Špecializované súdy

V niektorých členských štátoch existujú špecializované súdy, ktoré sa zaoberajú osobitnými záležitosťami. Takéto súdy sa často zaoberajú spormi týkajúcimi sa správnych záležitostí alebo v niektorých prípadoch spormi medzi súkromnými osobami alebo podnikmi.


Niektoré členské štáty majú špecializované súdy pre správne veci, t. j. spory medzi verejnými orgánmi a súkromnými osobami alebo podnikmi týkajúce sa rozhodnutí verejnej správy, ako napr. spor o stavebnom povolení, povolení na podnikateľskú činnosť alebo oznámenie o vymeraní daní.

Pokiaľ ide o spory medzi súkromnými osobami a/alebo podnikmi („občianskoprávne veci“), v niektorých členských štátoch existujú špecializované súdy o zamestnaneckých veciach.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 18/01/2019

Špecializované súdy - Belgicko

V tejto sekcii nájdete prehľad špecializovaných súdov v Belgicku.


Osobitné súdy

Informácie o všetkých záležitostiach týkajúcich sa súdov špecializovaných v istej oblasti (pracovné právo, obchodné právo) nájdete v časti „Všeobecné súdy“.

Ústavný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavný súd kontroluje súlad zákonov, nariadení a vyhlášok s ústavou. Dohliada na správne rozdelenie kompetencií medzi federálnymi krajinami a federálnym štátom.

Ústavný súd je jurisdikciou 12 sudcov, ktorí dohliadajú na dodržiavanie ústavy belgickými zákonodarcami. Môže zrušiť a pozastaviť zákony, nariadenia a vyhlášky. Ústavný súd bol zriadený ako osobitná jurisdikcia. Vzhľadom na jeho osobitné poslanie je nezávislý tak od zákonodarnej, ako aj od výkonnej a súdnej moci.

Ústavný súd nahradil tzv. arbitrážny súd zriadený v roku 1980 počas postupnej premeny Belgicka na federálny štát. Prvý názov bol zvolený zriaďovateľom pre jeho osobitnú úlohu rozhodcu medzi zákonodarcami federálneho štátu a spoločenstiev a regiónov. Jeho úloha však bola obmedzená na kontrolu súladu zákonov, nariadení a vyhlášok s pravidlami rozdelenia právomocí uvedenými v ústave a v zákonoch inštitucionálnych reforiem.

Názov ústavný súd, ktorý mu patrí od 7. mája 2007, sa viac zhoduje s jeho právomocami, ktoré boli rozšírené na kontrolu zákonov, nariadení a vyhlášok vzhľadom na hlavu II ústavy (články 8 a 32 o právach a slobodách Belgičanov), ako aj články 170 a 172 (zákonnosť a rovnosť daní) a 191 (ochrana cudzincov).

Šesť sudcov patrí do frankofónnej jazykovej skupiny, šesť do flámskej jazykovej skupiny. Jeden sudca musí dostatočne ovládať nemčinu. Traja sudcovia v každej jazykovej skupine musia mať minimálne 5-ročnú skúsenosť ako členovia parlamentného zhromaždenia a 3 sudcovia musia mať praktickú skúsenosť v oblasti práva (profesor práva na niektorej belgickej univerzite, sudca na kasačnom súde alebo v Štátnej rade, súdny referendár na ústavnom súde). 

Zdroj: Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové stránky ústavného súdu

Štátna rada

Poradná a súdna inštitúcia, v ktorej sa stretáva zákonodarná, výkonná a súdna moc, Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátna rada vďačí za svoju existenciu snahe zákonodarcu zabezpečiť všetkým fyzickým aj právnickým osobám účinný opravný prostriedok voči protiprávnym správnym aktom, ktoré im spôsobili ujmu.

Medzi hlavné právomoci Štátnej rady patrí právomoc pozastaviť a zrušiť správne akty (individuálne akty a nariadenia), ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Chrániť proti svojvôli v správnom konaní však nie je jedinou úlohou rady. Plní aj úlohu poradného orgánu v oblasti legislatívy a regulácie.

Štátna rada je tiež kasačným súdom, ktorý sa zaoberá odvolaniami voči rozhodnutiam nižších správnych súdov.

O podaných návrhoch Štátna rada rozhoduje prostredníctvom súdnych rozhodnutí a uznesení. 

Rada sa skladá zo 44 doživotne vymenovaných členov, a to 1 prvého predsedu, 1 predsedu, 14 predsedov senátov a 28 štátnych radcov.

Členovia zasadajú na valnom zhromaždení Štátnej rady a v jednom zo senátov sekcie správneho súdnictva alebo legislatívnej sekcie.

Zdroj: Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové stránky Štátnej rady Belgicka.

Právne databázy v týchto oblastiach

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové stránky Štátnej rady Belgicka

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové stránky ústavného súdu

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneService Public Fédéral Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

 


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/08/2019

Špecializované súdy - Bulharsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tomto oddiele sa nachádzajú informácie o osobitných súdoch v bulharskom súdnom systéme.

Osobitné súdy

V Bulharsku nie sú žiadne pracovné, námorné, obchodné alebo iné osobitné súdy. Na krajských súdoch pôsobia osobitné obchodné sekcie. Všetky súdy v rámci súdnej hierarchie si zachovávajú rozdelenie na občianske a trestné senáty, divízie a kolégiá.


Správne súdy

Prijatím nového správneho poriadku v roku 2006 sa zriadil systém správnych súdov v Bulharsku. Systém správnych súdov pozostáva z 28 správnych súdov na krajskej úrovni a z najvyššieho správneho súdu.

Správne súdy na krajskej úrovni

Správne súdy majú právomoc vo všetkých prípadoch žiadostí o:

vydávanie, zmenu, zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti správnych aktov,

vyhlásenie neplatnosti rozhodnutí podľa správneho poriadku,

opravné prostriedky proti neoprávneným postupom alebo opomenutiam správnych orgánov,

ochranu proti protiprávnemu nátlakovému presadzovaniu,

kompenzáciu za ujmu, ktorá je výsledkom právne nevyhovujúcich aktov, postupov alebo opomenutí zo strany správnych orgánov a úradníkov,

kompenzáciu za ujmu, ktorá je výsledkom nátlakového presadzovania,

vyhlásenie neplatnosti, zrušenie alebo odvolanie rozsudkov, ktoré vydali správne súdy,

ustanovenie nepravosti správnych aktov podľa správneho poriadku.

