στο πλαίσιο του περιφερειακού δικαστηρίου (District Court). Η διαδικασία αυτή είναι διαθέσιμη για απαιτήσεις η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 2 000 EUR και οι οποίες αφορούν καταναλωτή που αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες, υπέστη μικρές περιουσιακές ζημίες ή επιδιώκει την επιστροφή μισθωτικής εγγύησης. Δεν απαιτείται παράσταση στο δικαστήριο για τις μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις. Εάν η απαίτηση είναι αμφισβητούμενη και δεν μπορεί να επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός, η υπόθεση εκδικάζεται από δικαστή του περιφερειακού δικαστηρίου, κατά της απόφασης του οποίου μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court).

Εμποροδικείο

Το εμποροδικείο (Commercial Court) είναι, στην πραγματικότητα, ειδικό τμήμα του ανώτερου δικαστηρίου (High Court). Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η δυνατότητά του να εξετάζει τις υποθέσεις χωρίς καθυστέρηση. Για τον σκοπό αυτό, έχει τις δικές του διαδικασίες που είναι σχεδιασμένες με σκοπό την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων που αναφέρονται στο πινάκιο. Οι διαδικασίες αυτές διέπονται από τη διάταξη 63A του κανονισμού διαδικασίας των ανώτερων δικαστηρίων (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροOrder 63A of the Rules of the Superior Courts).

Το δικαστήριο επιλαμβάνεται υποθέσεων που χαρακτηρίζονται «εμπορικές» σύμφωνα με τη διάταξη 63A κανόνας 1. Περιλαμβάνουν διαφορές εμπορικού και πτωχευτικού δικαίου, διαφορές σχετικές με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και διαφορές κατασκευαστικού, διοικητικού και συνταγματικού δικαίου. Για να εισαχθεί αγωγή προς συζήτηση σύμφωνα με τη διάταξη 63 A κανόνας 1 στοιχείο a), πρέπει να αφορά απαίτηση ή ανταπαίτηση ύψους τουλάχιστον 1 000 000 EUR. Δεν υπάρχει κατώτατο όριο για τις υποθέσεις που εισάγονται προς συζήτηση σύμφωνα με τον κανόνα 1 στοιχείο b), καθώς αυτές επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή του εμποροδικείου.

Δικαστήριο υποστήριξης τοξικοεξαρτημένων ατόμων

Το δικαστικό πρόγραμμα υποστήριξης τοξικοεξαρτημένων ατόμων (Drug Treatment Court Programme - DTC) λειτουργεί στο πλαίσιο του περιφερειακού δικαστηρίου (District Court). Προσφέρει σε τοξικοεξαρτημένα άτομα που έχουν καταδικαστεί για μη βίαια εγκλήματα την ευκαιρία να ξεφύγουν από τον κύκλο των ναρκωτικών, της εγκληματικότητας και της φυλάκισης. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση την προθυμία τους να δεσμευτούν για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Άλλα δικαστήρια

Ορισμένα δικαστήρια ασχολούνται με προσφυγές που σχετίζονται με τον φόρο εισοδήματος, με υποθέσεις που αφορούν επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, απαιτήσεις βάσει της νομοθεσίας περί ισότητας, με αιτήσεις μετανάστευσης και με πολεοδομικές και εργατικές υποθέσεις. Στα δικαστήρια αυτά δεν προεδρεύουν δικαστές αλλά ειδικοί εμπειρογνώμονες. Οι αποφάσεις των εν λόγω δικαστηρίων μπορούν να προσβληθούν με έφεση ή προσφυγή ακύρωσης (judicial review) ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court) ή του ανώτερου δικαστηρίου (High Court).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/06/2017

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Ελλάδα

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων στην Ελλάδα.


Συμβούλιο της Επικρατείας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 95 του Συντάγματος είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο και ασκεί τα καθήκοντά του σε Ολομέλεια ή σε τμήματα. Η Ολομέλεια απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τουλάχιστον δέκα συμβούλους, δύο παρέδρους και έναν γραμματέα.

Υπάρχουν έξι τμήματα: Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄.

Τα τέσσερα πρώτα τμήματα (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) εκτελούν τα δικαστικά καθήκοντα του Συμβουλίου και συνεδριάζουν δημόσια. Στις συνεδριάσεις μετέχουν ο πρόεδρος του τμήματος (αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας), δύο σύμβουλοι, δύο πάρεδροι και ένας γραμματέας (πενταμελής σύνθεση).

Καθένα από τα τμήματα αυτά μπορεί επίσης να συνεδριάσει σε επταμελή σύνθεση, με τη συμμετοχή δύο ακόμη συμβούλων. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνον στις υποθέσεις που υποβλήθηκαν ενώπιον επταμελούς τμήματος από τον πρόεδρο του δικαστηρίου ή σε υποθέσεις που παραπέμφθηκαν από πενταμελές τμήμα.

Το Ε΄ Τμήμα είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία διαταγμάτων και για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας. Απαρτίζεται από τον πρόεδρό του (αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας), τουλάχιστον έναν σύμβουλο, έναν πάρεδρο (ο οποίος έχει αποφασιστική ψήφο κατά την άσκηση των καθηκόντων του) και έναν γραμματέα.

Το ΣΤ΄ Τμήμα είναι αρμόδιο για τις αναιρέσεις αποφάσεων που σχετίζονται με τον Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων καθώς και για αποζημιώσεις που προκύπτουν από διοικητικές διαφορές. Η σύνθεσή του είναι αντίστοιχη εκείνης των πρώτων τεσσάρων τμημάτων.

Τα κύρια καθήκοντα του Συμβουλίου της Επικράτειας καθορίζονται στο άρθρο 95 παράγραφος 1 του Συντάγματος και ασκούνται όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκουν ιδίως :

 • Η μετά από αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή για παράβαση νόμου.
 • Η μετά από αίτηση αναίρεση τελεσίδικων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει.
 • Η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας που υποβάλλονται σε αυτό σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους
 • Η επεξεργασία όλων των διαταγμάτων που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα.

Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής δημιουργεί ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει.

Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 98 του Συντάγματος είναι ένα ανώτατο δικαστήριο διττής φύσης, με δικαστικά και διοικητικά καθήκοντα. Διατηρεί τον δικαστικό χαρακτήρα του όταν ασκεί τις διοικητικές του αρμοδιότητες. Η σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αντίστοιχη εκείνης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τα καθήκοντά του σε ολομέλεια, σε τρία τμήματα και σε κλιμάκια.

Οι κύριες αρμοδιότητές του είναι οι εξής:

 • Ο έλεγχος των δαπανών του κράτους και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
 • Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτό.
 • ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
 • Η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος σύνταξης.
 • Η σύνταξη και υποβολή έκθεσης στη Βουλή για τον απολογισμό και τον ισολογισμό του κράτους
 • Η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων
 • Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλεια προκλήθηκε στο Κράτος.

Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Στρατοδικείο, ναυτοδικείο και αεροδικείο

Πρόκειται για ειδικά ποινικά δικαστήρια. Όλα τα αδικήματα που διαπράττονται από στρατιωτικό προσωπικό στον στρατό ξηράς, στο ναυτικό ή στην αεροπορία υπάγονται (χωρίς εξαιρέσεις) στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων.

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο είναι ένα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροειδικό δικαστήριο, το οποίο έχει χαρακτήρα συνταγματικού δικαστηρίου υπό την έννοια ότι οι περισσότερες από τις διαφορές που υπάγονται στη δικαιοδοσία του είναι συνταγματικής φύσης. Ειδικότερα, προβλέπεται από το άρθρο 100 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυντάγματος και έχει ειδική αρμοδιότητα να κρίνει το κύρος των βουλευτικών εκλογών, την έκπτωση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροβουλευτή από το αξίωμά του ή να αίρει συγκρούσεις μεταξύ των τριών ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Οι αποφάσεις του ΑΕΔ είναι αμετάκλητες, δεν μπορούν δηλαδή να προσβληθούν με κανένα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροένδικο μέσο.

Συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τέσσερις Συμβούλους της Επικρατείας και τέσσερις Αρεοπαγίτες (που ορίζονται ως μέλη με κλήρωση κάθε δύο χρόνια).

Στο Δικαστήριο προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου. Όταν εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν την άρση συγκρούσεων και την επίλυση διαφορών που αφορούν ουσιαστική αντισυνταγματικότητα ή την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου, προστίθενται στη σύνθεσή του δύο τακτικοί καθηγητές νομικών σχολών ελληνικών πανεπιστημίων.

Ειδικό δικαστήριο αγωγών κακοδικίας

Το εν λόγω δικαστήριο προβλέπεται από το άρθρο 99 του Συντάγματος και τον Ν. 693/1977 και δικάζει αγωγές κακοδικίας κατά δικαστικών λειτουργών. Συγκροτείται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ως πρόεδρό του και από ένα σύμβουλο της Επικρατείας, ένα αρεοπαγίτη, ένα σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύο τακτικούς καθηγητές νομικών σχολών ελληνικών πανεπιστημίων και δύο δικηγόρους (μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου των δικηγόρων, οι οποίοι ορίζονται με κλήρωση).

Ειδικό Δικαστήριο ευθύνης υπουργών

Το εν λόγω δικαστήριο προβλέπεται στο άρθρο 86 του Συντάγματος.

Συγκροτείται για κάθε συγκεκριμένη υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου, τα οποία κληρώνονται από τον πρόεδρο της Βουλής μετά την άσκηση δίωξης. Η δίκη έχει τη μορφή δημόσιας συνεδρίασης της Βουλής και διευθύνεται από τα μέλη των προαναφερθέντων ανώτατων δικαστηρίων – οι οποίοι πρέπει να έχουν διορισθεί ή προαχθεί στον βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Eιδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος. Καθήκοντα εισαγγελέα ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του.

Το δικαστήριο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων που τέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπό την προϋπόθεση ότι παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο αυτό από τη Βουλή.

Ειδικό δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών

Το εν λόγω δικαστήριο προβλέπεται στο άρθρο 88 του Συντάγματος.

Συγκροτείται από τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 99 του Συντάγματος, με τη συμμετοχή ενός ακόμη τακτικού καθηγητή και ενός ακόμη δικηγόρου.

Είναι αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών σχετικών με τις (κάθε είδους) αποδοχές και τις συντάξεις δικαστικών λειτουργών, εφόσον η επίλυση των σχετικών νομικών ζητημάτων μπορεί να επηρεάσει τη μισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση ευρύτερου κύκλου προσώπων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

 1. Στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβουλίου της Επικρατείας περιέχονται περισσότερες από 250 000 αποφάσεις.

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

 1. Ακολουθούν οι δικτυακοί τόποι των σημαντικών διοικητικών πρωτοδικείων.

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών είναι οι εξής:

 • Αναζήτηση νομολογίας
 • Δελτία νομολογίας

Οι ακόλουθες υπηρεσίες τελούν υπό κατασκευή:

 • Έκδοση πιστοποιητικών
 • Παρακολούθηση υποθέσεων
 • Κατάθεση δικογράφων

Στους δικτυακούς τόπους όλων των άλλων δικαστηρίων, οι διαθέσιμες υπηρεσίες είναι οι εξής:

 • Ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού
 • Παρακολούθηση υπόθεσης

Επιπλέον, στους περισσότερους από τους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους, διατίθενται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, το ιστορικό, τον κανονισμό λειτουργίας, το οργανόγραμμα, τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς του δικαστηρίου και ούτω καθεξής.

Γενικά, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, η χρήση της νομικής βάσης δεδομένων περιορίζεται στους δικαστές και απαιτεί ειδικό λογισμικό χρήστη και κωδικούς αναγνώρισης.

 1. Ακολουθούν οι δικτυακοί τόποι των σημαντικότερων διοικητικών εφετείων:

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες είναι οι εξής:

 • Εκθέματα
 • Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού
 • Παρακολούθηση υπόθεσης

Γενικά, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, η χρήση της νομικής βάσης δεδομένων περιορίζεται στους δικαστές και απαιτεί ειδικό λογισμικό χρήστη και κωδικούς αναγνώρισης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο της Επικρατείας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕλεγκτικό Συνέδριο


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2019

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Ισπανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του ισπανικού Συντάγματος του 1978, η οργάνωση και η λειτουργία των δικαστηρίων διέπεται από την αρχή της ενότητας της δικαιοδοσίας.

Στο ισπανικό δικαστικό σύστημα, η τακτική δικαιοσύνη διαιρείται σε πέντε πεδία δικαίου: αστικό, ποινικό, διοικητικό, εργατικό και στρατιωτικό.

Στην Ισπανία δεν υπάρχει σύστημα έκτακτων δικαστηρίων, αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των ανωτέρω πεδίων έχουν συσταθεί καθ’ ύλην ειδικά δικαστήρια, π.χ. τα δικαστήρια σεξιστικής βίας, τα εμποροδικεία, τα δικαστήρια εκτέλεσης ποινών και τα δικαστήρια ανηλίκων. Τα εν λόγω δικαστήρια είναι μεν τακτικά, πλην όμως εξειδικεύονται στην εκδίκαση συγκεκριμένων υποθέσεων.


Ειδικά δικαστήρια

Στον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία προβλέπονται τα ακόλουθα ειδικά δικαστήρια:

ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΑ

Τα εμποροδικεία, τα οποία λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2004, είναι εξειδικευμένα δικαιοδοτικά όργανα, τα οποία αποτελούν τμήμα των πολιτικών δικαστηρίων.

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Κατά κανόνα, σε κάθε νομό υπάρχει τουλάχιστον ένα εμποροδικείο, με χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη του νομού και έδρα την πρωτεύουσά του.

Εμποροδικεία μπορούν να συσταθούν και σε πόλεις εκτός της πρωτεύουσας του νομού, εφόσον κρίνεται σκόπιμο λόγω πληθυσμού, ύπαρξης βιομηχανικών ή εμπορικών ζωνών ή ζωνών οικονομικής δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση όμως ορίζεται σαφώς η χωρική αρμοδιότητά τους.

Είναι δυνατόν να συσταθούν εμποροδικεία με χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη δύο ή περισσοτέρων νομών της ίδιας αυτόνομης κοινότητας.

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα εμποροδικεία εκδικάζουν υποθέσεις που διέπονται από το πτωχευτικό δίκαιο με τους όρους που προβλέπονται από τον ρυθμιστικό νόμο τους.

Επίσης, τα εμποροδικεία εκδικάζουν υποθέσεις που υπάγονται στο αστικό δίκαιο και αφορούν, μεταξύ άλλων, αγωγές σχετικά με αθέμιτο ανταγωνισμό, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία και διαφήμιση, καθώς και κάθε υπόθεση που υπάγεται στο αστικό δίκαιο και εμπίπτει στο ρυθμιστικό πλαίσιο των εμπορικών εταιριών και των συνεταιρισμών.

Τα εμποροδικεία είναι αρμόδια για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων και διαιτητικών αρχών, εφόσον αυτές αφορούν θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός εάν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε διεθνείς συνθήκες ή άλλα νομικά μέσα, η αρμοδιότητα ανατίθεται σε άλλο δικαστήριο.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα Εφετεία είναι αρμόδια για την εκδίκαση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τον νόμο κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων των εμποροδικείων, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί υποθέσεων πτώχευσης με την οποία επιλύονται εργασιακά ζητήματα, οπότε πρέπει προς τον σκοπό αυτό να προσδιοριστούν ένα ή περισσότερα Τμήματα του Εφετείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία.

Τα λοιπά ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία μπορούν να ασκηθούν στις περιστάσεις που ο ίδιος νόμος ορίζει.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Τα δικαστήρια κοινοτικού σήματος είναι τα Εμποροδικεία του Αλικάντε οσάκις ασκούν την αρμοδιότητά τους να δικάζουν σε πρώτο βαθμό και κατ’ αποκλειστικότητα κάθε διαφορά για την οποία ασκείται προσφυγή στο πλαίσιο των διατάξεων των κανονισμών αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα και αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.

Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους αυτής, τα εν λόγω δικαστήρια επεκτείνουν την κατά τόπον αρμοδιότητά τους στο σύνολο της εθνικής επικράτειας.

Αποτελούν τμήμα του συστήματος πολιτικών δικαστηρίων.

Παρομοίως, το ή τα ειδικά Τμήματα του Εφετείου του Αλικάντε δικάζουν, πέραν των άλλων, σε δεύτερο βαθμό και κατ’ αποκλειστικότητα κάθε ένδικο μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 101 του κανονισμού αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα και στον κανονισμό αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους αυτής, τα εν λόγω δικαστήρια επεκτείνουν την κατά τόπον αρμοδιότητά τους στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και, προς τον σκοπό αυτό, καλούνται δικαστήρια κοινοτικού σήματος.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ

Τα δικαστήρια εκτέλεσης ποινών επιφορτίζονται με τα δικαστικά καθήκοντα που προβλέπονται από τον γενικό σωφρονιστικό νόμο όσον αφορά την εκτέλεση στερητικών της ελευθερίας ποινών και μέτρων ασφαλείας, τον δικαστικό έλεγχο της πειθαρχικής εξουσίας των σωφρονιστικών αρχών, την προστασία των δικαιωμάτων και ευεργετημάτων των κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα και τα λοιπά ιδρύματα που ορίζονται από τον νόμο. Αποτελούν τμήμα του συστήματος ποινικών δικαστηρίων.

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σε κάθε νομό, στο πλαίσιο του συστήματος ποινικών δικαστηρίων, συστήνεται τουλάχιστον ένα δικαστήριο εκτέλεσης ποινών.

Στην πόλη της Μαδρίτης, με χωρική αρμοδιότητα το σύνολο της επικράτειας, συστήνεται τουλάχιστον ένα κεντρικό δικαστήριο εκτέλεσης ποινών.

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα δικαστήρια εκτέλεσης ποινών επιφορτίζονται με τα δικαστικά καθήκοντα που προβλέπονται από τον γενικό σωφρονιστικό νόμο όσον αφορά την εκτέλεση στερητικών της ελευθερίας ποινών και μέτρων ασφαλείας, τον δικαστικό έλεγχο της πειθαρχικής εξουσίας των σωφρονιστικών αρχών, την προστασία των δικαιωμάτων και ευεργετημάτων των κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα και τα λοιπά ιδρύματα που ορίζονται από τον νόμο.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα Εφετεία είναι αρμόδια για την εκδίκαση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τον νόμο κατά των αποφάσεων των δικαστηρίων εκτέλεσης ποινών του νομού.

Τα λοιπά ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία μπορούν να ασκηθούν στις περιστάσεις που ο ίδιος νόμος ορίζει.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σε κάθε νομό συστήνεται τουλάχιστον ένα δικαστήριο ανηλίκων, με χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη του νομού και έδρα την πρωτεύουσά του.

Στην πόλη της Μαδρίτης, με χωρική αρμοδιότητα το σύνολο της επικράτειας, συστήνεται Κεντρικό Δικαστήριο Ανηλίκων, το οποίο εκδικάζει υποθέσεις τις οποίες υπάγει στην αρμοδιότητά του η νομοθεσία περί ποινικών ευθυνών των ανηλίκων.

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα δικαστήρια ανηλίκων είναι αρμόδια για την εκδίκαση εγκλημάτων που διαπράττονται από πρόσωπα ηλικίας άνω των 14 και κάτω των 18 ετών.

Οι δικαστές ανηλίκων ασκούν τα καθήκοντα που ορίζει ο νόμος σχετικά με τους ανηλίκους οι οποίοι εκδηλώνουν συμπεριφορές που τυποποιούνται ως ποινικά αδικήματα από τον νόμο και κάθε άλλο σχετικό με τους ανηλίκους καθήκον που τους ανατίθεται από τον νόμο.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα Εφετεία είναι αρμόδια για την εκδίκαση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τον νόμο κατά των αποφάσεων των δικαστηρίων ανηλίκων του νομού.

Τα λοιπά ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία μπορούν να ασκηθούν στις περιστάσεις που ο ίδιος νόμος ορίζει.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΞΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σε κάθε δικαστική επαρχία συστήνεται τουλάχιστον ένα δικαστήριο σεξιστικής βίας, με χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη της επαρχίας και έδρα την πρωτεύουσά της. Το όνομα του δικαστηρίου περιλαμβάνει το όνομα του δήμου της έδρας του.

Στις δικαστικές επαρχίες στις οποίες υπάρχει μόνον ένα Πρωτοδικείο, οι υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων σεξιστικής βίας εκδικάζονται από το εν λόγω Πρωτοδικείο.

Τα δικαστήρια σεξιστικής βίας αποτελούν τμήμα του συστήματος ποινικών δικαστηρίων.