Ktokoľvek môže začať konanie, na ktoré je legitimovaný, pre prešetrenie existencie alebo absencie správneho práva alebo právneho vzťahu, ak neexistuje žiadna možnosť iného opravného prostriedku.

Takéto veci skúma správny súd, v rámci ktorého okrsku sa nachádza sídlo orgánu, ktorý vydal napadnutý správny akt; v prípade, že sa sídlo takéhoto orgánu nachádza v zahraničí, príslušným súdom je Sofijský mestský správny súd.

Žiadne správne akty, ktorými sa bezodkladne vykonáva národná zahraničná, obranná a bezpečnostná politika, nepodliehajú súdnemu odvolaniu, pokiaľ sa v zákone neustanovuje inak.


Najvyšší správny súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší správny súd sa zaoberá sťažnosťami a protestami proti aktom Rady ministrov, predsedu vlády, podpredsedu vlády, ministrov, vedúcich iných inštitúcií, ktorí sú priamo podriadení Rade ministrov, aktom Najvyššej súdnej rady, Bulharskej národnej banky, aktom guvernérov krajov a iných aktom vydaným na základe zákona. Rozhoduje o napadnutiach štatutárnych nástrojov sekundárnej legislatívy. Ako kasačný súd skúma súdne akty, rozhoduje o správnych sporoch a skúma žiadosti o odvolanie platných súdnych aktov v správnych veciach.

Najvyšší správny súd pozostáva z dvoch kolégií, z ktorých každé má viacero divízií. Vedúcimi kolégií je predseda súdu a jeho zástupcovia.

Iné špecializované súdy

Vojenské súdy

História vojenských súdov sa začala 1. júla 1879. V roku 1956 prešiel systém vojenských súdov reštrukturalizáciou po rozmiestnení armád v mestách Sofia, Plovdiv, Sliven, Varna a Pleven. V súčasnosti majú vojenské súdy takú istú štruktúru.

Vojenský súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneVojenský súd

Ako súd prvého stupňa skúma vojenský súd trestné veci týkajúce sa trestných činov spáchaných pri vykonávaní služobných povinností dôstojníkov vo vojenskej službe, generálov, dôstojníkov, poddôstojníkov a radového personálu na iných ministerstvách a agentúrach, civilných zamestnancov ministerstva obrany, bulharskej armády, a to v rámci štruktúr podliehajúcich ministrovi obrany, v agentúre pre národnú bezpečnosť a národnej spravodajskej službe. Veci, o ktorých rozhodujú vojenské súdy, skúma vojenský odvolací súd ako odvolací orgán.  V trestnom poriadku sa ustanovuje právomoc vojenských súdov. Tieto súdy majú ten istý štatút ako krajské súdy.

Arbitrážny súd Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory

Arbitrážny súd Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory rieši spory v občiansko-majetkových veciach, ako aj spory o zaplnení medzier v zmluvách alebo prispôsobení zmlúv novým okolnostiam bez ohľadu na to, či jedna zo strán alebo obe z nich majú bydlisko alebo pobyt v Bulharskej republike alebo v zahraničí.

Arbitrážny súd Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory potvrdil svoju pozíciu najdôležitejšej arbitrážnej inštitúcie v Bulharsku a získal si dôveru vďaka svojej vysoko profesionálnej činnosti vo funkcii orgánu, ktorý rieši právne spory. Arbitrážny súd Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory ročne vyrieši okolo 250 a 300 medzinárodných i domácich sporov.  Z domácich vecí sa 82 % vyrieši do 9 mesiacov, zatiaľ čo 66 % medzinárodných vecí sa vyrieši do 12 mesiacov.

Odkaz sa zobrazí v novom okneArbitrážny súd sa zároveň aktívne zapája do procesu zlepšovania právnych predpisov v oblasti arbitráže. Spory o práva týkajúce sa nehnuteľného majetku, žiadosti o výživné alebo práva vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, prípadne spory týkajúce sa nehmotného majetku alebo rodinného práva sa nemôžu odkázať na arbitrážny súd.

Právna databáza

Webové stránky súdov

Každý bulharský súd má webovú stránku, na ktorej poskytuje informácie o svojej štruktúre a činnosti, o prebiehajúcich alebo už uzavretých veciach, ako aj iné užitočné informácie, ktoré sú prístupné verejnosti.

Na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššej súdnej rady sa nachádza podrobný zoznam bulharských súdov spolu s ich adresami a webovými stránkami (len v bulharčine).

Súdne akty sú hneď po ustanovení uverejnené na webovej stránke príslušného súdu v súlade so  Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o ochrane osobných údajov a Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o ochrane utajovaných informácií .

Akty o veciach týkajúcich sa občianskeho alebo zdravotného stavu osôb sa uverejňujú bez svojich dôvodov.

Viac užitočných informácií nájdete na týchto internetových stránkach:


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Špecializované súdy - Česká republika


Špecializované súdy

Vo všeobecnosti platí, že v Českej republike nepôsobia žiadne špecializované súdy, ale existujú špecializované senáty na všeobecných súdoch (pre pracovnoprávne veci).

Ďalšie osobitné súdy

Ústavný súd

Ústavný súd je súdny orgán ochraňujúci ústavnosť.

Ústavný súd prerokúva prípady buď v pléne alebo v štyroch senátoch zložených vždy z troch sudcov.

Jedine plénum je oprávnené prijímať rozhodnutia týkajúce sa otázok zásadného národného alebo právneho významu. Medzi takéto otázky patrí napríklad rušenie zákonov, prerokúvanie žalôb proti prezidentovi republiky pre vlastizradu alebo rozhodovanie o nespôsobilosti prezidenta vykonávať svoju funkciu, prípadne rozhodovanie o súlade rozhodnutia zrušiť politickú stranu so zákonmi ČR.

Plénum je zložené zo všetkých sudcov, z ktorých desať musí byť prítomných v okamihu vydávania rozhodnutia. Rozhodnutia o nasledujúcich veciach si vyžadujú, aby ich schválila väčšina deviatich sudcov: zrušenie zákona, rozhodnutie o žalobe proti prezidentovi republiky pre vlastizradu alebo rozhodnutie o nespôsobilosti prezidenta vykonávať svoju funkciu a rozhodnutie prijaté na základe právneho názoru, ktorý sa líši od predchádzajúceho rozhodnutia súdu.

Všetky ostatné veci prerokúvajú senáty zložené z troch sudcov. Medzi tieto záležitosti patria napríklad ústavné sťažnosti osôb alebo obcí, rozhodovanie v sporoch týkajúcich sa volieb alebo splnenia predpokladov na výkon funkcie poslanca alebo senátora a spory o rozsahu kompetencií ústredných štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Ústavný súd tvorí 15 sudcov. Sudcov vymenováva na desaťročné obdobie prezident republiky so súhlasom Senátu. Pre opätovné vymenovanie sudcu neplatia žiadne obmedzenia.

Správu súdu vedie predseda a dvaja podpredsedovia. Každý sudca má k dispozícii vlastných právnych asistentov a sekretariát.

Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavného súdu ČR.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 09/07/2019

Špecializované súdy - Dánsko

V tejto časti sa uvádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov v Dánsku.


Špecializované súdy

Námorný a obchodný súd (Sø- og Handelsretten)

Odkaz sa zobrazí v novom okneNámorný a obchodný súd od svojho založenia v roku 1862 prejednáva námorné a obchodné veci a má celoštátnu pôsobnosť.

Vecná príslušnosť námorného a obchodného súdu sa postupne rozširovala a v súčasnosti prejednáva veci týkajúce sa dánskeho zákona o ochranných známkach, zákona o dizajnoch, zákona o obchodných praktikách, zákona o hospodárskej súťaži, podmienkach medzinárodného obchodu a iných obchodných veciach.

Okrem toho konkurzný úsek prejednáva veci týkajúce sa konkurzu, pozastavenia platieb, povinného vyrovnania dlhu a úpravy splátkového kalendára, ktoré sa vyskytnú vo Veľkej Kodani.

Pozemkový súd (Tinglysningsretten)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePozemkový súd bol zriadený 1. januára 2007. Do jeho príslušnosti patrí celé Dánsko.

Súd postupne preberie registráciu od okresných súdov. Bude sa zoberať registráciou práv na pozemky, hypotékami inými bremenami, manželskými zmluvami a pod.

Pozemkový súd rieši spory vyplývajúce z registrácie. Odvolať sa je možné na Vrchný súd západného Dánska.

Špeciálny súd pre disciplinárne konanie a revíziu (Den Særlige Klageret)

Špeciálny súd pre disciplinárne konanie a revíziu sa zaoberá disciplinárnymi prípadmi týkajúcimi sa sudcov alebo iných súdnych zamestnancov pracujúcimi na súdoch vrátane súdov na Faerských ostrovoch a Grónsku a Rade pre povolenie odvolaní. Okrem toho súd môže znovu otvoriť trestnoprávne veci a vylúčiť právneho zástupcu obhajoby v trestnoprávnych veciach.

Špeciálny súd pre disciplinárne konanie a revíziu pozostáva zo sudcu najvyššieho súdu, sudcu vrchného súdu, sudcu okresného súdu, právneho zástupcu a právnika s odbornou špecializáciou.

Správne súdy

Dánsky systém súdnictva nezahŕňa správne súdy.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 07/08/2019

Špecializované súdy - Nemecko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov v Nemecku.


Špecializované súdy

Pracovné súdy

Pracovné súdy rozhodujú najmä o sporoch v oblasti pracovného práva, ktoré vznikajú zo zmluvných vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi (individuálne pracovné právo). Zaoberajú sa aj spormi medzi stranami, ktoré sa týkajú kolektívnych zmlúv ako sú odborové zväzy a asociácie zamestnávateľov (kolektívne pracovné právo), ako aj medzi zamestnávateľmi a závodnými výbormi.

Pracovné súdy (ako súdy spolkových krajín) sú súdy prvého stupňa. Pracovný súd zasadá v komorách a rozhodnutia prijíma väčšinou za prítomnosti jedného sudcu z povolania, ktorý je predsedajúcim sudcom, a dvoch prísediacich sudcov, z ktorých jeden zastupuje zamestnanca (-ov) a druhý zamestnávateľa (-ov). Určité rozhodnutia mimo ústneho pojednávania prijíma predsedajúci sudca bez prísediacich sudcov.

O odvolaniach a sťažnostiach proti rozhodnutiam pracovných súdov rozhodujú krajinské pracovné súdy (taktiež súdy spolkových krajín). Aj v tomto prípade súdna komora zasadá za prítomnosti jedného sudcu z povolania a z dvoch prísediacich sudcov, z ktorých jeden zastupuje zamestnanca (-ov) a druhý zamestnávateľa (-ov).

Rozhodnutia na najvyššom stupni prijíma na spolkovej úrovni Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový pracovný súd. Senát tohto súdu zasadá za prítomnosti jedného predsedajúceho sudcu, dvoch ďalších sudcov z povolania a dvoch prísediacich sudcov, z ktorých jeden zastupuje zamestnanca (-ov) a druhý zamestnávateľa (-ov).

Správne súdy

Za skúmanie správnych rozhodnutí sú zodpovedné tri rôzne sekcie súdneho systému: všeobecná správna jurisdikcia, sociálne súdy a daňové súdy. Dôležitou charakteristikou všeobecných správnych, sociálnych a daňových jurisdikcií je, že uplatňujú zásadu ex officio (z úradnej moci). Súdy musia preto prešetriť skutkovú podstatu prípadu z vlastnej iniciatívy (t. j. nielen na žiadosť strany sporu alebo z dôvodu predloženia dôkazov). Je to z toho dôvodu, že vecná správnosť rozhodnutia v danom prípade ovplyvňuje verejný záujem.

Všeobecné správne súdy

Všeobecná správna jurisdikcia sa skladá z troch stupňov.