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοδοσίας και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων σεξιστικής βίας υπάγονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Διαδικασίες ερευνών για τον καταλογισμό ποινικής ευθύνης για αδικήματα του Ποινικού Κώδικα όπως ανθρωποκτονία, έκτρωση, σωματική βλάβη, σωματική βλάβη εμβρύου, εγκλήματα κατά της ελευθερίας, εγκλήματα κατά της ηθικής ακεραιότητας, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και κάθε άλλο έγκλημα που διαπράττεται με άσκηση βίας ή εκφοβισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το θύμα είναι ή υπήρξε σύζυγος του δράστη ή συνδέεται με τον δράστη με ανάλογο αισθηματικό δεσμό, έστω και χωρίς συμβίωση, καθώς και για εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος των τέκνων του δράστη ή της συζύγου ή συμβίας του ή εις βάρος ανήλικων ή ανίκανων για δικαιοπραξία προσώπων τα οποία συμβιώνουν με τον δράστη ή επί των οποίων η σύζυγος ή συμβία ασκεί επιμέλεια, γονική μέριμνα, επιτροπεία, αναδοχή ή εν τοις πράγμασι επιμέλεια, εφόσον συντρέχει πράξη σεξιστικής βίας.
 • Διαδικασίες ερευνών για τον καταλογισμό ποινικής ευθύνης για παραβιάσεις των οικογενειακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, εφόσον το θύμα είναι κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα.
 • Έκδοση των αντίστοιχων διαταγών προστασίας των θυμάτων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του δικαστή υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο του αστικού δικαίου και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων σεξιστικής βίας υπάγονται, μεταξύ άλλων:

 • Σχέσεις συγγένειας, μητρότητα και πατρότητα
 • Ακύρωση γάμου, διάσταση και διαζύγιο
 • Υποθέσεις σχετικές με τις σχέσεις πατέρα-τέκνου
 • Υποθέσεις σχετικές με την ανάγκη συναίνεσης σε υιοθεσία.

Τα δικαστήρια σεξιστικής βίας έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα σε αστικές υποθέσεις εφόσον συντρέχουν ταυτόχρονα οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Εφόσον πρόκειται για αστική διαδικασία με αντικείμενο κάποιο από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
 • Εφόσον ένας διάδικος στην αστική διαδικασία είναι θύμα σεξιστικής βίας
 • Εφόσον ένας διάδικος στην αστική διαδικασία κατηγορείται ως δράστης, ηθικός αυτουργός ή συνεργός σε πράξη σεξιστικής βίας
 • Εφόσον έχει κινηθεί ενώπιον του δικαστή του δικαστηρίου σεξιστικής βίας ποινική διαδικασία επί ποινικού αδικήματος συνεπεία πράξης σεξιστικής βίας ή έχει εκδοθεί διαταγή προστασίας θύματος σεξιστικής βίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαστής εκτιμά ότι τα περιστατικά που περιήλθαν σε γνώση του δημοσίως δεν συνιστούν πράξη σεξιστικής βίας, μπορεί να κρίνει απαράδεκτη την προσφυγή και να την παραπέμψει στο αρμόδιο δικαστήριο.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαγορεύεται η διαμεσολάβηση.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα Εφετεία είναι αρμόδια για την εκδίκαση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τον νόμο κατά των αποφάσεων των δικαστηρίων σεξιστικής βίας του νομού.

Τα λοιπά ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία μπορούν να ασκηθούν στις περιστάσεις που ο ίδιος νόμος ορίζει.

.

ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Ισπανία, τα ειδικά δικαστήρια, τα οποία δεν θίγουν την αρχή της δικαιοδοτικής ενότητας δεδομένου ότι εντάσσονται στα πέντε πεδία δικαιοδοσίας, δεν είναι μόνον όσα προβλέπονται ειδικά από τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία (π.χ. εμποροδικεία, δικαστήρια ανηλίκων, δικαστήρια σεξιστικής βίας), αλλά και όσα προκύπτουν ως απόρροια της εξειδίκευσης την οποία προωθεί το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 98 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία (π.χ. οικογενειακά δικαστήρια, δικαστήρια αναγκαστικής εκτέλεσης επί υποθήκης ή δικαστήρια αναγκαστικής εκτέλεσης επί δικαστικών αποφάσεων).

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του ισπανικού Συντάγματος του 1978, η οργάνωση και η λειτουργία των δικαστηρίων διέπεται από την αρχή της ενότητας της δικαιοδοσίας.

Η αρχή αυτή συνεπάγεται την ύπαρξη ενιαίας δικαιοδοσίας, η οποία απαρτίζεται από ενιαίο δικαστικό σώμα το οποίο συνιστά την τακτική δικαιοσύνη.

Παρά ταύτα, το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει τη σύσταση σειράς ειδικών δικαστηρίων, οργάνων τα οποία χαίρουν πλήρους ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, και υπόκεινται πλήρως στην έννομη τάξη.

Τα εν λόγω δικαστήρια είναι τα εξής:

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Το ισπανικό Συνταγματικό Δικαστήριο είναι όργανο το οποίο δεν εντάσσεται στο σύστημα της τακτικής δικαιοσύνης, πλην όμως είναι δικαιοδοτικής φύσης, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ισπανικού Συντάγματος του 1978.

Είναι ο υπέρτατος ερμηνευτής του Συντάγματος, χαίρει πλήρους ανεξαρτησίας, είναι μοναδικό στην τάξη του και αρμόδιο για το σύνολο της εθνικής επικράτειας.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Συντίθεται από δώδεκα δικαστές οι οποίοι διορίζονται από τον Βασιλέα, τέσσερις κατόπιν πρότασης της Βουλής με πλειοψηφία 3/5 των μελών της, τέσσερις κατόπιν πρότασης της Γερουσίας με την ίδια πλειοψηφία, δύο κατόπιν πρότασης της κυβέρνησης και δύο κατόπιν πρότασης του Γενικού Δικαστικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος εκλέγονται μεταξύ των μελών του δικαστηρίου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Συνταγματικό Δικαστήριο εκδικάζει, στις περιπτώσεις και με τον τύπο που προβλέπεται από τον νόμο, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • Προσφυγές αντισυνταγματικότητας κατά νόμων, κανονιστικών διατάξεων ή πράξεων με ισχύ νόμου
 • Προσφυγές για παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του άρθρου 53.2 του Συντάγματος
 • Συνταγματικές συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και αυτόνομων κοινοτήτων ή μεταξύ αυτόνομων κοινοτήτων
 • Συγκρούσεις μεταξύ των συνταγματικών οργάνων του κράτους
 • Δηλώσεις συνταγματικότητας των διεθνών συνθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικό Δικαστήριο.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο ελεγκτικό όργανο των δημόσιων λογαριασμών και της οικονομικής διαχείρισης του κράτους, αλλά και του δημόσιου τομέα.

Με την επιφύλαξη της δικαιοδοσίας του, κινείται στην τροχιά της νομοθετικής εξουσίας και υπάγεται απευθείας στο Κοινοβούλιο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δώδεκα μέλη, έξι εκ των οποίων διορίζονται από τη Βουλή και έξι από τη Γερουσία. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου χαίρουν της ίδιας ανεξαρτησίας και ισοβιότητας με τους δικαστικούς λειτουργούς και υπάγονται στα ίδια ασυμβίβαστα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Δύο είναι τα καθήκοντα του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

 • Το ελεγκτικό: πρόκειται για εξωτερικό, διαρκή και προληπτικό έλεγχο δαπανών, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσον οι χρηματοοικονομικές πράξεις του δημοσίου τομέα συνάδουν με τις αρχές της νομιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της εξοικονόμησης πόρων.
 • Το δικαιοδοτικό: στην ουσία πρόκειται απλώς για τον καταλογισμό διαχειριστικών ευθυνών στους αρμόδιους για τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας, δημόσιων κονδυλίων ή δημόσιων πραγμάτων, με στόχο την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη το Δημόσιο λόγω υπεξαίρεσης, εσφαλμένης, ατελούς ή ανύπαρκτης αιτιολόγησης δαπανών ή για άλλους λόγους ή πράξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕλεγκτικό Συνέδριο.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Αναγνωρίζονται στο άρθρο 125 του Συντάγματος ως μια μορφή συμμετοχής των πολιτών στην απονομή δικαιοσύνης.

Στο άρθρο 19 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία αναγνωρίζονται ως παραδοσιακά δικαστήρια το Δικαστήριο Άρδευσης της πεδιάδας της Βαλένθια (Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia) και το Συμβούλιο Προεστών της Μούρθια (Consejo de Hombres Buenos de Murcia).

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Είναι αρμόδιο για την περιοχή της Βαλένθια.

Συντίθεται από οκτώ γαιοκτήμονες οι οποίοι εκλέγονται με δημοκρατικές διαδικασίες από τους γεωργούς που έχουν αρδευτικά δικαιώματα στην πεδιάδα της Βαλένθια και είναι επιφορτισμένοι με την ισότιμη κατανομή του νερού στους διάφορους κατόχους αγροτικών γαιών, με την επίλυση πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν μεταξύ των γεωργών και με την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων για παραβάσεις των Οδηγιών Άρδευσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΡΘΙΑ

Το Συμβούλιο Προεστών της Μούρθια θεσπίστηκε το 1849 ως ανώτατο δικαστικό όργανο της πεδιάδας της Μούρθια. Το Συμβούλιο Προεστών απαρτίζεται από Πρόεδρο, Γραμματέα και πέντε μέλη.

Το Συμβούλιο Προεστών της Μούρθια συνεδριάζει κάθε Πέμπτη στην αίθουσα της ολομέλειας του Δημαρχείου. Η ακροαματική διαδικασία είναι δημόσια και οι αποφάσεις εκδίδονται την ίδια ημέρα ή το αργότερο στην επόμενη συνεδρίαση. Αποφασίζει χωρίς περαιτέρω διαδικασία κατά πλειοψηφία, αν και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Οι κυρώσεις που επιβάλλει είναι αποκλειστικά χρηματικά πρόστιμα. Οι αποφάσεις του εν λόγω δικαστηρίου είναι οριστικές, αμετάκλητες και εκτελεστές.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο Προεστών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Γαλλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των συνταγματικών και των διοικητικών δικαστηρίων της Γαλλίας.


Συνταγματικό Συμβούλιο

Το Συνταγματικό Συμβούλιο [Conseil constitutionnel], το οποίο θεσπίστηκε από το Σύνταγμα της 5ης Δημοκρατίας, στις 4 Οκτωβρίου 1958, δεν βρίσκεται στην κορυφή καμίας ιεραρχίας αστικών, ποινικών ή διοικητικών δικαστηρίων. Υπό την έννοια αυτή δεν αποτελεί Ανώτατο Δικαστήριο.

Το Συνταγματικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 9 μέλη και το ένα τρίτο των μελών του ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια. Τα μέλη ορίζονται, για θητεία 9 ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους προέδρους των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου (Γερουσία και Εθνοσυνέλευση). Οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας είναι, αυτοδικαίως, ισόβια μέλη του Συνταγματικού Συμβουλίου, εκτός εάν κατέχουν θέση ασυμβίβαστη με την εντολή μέλους του Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου ορίζεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μεταξύ των μελών του Συνταγματικού Συμβουλίου.

Καμία προϋπόθεση ηλικίας ή επαγγέλματος δεν απαιτείται για να γίνει κάποιος μέλος του Συνταγματικού Συμβουλίου. Ωστόσο, η ιδιότητα του μέλους του Συνταγματικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους της κυβέρνησης ή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, καθώς και με κάθε αιρετή εντολή. Επίσης, τα μέλη υπόκεινται στους ίδιους κανόνες περί ασυμβιβάστου με εκείνους που ισχύουν για τους βουλευτές και τους γερουσιαστές.

Το Συνταγματικό Συμβούλιο είναι μόνιμος θεσμός και συνεδριάζει βάσει των προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του. Συνεδριάζει και αποφασίζει μόνο σε σύνοδο ολομέλειας. Η λήψη αποφάσεων υπόκειται σε προϋπόθεση απαρτίας δυνάμει της οποίας απαιτείται η πραγματική παρουσία επτά δικαστών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Δεν υπάρχει δυνατότητα γνώμης μειοψηφίας. Οι συζητήσεις κατά τη συνεδρίαση και στη σύνολο ολομέλειας καθώς και οι ψηφοφορίες δεν είναι δημόσιες ούτε δημοσιεύονται.

Η διαδικασία είναι γραπτή και διεξάγεται κατ’ αντιμωλία. Ωστόσο, σε περιπτώσεις εκλογικών διαφορών, τα μέρη μπορούν να ζητήσουν ακρόαση. Επιπλέον, κατά την εξέταση των προκριματικών ζητημάτων συνταγματικότητας, τα μέρη ή οι εκπρόσωποί τους αγορεύουν κατά τη συνεδρίαση.

Στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του, οι αρμοδιότητες του Συνταγματικού Συμβουλίου κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:

Δικαστική αρμοδιότητα για δύο ξεχωριστές κατηγορίες διαφορών:

Κανονιστικές διαφορές

Ο προληπτικός έλεγχος της συνταγματικότητας είναι αφηρημένος, προαιρετικός για τους απλούς τυπικούς νόμους ή τις διεθνείς υποχρεώσεις, υποχρεωτικός για τους οργανικούς νόμους και τους κανονισμούς των σωμάτων του Κοινοβουλίου. Ασκείται μέσω προσφυγής μετά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, αλλά πριν από την κύρωση του νόμου, την κύρωση ή την έγκριση μιας διεθνούς υποχρέωσης και την έναρξη ισχύος των κανονισμών των σωμάτων του Κοινοβουλίου Η προαιρετική προσφυγή μπορεί να ασκηθεί με πρωτοβουλία είτε πολιτικής αρχής (πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης ή της Γερουσίας) είτε 60 βουλευτών ή 60 γερουσιαστών.

Ο έλεγχος της συνταγματικότητας κατ’ ένσταση θεσπίστηκε την 1η Μαρτίου 2010, με την έναρξη ισχύος του προκριματικού ζητήματος συνταγματικότητας. Από την ημερομηνία αυτή, κάθε ιδιώτης μπορεί, κατά την εκδίκαση υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου, να αμφισβητήσει τη συμφωνία μιας νομοθετικής διάταξης με τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται με το Σύνταγμα Το ζήτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί στην κρίση του Conseil constitutionnel (γαλλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου) από το Conseil d’État (γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας) ή το Cour de cassation (γαλλικό Ακυρωτικό), το οποίο αποφαίνεται εντός ορισμένης προθεσμίας

Το Συνταγματικό Συμβούλιο κρίνει την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των νόμων και των κανονισμών και η προσφυγή ενώπιόν του είναι δυνατή είτε, κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, από τον πρόεδρο του σώματος που επιλαμβάνεται της πράξης (Εθνοσυνέλευση ή Γερουσία) ή από την κυβέρνηση, είτε, εκ των υστέρων, από τον πρωθυπουργό για τον αποχαρακτηρισμό μιας διάταξης με νομοθετική μορφή.

Διαφορές που αφορούν εκλογές και δημοψηφίσματα

Το Συνταγματικό Συμβούλιο αποφαίνεται σχετικά με την κανονικότητα της εκλογής του προέδρου της Δημοκρατίας και των δημοψηφισμάτων, των οποίων τα αποτελέσματα ανακοινώνει. Κρίνει επίσης την κανονικότητα της εκλογής, των όρων επιλεξιμότητας και ασυμβιβάστου των βουλευτών και των γερουσιαστών.

Ανοικτές σε μεγάλο βαθμό στους ψηφοφόρους, οι προσφυγές στο Συνταγματικό Συμβούλιο σε θέματα εκλογών αυξήθηκαν σημαντικά μετά τη θέσπιση της νομοθεσίας για την οργάνωση και τον έλεγχο της χρηματοδότησης των εκλογικών δαπανών, τις οποίες το Συνταγματικό Συμβούλιο κρίνει για τους υποψηφίους στις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές (σε δεύτερο βαθμό).

Γνωμοδοτική αρμοδιότητα

Το Συνταγματικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί κατόπιν επίσημης αίτησης από τον αρχηγό του κράτους σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 16 του Συντάγματος (σχετικά με την έκδοση κατ’ ουσία νομοθετικών διατάξεων από την εκτελεστική εξουσία σε περίοδο κρίσης) και μεταγενέστερα σχετικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο αυτό.

Επίσης, η κυβέρνηση ζητεί τη γνώμη του Συνταγματικού Συμβουλίου σχετικά με τα κείμενα που αφορούν την οργάνωση της ψηφοφορίας για την εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας και τα δημοψηφίσματα.

Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τον ίδιο τύπο, ο οποίος περιλαμβάνει:

 • τις αιτιολογικές αναφορές στα εφαρμοστέα κείμενα και στα έγγραφα της διαδικασίας,
 • το αιτιολογικό βάσει αιτιολογικών σκέψεων που αναλύουν τους επικληθέντες λόγους, αναφέρουν τις εφαρμοστέες αρχές και απαντούν στην προσφυγή,
 • το τελικό διατακτικό, υποδιαιρεμένο σε άρθρα που παρουσιάζουν την προκριθείσα λύση.

Οι αποφάσεις επιβάλλονται στις δημόσιες αρχές και σε όλες τις διοικητικές και δικαστικές αρχές. Δεν υπόκεινται σε κανένα ένδικο μέσο. Η ισχύς δεδικασμένου δεν αφορά μόνο το διατακτικό, αλλά και το αιτιολογικό που αποτελεί την αναγκαία υποστήριξη του διατακτικού. Ωστόσο, το Συνταγματικό Συμβούλιο δέχεται ένδικα μέσα για την επανόρθωση ουσιώδους πλάνης.

Διάταξη που κηρύσσεται αντισυνταγματική στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου δεν δύναται να εκδοθεί ούτε να τεθεί σε εφαρμογή.

Διάταξη που κρίνεται αντισυνταγματική βάσει προκριματικού ζητήματος συνταγματικότητας καταργείται από την ημέρα της δημοσίευσης της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου ή από τη μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται με την εν λόγω απόφαση. Το Συνταγματικό Συμβούλιο καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα όρια εντός των οποίων τα παραχθέντα από τη διάταξη αποτελέσματα δύνανται να προσβληθούν.

Οι συνέπειες των αποφάσεων σε θέματα εκλογικών διαφορών εκτείνονται από την ακύρωση των ψηφοδελτίων έως την ακύρωση των ίδιων των εκλογικών πράξεων, και μπορούν να περιλαμβάνουν την κήρυξη της μη επιλεξιμότητας ενός υποψηφίου ή/και την αυτοδίκαιη παύση ενός εκλεγέντος προσώπου.

Οι αποφάσεις κοινοποιούνται στα μέρη και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας, με το κείμενο της κοινοβουλευτικής προσφυγής και τις παρατηρήσεις της κυβέρνησης όταν αποφαίνεται στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου.

Τέλος, όλες οι αποφάσεις από την ίδρυση του Συνταγματικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμες στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Συνταγματικού Συμβουλίου.

Διοικητικά δικαστήρια

Καθήκοντα των διοικητικών δικαστηρίων

Ο έλεγχος της διοίκησης ασκείται από διοικητικά δικαστήρια ανεξάρτητα από τη διοίκηση (διάκριση της διοικητικής και της δικαστικής λειτουργίας) και διακριτά από τα αστικά και ποινικά δικαστήρια (δικαιοδοτικός δυϊσμός). Έλεγχος μπορεί επίσης να ασκηθεί από διοικητικούς οργανισμούς, αλλά οι αποφάσεις των οργανισμών αυτών υπόκεινται στην περίπτωση αυτή σε δικαστικό έλεγχο.

Το διοικητικό δικαστήριο είναι το διοικητικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Τα ειδικευμένα διοικητικά δικαστήρια είναι πολλά και ποικίλα και περιλαμβάνουν για παράδειγμα:

 • τα οικονομικά δικαστήρια (περιφερειακά ελεγκτικά σώματα και Ελεγκτικό Συνέδριο),
 • τα δικαστήρια κοινωνικής πρόνοιας (νομαρχιακές επιτροπές και κεντρική επιτροπή κοινωνικής πρόνοιας),
 • τα πειθαρχικά δικαστήρια (δικαστήριο δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής πειθαρχίας, Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, επαγγελματικά δικαστήρια, πανεπιστημιακά δικαστήρια κ.λπ.).

Καταρχήν, η προσφυγή κατά των αποφάσεών τους ασκείται ενώπιον των διοικητικών εφετείων, των οποίων οι εξετάσεις εξετάζονται, σε περίπτωση αναίρεσης, από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκτός από την ακυρωτική λειτουργία του, στο πλαίσιο της οποίας διενεργεί, όπως και το Ακυρωτικό Δικαστήριο, μόνο έλεγχο της ορθής εφαρμογής των κανόνων της διαδικασίας και του νόμου όσον αφορά τις δικαστικές αποφάσεις που υποβάλλονται σε αυτό, το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι επίσης κριτής σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ορισμένων διαφορών, όπως εκείνες που αφορούν κανονιστικές πράξεις υπουργών.

Οι συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ των δύο δικαιοδοτικών οργάνων κρίνονται από το δικαστήριο επίλυσης συγκρούσεων, το οποίο απαρτίζεται από ίσο αριθμό μελών του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Συνταγματικό Συμβούλιο μεριμνά για τη συμμόρφωση των νόμων προς το Σύνταγμα και δεν εξετάζει πράξεις ή ενέργειες της διοίκησης.

Εσωτερική οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων

Τα διοικητικά δικαστήρια (42 σε αριθμό) και τα διοικητικά εφετεία (8 σε αριθμό) είναι οργανωμένα σε τμήματα, των οποίων ο αριθμός και η εξειδίκευση ποικίλλουν ανάλογα με το προσωπικό του δικαστηρίου και τις επιλογές εσωτερικής οργάνωσης του επικεφαλής του δικαιοδοτικού οργάνου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, από την πλευρά του, διαθέτει ένα μόνο τμήμα (το Τμήμα Διοικητικών Διαφορών) επιφορτισμένο με δικαιοδοτικά καθήκοντα (τα λοιπά τμήματα, τα οποία καλούνται «διοικητικά», ασκούν τη γνωμοδοτική λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας).