 1. Prvý stupeň tvoria regionálne správne súdy (Verwaltungsgerichte).
 2. Druhý stupeň tvoria vyššie správne súdy pre každú spolkovú krajinu (nazývané Oberverwaltungsgericht alebo Verwaltungsgerichtshof).
 3. Najvyšší stupeň predstavuje spolkový správny súd :Odkaz sa zobrazí v novom okne(Spolkový správny súd).

Regionálne správne súdy sú zvyčajne súdy prvého stupňa. Vyššie správne súdy sú najmä odvolacie tribunály, ktoré skúmajú rozhodnutia súdov prvého stupňa z právneho a faktického hľadiska. Až na niekoľko výnimiek je spolkový správny súd odvolacím súdom, ktorý sa zaoberá len právnymi otázkami (revíziou).

Všeobecná správna jurisdikcia je v zásade zodpovedná za všetky spory medzi správnymi orgánmi a súkromnými osobami, ktoré sa týkajú správneho uplatňovania správneho práva a noriem. Všeobecné súdy (namiesto správnych súdov) preberajú zodpovednosť v prípade, keď ide o účasť správneho orgánu v oblasti hospodárstva v rámci občianskeho práva (konajúc ako súkromný podnik), a za všetky spory vyplývajúce z takýchto činností. Spory, ktoré zo zákona prináležia všeobecným súdom, sociálnym súdom alebo daňovej jurisdikcii, sú vyňaté zo všeobecnej správnej jurisdikcie.

Rozhodnutia v správnej jurisdikcii vynášajú tribunály. Regionálne správne súdy tvoria traja sudcovia z povolania a dvaja prísediaci sudcovia. Vyšší správny súd je zvyčajne zložený z troch sudcov z povolania. Spolkový správny súd je zložený z piatich sudcov z povolania. Na regionálnych správnych súdoch môže prípady riešiť jeden sudca.

Sociálne súdy

Sociálna jurisdikcia má podobne ako správna jurisdikcia tri stupne, ktoré majú primerane rozdelené úlohy. Okrem regionálneho sociálneho súdu (Sozialgericht) ako súdu prvého stupňa existuje pre každú spolkovú krajinu aj krajinský sociálny súd (Landessozialgericht) ako odvolací súd a spolkový sociálny súd Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový sociálny súd, ktorý funguje ako najvyšší odvolací súd v právnych otázkach (revízia).

Sociálne súdy sú zodpovedné najmä za riešenie sporov v oblasti sociálneho zabezpečenia (dôchodkov, úrazového a nemocenského poistenia a poistenia liečebných nákladov), poistenia v nezamestnanosti a sociálnej starostlivosti. Aj v oblasti sociálnej jurisdikcie prijímajú rozhodnutia v zásade tribunály. Sociálny súdny tribunál je zložený z jedného sudcu z povolania a dvoch prísediacich sudcov. Krajinský sociálny súd a Spolkový sociálny súd tvoria traja sudcovia z povolania a dvaja prísediaci sudcovia.

Daňové súdy

Daňovú jurisdikciu tvoria finančné súdy prvého stupňa a spolkový finančný súd Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový finančný súd, ktorý vystupuje ako najvyšší odvolací súd len v prípade právnych otázok. Medzi právomoci daňovej jurisdikcie patria najmä spory týkajúce sa verejných odvodov, daní a ciel. Tribunály finančných súdov tvoria traja sudcovia z povolania a dvaja prísediaci sudcovia; tribunály spolkového finančného súdu tvoria piati sudcovia z povolania. Na finančných súdoch môže prípady riešiť jeden sudca.

Ostatné špeciálne súdy

Spolkový ústavný súd (Bundesverfassungsgericht)

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový ústavný súd vykonáva jurisdikciu v oblasti ústavných záležitostí na spolkovej úrovni. Jeho rozhodnutia sú založené na ústavnom práve (Grundgesetz). Najvyšší počet súdnych konaní na spolkovom ústavnom súde tvoria ústavné sťažnosti. Podávajú ich občania pri porušení svojich základných práv v dôsledku rozsudkov, opatrení orgánov alebo zákonov. Ústavná sťažnosť je vo všeobecnosti prípustná len vtedy, keď bola vec bez úspechu prejednávaná už všetkými ostatnými príslušnými súdmi (napr. rozhodnutia vynesené na najvyššom stupni alebo ústavná sťažnosť výnimočne podaná priamo proti zákonu).

Existuje niekoľko ďalších typov súdnych konaní. Patrí sem najmä abstraktné a konkrétne súdne preskúmanie ústavnosti zákonov, ako aj postupy na overenie toho, či boli rešpektované limity právomocí spolkových ústavných inštitúcií. Niektoré rozhodnutia spolkového ústavného súdu môžu nadobudnúť právny účinok. Súd je zložený z dvoch senátov, ktorý v každom prípade tvorí osem sudcov. Súd rozhoduje v komorách, pričom každú tvoria traja sudcovia, alebo v senáte, a to väčšinou bez ústneho pojednávania.

.

Krajinské ústavné súdy (Landesverfassungsgerichte)/Štátny súdny tribunál (Staatsgerichtshof)

Krajinské ústavné súdy alebo Štátny súdny tribunál sú ústavné súdy príslušných spolkových krajín (Länder). Rozhodujú najmä v prípade ústavných sporov na základe krajinksého práva (Landesrecht), ktoré určuje aj ich zriadenie, správu a právomoci.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový pracovný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový správny súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový sociálny súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový finančný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový ústavný súd


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/08/2019

Špecializované súdy - Estónsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete informácie o správnych a špecializovaných súdoch v estónskej súdnej sústave.


Špecializované súdy

Estónska ústava ustanovuje, že vytváranie špecializovaných súdov so špeciálnou jurisdikciou je možné upraviť zákonom. Vytváranie mimoriadnych súdov je zakázané.

V Estónsku zatiaľ neboli vytvorené žiadne špecializované súdy.

Ústavný súd

Najvyšší súd súbežne vykonáva funkcie súdu poslednej inštancie a ústavného súdu.