Το Τμήμα Διοικητικών Διαφορών αποτελείται από 10 υποτμήματα ειδικευμένα σε ορισμένους τομείς διαφορών. Η σύνθεση εκδίκασης υποθέσεων του κοινού δικαίου συγκεντρώνει δύο από τα εν λόγω υποτμήματα (9 μέλη) εάν η υπόθεση είναι πιο λεπτή ή πιο ευαίσθητη, μπορεί να κριθεί από το Τμήμα Διοικητικών Διαφορών (σύσκεψη των προέδρων των υποτμημάτων, του προέδρου του τμήματος και των αναπληρωτών του 17 μέλη) ή από την Ολομέλεια εκδίκασης ένδικων διαφορών (σύσκεψη των προέδρων του τμήματος υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας 13 μέλη).

Καθεστώς των μελών των διοικητικών δικαστηρίων

Τα μέλη των διοικητικών δικαστηρίων δεν διαθέτουν παραδοσιακά την ιδιότητα του «δικαστή», υπό την έννοια που έχει ο όρος αυτός στο γαλλικό Σύνταγμα, ιδιότητα η οποία αποδίδεται μόνο στα μέλη του δικαστικού σώματος. Πράγματι, τα μέλη των διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται στο γενικό καθεστώς των δημόσιων λειτουργών. Για τον λόγο αυτό, τα κείμενα που αφορούν τα μέλη των διοικητικών δικαστηρίων δεν περιελάμβαναν για πολύ καιρό κανέναν πρωτότυπο κανόνα σε σχέση με τους κανόνες που ισχύουν στα άλλα σώματα δημοσίων υπαλλήλων. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή μεταβλήθηκε στη δεκαετία του 1980 ενισχύοντας την κανονιστική ανεξαρτησία των μελών των διοικητικών δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια γενική τάση εξομοίωσής τους σήμερα με τους δικαστές. Άλλωστε, έτσι χαρακτηρίζονται σε ορισμένα κείμενα και όλοι οι κανόνες που ρυθμίζουν τη σταδιοδρομία τους, διασφαλίζουν, εκ των πραγμάτων, την πλήρη ανεξαρτησία τους.

Ενώ οι δικαστές των αστικών και ποινικών δικαστηρίων ανήκουν σε ενιαίο δικαστικό σώμα, οι διοικητικοί δικαστές ανήκουν σε δύο διαφορετικά σώματα: το σώμα των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας και το σώμα των μελών των διοικητικών δικαστηρίων και των διοικητικών εφετείων.

Ωστόσο, παρότι οι κανόνες που εφαρμόζονταν στους μεν και στους δε περιλαμβάνονταν για πολλά χρόνια σε διαφορετικά κείμενα, τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας όπως και τα μέλη των διοικητικών δικαστηρίων και των διοικητικών εφετείων υπάγονται πλέον στις διατάξεις του κώδικα διοικητικής δικαιοσύνης.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι νομικές βάσεις δεδομένων στη Γαλλία αποτελούν αντικείμενο δημόσιας υπηρεσίας δημοσίευσης στο Διαδίκτυο. Έτσι, ο δικτυακός τόπος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLégifrance περιέχει:

 • στη βάση «JADE» τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του δικαστηρίου επίλυσης συγκρούσεων, των διοικητικών εφετείων και επιλογή των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων
 • στη βάση «CONSTIT» τις αποφάσεις του Συνταγματικού Συμβουλίου.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου

Η βάση «JADE» περιέχει 230.000 αποφάσεις και καταχωρίζει κάθε χρόνο 12.000 αποφάσεις, ενώ η βάση «CONSTIT» περιέχει 3.500 αποφάσεις και καταχωρίζει κάθε χρόνο 150 αποφάσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑρμοδιότητα των δικαστηρίων - Γαλλία


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2017

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Κροατία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Τα ειδικευμένα δικαστήρια είναι τα πταισματοδικεία, τα εμποροδικεία, τα διοικητικά δικαστήρια ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, καθώς και το ανώτατο πταισματοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας και το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας ως δευτεροβάθμια δικαστήρια.

Διάφοροι τομείς απονομής δικαιοσύνης:

Πταισματοδικεία — ιδρύθηκαν 61 πταισματοδικεία βάσει του νόμου περί δικαστηρίων (κατά τόπον αρμοδιότητες και έδρες). Τα πταισματοδικεία εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό αδικήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια, την οικονομία και τη δημόσια τάξη.

Ο νόμος αυτός εξακολουθεί να ισχύει, αλλά θα καταργηθεί την 1η Ιουλίου 2015, όταν τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί δικαστηρίων (κατά τόπον αρμοδιότητες και έδρες)(OG 128/14).

Εμποροδικεία - υπάρχουν επτά εμποροδικεία στη Δημοκρατία της Κροατίας (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varazdin, Zadar), τα οποία αποφαίνονται επί διαφορών μεταξύ των εταιρειών, επί των προτάσεων για τη δημιουργία, τη λειτουργία ή την παύση δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, τηρούν δικαστικά μητρώα εμπορικών επιχειρήσεων, διεξάγουν διαδικασίες που σχετίζονται με την αναγνώριση των αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων όσον αφορά εμπορικές διαφορές, διεξάγουν διαδικασίες αφερεγγυότητας και παρέχουν διεθνή νομική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε εμπορικές υποθέσεις και άλλες δραστηριότητες.

Τα διοικητικά δικαστήρια - υπάρχουν τέσσερα διοικητικά δικαστήρια στη Δημοκρατία της Κροατίας, στις πόλεις Zagreb, Split, Rijeka και Osijek. Τα εν λόγω δικαστήρια εκδικάζουν προσφυγές κατά των ατομικών αποφάσεων φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, προσφυγές κατά πράξεων φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, προσφυγές λόγω μη έκδοσης ατομικών αποφάσεων και προσφυγές κατά διοικητικών συμφωνιών και της εκτέλεσης διοικητικών συμφωνιών.

Το ανώτατο πταισματοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας και το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας αποφαίνονται ως δευτεροβάθμια δικαστήρια επί εφέσεων κατά αποφάσεων των πταισματοδικείων, των εμποροδικείων και των διοικητικών δικαστηρίων της Κροατίας και έχουν την έδρα τους στο Ζάγκρεμπ.

Πταισματοδικεία

 1. Αποφαίνονται ως πρωτοβάθμια δικαστήρια για αδικήματα ήσσονος σημασίας, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας από άλλον φορέα.
 2. Παρέχουν διεθνή νομική συνδρομή σε διαδικασίες εντός της δικαιοδοσίας τους, καθώς και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται από τον νόμο.

ΠταισματοδικείαPDF(274 Kb)hr

Εμπορικά δικαστήρια

Εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από άλλους νόμους, τα εμποροδικεία:

 1. Είναι επιφορτισμένα με θέματα εγγραφής ή τήρησης μητρώων.
 2. Αποφασίζουν σχετικά με τις εγγραφές στα μητρώα πλοίων και σκαφών αναψυχής για ζητήματα στα οποία τα εμποροδικεία έχουν αρμοδιότητα βάσει του ναυτιλιακού κώδικα, για τον περιορισμό της ευθύνης των πλοιοκτητών και καταγγελίες κατά της τελικής βάσης για την εκκαθάριση σε τυχόν αβαρίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία για ένα συγκεκριμένο είδος της υπόθεσης.
 3. Αποφασίζουν όσον αφορά αιτήσεις για δημιουργία, λειτουργία και παύση λειτουργίας επιχειρήσεων.
 4. Αποφασίζουν για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπονται από τον νόμο για τις επιχειρήσεις.
 5. Διεξάγουν διαδικασίες για την αναγνώριση των αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, καθώς και διαιτητικών αποφάσεων σε εμπορικές διαφορές.
 6. Διαφυλάσσουν αποδεικτικά στοιχεία σε διαδικασίες για τις οποίες έχουν δικαιοδοσία.
 7. Επιβάλλουν μέτρα προστασίας σε διαδικασίες και σε σχέση με διαδικασίες για τις οποίες έχουν δικαιοδοσία.
 8. Αποφασίζουν σχετικά με αιτήσεις πτωχεύσεως και τη διεξαγωγή της πτωχευτικής διαδικασίας.
 9. Παρέχουν διεθνή νομική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε εμπορικές υποθέσεις.
 10. Εκτελούν άλλα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο.

ΕμποροδικείαPDF(192 Kb)hr

Πρέπει να σημειωθεί ότι από την 1η Απριλίου 2015 θα τεθεί σε λειτουργία ένα νέο δίκτυο δημοτικών δικαστηρίων και εμποροδικείων, που αποτελείται από 24 δημοτικά δικαστήρια και οκτώ εμποροδικεία. Την 1η Ιουλίου 2015 θα τεθεί σε λειτουργία ένα νέο δίκτυο 22 πταισματοδικείων. Αυτά διέπονται από τον νόμο περί δικαστηρίων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο(κατά τόπον αρμοδιότητες και έδρες)(OG 128/14)
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα είναι ακριβείς και ενημερωμένες, αλλά θα πρέπει να αντικατασταθούν μετά την 1η Απριλίου 2015 και την 1η Ιουλίου 2015.

Διοικητικά δικαστήρια

 1. Αποφαίνονται επί προσφυγών κατά ατομικών αποφάσεων των φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο.
 2. Αποφαίνονται επί προσφυγών κατά πράξεων φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο.
 3. Αποφαίνονται επί προσφυγών λόγω μη εκδόσεως ατομικών αποφάσεων και ή παράλειψης εκ μέρους ενός οργανισμού δημοσίου δικαίου να ενεργήσει εντός εκ του νόμου καθορισμένης προθεσμίας.
 4. Αποφαίνονται επί προσφυγών κατά διοικητικών συμφωνιών και της εκτέλεσης διοικητικών συμφωνιών.
 5. Αποφαίνονται επί των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από τον νόμο.

Διοικητικά δικαστήριαPDF(180 Kb)hr

Το ανώτατο πταισματοδικείο

 1. Αποφαίνεται επί εφέσεων κατά αποφάσεων των πταισματοδικείων και κρατικών διοικητικών οργάνων που εκδίδουν αποφάσεις σε πρωτοβάθμιες διαδικασίες για πταίσματα και εφέσεων κατά αποφάσεων των λοιπών αρχών όταν αυτό προβλέπεται από ειδικό νόμο.
 2. Επιλύει τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας μεταξύ των πταισματοδικείων.
 3. Αποφαίνεται σχετικά με έκτακτα ένδικα μέσα κατά τελικών και δεσμευτικών αποφάσεων σε σχέση με αδίκημα όταν προβλέπεται από ειδικό νόμο.
 4. Εκτελεί άλλα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο.

Ανώτατο πταισματοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb
Τηλ: +385 1 480 75 10
Φαξ: +385 1 461 12 91
ηλ. ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροpredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας

 1. Αποφαίνεται επί εφέσεων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό από τα εμποροδικεία.
 2. Επιλύει συγκρούσεις κατά τόπον αρμοδιότητας  μεταξύ εμποροδικείων και αποφαίνεται σχετικά με τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμποροδικείων.
 3. Εκτελεί άλλα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο.

Ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
Τηλ: +385 1 489 68 88
Φαξ: +385 1 487 23 29
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.vtsrh.hr/

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας

 1. Αποφαίνεται επί εφέσεων κατά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων και εφέσιμων αποφάσεων.
 2. Αποφαίνεται σχετικά με τη νομιμότητα των γενικών νομοθετικών πράξεων.
 3. Αποφαίνεται επί συγκρούσεων δικαιοδοσίας μεταξύ των διοικητικών δικαστηρίων.
 4. Αποφαίνεται για άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
Τηλ: +385 1 480 78 00
Φαξ: +385 1 480 79 28
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.upravnisudrh.hr/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/07/2016

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Ιταλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Ιταλίας.


Ειδικά δικαστήρια

Το άρθρο 102 του Συντάγματος απαγορεύει τη σύσταση νέων «έκτακτων ή ειδικών» δικαστηρίων. Ωστόσο, τμήματα ειδικευμένα σε συγκεκριμένους τομείς μπορούν να συσταθούν στο πλαίσιο τακτικών δικαιοδοτικών οργάνων – δηλαδή, παρουσία των ίδιων δικαστών και εμπειρογνωμόνων που δεν είναι δικαστικοί (π.χ. τα ειδικευμένα αγροτικά τμήματα).

Ορισμένα ειδικά δικαστήρια προβλέπονται ωστόσο από το άρθρο 103 του Συντάγματος. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα διοικητικά δικαστήρια, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα στρατιωτικά δικαστήρια, τα οποία είχαν θεσπισθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Συντάγματος.

Τα στρατιωτικά δικαστήρια [Tribunale Militare], τα οποία είναι αρμόδια να εκδικάζουν στρατιωτικά εγκλήματα που διαπράττονται από μέλη των ενόπλων δυνάμεων, λειτουργούν χωριστά από τα τακτικά δικαστήρια και διοικούνται από ένα όργανο αυτορρύθμισης το οποίο ονομάζεται Ανώτατο Συμβούλιο Στρατιωτικής Δικαιοσύνης (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Διοικητικά δικαστήρια

Τα διοικητικά δικαστήρια επιλαμβάνονται διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των ιδιωτών και των δημόσιων αρχών σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη δημόσια διοίκηση.

Τα διοικητικά δικαστήρια εξετάζουν κατά πόσον ήταν κατάλληλα τα ληφθέντα διοικητικά μέτρα (δεν έχουν σχέση με τη σκοπιμότητα των μέτρων). Η προσφυγή ενώπιον διοικητικού Δικαστηρίου στοχεύει στην ακύρωση των διοικητικών μέτρων, με το σκεπτικό ότι είναι ελαττωματικά λόγω έλλειψης αρμοδιότητας (incompetenza), παραβίασης του νόμου (violazione di legge), ή καταχρήσεως εξουσίας (eccesso di potere).

Κατά γενικό κανόνα, η δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων και η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων διαχωρίζονται με βάση την αναφορά σε υποκειμενικά κριτήρια, δηλαδή κατά πόσον το διοικητικό μέτρο παραβιάζει υποκειμενικό δικαίωμα (diritto soggettivo) και έννομο συμφέρον (interesse legittimo): Τα διοικητικά δικαστήρια εξετάζουν υποθέσεις που αφορούν το έννομο συμφέρον, και κατ’ εξαίρεση ορισμένα άλλα θέματα, επί των οποίων έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.

Το όργανο αυτοδιοίκησης των διοικητικών δικαστών είναι το Συμβούλιο της Προεδρίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης (Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa).

 • I Τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια [Tribunali Amministrativi Regionali] είναι πρωτοβάθμια δικαστήρια.
 • Il Το Συμβούλιο της Επικρατείας [Consiglio di Stato] είναι δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα φορολογικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για τις διοικητικές υποθέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Corte dei Conti) συγκροτείται από ελεγκτές δικαστές και εισαγγελείς. Στο δικαστήριο αυτό αντιστοιχεί μια γενική εισαγγελία στην οποία έχουν ανατεθεί ανακριτικά καθήκοντα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο υποβλήθηκε πρόσφατα σε μεταρρύθμιση, η οποία προβλέπει αυτόνομα περιφερειακά δικαστικά και εισαγγελικά τμήματα.

Το Συμβούλιο της Προεδρίας είναι το όργανο αυτοδιοίκησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αρμόδιο για:

 • τον εκ των προτέρων έλεγχο της συμβατότητας με τη νομοθεσία ευρέος φάσματος μέτρων που λαμβάνονται από την κυβέρνηση και άλλα δημόσια όργανα
 • τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και των περιουσιακών στοιχείων της δημόσιας διοίκησης
 • την έκδοση αποφάσεων σε θέματα όπως οι δημόσιοι λογαριασμοί, οι συντάξεις και η ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων του κράτους ή άλλων δημόσιων οργάνων.

Τα φορολογικά δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα επί φορολογικών υποθέσεων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Στον δικτυακό τόπο των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτρατιωτικών Δικαστηρίων, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ιστορία και τις διαδικασίες τους. Μπορείτε επίσης να βρείτε αρχεία των βασικών δικών για εγκλήματα πολέμου (μόνον ιστορικές διαδικασίες).

Ο δικτυακός τόπος των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο πινάκιο των υποθέσεων, στο πλήρες κείμενο των αποφάσεων, των διατάξεων και των διαταγμάτων, που αφορούν διαφορές μεταξύ δημοσίων αρχών και ιδιωτών σχετικά με αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης.

Για λόγους προστασίας των δεδομένων, η αναζήτηση στις τρέχουσες προσφυγές υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει στον δικτυακό του τόπο τις κύριες κρίσεις και αποφάσεις του. Το κοινό έχει ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε αυτές.

Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί επίσης ως πύλη για τα περιφερειακά τμήματα του δικαστηρίου και διαθέτει πλούτο πληροφοριών σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των εν λόγω οργάνων.

Όνομα και URL της βάσης δεδομένων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/04/2019

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Κύπρος


Στη Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργούν τα ακόλουθα Δικαστήρια τα οποία έχουν εξειδικευμένη δικαιοδοσία:

Εξειδικευμένα δικαστήρια

 • Διοικητικό Δικαστήριο

Το Διοικητικό Δικαστήριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει σε πρώτο βαθμό προσφυγές κατά το ΄Αρθρο 146 του Συντάγματος καθ' οιασδήποτε απόφασης, πράξης ή παράλειψης προσώπων ή οργάνων που ασκούν διοικητική εξουσία. Το Διοικητικό Δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εκτελεστή διοικητική πράξη η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση ή καθ' υπέρβαση εξουσίας ή είναι αντίθετη προς το νόμο ή το Σύνταγμα. Όταν η προσφυγή αφορά σε φορολογικό ζήτημα ή διαδικασία διεθνούς προστασίας, το δικαστήριο θα μπορεί να τροποποιήσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση ή πράξη.

 • Οικογενειακά Δικαστήρια

Το Οικογενειακό Δικαστήριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για την εκδίκαση αιτήσεων διαζυγίου, γονικής μέριμνας, διατροφής και περιουσιακών διαφορών μεταξύ συζύγων που είναι ορθόδοξοι χριστιανοί.

Για πρόσωπα που ανήκουν σε κάποια από τις άλλες θρησκευτικές ομάδες που υπάρχουν στη Κύπρο, δηλαδή των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων, δικαιοδοσία για τα πιο πάνω θέματα έχει το Οικογενειακό Δικαστήριο Θρησκευτικών Ομάδων.

Λειτουργούν 3 Οικογενειακά Δικαστήρια, ένα για την Λευκωσία και Κερύνεια, ένα για τη Λεμεσό και Πάφο και ένα για την Λάρνακα και Αμμόχωστο. Λειτουργεί επίσης 1 Οικογενειακό Δικαστήριο Θρησκευτικών Ομάδων για ολόκληρη την Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία.

Οι υποθέσεις ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου εκδικάζονται από μονομελή σύνθεση, εκτός από τις αιτήσεις διαζυγίου για τις οποίες η σύνθεση είναι τριμελής.

 • Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει όλες τις εργατικές διαφορές που σχετίζονται με τον τερματισμό της απασχόλησης εργοδοτουμένων, όπως την πληρωμή αποζημίωσης λόγω παράνομου τερματισμού (εξαιρουμένων των αξιώσεων που υπερβαίνουν τις απολαβές δύο ετών, οπότε δικαιοδοσία έχει το Επαρχιακό Δικαστήριο), την πληρωμή αντί προειδοποίησης και την πληρωμή λόγω πλεονασμού καθώς και αξιώσεις που πηγάζουν από την εργοδότηση όπως για παράδειγμα δεδουλευμένοι μισθοί, ετήσιες άδειες, 13ος μισθός ή φιλοδώρημα. Μεταξύ άλλων κέκτηται δικαιοδοσίας να εκδικάζει οποιασδήποτε φύσης αστική διαφορά με βάση τον περί Προστασίας τής Μητρότητας Νόμο, περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας καθώς και διαφορές μεταξύ Ταμείων Προνοίας και μελών τους.

Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή Δικαστή, που είναι μέλος τής δικαστικής υπηρεσίας τής Δημοκρατίας, και δύο μέλη που δεν είναι νομικοί οι οποίοι διορίζονται κατόπιν συστάσεως των αντιπροσώπων των εργοδοτών και εργοδοτουμένων. Τα μέλη έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο.

Επί του παρόντος Λειτουργούν 3 Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών στη Δημοκρατία, με έδρα τη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα.

 • Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων

Το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν στην ανάκτηση κατοχής ενοικιαζόμενου ακινήτου, στον καθορισμό δικαίου ενοικίου και κάθε άλλο παρεμπίπτον ή συμπληρωματικό θέμα.

Κάθε Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων απαρτίζεται από ένα Πρόεδρο, μέλος τής Δικαστικής Εξουσίας, και δύο μέλη τα οποία προτείνονται από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές. Ο ρόλος των μελών είναι συμβουλευτικός. Λειτουργούν δύο τμήματα του δικαστηρίου.