Najvyšší súd vykonáva tieto kompetencie ústavného súdu:

 • rozhoduje o žiadostiach o posúdenie ústavnosti všeobecne záväzných právnych aktov. Posudzuje aj ústavnosť odmietnutia schválenia takýchto aktov.
 • rozhoduje o žiadostiach o preskúmanie súladu medzinárodných zmlúv s Ústavou,
 • rozhoduje o žiadostiach o výklad Ústavy vo vzťahu k právu Európskej únie,
 • rozhoduje o žiadostiach a sťažnostiach proti rozhodnutiam Parlamentu, predsedníctva Parlamentu a prezidenta,
 • rozhoduje o žiadostiach o vyhlásenie člena Parlamentu, prezidenta republiky, justičného kancelára alebo generálneho audítora za nespôsobilého dlhodobo vykonávať svoje povinnosti,
 • rozhoduje o žiadostiach o ukončení mandátu člena Parlamentu,
 • rozhoduje o udelení súhlasu predsedovi Parlamentu, vystupujúcemu ako prezident republiky, na vyhlásenie mimoriadnych parlamentných volieb, alebo k odmietnutiu vyhlásenia zákona,
 • rozhoduje o žiadostiach o ukončenie činnosti politickej strany,
 • rozhoduje o sťažnostiach a protestoch proti rozhodnutiam a aktom volebných komisií.

Jednotlivci nemôžu podať žiadosť o ústavné preskúmanie.

Kontaktné údaje Najvyššieho súdu sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Najvyššieho súdu.

Preskúmanie ústavnosti je upravené v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o konaní o ochrane ústavnosti.

Správne súdy

Správne súdy ako súdy prvého stupňa rozhodujú o správnych veciach. Fungujú ako nezávislé súdne orgány a len na prvom stupni.

O odvolaniach proti rozhodnutiam správnych súdov rozhodujú oblastné súdy ako súdy druhého stupňa.

Príslušnosť správnych súdov, postup podania žaloby a iné procesné pravidlá sú uvedené v Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávnom súdnom poriadku.

Správne súdy

V Estónsku sú dva správne súdy – v Talline a Tartu.

Správne súdy sa delia na jednotlivé súdne pracoviská.

Správny súd v Talline tvoria:

 • súdne pracovisko v Tallinne,
 • súdne pracovisko v Pärnu.

Správny súd v Tartu tvoria:

 • súdne pracovisko v Tartu,
 • súdne pracovisko v Jõhvi.

Oblastné súdy

V Estónsku sú dva druhostupňové oblastné súdy.

 • Oblastný súd v Tallinne (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Oblastný súd v Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Kontaktné údaje súdov sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite súdov. Prístup ku kontaktným údajom je bezplatný.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

Špecializované súdy - Írsko

V tomto oddiele sú uvedené informácie o organizácii špecializovaných súdov v Írsku v súvislosti so všeobecnou organizáciou súdov. Pozri strany venované Organizácii súdnictva a Všeobecným súdom, pokiaľ ide o podrobnosti o súdoch všeobecne.


Špecializované súdy

Súd pre konania s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Court)

Konanie s nízkou hodnotou sporu predstavuje nenákladný a neformálny prostriedok na riešenie nárokov spotrebiteľov, v ktorom nie je potrebné právne zastúpenie účastníkov konania. Súd pre konania s nízkou hodnotou sporu pôsobí v rámci okresného súdu. Toto konanie je k dispozícii pre nároky nepresahujúce hodnotu 2 000 EUR, pokiaľ spotrebiteľ kupuje tovary alebo služby a vznikne mu drobná majetková škoda, alebo sa usiluje o vrátenie zálohy za nájom. Pri nesporných nárokoch sa nevyžaduje osobná účasť na súde. Ak je nárok sporný a vyrovnanie nemožno dosiahnuť mimosúdne, je prípad posudzovaný sudcom okresného súdu (District Court), proti ktorého rozhodnutiu sa môže odvolať obvodný súd (Circuit Court).

Obchodný súd (Commercial Court)

Obchodný súd je v skutočnosti špecializovaným útvarom Najvyššieho súdu (High Court). Jednou z jeho hlavných charakteristík je, že môže veci prejednávať okamžite. Aby to bolo možné, má tento súd svoje vlastné postupy na urýchlenie vecí, ktoré sa vyskytnú v poradovníku. Tieto postupy sa riadia Odkaz sa zobrazí v novom oknepredpisom 63A Rokovacieho poriadku vyšších súdov (Rules of the Superior Courts).

Súd sa zaoberá vecami, ktoré patria do kategórie „obchodné konania“ podľa predpisu 63A, ods. 1. Patria sem veci, ktoré sa týkajú práva obchodných spoločnostiach, insolvenčného práva, duševného vlastníctva, špecifických zmlúv o dielo, správneho práva a ústavného práva. Aby mohol byť nárok alebo protinárok prípustný na súde podľa predpisu 63A ods. 1 písm. a), musí mať hodnotu minimálne 1 000 000 EUR. Pri prípadoch prípustných podľa odseku 1 písm. b), ktoré dáva sudcovi obchodného súdu diskrečné právo neexistuje žiadna hranica.

Súd pre drogové delikty (The Drug Treatment Court)

Program Súdu pre drogové delikty (DTC) pôsobí v rámci okresného súdu. Drogovo závislým, ktorí boli odsúdení za nenásilné trestné činy, ponúka možnosť uniknúť zo začarovaného kruhu drogovej závislosti, páchania trestnej činnosti a väzenia. Vhodní kandidáti sú posudzovaní podľa motivácie zapojiť sa do programu.

Ostatné tribunály

Viacero špecializovaných tribunálov prejednáva odvolania proti rozhodnutiam o dani z príjmu, rozhoduje o nárokoch na sociálne zabezpečenie, prejednáva žaloby podľa právnych predpisov o rovnosti a rozhoduje o imigračných žiadostiach a v záležitostiach týkajúcich sa územného plánovania a zamestnanosti. Týmto tribunálom nepredsedajú sudcovia, ale kvalifikovaní odborníci a ich rozhodnutia podliehajú odvolaniu alebo preskúmaniu na obvodnom alebo Najvyššom súde.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/11/2019

Špecializované súdy - Grécko

V tejto časti sa uvádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov v Grécku.


Rada štátu

Rada štátu (Συμβούλιο της Επικρατείας) zriadená podľa článku 95 gréckej ústavy je najvyšším správnym súdom a svoju súdnu právomoc vykonáva v pléne (Ολομέλεια) alebo sekciách (τμήματα). Plenárne zasadnutie tvorí predseda, minimálne desať členov rady (σύμβουλοι), dvaja pridružení členovia rady (πάρεδροι) a úradník (γραμματέας).

Existuje šesť sekcií: I, II, III, IV, V a VI.

Prvé štyri sekcie (I, II, III a IV) vykonávajú súdne právomoci rady a stretávajú sa na verejných pojednávaniach. Na pojednávaní sa zúčastňuje predseda (podpredseda Rady), dvaja členovia rady, dvaja pridružení členovia rady a úradník (päť členov).

Každá z týchto sekcií môže pojednávať aj v sedemčlennom senáte za účasti ďalších dvoch členov rady. Môže k tomu dôjsť iba vo veciach, ktoré boli predložené sedemčlennému senátu predsedom súdu, alebo vo veciach, ktoré mu boli postúpené päťčlenným senátom.

Sekcia V je zodpovedná za spracovanie dekrétov a vykonávanie disciplinárnych právomocí. Pozostáva z predsedu (podpredsedu Rady), minimálne jedného člena rady, jedného pridruženého člena rady (s rozhodujúcim hlasom) a úradníka.

Sekcia VI je zodpovedná za súdne preskúmanie (zrušenie) rozsudkov týkajúcich sa kódexu pre výber štátnych príjmov (Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων) a škôd vzniknutých v dôsledku administratívnych sporov. Jej zloženie je rovnaké ako zloženie prvých štyroch sekcií.

Hlavné úlohy Rady štátu sú stanovené v článku 95 ods. 1 ústavy a vykonávajú sa spôsobom stanoveným zákonom.

Do súdnej právomoci Rady štátu patrí:

 • na základe žiadosti zrušenie vymáhateľných aktov správnych orgánov z dôvodu zneužitia právomoci alebo porušenia zákona,
 • na základe žiadosti preskúmanie právoplatných rozsudkov správnych súdov v zmysle zákona,
 • prejednávanie vecných administratívnych sporov, ktoré jej boli postúpené podľa ústavy alebo zo zákona,
 • spracovanie všetkých vyhlášok regulačného charakteru.

Úrady musia vyhovieť rozsudkom, ktorými Rada štátu ruší akty správnych orgánov. Každý príslušný orgán nesie zodpovednosť za nedodržanie tohto pravidla.

Účtovný dvor

Účtovný dvor (Ελεγκτικό Συνέδριο) zriadený podľa článku 98 gréckej ústavy je vyšším súdom dvojakého charakteru so súdnymi a administratívnymi úlohami. Pri výkone svojich správnych právomocí zachováva svoj súdny charakter. Zloženie Účtovného dvora je rovnaké ako Rady štátu. Účtovný dvor vykonáva svoje súdne právomoci v pléne (Ολομέλεια), troch sekciách (τμήματα) oddeleniach (κλιμάκια).

Jeho hlavné právomoci sú:

 • audit výdavkov štátu a miestnych samospráv alebo iných verejnoprávnych právnických osôb,
 • audit zmlúv značnej finančnej hodnoty, v ktorých je zmluvnou stranou vláda alebo subjekt konajúci v jej mene,
 • audit účtovných závierok hlavných účtovníkov verejnoprávnych subjektov a miestnych samospráv alebo iných právnických osôb, ktoré sa riadia verejným právom,
 • vydávať stanoviská k legislatívnym návrhom týkajúcim sa dôchodkov alebo uznávania odpracovanej doby k stanovovaniu dôchodkových nárokov,
 • vypracúvať návrh správy a predkladať správu parlamentu o štátnom// predkladať parlamentu správu o štátnom// záverečnom účte (απολογισμός) a súvahe(ισολογισμός),
 • prejednávať spory týkajúce sa priznania dôchodkov,
 • prejednávať veci týkajúce sa zodpovednosti štátnych alebo vojenských zamestnancov za škody spôsobené štátu úmyselným konaním alebo z nedbanlivosti.

Rozhodnutia Účtovného dvora nepodliehajú súdnej právomoci rady štátu.

Iné špecializované súdy

Vojenské súdy, námorné súdy a súdy vojenského letectva

Uvedené súdy sú osobitnými trestnými súdmi. Všetky trestné činy spáchané vojenskými zamestnancami v armáde, námorníctve alebo vojenskom letectve (bez výnimky) patria do príslušnosti vojenských súdov.

Najvyšší osobitný súd

Najvyšší osobitný súd (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) je Odkaz sa zobrazí v novom oknešpecializovaný súd podobný ústavnému súdu tým, že väčšina sporov v jeho pôsobnosti sa týka ústavy. Tento súd je zriadený podľa článku 100 Odkaz sa zobrazí v novom oknegréckej ústavy a zodpovedá za posúdenie platnosti parlamentných volieb, odvolávanie Odkaz sa zobrazí v novom okneposlancov alebo riešenie sporov medzi troma vyššími gréckymi súdmi. Rozsudky Najvyššieho osobitného súdu sú konečné a nemožno sa proti nim Odkaz sa zobrazí v novom okneodvolať.

Súd pozostáva z predsedu Rady štátu, predsedu Najvyššieho súdu (Αρείου Πάγου), predsedu Účtovného dvora, štyroch členov Rady štátu a štyroch členov Najvyššieho súdu (určených losovaním raz za dva roky).

Súdu predsedá starší z predsedov Rady štátu a Najvyššieho súdu. Pri pojednávaní vo veciach, ktoré sa týkajú riešenia konfliktov a sporov o ústavnosť alebo výkladu právnych predpisov, toto zloženie dopĺňajú dvaja riadni profesori práva z gréckych univerzít.