 • Στρατιωτικό Δικαστήριο

Το Στρατιωτικό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για την εκδίκαση αδικημάτων τα οποία διαπράχθηκαν απο στρατιωτικούς κατά παράβαση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ανεξάρτητα από το ύψος τής προβλεπόμενης ποινής. Κατ΄ εξαίρεση στην αρμοδιότητα του Στρατιωτικού Δικαστηρίου υπάγονται και ιδιώτες όπου αυτό προνοείται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ή άλλο νόμο.

Κατηγορούμενος με βαθμό συνταγματάρχη ή ανώτερο βαθμό δικάζεται από Στρατιωτικό Δικαστήριο το οποίο συγκροτείται με τον τρόπο που προβλέπεται η συγκρότηση κακουργιοδικείου.

Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου είναι δικαστής, μέλος της Δικαστικής Υπηρεσίας τής Δημοκρατίας. Υπάρχουν δύο πάρεδροι που είναι στρατιωτικοί και διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Βάσεις Δεδομένων νομικού χαρακτήρα

Δεν υπάρχει ακόμα σε λειτουργία οποιαδήποτε επίσημη βάση δεδομένων νομικού περιεχομένου. Λειτουργούν κάποιες ιδιωτικές βάσεις νομικής πληροφόρησης κάποιες εκ των οποίων παρέχουν συνδρομητικές υπηρεσίες, ενώ άλλες παρέχουν δωρεάν πρόσβαση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι αποφάσεις δικαστηρίων και πρωτογενής νομοθεσία.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2019

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Λεττονία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των ειδικών δικαστηρίων της Λεττονίας.


Ειδικά δικαστήρια

Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Λετονίας

Βάσει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυντάγματος της Δημοκρατίας της Λετονίας, η Λετονία διαθέτει Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο είναι ανεξάρτητο δικαιοδοτικό όργανο που εξετάζει κατά πόσον, σε υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, ο νόμος είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα, και επιλαμβάνεται επίσης άλλων υποθέσεων που του ανατίθενται βάσει του νόμου. Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να κηρύσσει νόμους και άλλες νομικές πράξεις, ή τμήματα αυτών, άκυρους και ανίσχυρους.

Βάσει του άρθρου 16 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το Συνταγματικό Δικαστήριο επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν:

 1. τη συνταγματικότητα νόμων
 2. τη συνταγματικότητα διεθνών συμφωνιών που έχει υπογράψει ή συνάψει η Λετονία (μέχρις ότου οι εν λόγω συμφωνίες κυρωθούν από το Saeima, [το Κοινοβούλιο της Λετονίας])
 3. τη συμμόρφωση νόμων ή κανονισμών ή τμημάτων αυτών προς κανόνες δικαίου υπέρτερης ισχύος
 4. τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία άλλων πράξεων του Κοινοβουλίου, του υπουργικού συμβουλίου, του Προέδρου, του προέδρου του Κοινοβουλίου ή του πρωθυπουργού (εκτός διοικητικών πράξεων)
 5. τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία διατάξεων με τις οποίες υπουργός εξουσιοδοτημένος από το υπουργικό συμβούλιο αναστέλλει τις αποφάσεις τοπικού συμβουλίου
 6. τη συμμόρφωση διατάξεων της λετονικής εθνικής νομοθεσίας προς διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Λετονία οι οποίες δεν αντιβαίνουν στο Σύνταγμα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο απαρτίζεται από επτά δικαστές, οι οποίοι εγκρίνονται από την πλειοψηφία των βουλευτών (τουλάχιστον 51 ψήφοι). Τρεις εκ των δικαστών εγκρίνονται κατόπιν πρότασης τουλάχιστον δέκα βουλευτών, δύο εγκρίνονται κατόπιν πρότασης του υπουργικού συμβουλίου και άλλοι δύο κατόπιν πρότασης της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Οι προτεινόμενοι από το Ανώτατο Δικαστήριο υποψήφιοι επιλέγονται υποχρεωτικά μεταξύ των δικαστών της Λετονίας.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν μπορεί να κινεί διαδικασία αυτεπαγγέλτως εκδικάζει υποθέσεις μόνον κατόπιν παραλαβής αίτησης από τα πρόσωπα που δικαιούνται βάσει του νόμου να υποβάλουν τέτοια αίτηση. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, αίτηση κίνησης διαδικασίας ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου μπορούν να υποβάλουν:

 • ο Πρόεδρος της Λετονίας
 • το Κοινοβούλιο (Saeima)
 • ένα ελάχιστο σύνολο είκοσι βουλευτών
 • το υπουργικό συμβούλιο
 • ο Γενικός Εισαγγελέας
 • το Συμβούλιο της Κρατικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας
 • τοπικό συμβούλιο
 • ο Διαμεσολαβητής, εάν το όργανο ή ο υπάλληλος που εξέδωσε την αμφισβητούμενη πράξη δεν επανόρθωσε τις εντοπισθείσες ελλείψεις εντός της προθεσμίας που έταξε ο Διαμεσολαβητής
 • δικαστήριο το οποίο εκδικάζει αστική, ποινική ή διοικητική υπόθεση
 • δικαστής σε υπηρεσία κτηματολογίου όταν μεταγράφει ακίνητα και συναφή δικαιώματα στο κτηματολόγιο
 • κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά του βάσει του Συντάγματος
 • το Δικαστικό Συμβούλιο (Tieslietu padome), εντός των νόμιμων αρμοδιοτήτων του.

Υποθέσεις οι οποίες αφορούν τη συνταγματικότητα νόμων, κανονισμών και άλλων πράξεων του υπουργικού συμβουλίου, τη συμμόρφωση διατάξεων της λετονικής εθνικής νομοθεσίας προς διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Λετονία οι οποίες δεν αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και τη συνταγματικότητα διεθνών συμφωνιών που έχει υπογράψει ή συνάψει η Λετονία (έως ότου οι εν λόγω συμφωνίες κυρωθούν από το Saeima) και νόμων ή κανονισμών, ή τμημάτων αυτών, εκδικάζονται από την ολομέλεια του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Άλλες υποθέσεις εκδικάζονται από τριμελή σύνθεση δικαστών, εκτός εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά.

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι τελεσίδικη και τίθεται σε ισχύ από την έκδοσή της. Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και η περιεχόμενη σε αυτήν ερμηνεία αμφισβητούμενης διάταξης, είναι δεσμευτική για όλους τους φορείς και τους υπαλλήλους της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης (συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων) καθώς και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Διάταξη, την οποία το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ασυμβίβαστη προς κανόνα δικαίου με υπέρτερη ισχύ, θεωρείται άκυρη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εκτός εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο ορίσει διαφορετικά. Εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο κηρύξει αντισυνταγματική διεθνή συμφωνία την οποία υπέγραψε ή σύναψε η Λετονία, το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει αμέσως μέτρα για την τροποποίηση, την καταγγελία ή την αναστολή της συμφωνίας ή την αποχώρηση από αυτήν.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ονομασία και URL της βάσης δεδομένων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥποθέσεις ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου (λειτουργία αναζήτησης)

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων περιέχει αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η διεπαφή αναζήτησης στη βάση δεδομένων και οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες στα λετονικά και στα αγγλικά.

Σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Λετονίας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/08/2017

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Λιθουανία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες για τα ειδικά δικαστήρια της Λιθουανίας.


Ειδικά δικαστήρια

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas) διασφαλίζει την υπεροχή του Συντάγματος στην έννομη τάξη της χώρας. Αποφαίνεται επί θεμάτων συνταγματικού δικαίου εξετάζοντας εάν οι νόμοι και οι λοιπές νομικές πράξεις που θεσπίζει το Κοινοβούλιο βρίσκονται σε συμφωνία με το Σύνταγμα και εάν οι νόμοι που θεσπίζει ο Πρόεδρος ή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας συμφωνούν με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία.

Διοικητικά δικαστήρια

Στη Λιθουανία υπάρχουν έξι διοικητικά δικαστήρια:

 • το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Λιθουανίας (Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas) και
 • πέντε περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια.

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Vyriausiasis administracinis teismas) είναι δικαστήριο που εκδικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό διοικητικές υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του βάσει του νόμου. Εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων, διατάξεων και διαταγών των περιφερειακών διοικητικών δικαστηρίων και κατά των αποφάσεων των τοπικών δικαστηρίων σε υποθέσεις που αφορούν διοικητικές παραβάσεις.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο εκδικάζει επίσης αιτήματα για την επανεξέταση διοικητικών υποθέσεων που έχουν περατωθεί, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων που αφορούν διοικητικές παραβάσεις σε τομείς που ορίζει ο νόμος. Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο έχει αναπτύξει ενιαία πρακτική για την ερμηνεία και την εφαρμογή των νόμων και των λοιπών νομικών πράξεων.

Περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια (apygardų administraciniai teismai)

Τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια είναι δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας. Αρμοδιότητά τους είναι να εκδικάζουν καταγγελίες (αναφορές) κατά διοικητικών ενεργειών και πράξεων ή παραλείψεων (παράλειψη εκτέλεσης καθηκόντων) των φορέων της δημόσιας και εσωτερικής διοίκησης.

Τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια εκδικάζουν διαφορές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και ασχολούνται με θέματα όπως η νομιμότητα κανονιστικών διοικητικών πράξεων, φορολογικές διαφορές κτλ.

Είναι δυνατή η αμφισβήτηση ατομικών νομικών πράξεων ή ενεργειών φορέων της δημόσιας διοίκησης σε προδικαστική διαδικασία πριν από την προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι διαφορές εξετάζονται από δημοτικές επιτροπές δημόσιων διοικητικών διαφορών, από τοπικές επιτροπές διοικητικών διαφορών και από την επικεφαλής επιτροπή διοικητικών διαφορών (Vyriausioji administracinių ginčų komisija).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2019

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Λουξεµβούργο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συνοπτικές πληροφορίες για την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων του Λουξεμβούργου.


Ειδικά δικαστήρια

Τακτικά δικαστήρια

Διαιτητικό Συμβούλιο και Ανώτατο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Όλες οι διαφορές για θέματα κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την εγγραφή ή την υπαγωγή, τις εισφορές, τις χρηματικές ποινές τάξης και τις παροχές, εκτός από τις διαφορές του άρθρου 317 ή τις διαφορές που αφορούν τα άρθρα 147 και 148 του Κώδικα κοινωνικών ασφαλίσεων, εκδικάζονται από το Διαιτητικό Συμβούλιο και, σε δεύτερο βαθμό, από το Ανώτατο Συμβούλιο κοινωνικών ασφαλίσεων. Οι τελεσίδικες αποφάσεις του Διαιτητικού Συμβουλίου, καθώς και οι αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου, υπόκεινται σε αναίρεση.

Διοικητικά δικαστήρια

Το Διοικητικό Εφετείο

Επιφυλασσομένων αντιθέτων διατάξεων του νόμου, το Διοικητικό Εφετείο, το οποίο εδρεύει στο Λουξεμβούργο, είναι αρμόδιο για την εκδίκαση εφέσεων κατά των αποφάσεων που εκδίδει το Διοικητικό Πρωτοδικείο επί ακυρωτικών προσφυγών κατά ατομικών διοικητικών αποφάσεων, καθώς και κατά αποφάσεων που αφορούν διοικητικές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα. Επίσης, το Διοικητικό Εφετείο αποφαίνεται κατ’ έφεση και ως δικαστήριο της ουσίας επί προσφυγών κατά αποφάσεων άλλων διοικητικών δικαιοδοτικών οργάνων που κρίνουν μεταρρυθμιστικές προσφυγές για τις οποίες είναι αρμόδια δυνάμει ειδικών νόμων.

Όλοι οι δικηγόροι που έχουν το δικαίωμα να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου μπορούν να παρίστανται και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Εντούτοις, μόνον οι «δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα I» των μητρώων που συντάσσουν κάθε χρόνο τα διοικητικά συμβούλια των δικηγορικών συλλόγων έχουν το δικαίωμα να διενεργούν πράξεις προδικασίας και διαδικαστικές πράξεις (υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου).

Το Δημόσιο εκπροσωπείται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της κυβέρνησης ή από δικηγόρο.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, το οποίο εδρεύει στο Λουξεμβούργο, εκδικάζει προσφυγές λόγω αναρμοδιότητας, υπέρβασης και παράνομης οικειοποίησης εξουσίας, παράβασης νόμου ή τύπου που έχει τεθεί για την προστασία των ιδιωτικών συμφερόντων, καθ’ όλων των διοικητικών αποφάσεων κατά των οποίων δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή άλλου είδους συμφώνως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και κατά των διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως της εκδούσας αρχής. Είναι επίσης κατ’ αρχήν αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν άμεσους φόρους και κοινοτικούς φόρους και τέλη.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο εκδικάζει ως δικαστήριο της ουσίας προσφυγές κατά των αποφάσεων του διευθυντή της Διοίκησης άμεσης φορολογίας, στις περιπτώσεις που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει την άσκηση ανάλογης προσφυγής.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Συνταγματικό Δικαστήριο κρίνει με αποφάσεις του τη συμβατότητα των νόμων προς το Σύνταγμα, εξαιρουμένων των νόμων που αφορούν κύρωση συνθηκών.

Όταν ένας διάδικος προβάλλει ισχυρισμό που αφορά τη συμβατότητα νόμου προς το Σύνταγμα ενώπιον τακτικού ή διοικητικού δικαστηρίου, το δικαστήριο αυτό υποχρεούται να παραπέμψει το θέμα στο Συνταγματικό Δικαστήριο, εκτός αν κρίνει ότι: α) δεν απαιτείται να κριθεί ο προβαλλόμενος ισχυρισμός για να εκδώσει την απόφασή του, β) ο ισχυρισμός είναι παντελώς αβάσιμος, γ) το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί επί ισχυρισμού με το ίδιο αντικείμενο.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου, δύο δικαστές του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και πέντε δικαστές τους οποίους διορίζει ο Μεγάλος Δούκας κατόπιν κοινής γνώμης του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Διοικητικού Εφετείου. Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποτελείται από ένα πενταμελές τμήμα.

Οι συναφείς νομικές βάσεις δεδομένων

Επισκεφθείτε τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσελίδα για τα δικαστήρια του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων ;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαιτητικού Συμβουλίου και Ανωτάτου Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων .

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιοικητικών δικαστηρίων.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικού Δικαστηρίου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/03/2015

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Ουγγαρία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά δικαστήρια της Ουγγαρίας.


Ειδικά δικαστήρια

Διοικητικά και εργατικά δικαστήρια

Ο Θεμελιώδης Νόμος της Ουγγαρίας ορίζει το δικαστικό σύστημα ως πολυεπίπεδο οικοδόμημα και προβλέπει τη δημιουργία ειδικών δικαστηρίων για συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων. Στους κόλπους του δικαστικού συστήματος, τα διοικητικά και εργατικά δικαστήρια (közigazgatási és munkaügyi bíróságok) λειτουργούν ως ειδικά δικαστήρια.

Διοικητικά και εργατικά δικαστήρια λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Πριν από την εν λόγω ημερομηνία, οι αρμοδιότητες των προαναφερθέντων δικαστηρίων διεκπεραιώνονταν από εργατοδικεία και γενικά δικαστήρια.

Ως πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα, τα διοικητικά και εργατικά δικαστήρια εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν τον δικαστικό έλεγχο διοικητικών υποθέσεων ή υποθέσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και συναφείς έννομες σχέσεις, καθώς και λοιπές υποθέσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους βάσει νομοθεσίας. Τα γενικά δικαστήρια ή, σε υποθέσεις που αφορούν δικαστικό έλεγχο, το Ανώτατο Δικαστήριο (Kúria) λειτουργούν ως δευτεροβάθμια δικαιοδοτικά όργανα.

Συνταγματικό Δικαστήριο (Alkotmánybíróság)

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι ανεξάρτητο όργανο με διακριτή λειτουργία από το δικαστικό σύστημα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι το βασικό δικαιοδοτικό όργανο που προστατεύει τον Θεμελιώδη Νόμο και έχει την έδρα του στη Βουδαπέστη.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποτελείται από 15 μέλη τα οποία εκλέγονται για δώδεκα χρόνια με πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των μελών του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας. Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου εκλέγεται ένα από τα μέλη του με πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των μελών του Κοινοβουλίου. Η θητεία του προέδρου διαρκεί έως το τέλος της θητείας του στο αξίωμα του δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Τα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου απαγορεύεται να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα ή σε πολιτικές δραστηριότητες. Η δικαιοδοσία, η οργάνωση και η λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου ρυθμίζονται αναλυτικά από διάφορους βασικούς νόμους.

α.   Έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων που έχουν εγκριθεί αλλά όχι κυρωθεί

β.   Έλεγχος, με πρωτοβουλία δικαστή, της συνταγματικότητας νόμων που προορίζονται προς εφαρμογή σε συγκεκριμένη περίπτωση

γ.   Έλεγχος, κατόπιν προσφυγής στο Συνταγματικό Δικαστήριο, της συνταγματικότητας νόμων που προορίζονται προς εφαρμογή σε συγκεκριμένη περίπτωση

δ.   Έλεγχος, κατόπιν προσφυγής στο Συνταγματικό Δικαστήριο, της συνταγματικότητας δικαστικών αποφάσεων

ε.    Έλεγχος της συνταγματικότητας νόμων με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, του ενός τετάρτου των μελών του Κοινοβουλίου ή του Επιτρόπου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (alapvető jogok biztosa)

στ.  Έλεγχος της συμμόρφωσης των νόμων προς τις διεθνείς συνθήκες

ζ.    Άσκηση λοιπών εξουσιών και επιτέλεση πρόσθετων καθηκόντων που προβλέπονται στον Θεμελιώδη Νόμο ή σε άλλους βασικούς νόμους.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που απορρέουν από τα σημεία β), γ) και δ), το Συνταγματικό Δικαστήριο καταργεί νόμους και λοιπές νομοθετικές αποφάσεις τα οποία κρίνει ότι παραβιάζουν τον Θεμελιώδη Νόμο,

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που απορρέουν από το σημείο δ), ακυρώνει δικαστικές αποφάσεις οι οποίες κρίνει ότι παραβιάζουν τον Θεμελιώδη Νόμο,

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που απορρέουν από το σημείο στ), δύναται να καταργεί νόμους και λοιπές νομοθετικές αποφάσεις τα οποία κρίνει ότι παραβιάζουν διεθνείς συνθήκες,

ή να επιβάλλει τις έννομες συνέπειες τις οποίες προβλέπουν βασικοί νόμοι.

Νομική βάση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγρικής Δημοκρατίας (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπίσημος δικτυακός τόπος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγρικής Δημοκρατίας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπίσημος δικτυακός τόπος των ουγγρικών δικαστηρίων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/04/2017

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Μάλτα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Μάλτας.


Ειδικά δικαστήρια

Συνταγματικό δικαστήριο (Constitutional Court)

Δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Προσφυγή

Το δικαστήριο αυτό εκδικάζει προσφυγές επί υποθέσεων που αφορούν εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ερμηνεία του Συντάγματος και ακυρότητα νόμων. Διαθέτει επίσης πρωτογενή δικαιοδοσία να κρίνει ζητήματα που αφορούν τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και κάθε υπόθεση που παραπέμπεται σε αυτό σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Προεδρεύει ένας ανώτατος δικαστής επικουρούμενος από δύο άλλους δικαστές

Πρώτο Τμήμα του Αστικού Δικαστηρίου (First Hall of the Civil Court)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το Πρώτο Τμήμα του Αστικού Δικαστηρίου εκδικάζει επίσης υποθέσεις που σχετίζονται με παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που προστατεύονται από το Σύνταγμα και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Προεδρεύει δικαστής

Εργατοδικείο (Industrial Tribunal)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το δικαστήριο αυτό εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομες απολύσεις και διακριτική ή άλλη παράνομη μεταχείριση στον χώρο εργασίας.

Πρόεδρος

Συμβούλιο ρύθμισης μισθώσεων (Rent Regulation Board)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το Συμβούλιο ρύθμισης μισθώσεων εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με μεταβολές των όρων μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του μισθώματος και της λύσης της μίσθωσης. Οι υποθέσεις αυτές πρέπει να αφορούν συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν από την 1η Ιουνίου 1995.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής

Συμβούλιο έγγειας διαιτησίας (Land Arbitration Board)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το Συμβούλιο έγγειας διαιτησίας εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με την ταξινόμηση της απαλλοτριωθείσας γης, τον δημόσιο σκοπό της απαλλοτρίωσης και το ποσό της αποζημίωσης που οφείλεται στον ιδιοκτήτη της.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής

Συμβούλιο ελέγχου αγροτικών μισθώσεων (Rural Lease Control Board)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το συμβούλιο αυτό εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με αγροτικές μισθώσεις και αξιώσεις των ιδιοκτητών σχετικά με τη λύση της μίσθωσης.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής

Διοικητικό Αναθεωρητικό Δικαστήριο (Administrative Review Tribunal)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το δικαστήριο αυτό έχει την εξουσία αναθεώρησης διοικητικών πράξεων.