Osobitný súd pre mylné rozsudky

Osobitný súd pre mylné rozsudky (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας), ktorého právnym základom je článok 99 ústavy a zákon č. 693/1977, rozhoduje v žalobách vo veci mylných rozsudkov podaných na súdnych úradníkov. Tvoria ho predseda Rady štátu, ktorý koná ako predseda, ďalej člen Rady štátu, člen Najvyššieho súdu, člen Účtovného dvora, dvaja riadni profesori práva z gréckych univerzít a dvaja advokáti (členovia Vrchnej disciplinárnej rady advokátov – Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου των δικηγόρων – určení losovaním).

Osobitný súd pre posudzovanie zodpovednosti ministrov

Tento súd (Ειδικό Δικαστήριο ευθύνης υπουργών) je zriadený podľa článku 86 ústavy.

Súd sa zvoláva v každej konkrétnej veci a tvorí ho šesť členov Rady štátu sedem členov Najvyššieho súdu, ktorých určí losovaním predseda parlamentu po podaní návrhu na súdne konanie. Pojednávania môžu byť vo forme verejného zasadnutia parlamentu a predsedajú im členovia dvoch najvyšších súdov – ktorí musia byť vymenovaní alebo uvedení do svojej funkcie pred predložením návrhu na začatie súdneho konania. Senátu predsedá najvyššie postavený zo zvolených členov Najvyššieho súdu; ak viacerí členovia majú rovnaké postavenie, predsedá im najstarší z nich. Člen štátnej prokuratúry na Najvyššom súde alebo jeho zástupca (obidvaja určení losovaním) koná ako štátny prokurátor.

Tento súd je príslušný pojednávať vo veci trestných činov, ktorých sa dopustili vládni ministri a námestníci ministrov pri výkone svojich povinností, pokiaľ dané veci postúpil tomuto súdu parlament.

Osobitný súd pre spory vo veci odmeňovania sudcov

Tento súd (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) je zriadený podľa článku 88 ústavy.

Pozostáva z členov osobitného súdu zriadeného podľa článku 99 ústavy a je doplnený o jedného riadneho profesora a jedného advokáta.

Má právomoc prejednávať spory týkajúce sa (všetkých druhov) odmeňovania sudcov a dôchodkov, ak by riešenie právnych záležitostí mohlo ovplyvniť situáciu v oblasti miezd, dôchodkov alebo daňového postavenia väčšieho počtu úradníkov.

Právne databázy

 1. Webová lokalita Odkaz sa zobrazí v novom okneRady štátu obsahuje viac než 250 000 rozhodnutí.

Prístup do databázy je bezplatný.

 1. Ďalej sa uvádzajú webové lokality hlavných gréckych správnych súdov prvého stupňa.

Na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneSprávneho súdu prvého stupňa mesta Atény sú dostupné tieto služby:

 • vyhľadávanie judikatúry,
 • zbierky judikatúry.

Pripravujú sa tieto služby:

 • vydávanie certifikátov,
 • sledovanie prípadov,
 • predkladanie právnych dokumentov.

Na stránkach všetkých ostatných súdov sú dostupné tieto služby:

 • elektronická žiadosť o certifikáty,
 • sledovanie prípadov.

Na väčšine uvedených stránok sú k dispozícii aj informácie o príslušnosti súdov, histórii, rokovacom poriadku, organizačných poriadkoch, úradujúcich sudcoch atď.

Prístup je vo všeobecnosti bezplatný. Používanie právnej databázy je však vymedzené pre sudcov a vyžaduje si špeciálny užívateľský softvér a identifikačné kódy.

 1. Webové lokality hlavných gréckych odvolacích súdov v správnych veciach (διοικητικά εφετεία):

Dostupné sú tieto služby:

 • každodenné harmonogramy pojednávaní,
 • elektronická žiadosť o certifikáty,
 • sledovanie prípadov.

Prístup je vo všeobecnosti bezplatný. Používanie právnej databázy je však vymedzené pre sudcov a vyžaduje si špeciálny užívateľský softvér a identifikačné kódy.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRada štátu

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚčtovný dvor


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

Špecializované súdy - Španielsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V článku 117 španielskej Ústavy z roku 1978 sa ustanovuje, že princíp jurisdikčnej jednoty je základom organizácie a fungovania súdov.

Podľa španielskej súdnej organizácie sa všeobecné súdy delia na päť druhov: občianske, trestné, správne, sociálne a vojenské.

V Španielsku nejestvujú žiadne mimoriadne súdy, možno však poznamenať, že v rámci uvedených druhov súdov boli vytvorené špecializované súdy z vecného dôvodu. Uveďme na ilustráciu špecializované súdy pre oblasti násilia páchaného na ženách, pre obchodnoprávne záležitosti, súdy dohliadajúce nad výkonom trestov a súdy pre mladistvých. Tieto súdy sú jurisdikciou všeobecného práva, ale z vecného dôvodu sa vyznačujú špecializáciou.


Špecializované súdy

Ústavný zákon o súdnej moci predpokladá existenciu týchto špecializovaných súdov:

Obchodné súdy

Obchodné súdy, ktoré fungujú od 1. septembra 2004, sú špecializovanými súdnymi orgánmi. Sú začlenené do občianskeho súdnictva.

ÚZEMNÁ pôsobnosť

Vo všeobecnosti v každej provincii by mal byť jeden alebo viac obchodných súdov. Majú pôsobnosť na celom jej území a sú zriadené v jej sídle.

Môžu byť tiež zriadené inde ako v sídle provincie, ak sa ich jestvovanie odporúča vzhľadom na populáciu, existenciu priemyselných alebo obchodných centier s tým, že sa pôsobnosť ich jurisdikcie vymedzí od prípadu k prípadu.

Taktiež jestvujú obchodné súdy, ktorých jurisdikcia má pôsobnosť v dvoch alebo viacerých provinciách toho istého autonómneho spoločenstva.

príslušnosť

Obchodné súdy rozhodujú vo všetkých otázkach týkajúcich sa konkurzu v súlade s ustanoveniami zákona, ktorý sa na nich vzťahuje.

Obchodné súdy okrem iného rozhodujú vo všetkých otázkach spadajúcich do príslušnosti občianskeho súdnictva, ide najmä o žaloby týkajúce sa nekalej konkurencie, priemyselného vlastníctva, duševného vlastníctva a zverejňovania, ako aj o všetky otázky, ktoré sa v rámci týchto súdov nastolia v regulačnom rámci obchodných a družstevných spoločností.