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής ή ένας κατώτερος δικαστής

Δικαστήριο διανομής κληρονομιών (Partition of Inheritances Tribunal)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το παρόν δικαστήριο εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με τη διανομή περιουσίας που ανήκει από κοινού στους κληρονόμους αποβιώσαντος.

Προεδρεύει ένας διαιτητής

Δευτεροβάθμιο δικαστήριο ανταγωνισμού και υποθέσεων καταναλωτών (Competition and Consumer Appeals Tribunal)

Προσφυγή

Το δικαστήριο αυτό εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων, διαταγών ή μέτρων του Γενικού Διευθυντή Ανταγωνισμού και του Γενικού Διευθυντή Υποθέσεων Καταναλωτών. Οι αποφάσεις του είναι τελεσίδικες, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση ενδίκου μέσου, αλλά μόνο για νομικά ζητήματα.

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής που επικουρείται από δύο μέλη

Δικαστήριο αναθεώρησης συμβολαιογραφικών πράξεων (Court of Revision of Notarial Acts)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Είναι ειδικό δικαστήριο που εποπτεύει όλους τους συμβολαιογράφους, τα συμβολαιογραφικά αρχεία και το δημόσιο μητρώο. Έχει την εξουσία να επισκέπτεται και να επιθεωρεί τα συμβολαιογραφικά αρχεία, το δημόσιο μητρώο και τα συμβολαιογραφεία και να επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις. Έχει επίσης την εξουσία να διατάσσει τη διόρθωση εσφαλμένων πληροφοριών που περιέχονται στο δημόσιο μητρώο.

Απαρτίζεται από μέλη που αποκαλούνται «Επισκέπτες»

Διοικητικά δικαστήρια

Δικαστική αναθεώρηση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η απόφαση μιας υπηρεσίας της κυβέρνησης, μιας αρχής ή ενός οργανισμού μπορεί να επανεξεταστεί και τελικά να ανακληθεί εάν τα δικαστήρια αποφανθούν ότι είναι παράνομη.

Οποιοσδήποτε θίγεται από κυβερνητική απόφαση ή ενέργεια η οποία τον αφορά μπορεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητά της. Το άρθρο 469A του Κεφαλαίου 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας είναι η νομική βάση που παρέχει την εξουσία αυτή στα δικαστήρια. Ωστόσο, ακόμη και απουσία της νομοθετικής αυτής διάταξης, η δικαστική αναθεώρηση μπορεί να θεωρηθεί εγγενής εξουσία των δικαστηρίων, βάσει της θεωρίας της διάκρισης των εξουσιών την οποία ασπάζονται γενικά τα δημοκρατικά κράτη.

Αρμόδια για τις υποθέσεις αυτές είναι τα τακτικά δικαστήρια, και συγκεκριμένα το Πρώτο Τμήμα του Αστικού Δικαστηρίου, με δικαίωμα άσκησης έφεσης ενώπιον του Εφετείου.

Ο νόμος περί διοικητικής δικαιοσύνης τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009 και προέβλεπε τη σύσταση του Διοικητικού Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Αυτό το ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο επανεξετάζει τις διοικητικές πράξεις που παραπέμπονται σε αυτό από οποιοδήποτε θιγόμενο πρόσωπο και κρίνει επίσης τις διαφορές που παραπέμπονται σε αυτό. Πρόεδρός του είναι ένας πρώην ή νυν ανώτερος ή κατώτερος δικαστής της Μάλτας. Εφέσεις κατά των αποφάσεών του μπορούν να ασκηθούν ενώπιον του Εφετείου.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Τοπικά δικαστήρια

Τα τοπικά δικαστήρια είναι αναπόσπαστο μέρος του δικαστικού συστήματος της Μάλτας. Μπορούν να θεωρηθούν παραρτήματα των δικαστηρίων, και εκδικάζουν αδικήματα τα οποία, αν και ήσσονος σημασίας, μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για το ευρύ κοινό. Προεδρεύονται από «Επίτροπο της δικαιοσύνης», ο οποίος διορίζεται και ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο όπως και κάθε άλλος κατώτερος δικαστής. Έτσι διασφαλίζεται ότι κάθε πολίτης έχει την ευκαιρία να εκφράσει συγκεκριμένα παράπονα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών αρχών της δίκαιης δίκης. Υπάρχουν εννέα τοπικά δικαστήρια, στα οποία υπάγονται περισσότερα τοπικά συμβούλια.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Στη σελίδα της Μάλτας με τίτλο «Οργάνωση της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Μάλτα» θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και συνδέσμους προς τις σχετικές βάσεις δεδομένων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Εσωτερικών και Εθνικής Ασφάλειας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες - Sentenzi Online

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες - Δικαστικές διαδικασίες

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες - Χρήση αιθουσών δικαστηρίων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες – Στατιστικά στοιχεία

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες - Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες - Έντυπα για αστικές υποθέσεις (στα μαλτέζικα)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝομικές υπηρεσίες (Νομοθεσία της Μάλτας)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2015

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Κάτω Χώρες

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ολλανδικά

Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων στις Κάτω Χώρες.


Διοικητικά δικαστήρια

Τα διοικητικά δικαστήρια στις Κάτω Χώρες είναι τα εξής:

 • Πρωτοδικείο (Rechtbank): πρωτοβάθμιο δικαστήριο στο οποίο υπάγονται όλες οι διοικητικές υποθέσεις
 • Εφετείο (Gerechtshof): δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο οποίο υπάγονται οι φορολογικές υποθέσεις
 • Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Hoge Raad): τριτοβάθμιο δικαστήριο στο οποίο υπάγονται οι φορολογικές υποθέσεις
 • Κεντρικό Εφετείο (Centrale Raad van Beroep): δευτεροβάθμιο (και ανώτατο) δικαστήριο στο οποίο υπάγονται οι ασφαλιστικές υποθέσεις
 • Εφετείο Εμπορικών και Βιομηχανικών Υποθέσεων (College van Beroep voor het bedrijfsleven): δευτεροβάθμιο (και ανώτατο) δικαστήριο στο οποίο υπάγονται οι υποθέσεις κοινωνικού/οικονομικού διοικητικού δικαίου
 • Τμήμα Διοικητικής Δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): δευτεροβάθμιο (και ανώτατο) δικαστήριο στο οποίο υπάγονται διοικητικές υποθέσεις οι οποίες δεν υπάγονται σε άλλα εφετεία.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικαστικού συστήματος των Κάτω Χωρών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικό σώμα και Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο των Κάτω Χωρών


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/01/2017

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Αυστρία

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών αστικών και ποινικών δικαστηρίων στην Αυστρία.


Ειδικά δικαστήρια

Καταρχήν, όλα τα δικαστήρια εκδικάζουν κάθε είδους νομικές υποθέσεις.

Ωστόσο, στις μεγαλύτερες πόλεις της Αυστρίας, ορισμένα δικαστήρια είναι εξειδικευμένα:

 • στη Βιέννη υπάρχουν πέντε τέτοια δικαστήρια, που εξειδικεύονται σε αστικές υποθέσεις, ποινικές υποθέσεις, εμπορικές υποθέσεις (δύο δικαστήρια) και σε υποθέσεις εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
 • στο Graz υπάρχουν δύο δικαστήρια, ένα που εξειδικεύεται σε ποινικές υποθέσεις και το δεύτερο που ασχολείται με άλλες υποθέσεις.

Οι υποθέσεις εργατικού δικαίου είναι κατ’ ουσία αστικές διαφορές που απαριθμούνται στο άρθρο 50 του Νόμου για τα δικαστήρια εργατικών διαφορών και διαφορών κοινωνικής ασφάλισης (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz — ASGG) και αφορούν εργασιακές σχέσεις οι υποθέσεις αυτές διέπονται από τους δικούς τους διαδικαστικούς κανόνες, που είναι παρόμοιοι με αυτούς των αστικών υποθέσεων αλλά συμπληρώνονται με μερικούς ειδικούς κανόνες.

Αρμόδια δικαστήρια για τις υποθέσεις εργατικού δικαίου σε πρώτο βαθμό είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (Landesgerichte), σε δεύτερο βαθμό τα ανώτερα περιφερειακά δικαστήρια (Oberlandsgerichte) και σε τελευταίο βαθμό το Ανώτατο Δικαστήριο (Oberster Gerichtshof). Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τμήμα (Senat) του αρμόδιου δικαστηρίου που αποτελείται από έναν ή περισσότερους επαγγελματίες δικαστές (Berufsrichter) και δύο μη επαγγελματίες δικαστές (Laienrichter), έναν που προέρχεται από τις οργανώσεις των εργοδοτών και έναν που προέρχεται από τις οργανώσεις των εργαζομένων.

Η διαδικασία προσφυγών στις εργατικές υποθέσεις είναι παρόμοια με τη διαδικασία προσφυγών στις αστικές υποθέσεις, αλλά με λιγότερους περιορισμούς.  Για παράδειγμα, μια προσφυγή για νομικό ζήτημα (Revision) μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανεξαρτήτως της αξίας της διαφοράς εάν πρόκειται για νομικό ζήτημα μεγάλης σημασίας.

Οι εμπορικές υποθέσεις είναι κατ’ ουσία αστικές υποθέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 51 του Κώδικα για τη Δικαιοδοσία (Jurisdiktionsnorm) και στις οποίες ο ένας από τους διαδίκους είναι έμπορος με ελάχιστες εξαιρέσεις, ακολουθείται η τακτική πολιτική διαδικασία. Όταν η υπόθεση εκδικάζεται από τμήμα δικαστηρίου πρώτου ή δεύτερου βαθμού μαζί με τους δικαστές συνεδριάζει και μη επαγγελματίας δικαστής που αντιπροσωπεύει τους εμπόρους. Αυτό δεν ισχύει όταν η υπόθεση εκδικάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (Verfahren außer Streitsachen) τα δικαστήρια εξετάζουν θέματα ιδιωτικού δικαίου που τους έχουν ανατεθεί λόγω του ειδικού τους χαρακτήρα (διαδικασίες συμβιβασμού, διαδικασίες επιμέλειας ή διαδικασίες στις οποίες δεν υπάρχει το τυπικό σχήμα δύο αντιδίκων με αντιτιθέμενα συμφέροντα).

Κατά γενικό κανόνα, οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα τοπικά δικαστήρια (Bezirksgerichte), σε δεύτερο βαθμό από τα περιφερειακά δικαστήρια και σε τελευταίο βαθμό από το Ανώτατο Δικαστήριο. Στον πρώτο βαθμό οι υποθέσεις εκδικάζονται από ένα μόνο δικαστή ή από δικαστικό υπάλληλο που έχει ειδική κατάρτιση (καλούμενο Rechtspfleger) σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται από τμήματα τα οποία απαρτίζονται από τρεις ή πέντε επαγγελματίες δικαστές.

Η διαδικασία προσφυγών στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας είναι επίσης παρόμοια με αυτή των αστικών υποθέσεων. Ωστόσο, λόγω της ειδικής φύσης της διαδικασίας, υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί στις προσφυγές.  Επίσης, είναι δυνατόν, ως ένα σημείο, κατά την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό να προβληθούν νέα επιχειρήματα διαφορετικά από αυτά που προβλήθηκαν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό.

Λόγω της ποικιλομορφίας των υποθέσεων που υπάγονται σε αυτό το είδος διαδικασίας, υπάρχουν πολλές ειδικές παρεκκλίσεις στους διάφορους τομείς.

Διοικητικά δικαστήρια

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, δεν μπορεί να ασκηθεί πλέον προσφυγή κατά απόφασης των διοικητικών αρχών στο πλαίσιο διοικητικής δομής. Οι αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν με την υποβολή καταγγελίας (Beschwerde) ενώπιον περιφερειακού ή ομοσπονδιακού διοικητικού δικαστηρίου. Το διοικητικό δικαστήριο αποφασίζει το ίδιο για την απόφαση και δεν την παραπέμπει στην αρχή που έλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων για νομικό ζήτημα στο Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof).

Άλλα εξειδικευμένα δικαστήρια

Ειδική θέση

Το Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο κατέχουν ειδική θέση στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Αυστρίας και είναι γνωστά ως «δικαστήρια δημοσίου δικαίου» (Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts).  Είναι ανεξάρτητα δικαστήρια, αλλά όπως και τα διοικητικά δικαστήρια που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 δεν εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διαθέτουν οργανωτική αυτοτέλεια. Αμφότερα έχουν την έδρα τους στη Βιέννη και η αρμοδιότητά τους εκτείνεται σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή επικράτεια.

Η δικαιοδοσία τους διαφέρει από εκείνη των τακτικών δικαστηρίων. Δεν εκδικάζουν αστικές και ποινικές υποθέσεις (ούτε καν σε δεύτερο βαθμό) αλλά έχουν ειδικά καθήκοντα στον τομέα του δημοσίου δικαίου. Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2015, υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι διάδικοι υπόθεσης που αποφασίζεται από τακτικό δικαστήριο μπορούν να προσφύγουν σε διοικητικό δικαστήριο για να ζητήσουν την ακύρωση καταστατικού ή κανονισμού.

Συνταγματικό Δικαστήριο

Πρωταρχικό καθήκον του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Verfassungsgerichtshof) είναι ο έλεγχος της συμφωνίας με το Σύνταγμα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ειδικότερα, το Συνταγματικό Δικαστήριο εξετάζει τη συνταγματικότητα:

 • ομοσπονδιακών νόμων και νόμων των ομόσπονδων κρατιδίων
 • κανονισμών (Verordnungen) που εκδίδονται από διοικητικές αρχές
 • οριστικών αποφάσεων (Bescheide) που λαμβάνονται από διοικητικές αρχές.

Το Δικαστήριο μπορεί να καταργήσει τις πράξεις αυτές, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

Σε αντίθεση με τους δικαστές άλλων δικαστηρίων, οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν είναι επαγγελματίες δικαστές (Berufsrichter) αλλά επίτιμοι δικαστές (Honoratiorenrichter). Μέλη του δικαστηρίου είναι εξέχουσες προσωπικότητες που έχουν ήδη ολοκληρώσει μια επιτυχημένη νομική σταδιοδρομία σε άλλο αξίωμα.  Οι περισσότεροι από αυτούς ασκούν τα καθήκοντά τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης και ενδέχεται να εξακολουθούν να ασκούν το προηγούμενο επάγγελμά τους (π.χ. δικαστές ή καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά όχι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι πρέπει να παραιτηθούν από τα επίσημα καθήκοντά τους). Το Συνταγματικό Δικαστήριο συνεδριάζει μόνον σε «συνόδους», οι οποίες συγκαλούνται συνήθως τέσσερις φορές τον χρόνο.

Το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο

Το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof) οφείλει να ελέγχει τη νομιμότητα όλων των πράξεων της δημόσιας διοίκησης, με εξαίρεση τους κανονισμούς (Verordnungen), τους οποίους μπορεί να εξετάσει και, εφόσον είναι αναγκαίο, να καταργήσει μόνον το Συνταγματικό Δικαστήριο. Το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο αποφαίνεται κυρίως επί προσφυγών για νομικά ζητήματα κατά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η αρχική σελίδα της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑυστριακής Δικαιοσύνης παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Αυστρίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑρμοδιότητα δικαστηρίων – Αυστρία


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/04/2017

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Πολωνία

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Πολωνίας.


Ειδικά δικαστήρια

Στην Πολωνία υπάρχουν διάφορα ειδικά δικαστήρια.

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Sąd Najwyższy)

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι η ανώτατη δικαστική αρχή της Πολωνίας. Ασκεί δικαστική εποπτεία επί των αποφάσεων όλων των άλλων δικαστηρίων εξασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα της ερμηνείας των νόμων και της δικαστικής πρακτικής.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν είναι τακτικό δικαστήριο. Εκδικάζει αναιρέσεις και άλλα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων των δικαστηρίων και εκδίδει αποφάσεις για τη διευκρίνιση νομοθετικών διατάξεων που προκαλούν αμφιβολίες ή που δεν εφαρμόζονται ομοιόμορφα από τα δικαστήρια. Επίσης εκδίδει αποφάσεις για νομικά ζητήματα που παραπέμπονται σε αυτό σε σχέση με συγκεκριμένες υποθέσεις.

Οι αποφάσεις του πολωνικού Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Sąd Najwyższy) δημοσιεύονται, συνοδευόμενες από το σκεπτικό τους, στο δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπολωνικού Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ο οποίος είναι διαθέσιμος και στα αγγλικά.

Συνταγματικό Δικαστήριο (Trybunał Konstytucyjny)

Στο πολωνικό νομικό σύστημα, το Συνταγματικό Δικαστήριο (Trybunał Konstytucyjny) δεν θεωρείται τακτικό δικαστήριο.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφαίνεται σχετικά με:

 • τη συνταγματικότητα της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμφωνιών
 • τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες είναι απαραίτητο να κυρώνονται πριν την έγκρισή τους από το Κοινοβούλιο
 • τη συνταγματικότητα των κανονισμών που εκδίδουν τα όργανα της κεντρικής διοίκησης, των κυρωθεισών διεθνών συμφωνιών και των νομοθετικών πράξεων
 • τη συνταγματικότητα των σκοπών ή των δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων
 • συνταγματικές προσφυγές.

Όλες οι αποφάσεις του δημοσιεύονται, συνοδευόμενες από το σκεπτικό τους, στο δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος και στα αγγλικά.

Ειδικό Δικαστήριο της Επικρατείας (Trybunał Stanu)

Το Ειδικό Δικαστήριο της Επικρατείας (Trybunał Stanu) εκδικάζει υποθέσεις στις οποίες πρόσωπα που κατέχουν (ή κατείχαν) τις υψηλότερες κρατικές θέσεις κατηγορούνται για παράβαση του Συντάγματος ή άλλων νομοθετικών πράξεων.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στο  δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠολωνικού Ειδικού Δικαστηρίου της Επικρατείας.

Διοικητικά Δικαστήρια

Το σύστημα των διοικητικών δικαστηρίων περιλαμβάνει το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny) και τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια – ένα ανά περιφέρεια (wojewódzkie sądy administracyjne).

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο:

 • αποφαίνεται για το αν οι αποφάσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ρυθμιστικές πράξεις των επαρχιακών αρχών της κεντρικής διοίκησης (terenowe organy administracji publicznej) είναι σύμφωνες με το νόμο
 • κρίνει προσφυγές κατά διοικητικών αποφάσεων, αποφάσεις που εκδίδονται κατόπιν προσφυγής στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών (ή περατώνει αυτές τις διαδικασίες) και αποφάσεις κατά των οποίων μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο επί της ουσίας της υπόθεσης
 • κρίνει ορισμένες αποφάσεις δημοτικών αρχών ή ενώσεων δημοτικών αρχών
 • απαντά σε νομικά ερωτήματα που του υποβάλλουν δευτεροβάθμια όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο έχει δημοσιεύσει όλες τις αποφάσεις του, συνοδευόμενες από το σκεπτικό τους, από την 1η Οκτωβρίου 2007 και εξής. Οι προηγούμενες αποφάσεις προστίθενται διαρκώς στη βάση δεδομένων. Ο δικτυακός τόπος του είναι διαθέσιμος μόνο στα πολωνικά.

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny) δημοσιεύει τις αποφάσεις του, συνοδευόμενες από το σκεπτικό τους, στο δικτυακό του τόπο.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/12/2012

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Πορτογαλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων στην Πορτογαλία.


Πρωτοβάθμια δικαστήρια (Tribunais judiciais de 1.ª instância)

Τα πρωτοδικεία είναι τακτικά δικαστήρια με αρμοδιότητα την εκδίκαση αστικών και ποινικών υποθέσεων και η δικαιοδοσία τους εκτείνεται σε όλες τις υποθέσεις που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία άλλων δικαστηρίων. Τα δικαστήρια αυτά είναι, κατά κανόνα, δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας.

Ενδέχεται επίσης ορισμένα πρωτοδικεία να έχουν ειδική αρμοδιότητα (για την εκδίκαση ειδικών υποθέσεων σε συνάρτηση με το είδος της εφαρμοστέας διαδικασίας) ή εξειδίκευση σε συγκεκριμένες υποθέσεις (ανεξάρτητα από την εφαρμοστέα διαδικασία).

Δικαστήρια με ειδική αρμοδιότητα

Δικαστήρια ποινικής έρευνας (Tribunais de Instrução Criminal)

Ο ρόλος των δικαστηρίων ποινικής έρευνας είναι να διεξάγουν ποινικές έρευνες, να αποφασίζουν για την πρόοδο της διαδικασίας και να ασκούν τα δικαστικά τους καθήκοντα σε σχέση με την έρευνα.

Δικαστήρια οικογενειακών διαφορών και ανηλίκων (Tribunais de Família e Menores)

Στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων οικογενειακών διαφορών και ανηλίκων εμπίπτουν τα εξής:

 • οι αγωγές που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση φυσικών προσώπων: οι αγωγές που αφορούν τη διάσταση συζύγων, τον χωρισμό περιουσιακών στοιχείων και το διαζύγιο, καθώς και όλες οι σχετικές αγωγές που αφορούν, για παράδειγμα, τις απογραφές περιουσιακών στοιχείων και τις προκαταρκτικές διαδικασίες, οι αγωγές για κήρυξη πολιτικού γάμου ως άκυρου ή ανυπόστατου και οι διαδικασίες εκτέλεσης σχετικά με την υποχρέωση διατροφής μεταξύ συζύγων και μεταξύ πρώην συζύγων
 • οι αγωγές που συνδέονται με την ύπαρξη συγγένειας: υιοθεσία, ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας και συναφή ζητήματα, επίσημη αναγνώριση μητρότητας και πατρότητας, και προσβολή εικαζόμενης πατρότητας
 • οι αγωγές που αφορούν την προστασία των συμφερόντων των ανηλίκων σε κατάσταση κινδύνου: έκδοση δικαστικών εντολών σχετικά με ανήλικα παιδιά που είναι θύματα κακοποίησης, εγκατάλειψης ή εξαθλίωσης ή που βρίσκονται σε καταστάσεις που είναι πιθανόν να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση ή τα χρηστά ήθη, ή ακροαματική διαδικασία και έκδοση απόφασης σχετικά με αιτήσεις για την προστασία των ανήλικων παιδιών από την καταχρηστική άσκηση εξουσίας εντός της οικογένειας ή εντός των ιδρυμάτων στα οποία έχουν τοποθετηθεί.

Εργατοδικεία (Tribunais de Trabalho)

Σε αστικές υποθέσεις, τα εργατοδικεία έχουν αρμοδιότητα για την εκδίκαση, για παράδειγμα:

 • υποθέσεων που αφορούν σχέσεις εξαρτημένης απασχόλησης και σχέσεις που θεσπίστηκαν ενόψει της σύναψης συμβάσεων απασχόλησης
 • υποθέσεων που αφορούν εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες
 • υποθέσεων που αφορούν ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης ή οικογενειακά επιδόματα, καθώς και τους δικαιούχους τους, σε σχέση με τα δικαιώματα, τις εξουσίες ή τις νομικές, ρυθμιστικές ή καταστατικές υποχρεώσεις των μερών, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των διοικητικών και φορολογικών δικαστηρίων
 • αστικών υποθέσεων που αφορούν απεργίες.

Εμποροδικεία (Tribunais de Comércio)

Τα εμποροδικεία έχουν αρμοδιότητα, ιδίως, για:

 • διαδικασίες αφερεγγυότητας, εάν ο οφειλέτης είναι εμπορική επιχείρηση ή εάν η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει εταιρεία:
 • αναγνωριστικές αγωγές για το ανυπόστατο, την ακυρότητα και την κατάργηση συστατικών πράξεων και άρθρων σε καταστατικά εταιρειών
 • αγωγές για την αναστολή ή την ακύρωση αποφάσεων εταιρειών
 • αναγνωριστικές αγωγές που αφορούν βιομηχανική ιδιοκτησία, σε οιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ναυτιλιακά δικαστήρια (Tribunais Marítimos)

Τα ναυτιλιακά δικαστήρια είναι αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν:

 • οφειλόμενη αποζημίωση για τις ζημίες που προκλήθηκαν από (ή που υπέστησαν) πλοία, λέμβοι και άλλα πλωτά σκάφη, ή που προέκυψαν από τη ναυτική τους χρήση υπό τους γενικούς όρους του νόμου
 • συμβάσεις για τη ναυπήγηση, επισκευή, αγορά και πώληση πλοίων, λέμβων και άλλων πλωτών μέσων, εφόσον αυτά προορίζονται για ναυτική χρήση
 • συμβάσεις για θαλάσσιες μεταφορές ή συνδυασμένες μεταφορές ή μεταφορές με πολλαπλά μέσα
 • συμβάσεις για την ασφάλιση πλοίων, λέμβων και άλλων πλωτών μέσων που προορίζονται για θαλάσσια χρήση, και του φορτίου τους
 • υποθήκες και προνόμια σε πλοία ή σκάφη, επιπλέον των τυχόν εμπράγματων εγγυήσεων όσον αφορά τα πλωτά μέσα και τα φορτία τους
 • αστική ευθύνη σε σχέση με τη ρύπανση της θάλασσας και άλλων υδάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους.

Δικαστήρια εκτέλεσης (Tribunais de Execução de Penas)

Τα δικαστήρια εκτέλεσης είναι αρμόδια, ιδίως, για τα εξής:

 • Παρέχουν απόλυση υπό όρο (Liberdade condicional) και αποφασίζουν για την ανάκλησή της
 • Αναθεωρούν, παρατείνουν και επανεξετάζουν τα μέτρα ασφαλείας στις συνθήκες εγκλεισμού ποινικά ακαταλόγιστων προσώπων (inimputáveis)
 • Παρέχουν απόλυση υπό επιτήρηση (Liberdade para prova) και αποφασίζoυν την ανάκλησή της
 • Κηρύσσουν το τέλος μιας ποινής φυλάκισης, μιας ποινής για την οποία δεν προβλέπεται συγκεκριμένη διάρκεια (Pena relativamente indeterminada) ή μέτρων ασφαλείας σε συνθήκες εγκλεισμού.

Ειδικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας (Tribunal de Competência Especializada para a Propriedade Intelectual)

Το δικαστήριο αυτό συνεδριάζει στη Λισαβόνα και είναι αρμόδιο για την εκδίκαση αγωγών που αφορούν το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, τη βιομηχανική ιδιοκτησία, τους τομείς του Διαδικτύου, τις εταιρείες και τις εμπορικές επωνυμίες επίσης για την εκδίκαση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν από το «Instituto Nacional da Propriedade Industrial» (Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), το «Fundação para a Computação Científica Nacional» (Ίδρυμα για την Εθνική Επιστημονική ανάλυση) και το «Instituto dos Registos e do Notariado» (Ινστιτούτο των αρχείων και των συμβολαιογράφων).

Δικαστήρια με ειδική αρμοδιότητα:

Τα δικαστήρια με ειδική αρμοδιότητα ασχολούνται με υποθέσεις που συνδέονται με την εφαρμοστέα διαδικασία. Δεν πρόκειται για δικαστήρια, αλλά μάλλον για τμήματα των περιφερειακών δικαστηρίων για αστικές υποθέσεις (varas cíveis), για ποινικές υποθέσεις (varas criminais), έδρες αστικών υποθέσεων(juízos cíveis), ποινικές έδρες (juízos criminais), έδρες που ασχολούνται με ήσσονος σημασίας αστικές υποθέσεις (juízos de pequena Instância cível), έδρες που ασχολούνται με ήσσονος σημασίας ποινικές υποθέσεις (juízos de pequena Instância criminal) και έδρες εκτέλεσης (juízos de execução).

Τα «varas cíveis» είναι αρμόδια να εξετάζουν αναγνωριστικές αγωγές αξίας που υπερβαίνει την αρμοδιότητα του Εφετείου, εάν ο νόμος προβλέπει την παρέμβαση πολυμελούς Δικαστηρίου.

Τα «varas criminais» είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την εξέταση υποθέσεων ποινικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα πολυμελούς δικαστηρίου ή μικτού ορκωτού.

Οι «juízos cíveis» είναι αρμόδιες για την εξέταση αστικών υποθέσεων που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των «varas cíveis» ή των «juízos de pequena Instância cível». Οι έδρες «juízos criminais» είναι αρμόδιες, ιδίως, για την εξέταση ποινικών υποθέσεων που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των «varas criminais» ή των «juízos de pequena instância criminal».

Οι «juízos de pequena instância cível» είναι αρμόδιες για την εκδίκαση των αστικών υποθέσεων με συνοπτική διαδικασία («processo sumaríssimo»), και των αστικών υποθέσεων για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που καλύπτονται από ειδική διαδικασία και οι αποφάσεις τους δεν προσβάλλονται με τακτικό ένδικο μέσο. Οι «juízos de pequena instância criminal» είναι αρμόδιες, ιδίως, για την εξέταση και εκδίκαση των υποθέσεων στις οποίες εφαρμόζεται μια από τις τρεις συνοπτικές διαδικασίες (processo sumário, abreviado και sumaríssimo).

Ως μέρος της διαδικασίας εκτέλεσης, τα δικαστήρια εκτέλεσης έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2014

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Ρουμανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά δικαστήρια της Ρουμανίας.


Ειδικά δικαστήρια

Δικαστήριο αρμόδιο για υποθέσεις ανηλίκων και οικογενειακές υποθέσεις (Brașov)

Το Δικαστήριο για υποθέσεις ανηλίκων και οικογενειακές υποθέσεις με έδρα την πόλη Braşov εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με αδικήματα που διαπράχθηκαν από ανηλίκους ή κατά ανηλίκων. Παλαιότερα, οι υποθέσεις αυτές υπάγονταν στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου του Braşov.

Ειδικά δικαστήρια

Υπάρχουν τρία Ειδικά Δικαστήρια (τα πρώην Εμποροδικεία):

 • Ειδικό Δικαστήριο Cluj
 • Ειδικό Δικαστήριο Mureș
 • Ειδικό Δικαστήριο Argeș.

Εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν επαγγελματίες. Κάθε πρόσωπο που διατηρεί μια επιχείρηση θεωρείται επαγγελματίας.

Στρατιωτικά δικαστήρια

Η δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων καθορίζεται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Κάθε Στρατιωτικό Δικαστήριο διαθέτει καθεστώς στρατιωτικής μονάδας.

Η ιεράρχηση των στρατιωτικών δικαστηρίων έχει ως ακολούθως:

 • τέσσερα Στρατοδικεία (στο Βουκουρέστι, στο Cluj-Napoca, στο Iaşi και στην Timişoara)
 • Στρατοδικείο Βουκουρεστίου
 • Στρατιωτικό Εφετείο Βουκουρεστίου.

Τα Στρατιωτικά Δικαστήρια απαρτίζονται από στρατιωτικούς δικαστές, γραμματείς, αρχειοθέτες και άλλους υπαλλήλους.

Στρατοδικεία

Στη Ρουμανία, υπάρχουν 4 Στρατοδικεία στις ακόλουθες πόλεις:

 • Βουκουρέστι
 • Cluj-Napoca
 • Iaşi
 • Timişoara.

Ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, τα Στρατοδικεία εκδικάζουν κυρίως υποθέσεις που σχετίζονται με αδικήματα κατά της αμυντικής ικανότητας της Ρουμανίας (δηλαδή αδικήματα κατά της στρατιωτικής τάξης και πειθαρχίας, αδικήματα που διαπράχθηκαν στο πεδίο της μάχης κ.λπ.) ή που διαπράχθηκαν σε σχέση με υπηρεσιακά καθήκοντα από αξιωματικούς έως και τον βαθμό του συνταγματάρχη.

Περιφερειακό Στρατοδικείο Βουκουρεστίου

Το Περιφερειακό Στρατοδικείο εκδικάζει τις ακόλουθες υποθέσεις:

 • Ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εκδικάζει κυρίως τα ακόλουθα αδικήματα που διαπράχθηκαν σε σχέση με υπηρεσιακά καθήκοντα από αξιωματικούς έως και τον βαθμό του συνταγματάρχη:
 1. συγκεκριμένα αδικήματα κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας
 2. συγκεκριμένα αδικήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας
 3. συγκεκριμένα σεξουαλικά αδικήματα
 4. συγκεκριμένα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας
 5. συγκεκριμένα αδικήματα που διαπράττονται στον χώρο εργασίας ή σχετίζονται με αυτόν
 6. συγκεκριμένα αδικήματα που παρακωλύουν το έργο της δικαιοσύνης
 7. συγκεκριμένα αδικήματα που διεπράχθησαν εκ προθέσεως και προκάλεσαν τον θάνατο ή την αυτοκτονία του θύματος
 8. αδικήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση και την παράνομη χρήση ναρκωτικών
 9. δόλια πτώχευση, εάν το αδίκημα συνδέεται με το τραπεζικό σύστημα.
 • Ως δικαστήριο προσφυγής, εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων στρατοδικείων για αξιόποινες πράξεις εφόσον οι νομικές διαδικασίες έχουν κινηθεί με προηγούμενη καταγγελία του θύματος και προσφυγές κατά ποινικών αποφάσεων στρατοδικείων για προληπτικά μέτρα, προσωρινή αποφυλάκιση ή προφυλακτικά μέτρα, κατά ποινικών αποφάσεων στρατοδικείων που αφορούν την εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων ή την αποκατάσταση, καθώς και άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τον νόμο.
 • Το Περιφερειακό Στρατοδικείο εκδικάζει επίσης υποθέσεις συγκρούσεων αρμοδιότητας μεταξύ Στρατοδικείων της περιφέρειάς του.

Στρατιωτικό Εφετείο του Βουκουρεστίου

Το Στρατιωτικό Εφετείο εκδικάζει τις ακόλουθες υποθέσεις:

 • Ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο:
 1. αδικήματα κατά της ασφάλειας του κράτους και αδικήματα κατά της ειρήνης και της ανθρωπότητας, τα οποία διαπράχθηκαν από αξιωματικούς
 2. αδικήματα που διαπράχθηκαν από δικαστές Στρατοδικείου ή Περιφερειακού Στρατοδικείου, καθώς και από στρατιωτικούς εισαγγελείς των Στρατιωτικών Εισαγγελιών των εν λόγω δικαστηρίων
 • ως Εφετείο, εκδικάζει προσφυγές κατά πρωτοβάθμιων αποφάσεων του Περιφερειακού Στρατοδικείου
 • ως δικαστήριο προσφυγής, εκδικάζει προσφυγές κατά πρωτοβάθμιων ποινικών αποφάσεων του Στρατοδικείου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Περιφερειακού Στρατοδικείου, καθώς και άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τον νόμο
 • εκδικάζει υποθέσεις συγκρούσεων δικαιοδοσίας μεταξύ των Περιφερειακών Στρατοδικείων ή μεταξύ των Στρατοδικείων και των Περιφερειακών Στρατοδικείων ή μεταξύ Στρατοδικείων στις περιοχές της δικαιοδοσίας των διαφόρων Περιφερειακών Στρατοδικείων, και σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τον νόμο.

Διοικητικά δικαστήρια

Δεν υπάρχουν διοικητικά δικαστήρια στη Ρουμανία. Ειδικά διοικητικά τμήματα των δικαστηρίων είναι αρμόδια να εκδικάζουν διοικητικές υποθέσεις.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Συνταγματικό Δικαστήριο συγκροτείται από εννέα δικαστές, οι οποίοι διορίζονται για θητεία εννέα ετών που δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται. Τρεις δικαστές διορίζονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τρεις από τη Γερουσία και τρεις από τον Πρόεδρο της Ρουμανίας. Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου εκλέγουν τον πρόεδρο του Δικαστηρίου με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο αντικαθιστά το ένα τρίτο των δικαστών του κάθε τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος της Ρουμανίας, στο Συνταγματικό Δικαστήριο ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες:

 • αποφασίζει για τη συνταγματικότητα των νόμων πριν από την κύρωσή τους, κατόπιν παραπομπής από τον Πρόεδρο της Ρουμανίας, τον πρόεδρο οποιουδήποτε εκ των σωμάτων του Κοινοβουλίου, την κυβέρνηση, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, τον Διαμεσολαβητή, τουλάχιστον 50 βουλευτές ή τουλάχιστον 25 γερουσιαστές, καθώς και αυτεπαγγέλτως για κάθε πρωτοβουλία με την οποία προτείνεται η αναθεώρηση του Συντάγματος
 • αποφασίζει για τη συνταγματικότητα συνθηκών ή άλλων διεθνών συμφωνιών, κατόπιν παραπομπής από τον Πρόεδρο της Ρουμανίας ή τον πρόεδρο οποιουδήποτε εκ των σωμάτων του Κοινοβουλίου, από τουλάχιστον 50 βουλευτές ή τουλάχιστον 25 γερουσιαστές
 • αποφασίζει για τη συνταγματικότητα του Κανονισμού του Κοινοβουλίου κατόπιν παραπομπής από τον πρόεδρο οποιουδήποτε εκ των σωμάτων του Κοινοβουλίου, κοινοβουλευτικής ομάδας, τουλάχιστον 50 βουλευτών ή τουλάχιστον 25 γερουσιαστών
 • αποφασίζει επί ενστάσεων αντισυνταγματικότητας νόμων και διαταγμάτων οι οποίες ασκούνται ενώπιον των δικαστηρίων ή των εμπορικών διαιτητικών δικαστηρίων ένσταση αντισυνταγματικότητας μπορεί επίσης να ασκηθεί απευθείας από τον Διαμεσολαβητή
 • αποφασίζει επί νομικών διαφορών συνταγματικής φύσης μεταξύ δημόσιων αρχών, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Ρουμανίας, του προέδρου οποιουδήποτε εκ των σωμάτων του Κοινοβουλίου, του πρωθυπουργού, ή του προέδρου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
 • επιβλέπει την τήρηση της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου της Ρουμανίας και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων
 • παρέχει συμβουλευτικές γνωμοδοτήσεις σε προτάσεις καθαίρεσης του Προέδρου της Ρουμανίας από το αξίωμά του
 • εξακριβώνει τυχόν περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να δικαιολογούν την παρουσία αρχηγού κράτους και αναφέρει τα πορίσματά του στο Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση
 • επιβλέπει την τήρηση της διαδικασίας οργάνωσης και διεξαγωγής δημοψηφίσματος και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματά του
 • επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι πολίτες να μπορούν να ασκήσουν τη νομοθετική πρωτοβουλία τους
 • αποφασίζει επί ζητημάτων αντισυνταγματικότητας ενός πολιτικού κόμματος
 • ασκεί επίσης άλλα δικαιώματα που εμπίπτουν στην εγγενή δικαιοδοσία του Δικαστηρίου (αναδημοσιευθείς νόμος 47/1992).

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι ακόλουθες νομικές βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες επιγραμμικά:

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαιοδοσία των δικαστηρίων - Ρουμανία


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/03/2014

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Σλοβενία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια της Σλοβενίας, επισκεφθείτε τονΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπίσημο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Σλοβενίας.


Εργατοδικεία και πρωτοβάθμιο δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Τα εργατοδικεία είναι αρμόδια να κρίνουν ατομικές και συλλογικές εργατικές διαφορές, ενώ τα δικαστήρια κοινωνικών ασφαλίσεων είναι αρμόδια για ασφαλιστικές διαφορές σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Τα εργατοδικεία και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων κρίνουν σε πρώτο βαθμό. Το Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Višje delovno in socialno sodišče) εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων των εργατοδικείων και του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου κοινωνικών ασφαλίσεων, ενώ οι εφέσεις και αναιρέσεις κατά αποφάσεων του Ανώτερου Εργατοδικείου και Δικαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδικάζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Το εργατοδικείο είναι αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες ατομικές εργατικές διαφορές:

 • σχετικά με τη σύναψη, την ύπαρξη, τη διάρκεια και τη λήξη των σχέσεων εργασίας
 • σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από τη σχέση εργασίας μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και των νομίμων διαδόχων τους
 • σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από σχέσεις εργασίας μεταξύ εργαζομένου και έμμεσου εργοδότη υπό τη διεύθυνση του οποίου απασχολείται ο εργαζόμενος βάσει συμφωνίας μεταξύ του εργοδότη και του χρήστη
 • μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων σε σχέση με τις διαδικασίες πρόσληψης
 • σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την εργασιακή σχέση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη
 • σχετικά με την εργασία ανηλίκων κάτω των 15 ετών, μαθητευόμενων, μαθητών και σπουδαστών
 • σχετικά με υποτροφίες για το προσωπικό μεταξύ εργοδοτών και σπουδαστών
 • σχετικά με εθελούσιες περιόδους δοκιμασίας
 • τις οποίες προβλέπει ο νόμος.

Το εργατοδικείο είναι επίσης αρμόδιο να κρίνει αιτήσεις επιδίκασης αποζημίωσης στις οποίες εναγόμενος είναι και ασφαλιστική εταιρία, εφόσον το εργατοδικείο είναι αρμόδιο για την κύρια διαφορά.

Αν ο ενάγων είναι εργαζόμενος, αρμόδιο κατά τόπο δεν είναι μόνο το δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας του εναγομένου, αλλά και το δικαστήριο του τόπου όπου παρέχεται ή έπρεπε να παρέχεται η εργασία και το δικαστήριο του τόπου όπου συνήφθη η σχέση εργασίας.

Το εργατοδικείο είναι αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες συλλογικές εργατικές διαφορές:

 • σχετικά με το κύρος συλλογικής σύμβασης και την εφαρμογή της μεταξύ των συμβαλλομένων ή μεταξύ των συμβαλλομένων και τρίτων
 • σχετικά με την αρμοδιότητα διεξαγωγής συλλογικών διαπραγματεύσεων
 • σχετικά με τη συμμόρφωση των συλλογικών συμβάσεων με το νόμο ή με άλλες συλλογικές συμβάσεις και με τη συμμόρφωση των γενικών εργοδοτικών νόμων με τη νομοθεσία και με τις συλλογικές συμβάσεις
 • σχετικά με τη νομιμότητα των απεργιών και άλλων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων
 • σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων
 • σχετικά με τις αρμοδιότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις
 • σε σχέση με αποφάσεις για την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα προβλέπει ο νόμος.

Κατά τόπον αρμόδιο να κρίνει συλλογικές εργατικές διαφορές στις οποίες διάδικος είναι εργοδότης είναι το δικαστήριο γενικής δωσιδικίας του εργοδότη.

Το δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες ασφαλιστικές διαφορές:

1. Στον τομέα της ασφάλισης γήρατος και αναπηρίας:

 • σχετικά με τα δικαιώματα για και από την ασφάλιση γήρατος και αναπηρίας
 • σχετικά με τα δικαιώματα για και από την επικουρική ασφάλιση γήρατος
 • σχετικά με την καταβολή εισφορών για την υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος και αναπηρίας και για την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση γήρατος
 • σχετικά με τον προσδιορισμό ή τον αποκλεισμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες είναι υποχρεωτική η υπαγωγή σε επικουρική ασφάλιση γήρατος
 • σχετικά με την προαιρετική υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος και αναπηρίας και την καταβολή των σχετικών εισφορών
 • σχετικά με την αναγνώριση και εξαγορά χρόνου ασφάλισης
 • σχετικά με τα δικαιώματα για κρατική σύνταξη
 • σχετικά με το επίσημο μητρώο κοινωνικών ασφαλίσεων.

2. Στον τομέα της ασφάλισης ασθενείας:

 • σχετικά με τα δικαιώματα για και από την υποχρεωτική ασφάλιση ασθενείας και την καταβολή των σχετικών εισφορών

3. Στον τομέα της ασφάλισης ανεργίας και απασχόλησης:

 • σχετικά με τα δικαιώματα για και από την υποχρεωτική ασφάλιση ανεργίας και την καταβολή των σχετικών εισφορών
 • σχετικά με την προαιρετική υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση ανεργίας και την καταβολή των σχετικών εισφορών
 • σχετικά με υποτροφίες για τη χορήγηση των οποίων αποφασιστικός παράγοντας είναι τα περιουσιακά στοιχεία και υποτροφιών για άτομα με αυξημένα προσόντα
 • σχετικά με δάνεια σπουδών που χορηγούνται με εγγυήσεις και επιδοτούμενα επιτόκια, για τη χορήγηση των οποίων αποφασιστικός παράγοντας είναι τα περιουσιακά στοιχεία

4. Στον τομέα της γονεϊκής προστασίας και των οικογενειακών παροχών

 • σχετικά με τα δικαιώματα για και από την ασφάλιση γονεϊκής προστασίας και την καταβολή των σχετικών εισφορών
 • σχετικά με τα δικαιώματα για οικογενειακές παροχές

5. Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας:

 • σχετικά με τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας
 • σχετικά με τα δικαιώματα για παροχές κοινωνικής πρόνοιας για διάφορους λόγους, εφόσον αποσκοπούν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών του αιτούντα και εφόσον αποφασιστικός παράγοντας για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι τα περιουσιακά στοιχεία

Το δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι επίσης αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες ασφαλιστικές διαφορές στους προαναφερθέντες τομείς:

 • σχετικά με την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως
 • σχετικά με την αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε επίσημο κρατικό όργανο ή φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας σε ασφαλισμένο ή δικαιούχο παροχών κοινωνικής ασφάλισης ή ζημίας που προκάλεσε ασφαλισμένος σε οργανισμό στο πλαίσιο ασφαλιστικών σχέσεων ή λόγω της άσκησης δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Το δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι επίσης αρμόδιο για τις ασφαλιστικές διαφορές που προβλέπει ο νόμος.

Τα πρωτοβάθμια εργατοδικεία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι τα ακόλουθα:

 • Εργατοδικείο Celje με έδρα το Celje, αρμόδιο για τη δικαστική περιφέρεια Celje
 • Εργατοδικείο Koper με έδρα το Koper, αρμόδιο για τις δικαστικές περιφέρειες Koper και Nova Gorica
 • Εργατοδικείο και δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων Ljubljana, με έδρα τη Ljubljana, αρμόδιο, όσον αφορά τις εργατικές διαφορές, για τις δικαστικές περιφέρειες Kranj, Krško, Ljubljana και Novo mesto και  όσον αφορά τις ασφαλιστικές διαφορές, για όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
 • Εργατοδικείο Maribor με έδρα το Maribor, αρμόδιο για τις δικαστικές περιφέρειες Maribor, Murska Sobota, Ptuj και Slovenj Gradec.

Τα πρωτοβάθμια εργατοδικεία κρίνουν τις εργατικές διαφορές στην έδρα του δικαστηρίου, εκτός αν ορίζεται ότι πρέπει να συνεδριάζουν σε μεταβατικές έδρες.

Στις εργατικές και στις ασφαλιστικές διαφορές, τα πρωτοβάθμια δικαστήρια αποτελούνται από ένα δικαστή ως πρόεδρο και δύο λαϊκά μέλη, το ένα από τα οποία επιλέγεται από κατάλογο εργαζομένων ή ασφαλισμένων και το άλλο από κατάλογο εργοδοτών ή οργανισμών.

Οι ατομικές εργατικές και ασφαλιστικές διαφορές που αφορούν ουσιαστικές αξιώσεις, εφόσον η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό για το οποίο επιτρέπεται η άσκηση ενδίκου μέσου σύμφωνα με τον νόμο περί πολιτικής δικονομίας, κρίνονται από μονομελή σύνθεση του δικαστηρίου. Ανεξαρτήτως της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, από μονομελή σύνθεση κρίνονται ορισμένα σημαντικά ζητήματα, π.χ. ατομικές εργατικές διαφορές σχετικές με την αναστολή σύμβασης εργασίας, τη δοκιμαστική εργασία, τις υπερωρίες, τα διαλείμματα, την ανάπαυση και τις άδειες, καθώς και την απουσία από την εργασία για άλλους λόγους, την υποχρέωση παροχής εργασίας λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, τις πειθαρχικές κυρώσεις, την προσωρινή διακοπή της εργασίας λόγω κίνησης πειθαρχικής διαδικασίας και την προσωρινή μετάθεση ασφαλιστικές διαφορές σχετικές με το δικαίωμα για επίδομα βοήθειας, το δικαίωμα για επίδομα λόγω σωματικής αναπηρίας και το δικαίωμα λουτροθεραπείας.

Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Višje delovno in socialno sodišče)

Τα εργατοδικεία είναι αρμόδια να κρίνουν ατομικές και συλλογικές εργατικές διαφορές, ενώ τα δικαστήρια κοινωνικών ασφαλίσεων είναι αρμόδια για ασφαλιστικές διαφορές σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Tο Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων των εργατοδικείων και του δικαστηρίου κοινωνικών ασφαλίσεων. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας εκδικάζει εφέσεις και αναιρέσεις κατά αποφάσεων του Ανώτερου Εργατοδικείου και Δικαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Tο Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εδρεύει στη Ljubljana.

Tο Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι τριμελές.

Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι αρμόδιο να κρίνει διοικητικές διαφορές με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος περί διοικητικών διαφορών.

Στις διοικητικές διαφορές εξασφαλίζεται η δικαστική προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ατόμων και των οργανισμών σε σχέση με αποφάσεις και ενέργειες των κρατικών οργάνων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας, σύμφωνα με τον νόμο περί διοικητικών διαφορών.

Σε μια διοικητική διαφορά:

 • Το δικαστήριο πρέπει να κρίνει τη νομιμότητα οριστικών διοικητικών πράξεων που επηρεάζουν την έννομη κατάσταση του προσφεύγοντα
 • Το δικαστήριο πρέπει να κρίνει τη νομιμότητα ατομικών πράξεων και ενεργειών που πλήττουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του ατόμου, εκτός αν εξασφαλίζεται διαφορετική μορφή πρόσφορης διαδικασίας
 • Το δικαστήριο πρέπει να κρίνει τη νομιμότητα πράξεων που εκδίδουν τα κρατικά όργανα, τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας υπό μορφή κανονισμού, εφόσον ρυθμίζουν ατομικές σχέσεις

Αρμόδιο για τις διοικητικές διαφορές είναι το Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Εντούτοις, τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό για διοικητικές διαφορές και τα έκτακτα ένδικα μέσα κρίνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Η τακτική έδρα του Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας βρίσκεται στη Ljubljana.

Το Διοικητικό Δικαστήριο συνεδριάζει στην τακτική και στις ακόλουθες μεταβατικές έδρες:

 • τμήμα Celje για την περιφέρεια του εφετείου του Celje
 • τμήμα Nova Gorica για την περιφέρεια του εφετείου του Koper
 • τμήμα Maribor για την περιφέρεια του εφετείου του Maribor.

Η απόφαση για τη μεταβατική έδρα στην οποία θα συνεδριάσει το Δικαστήριο πρέπει να λαμβάνεται ανάλογα με την κατοικία ή την έδρα του προσφεύγοντα.

Αν ο προσφεύγων δεν διαθέτει κατοικία ή έδρα στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, το Διοικητικό Δικαστήριο πρέπει να συνεδριάσει στη μεταβατική έδρα του τόπου στον οποίο τελέστηκε η διοικητική πράξη κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή.

Το Διοικητικό Δικαστήριο δικάζει με τριμελή σύνθεση, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, κρίνονται από μονομελή σύνθεση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδικάζει εφέσεις και αναιρέσεις με τριμελή σύνθεση. Διαφορές για θέματα αρμοδιότητας εκδικάζονται από τριμελή ή πενταμελή σύνθεση.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαστήρια της Σλοβενίας δημοσιεύονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπίσημο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικαστικά όργανα


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/11/2016

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Σλοβακία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων στη Σλοβακία.


Διοικητικά δικαστήρια

Οι διοικητικές υποθέσεις υπάγονται στην αρμοδιότητα των περιφερειακών δικαστηρίων (krajský súd) και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Η Σλοβακική Δημοκρατία δεν έχει χωριστά διοικητικά δικαστήρια υπάρχουν όμως χωριστά τμήματα με διοικητικούς δικαστές.

Ειδικά δικαστήρια

Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Ústavný súd Slovenskej republiky) είναι ανεξάρτητο δικαστικό όργανο, αρμόδιο να αποφαίνεται για τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσυνταγματικότητα των νόμων.

Η έδρα του Συνταγματικού Δικαστηρίου βρίσκεται στο Košice (Hlavná 110, Košice 042 65), και τα άλλα γραφεία του βρίσκονται στη Μπρατισλάβα (Župné námestie 12).

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφαίνεται σχετικά με το κατά πόσον:

 • οι νόμοι είναι σύμφωνοι προς το Σύνταγμα, τις συνταγματικές πράξεις και τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας έχει διατυπώσει τη συγκατάθεσή του και οι οποίες έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο
 • τα κυβερνητικά διατάγματα, οι γενικώς δεσμευτικοί νομικοί κανονισμοί υπουργείων της κυβέρνησης και άλλων οργάνων της κεντρικής διοίκησης είναι σύμφωνα προς το Σύνταγμα, τις συνταγματικές πράξεις και τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας έχει διατυπώσει τη συγκατάθεσή του και οι οποίες έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο
 • οι γενικώς δεσμευτικοί νομικοί κανονισμοί είναι σύμφωνοι προς το Σύνταγμα (άρθρο 68), τις συνταγματικές πράξεις και τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας έχει διατυπώσει τη συγκατάθεσή του και οι οποίες έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο – εκτός εάν άλλο δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφανθεί
 • οι γενικώς δεσμευτικοί νομικοί κανονισμοί των τοπικών διοικητικών οργάνων και οι γενικώς δεσμευτικοί νομικοί κανονισμοί των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης (σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 ) είναι σύμφωνοι προς το Σύνταγμα, τις συνταγματικές πράξεις και τις διεθνείς συνθήκες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο
 • τα κυβερνητικά διατάγματα και οι γενικώς δεσμευτικοί νομικοί κανονισμοί υπουργείων και άλλων οργάνων της κεντρικής διοίκησης είναι σύμφωνα προς το Σύνταγμα, τις συνταγματικές πράξεις και τις διεθνείς συνθήκες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο, καθώς και τους νόμους – εκτός εάν άλλο δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφανθεί.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο οφείλει επίσης:

 • να αποφαίνεται επί του σύννομου χαρακτήρα των διεθνών συνθηκών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, για τις οποίες απαιτείται τόσο η συγκατάθεση του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας όσο και συμφωνία με το σύνταγμα ή τις συνταγματικές πράξεις
 • να αποφαίνεται κατά πόσον το αντικείμενο ενός δημοψηφίσματος που προκηρύσσεται ως απάντηση σε αναφορά πολιτών ή ψήφισμα του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας (σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 1) είναι σύμφωνο προς το Σύνταγμα ή τις συνταγματικές πράξεις
 • να αποφαίνεται επί διαφορών αρμοδιότητας μεταξύ οργάνων της κεντρικής διοίκησης, εκτός εάν ο νόμος ορίζει ότι οι εν λόγω διαφορές κρίνονται από άλλη κρατική αρχή
 • να αποφαίνεται επί καταγγελιών που υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ισχυρίζονται ότι παραβιάσθηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή οι ελευθερίες τους ως αποτέλεσμα διεθνούς συνθήκης που κυρώθηκε από τη Σλοβακική Δημοκρατία και δημοσιεύθηκε όπως προβλέπεται από τον νόμο – εκτός εάν άλλο δικαστήριο πρέπει να κρίνει σχετικά με την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών
 • να αποφαίνεται επί καταγγελιών που υποβάλλονται από αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τον αντισυνταγματικό ή παράνομο χαρακτήρα αποφάσεων ή ενεργειών σε θέματα αυτοδιοίκησης – εκτός εάν άλλο δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί σχετικά με την προστασία τους
 • να ερμηνεύει το Σύνταγμα ή τις συνταγματικές πράξεις όταν ένα θέμα είναι αμφισβητούμενο
 • να αποφαίνεται επί καταγγελιών που υποβάλλονται κατά απόφασης επικύρωσης ή ακύρωσης της εντολής βουλευτή
 • να κρίνει κατά πόσον οι εκλογές (προεδρικές, βουλευτικές ή τοπικής αυτοδιοίκησης) διεξάχθηκαν σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο
 • να αποφαίνεται επί καταγγελιών που υποβάλλονται κατά του αποτελέσματος δημοψηφίσματος ή του αποτελέσματος προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία για την ανάκληση του προέδρου της Σλοβακικής Δημοκρατίας
 • να κρίνει κατά πόσον η απόφαση διάλυσης ενός πολιτικού κόμματος ή κινήματος ή αναστολής των πολιτικών του δραστηριοτήτων είναι σύμφωνη προς τις συνταγματικές πράξεις και άλλους νόμους
 • να αποφαίνεται για την άσκηση δίωξης από το Εθνικό Συμβούλιο κατά του προέδρου της Σλοβακικής Δημοκρατίας λόγω υπαίτιας παράβασης του Συντάγματος ή εσχάτης προδοσίας
 • να κρίνει κατά πόσον η απόφαση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης και άλλες αποφάσεις που σχετίζονται με την απόφαση αυτή εκδόθηκαν σύμφωνα με το Σύνταγμα και τις συνταγματικές πράξεις.

Σύνθεση του δικαστηρίου

Το Συνταγματικό Δικαστήριο συγκροτείται από 13 δικαστές.

Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου διορίζονται από τον πρόεδρο της Σλοβακικής Δημοκρατίας για θητεία 12 ετών, βάσει πρότασης του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνει διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από εκείνο των δικαστών που θα διορίσει ο πρόεδρος.

Άλλες σχετικές πληροφορίες

Οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου λαμβάνονται από τμήματα 3 δικαστών ή από τη σύνοδο ολομέλειας.

Οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι τελεσίδικες, ήτοι δεν είναι δυνατή η άσκηση ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων αυτών.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να κινήσει διαδικασία με την παραλαβή σχετικής αίτησης, η οποία υποβάλλεται από:

 • τουλάχιστον το ένα πέμπτο του συνόλου των μελών του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας
 • τον πρόεδρο της Σλοβακικής Δημοκρατίας
 • την κυβέρνηση της Σλοβακικής Δημοκρατίας
 • δικαστήριο
 • τον γενικό εισαγγελέα (generálny prokurátor)
 • κάθε πρόσωπο που διαθέτει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 127 (καταγγελίες φυσικών ή νομικών προσώπων) και το άρθρο 127α (καταγγελίες οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης)
 • την Ανώτατη Ελεγκτική Υπηρεσία της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) στις υποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 126 παράγραφος 2 (ανεξαρτήτως της αρμοδιότητας της Ανώτατης Ελεγκτικής Υπηρεσίας)
 • τον Συνήγορο του πολίτη (Ombudsman) σε υποθέσεις που αφορούν τη συνταγματικότητα της νομοθεσίας στο πλαίσιο του άρθρου 125 παράγραφος 1 (ανεξαρτήτως του εάν το αντικείμενο ενός δημοψηφίσματος που προκηρύσσεται ως απάντηση σε αναφορά πολιτών ή σε ψήφισμα του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας είναι σύμφωνο ή όχι προς το Σύνταγμα ή τις συνταγματικές πράξεις), όταν η περαιτέρω εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες ή τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που απορρέουν από διεθνή συνθήκη η οποία κυρώθηκε από τη Σλοβακική Δημοκρατία και δημοσιεύθηκε όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακός τόπος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε:

 • αποφάσεις του δικαστηρίου
 • εκθέσεις σχετικά με πορίσματα και αποφάσεις
 • δελτία Τύπου
 • διεθνείς δραστηριότητες
 • πληροφορίες σχετικά με το δικαστήριο.

Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο

Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο (Špecializovaný trestný súd) του Pezinok ιδρύθηκε το 2009 ως διάδοχος του Ειδικού Δικαστηρίου. Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο αποφαίνεται επί ποινικών υποθέσεων. Είναι πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο υπάγεται στο ίδιο επίπεδο με τα περιφερειακά δικαστήρια. Ο νόμος αριθ. 291/2009 για το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο και την τροποποίηση ορισμένων νόμων ορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του δικαστηρίου αυτού.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας:

Διεύθυνση: Suvorovova č. 5/A, P. O. BOX 117, 902 01 Pezinok
Τηλέφωνο: +421 33 69 031 14
Τηλεομοιοτυπία: +421 33 69 032 72

Αρμοδιότητες

Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο αποφαίνεται επί των ακόλουθων αδικημάτων:

 • ανθρωποκτονία εκ προθέσεως
 • απάτη σε δημόσιες προμήθειες και δημοπρασίες, άρθρο 266 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα της Σλοβακικής Δημοκρατίας (στο εξής: «ΠΚ»)
 • παραχάραξη και κιβδηλεία νομισμάτων και χαρτονομισμάτων, άρθρο 270 παράγραφος 4 του ΠΚ
 • κατάχρηση εξουσίας από δημόσιο λειτουργό, άρθρο 326 παράγραφοι 3 και 4 του ΠΚ, και αδικήματα που περιγράφονται στα στοιχεία β), γ), ε), στ), ζ), η), ια) ή ιβ)
 • παθητική δωροδοκία, άρθρα 328 έως 331 του ΠΚ
 • ενεργητική δωροδοκία, άρθρα 332 έως 335 του ΠΚ
 • έμμεση δωροδοκία, άρθρο 336 του ΠΚ
 • εκλογική δωροδοκία, άρθρο 336α του ΠΚ
 • σύσταση, οργάνωση ή προαγωγή εγκληματικών ή τρομοκρατικών ομάδων
 • ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα που διαπράττονται από εγκληματικές ή τρομοκρατικές ομάδες
 • αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας που αναφέρονται στον Τίτλο IV του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα ή οικονομικά αδικήματα που αναφέρονται στον Τίτλο V του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, όταν από το αδίκημα προκλήθηκε βλάβη ή προέκυψε κέρδος τουλάχιστον 25 000 φορές μεγαλύτερο από το ποσό μικρής βλάβης κατά την έννοια του Ποινικού Κώδικα, ή όταν το ποσό του διαπραχθέντος αδικήματος είναι τουλάχιστον 25 000 φορές μεγαλύτερο από το ποσό μικρής βλάβης κατά την έννοια του Ποινικού Κώδικα
 • απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • αδικήματα που συνδέονται με τα προαναφερόμενα όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συνεκδίκασή τους.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/03/2019

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Φινλανδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων στη Φινλανδία.


Ειδικά δικαστήρια

Στη Φινλανδία υπάρχουν διάφορα ειδικά δικαστήρια, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται σε ειδικούς Οργανισμούς δικαστηρίων. Τα ειδικά δικαστήρια έχουν δημιουργηθεί για να χειρίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων για τις οποίες τα γενικά ή διοικητικά δικαστήρια θεωρούνται αναρμόδια εφόσον αυτές απαιτούν ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε οικονομικά και άλλα θέματα. Η σύνθεση των ειδικών δικαστηρίων αντικατοπτρίζει συνήθως την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται σε κάθε σχετικό τομέα. Ειδικά δικαστήρια είναι τα εξής:

 • Το Εργατοδικείο
 • Το Δικαστήριο Θεμάτων Αγοράς
 • Το Ασφαλιστικό Δικαστήριο, και
 • Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Το Εργατοδικείο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕργατοδικείο (työtuomioistuin/arbetsdomstolen) χειρίζεται και διευθετεί τις διαφορές που ορίζονται με βάση την ερμηνεία του νόμου περί συμβάσεων απασχόλησης, του νόμου περί συμβάσεων των κρατικών δημοσίων υπαλλήλων, του νόμου περί συμβάσεων των δημοτικών δημοσίων υπαλλήλων και του νόμου που διέπει τις συμβάσεις των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται στην Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία. Εκδικάζει επίσης διαφορές που προκύπτουν από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων εργαζομένων.

Το Δικαστήριο Θεμάτων Αγοράς

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστήριο Θεμάτων Αγοράς (markkinaoikeus/marknadsdomstolen) χειρίζεται υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή, του νόμου περί συνηγόρου του καταναλωτή και του νόμου περί αγορών κινητών αξιών. Διευθετεί επίσης ζητήματα που αφορούν όρους εμπορίας και συμβάσεων οι οποίοι διέπονται από τον νόμο που ρυθμίζει τις συμφωνίες μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρηματιών, καθώς και παραβάσεις του νόμου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού.

Το Ασφαλιστικό Δικαστήριο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑσφαλιστικό Δικαστήριο (vakuutusoikeus/försäkringsdomstolen) είναι ειδικό δικαστήριο για θέματα διοικητικού δικαίου. Λειτουργεί ως δικαστήριο για τις υποθέσεις κοινωνικής πρόνοιας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Χειρίζεται μεταξύ άλλων διαφορές που προκύπτουν από διάφορες περιπτώσεις ασφάλισης ασθενείας και ατυχήματος και εφεσιβάλλει κατά αποφάσεων του Συμβουλίου Συνταξιοδοτικών Προσφυγών, του Συμβουλίου Προσφυγών Ασφάλισης Ατυχημάτων, της Επιτροπής Προσφυγών του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Συμβουλίου Προσφυγών Ανέργων.

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Valtakunnanoikeus/Riksrätten) είναι ειδικό δικαστήριο που εξετάζει υποθέσεις που αφορούν κατηγορίες άνομης συμπεριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εκ μέρους υπουργών, δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ορισμένων υψηλόβαθμων κρατικών λειτουργών. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο συνέρχεται μόνον όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ο δικτυακός τόπος για το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικαστικό σύστημα της Φινλανδίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Φινλανδίας. Είναι μια πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης για όσους αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια, τους εισαγγελείς, τους δικαστικούς επιμελητές και τις υπηρεσίες νομικής συνδρομής.

Περιλαμβάνει π.χ. την πλέον πρόσφατη νομολογία από τα εφετεία και τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους όλων των δικαστηρίων.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2019

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Σουηδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Σουηδίας


Ειδικά δικαστήρια

Υπάρχουν ορισμένα ειδικά δικαστήρια που εκδικάζουν συγκεκριμένες υποθέσεις και θέματα:

 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕργατοδικείο ασχολείται με εργατικές διαφορές. Οι εργατικές διαφορές είναι διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Το Εργατοδικείο είναι κανονικά το μόνο δικαστήριο αρμόδιο για την εκδίκαση των εργατικών διαφορών. Εντούτοις, ορισμένες εργατικές διαφορές εκδικάζονται πρώτα από πρωτοδικείο και στη συνέχεια μπορεί να ασκηθεί έφεση στο Εργατοδικείο ως δικαστήριο δεύτερου και τελευταίου βαθμού δικαιοδοσίας.
 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑγορανομικό Δικαστήριο ασχολείται, μεταξύ άλλων, με διαφορές που άπτονται του νόμου περί ανταγωνισμού και του νόμου περί λειτουργίας της αγοράς.
 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εκδικάζει προσφυγές κατά των αποφάσεων του Σουηδικού Γραφείου Διπλωμάτων και Μητρώου Ευρεσιτεχνίας, οι οποίες αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα και σχέδια κ.λπ. Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ασκούνται ενώπιον του  Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου.

Τα Δικαστήρια Ακινήτων και Περιβάλλοντος εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν άδειες για δραστηριότητες επεξεργασίας νερού και περιβαλλοντικά επικίνδυνες δραστηριότητες, την προστασία της υγείας, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την αποκομιδή απορριμμάτων, εστίες ρύπανσης και επικίνδυνα απόβλητα, ζημίες και αποζημιώσεις σε σχέση με το περιβάλλον, ζητήματα δόμησης, άδειες κατεδαφίσεων και αξιοποίησης ακινήτων βάσει του νόμου περί χωροταξικού σχεδιασμού και δόμησης, δικαιώματα μακροχρόνιας χρήσης ακινήτων (Tomträtt), ένδικα μέσα σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, οριοθέτηση αγροτεμαχίων, ζώνες γεωτεμαχίων προς χρήση από οργανισμούς κοινής ωφέλειας και απαλλοτριώσεις. Τα Δικαστήρια Ακινήτων και Περιβάλλοντος είναι πέντε. Πρόκειται για δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας που υπάγονται στα πρωτοδικεία των δήμων Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå και Östersund. Εφέσεις κατά των κρίσεων και των αποφάσεων των Δικαστηρίων Ακινήτων και Περιβάλλοντος ασκούνται ενώπιον του Εφετείου Ακινήτων και Περιβάλλοντος, το οποίο υπάγεται στο Εφετείο Svea. Αιτήσεις αναίρεσης σε υποθέσεις που εκδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό από δικαστήριο ακινήτων και περιβάλλοντος και σε δεύτερο βαθμό από το Εφετείο Ακινήτων και Περιβάλλοντος ασκούνται ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Τα Ναυτιλιακά Δικαστήρια εκδικάζουν τις υποθέσεις που εμπίπτουν στο Σουηδικό Κώδικα Ναυτικού Δικαίου (1009 του 1994). Τα Ναυτιλιακά Δικαστήρια είναι επτά και υπάγονται στα πρωτοδικεία των δήμων Luleå, Sundsvall, Στοκχόλμης, Kalmar, Μάλμοε, Γκέτεμποργκ και Karlstad.

Τα μεταναστευτικά δικαστήρια εκδικάζουν προσφυγές κατά αποφάσεων του Σουηδικού Μεταναστευτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν τους αλλοδαπούς και την ιθαγένεια.Τα Μεταναστευτικά Δικαστήρια είναι δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας που υπάγονται στα Διοικητικά Δικαστήρια των δήμων Μάλμοε, Γκέτεμποργκ και Στοκχόλμης. Εφέσεις κατά των κρίσεων και των αποφάσεων των Μεταναστευτικών Δικαστηρίων ασκούνται ενώπιον του Μεταναστευτικού Εφετείου, το οποίο υπάγεται στο Διοικητικό Εφετείο της Στοκχόλμης.

Ορισμένα είδη διαφορών που αφορούν μισθώσεις, στεγαστικούς συνεταιρισμούς (bostadsrättsförening) και δικαιώματα μακροχρόνιας χρήσης ακινήτων εκδικάζονται από περιφερειακά δικαστήρια μισθώσεων και δικαιωμάτων μακροχρόνιας χρήσης ακινήτων. Πρόκειται για οιονεί δικαστικά όργανα που έχουν εξουσίες ανάλογες με αυτές των δικαστηρίων.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Στη Σουηδία δεν υπάρχει συνταγματικό ή άλλο ανάλογο δικαστήριο.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/06/2012

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Αγγλία και Ουαλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ορισμένα από τα ειδικά δικαστήρια και άλλα δικαιοδοτικά όργανα (tribunals) της Αγγλίας και της Ουαλίας.


Administrative courts (Διοικητικά Δικαστήρια)

Στο πλαίσιο πρόσφατων αλλαγών στο Ηνωμένο Βασίλειο δρομολογήθηκε ένα νέο ενοποιημένο σύστημα tribunals. Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιοδοτικά όργανα είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικής Υπηρεσίας (Her Majesty´s Courts and Tribunals service)

First-tier tribunal (πρωτοβάθμιο δικαστήριο)

Το first-tier tribunal είναι ένα γενικό δικαιοδοτικό όργανο. Κύριο καθήκον του είναι η εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων της κυβέρνησης σε τομείς στους οποίους έχει δικαιοδοσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δικαιοδοσία του εκτείνεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Το first-tier tribunal υποδιαιρείται σε έξι τμήματα:

 • Social Entitlement Chamber (τμήμα κοινωνικών παροχών)
 • Health, Education and Social Care Chamber (τμήμα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας)
 • War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (τμήμα συντάξεων πολέμου και αποζημιώσεων ενόπλων δυνάμεων)
 • Tax Chamber (τμήμα φορολογίας)
 • General Regulatory Chamber (τμήμα γενικών κανονιστικών ρυθμίσεων)
 • Immigration and Asylum Chamber (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου)

Εν ευθέτω χρόνω θα δημιουργηθεί έβδομο τμήμα για την ιδιοκτησία ακινήτων και τη στέγαση.

Upper tribunal (ανώτερο δικαστήριο)

Το upper tribunal δημιουργήθηκε για την εξέταση εφέσεων κατά αποφάσεων του first-tier tribunal. Η δικαιοδοσία του εκτείνεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και υποδιαιρείται επίσης σε τμήματα. Έχει επίσης εξουσία να ασκεί δικαστικό έλεγχο σε υποθέσεις που παραπέμπονται σ’ αυτό από το High Court. Διαθέτει επί του παρόντος τα ακόλουθα τέσσερα τμήματα:

 • Administrative Appeals Chamber (τμήμα διοικητικών προσφυγών)
 • Lands Chamber (τμήμα ακινήτων)
 • Tax and Chancery Chamber (τμήμα φορολογίας και καγκελαρίας)
 • Immigration and Asylum Chamber (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου)

Employment and Employment Appeal tribunals (δικαστήριο εργατικών διαφορών και εφετείο εργατικών διαφορών)

Το Employment Tribunal (δικαστήριο εργατικών διαφορών) και το Employment Appeal Tribunal (εφετείο εργατικών διαφορών) παρότι έχουν στενούς δεσμούς με το First-tier και το Upper Tribunal, είναι χωριστά δικαιοδοτικά όργανα.

Γενικά, η διαδικασία στα tribunals τείνει να είναι λιγότερο τυπική από ό,τι στα υπόλοιπα δικαστήρια. Τα μέλη των δικαιοδοτικών αυτών οργάνων μπορεί να περιλαμβάνουν μη νομικούς ειδικούς ή εμπειρογνώμονες, όπως γιατρούς και απλούς πολίτες, παρότι ο πρόεδρος διαθέτει σχεδόν πάντοτε νομική κατάρτιση.

Στην Αγγλία και στην Ουαλία, το έργο του Διοικητικού Δικαστηρίου περιλαμβάνει τη δικαιοδοσία διοικητικού δικαίου στην Αγγλία και την Ουαλία, καθώς και δικαιοδοσία εποπτείας κατώτερων δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων.

Ειδικά δικαστήρια

Υπάρχουν διάφορα ειδικά δικαστήρια στην Αγγλία και στην Ουαλία:

 • τα Coroners' Courts, όπου ιατροδικαστές διερευνούν, συχνά συνεπικουρούμενοι από σώμα ενόρκων, τα αίτια βίαιων, μη φυσικών και ύποπτων θανάτων ή αιφνίδιων θανάτων άγνωστης αιτιολογίας
 • το Court of Protection (Δικαστήριο Προστασίας) αποφασίζει σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποθέσεις, την υγειονομική περίθαλψη και την προσωπική ευημερία ενηλίκων (και παιδιών σε μερικές περιπτώσεις), που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Το δικαστήριο έχει επίσης την εξουσία να κρίνει κατά πόσον κάποιος έχει την ικανότητα να λάβει μια συγκεκριμένη απόφαση. Είναι μόνιμο ανώτερο δικαστήριο και μπορεί να δημιουργεί δεδικασμένο
 • τα στρατοδικεία, όπου εκδικάζονται υποθέσεις που υπάγονται στο στρατιωτικό δίκαιο κατά μελών των ενόπλων δυνάμεων
 • τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, όπου κρίνονται θέματα που αφορούν την Αγγλικανική εκκλησία και το εκκλησιαστικό δίκαιο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία (Her Majesty´s Courts and Tribunals service)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/11/2016

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Βόρεια Ιρλανδία

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για τα δικαστήρια στα οποία παρέχει διοικητική υποστήριξη η υπηρεσία δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunals Service - NICTS).


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για τη διοίκηση διαφόρων δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας. Στην πράξη, η διοίκηση αυτή εμπίπτει στην αρμοδιότητα της NICTS (η οποία είναι εκτελεστικός οργανισμός του Υπουργείου).

Το Υπουργείο είναι εκ του νόμου αρμόδιο για τα παρακάτω δικαστήρια:

 • Δικαστήριο εκδίκασης προσφυγών με αντικείμενο την παροχή φροντίδας και περίθαλψης (Care Tribunal)
 • Δικαστήριο εκδίκασης προσφυγών που αφορούν κοινωφελή ιδρύματα (Charity Tribunal)
 • Επιτροπή ακρόασης προσφυγών με αντικείμενο την αποζημίωση για σωματική βλάβη που οφείλεται σε αξιόποινη πράξη (Criminal Injuries Compensation Appeals Panel for Northern Ireland)
 • Δικαστήριο ακινήτων (Lands Tribunal)
 • Δικαστήριο υποθέσεων που αφορούν ψυχικά ασθενείς (Mental Health Review Tribunal)
 • Δικαστήριο υγείας και ασφάλειας της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Health and Safety Tribunal)
 • Δικαστήριο προσφυγών κατά πράξεων επιβολής προστίμου για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (Northern Ireland Traffic Penalty Tribunal)
 • Δικαστήριο αποτίμησης αξίας ακινήτων της Βορείου Ιρλανδίας (Northern Ireland Valuation Tribunal)
 • Επίτροποι υποθέσεων κοινωνικής ασφάλισης και διατροφής παιδιών (Social Security Commissioners and Child Support Commissioners)
 • Δικαστήριο υποθέσεων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναπηρίας (Special Educational Needs and Disability Tribunal)
 • Δικαστήριο σύμφωνα με το παράρτημα 11 της διαταγής περί υγείας και προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών (Βόρεια Ιρλανδία) του 1972 [Health and Personal Social Services (Northern Ireland) Order 1972]

Τον Απρίλιο του 2010 η NICTS ανέλαβε επίσης τη διοικητική αρμοδιότητα για την υπηρεσία εφέσεων (Appeals Service) και για την επιτροπή αξιολόγησης μισθωμάτων (Rent Assessment Panel), οι οποίες διοικούνται και οι δύο στο πλαίσιο συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών με το Υπουργείο Κοινοτήτων. Σχεδιάζεται η ένταξη με νόμο τόσο της υπηρεσίας εφέσεων όσο και της επιτροπής αξιολόγησης μισθωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως μέρος του προγράμματος μεταρρύθμισης των δικαστηρίων.

Η NICTS παρέχει επίσης διοικητική υποστήριξη στο πλαίσιο συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών σε δικαστήρια τα οποία έχουν αρμοδιότητα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και συνεδριάζουν στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα εξής τμήματα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (First-tier Tribunal): το τμήμα φορολογικών υποθέσεων, το τμήμα μετανάστευσης και ασύλου και η διεύθυνση δικαιωμάτων σχετικών με τις πληροφορίες η οποία ανήκει στο γενικό ρυθμιστικό τμήμα. Συμπεριλαμβάνεται επίσης το τμήμα διοικητικών προσφυγών (Administrative Appeals Chamber) του δευτεροβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου (Upper Tribunal).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο των δικαστηρίων για τα οποία είναι αρμόδια η NICTS, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους, διατίθενται στον ιστότοπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροNorthern Ireland Courts and Tribunals service.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροNorthern Ireland Courts and Tribunals Service


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/07/2018

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Σκωτία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα σελίδα περιγράφονται μερικά από τα ειδικά δικαστήρια της Σκωτίας.


Διοικητικά δικαστήρια

Σε συνέχεια των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2007, δρομολογήθηκε ένα νέο ενοποιημένο σύστημα δικαστηρίων (tribunals) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το νέο αυτό σύστημα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροTribunals Service (Υπηρεσία Δικαιοδοτικών Οργάνων). Η Σκωτία διαθέτει επίσης διάφορα tribunal που εξετάζουν υποθέσεις σε τομείς που υπάγονται στο αποκεντρωμένο σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης βρίσκεται σε εξέλιξη με σκοπό την ενοποίηση της ηγεσίας τους και την απλούστευση της δομής τους.

First-tier UK tribunal (Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου)

Το first-tier tribunal του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ένα γενικό δικαιοδοτικό όργανο. Κύριο καθήκον του είναι η εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων της κυβέρνησης σε τομείς στους οποίους έχει δικαιοδοσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δικαιοδοσία του εκτείνεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της Σκωτίας. Το first-tier tribunal υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα, με περαιτέρω υποδιαιρέσεις καθώς προστίθενται νέες δικαιοδοσίες. Τα υφιστάμενα τέσσερα τμήματα είναι τα εξής:

 • Social Entitlement Chamber (τμήμα κοινωνικών παροχών)
 • Health, Education and Social Care Chamber (τμήμα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας)
 • War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (τμήμα συντάξεων πολέμου και αποζημιώσεων ενόπλων δυνάμεων)
 • Tax Chamber (τμήμα φορολογίας).

UK Upper tribunal (Ανώτερο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου)

Το upper tribunal του Ηνωμένου Βασιλείου δημιουργήθηκε για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του first-tier tribunal του Ηνωμένου Βασιλείου και την εκτέλεση αυτών. Η δικαιοδοσία του εκτείνεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και υποδιαιρείται επίσης σε τμήματα. Έχει εξουσία να προβαίνει σε δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων ή των αγωγών κατά των οποίων δεν μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο.

Δικαιοδοτικά όργανα (tribunal) της Σκωτίας

Υπάρχουν περίπου 20 διαφορετικά θεσμικά δικαιοδοτικά όργανα στη Σκωτία, τα οποία έχουν δημιουργηθεί για την εξέταση προσφυγών κατά διαφόρων αποφάσεων της κυβέρνησης και των δημόσιων φορέων, οι οποίες λαμβάνονται βάσει των εξουσιών που έχουν εκχωρηθεί στο Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Σκωτίας. Σε κάθε tribunal προεδρεύει διαφορετικός πρόεδρος, με διαφορετικές εξουσίες επιβολής κυρώσεων. Τα δικαιοδοτικά όργανα εξετάζουν υποθέσεις που εκτείνονται από προσφυγές κατά προστίμων για παράνομη στάθμευση μέχρι την υποχρεωτική θεραπεία και τον περιορισμό ασθενών με σοβαρές ψυχικές ασθένειες.

Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων (tribunal) της Σκωτίας εκδικάζονται από τα πολιτικά δικαστήρια της Σκωτίας και ενδεχομένως από το Sheriffs Principle και το Court of Session.

Μεταρρύθμιση των δικαιοδοτικών οργάνων (tribunal) της Σκωτίας

Η κυβέρνηση της Σκωτίας έχει δρομολογήσει τη μεταρρύθμιση του σκωτσέζικου συστήματος των tribunal. Η νομοθεσία που πρόκειται να ψηφισθεί την άνοιξη του 2013 προβλέπει την εκχώρηση εξουσιών στον ανώτερο δικαστή της Σκωτίας, τον Lord President, ώστε να προεδρεύει ενός ενιαίου δικαιοδοτικού οργάνου που θα αποτελείται από ένα πρωτοβάθμιο (first-tier) και ένα ανώτερο (upper-tier) δικαστήριο, παρόμοιο με το μοντέλο του Ηνωμένου Βασιλείου που περιγράφεται ανωτέρω. Το ανώτερο δικαστήριο θα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της πλειονότητας των προσφυγών κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, αφαιρώντας αυτή την κατηγορία προσφυγών από την αρμοδιότητα των δικαστηρίων.

Πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων (tribunal)

Γενικά, η διαδικασία στα tribunal του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας τείνει να είναι λιγότερο τυπική από ό,τι στα υπόλοιπα δικαστήρια. Τα μέλη των δικαιοδοτικών αυτών οργάνων μπορεί να περιλαμβάνουν μη νομικούς ειδικούς ή εμπειρογνώμονες, όπως γιατρούς και απλούς πολίτες, παρότι ο πρόεδρος διαθέτει σχεδόν πάντοτε νομική κατάρτιση.

Οι υποθέσεις διοικητικού δικαίου (δικαστικός έλεγχος) στη Σκωτία εκδικάζονται από το Court of Session. Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLands Tribunal for Scotland ασχολείται με την απαλλαγή από υποχρεώσεις εγγείου ιδιοκτησίας ή με τη μεταβολή τους, καθώς και με ζητήματα αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης.

Ειδικά δικαστήρια

Στη Σκωτία, όταν μια (αστική ή ποινική) υπόθεση εγείρει συνταγματικά ζητήματα τα οποία απορρέουν από τις συναφείς με την εκχώρηση εξουσιών ρυθμίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου (π.χ. ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα), μπορεί να κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου (Supreme Court of the United Kingdom).

Άλλα δικαστήρια είναι:

 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCourt of the Lord Lyon – που ασχολείται με ζητήματα εραλδικής
 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροScottish Land Court – που εκδικάζει διαφορές μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροTribunals Service (Υπηρεσία Δικαιοδοτικών Οργάνων), Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLands Tribunal for Scotland, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCourt of the Lord Lyon - Σκωτία, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροScottish Land CourtΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαιοδοτικά όργανα της Σκωτίας (Scottish tribunals)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/02/2018