Obchodné súdy sú príslušné rozhodovať a vykonávať rozhodnutia a iné zahraničné súdne a arbitrážne rozsudky.

Opravné prostriedky

Provinčné súdy rozhodujú podľa zákona o opravných prostriedkoch podaných voči rozhodnutiam prijatým prvostupňovými obchodnými súdmi s výnimkou rozhodnutí týkajúcich sa platobných sporov prijatých s cieľom reagovať na pracovnoprávne otázky, na ktoré sa musí špecializovať jedna alebo viac sekcií, v súlade s ustanoveniami článku 98 ústavného zákona o súdnej moci.

Ostatné opravné prostriedky ustanovené v ústavnom zákone o súdnej moci môžu byť formulované v prípadoch definovaných týmto zákonom.

Súdy pre ochranné známky spoločenstva

„Súdmi pre ochranné známky Spoločenstva“ sa rozumejú obchodné súdy v Alicante, ak vykonávajú svoje rozhodovacie právomoci na prvom stupni, a to výhradne o akýchkoľvek sporoch, ku ktorým dochádza v rámci nariadenia Rady Európskej únie č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenia Rady Európskej únie č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva.

Pri výkone tejto právomoci tieto súdy pokrývajú svojou jurisdikciou celé územie krajiny.

Sú súčasťou občianskeho súdnictva.

Okrem toho špecializovaná sekcia alebo sekcie provinčného súdu v Alicante rozhodujú na druhom stupni a výhradne o všetkých odvolaniach, ktoré sú uvedené v článku 101 nariadenia Rady Európskej únie č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Rady Európskej únie č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva. Pri výkone tejto právomoci ich jurisdikcia pokrýva celé územie krajiny a len pre tento účel sa nazývajú Súdmi pre ochranné známky Spoločenstva.

Súdy dohliadajúce na výkon trestov

Súdy dohliadajúce na výkon trestov zabezpečujú súdne funkcie ustanovené všeobecným zákonom o dohľade nad výkonom trestu odňatia slobody a bezpečnostných opatrení, opatrení súdnej kontroly disciplinárnej právomoci väzenských orgánov, pokiaľ ide o práva a výhody väzňov v zariadeniach na výkon trestu a iných zariadeniach ustanovených týmto zákonom. Tieto súdy sú súčasťou trestného súdnictva.

ÚZEMNÁ pôsobnosť

V každej provincii a v rámci trestného súdnictva sa nachádza jeden alebo viac súdov dohliadajúcich na výkon trestov.

Patrí sem aj jeden alebo viac centrálnych súdov dohliadajúcich na výkon trestov v meste Madrid, ktorých jurisdikcia platí v celom Španielsku.

príslušnosť

Súdy dohliadajúce na výkon trestov zabezpečujú súdne funkcie ustanovené zákonom o výkone trestov z hľadiska výkonu trestov odňatia slobody a bezpečnostných opatrení, opatrení súdnej kontroly disciplinárnej právomoci väzenských orgánov, pokiaľ ide o práva a výhody väzňov v zariadeniach na výkon trestu a iných zariadeniach ustanovených týmto zákonom.

Opravné prostriedky

Provinčné súdy rozhodujú o opravných prostriedkoch ustanovených podľa zákona, ktoré sú podané proti rozhodnutiam vydaným súdmi dohliadajúcimi na výkon trestov v príslušnej provincii.

Ostatné opravné prostriedky ustanovené v ústavnom zákone o súdnej moci môžu byť podané v prípadoch definovaných týmto zákonom.

Súdy pre mladistvých

ÚZEMNÁ pôsobnosť

V každej provincii sa nachádza jeden alebo viac súdov pre mladistvých, ktorých jurisdikcia pokrýva celú provinciu a ktorých sídlo sa nachádza v jej hlavnom meste.

V meste Madrid sa nachádza centrálny súd pre mladistvých, ktorého jurisdikcia pokrýva celé územie Španielska a ktorý rozhoduje vo veciach, ktoré mu ukladá zákon o trestnej zodpovednosti mladistvých.

príslušnosť

Súdy pre mladistvých sú oprávnené rozhodovať o trestných činoch a prečinoch, ktorých sa dopustili osoby vo veku od 14 do 18 rokov.

Sudcovia pre mladistvých musia vykonávať funkcie, ktoré im ukladajú zákony v súvislosti s mladistvými, ktorých správanie zákon kvalifikuje ako prečin alebo trestný čin, ale tiež ďalšie funkcie súvisiace s mladistvými, ktoré sú definované právnymi predpismi.

Opravné prostriedky

Provinčné súdy rozhodujú podľa zákona o opravných prostriedkoch, ktoré sú podané proti rozhodnutiam vydaným súdmi pre mladistvých v príslušnej provincii.

Ostatné opravné prostriedky ustanovené ústavným zákonom o súdnej moci môžu byť podané v prípadoch definovaných týmto zákonom.

Súdy pre násilie páchané na ženách

ÚZEMNÁ pôsobnosť

Každý obvod má jeden alebo viac súdov pre násilie páchané na ženách, jeho sídlo je v hlavnom meste obvodu a jeho jurisdikcia pokrýva celé jeho územie. Ich názov zahŕňa názov obce, v ktorej sa nachádza ich sídlo.

V súdnych obvodoch, v ktorých sa nachádza len jeden prvostupňový a vyšetrovací súd, tento rozhoduje o veciach, pre ktoré sú územne príslušné súdy proti násiliu páchanému na ženách.

Tieto súdy sú súčasťou trestného súdnictva.

príslušnosť

V súlade s konaniami a opravnými prostriedkami ustanovenými trestným poriadkom majú súdy pre násilie páchané na ženách tieto právomoci:

 • Procesné vyšetrovanie s cieľom vyžadovať trestnoprávnu zodpovednosť vo veciach trestných činov podľa trestného zákona súvisiacich so zabitím, potratom, zraneniami embrya, obmedzovaním slobody, morálnou integritou, sexuálnou slobodou a odškodnením alebo akýmkoľvek iným trestným činom spáchaným násilím alebo zastrašovaním. To sa uplatňuje, ak sa tieto prečiny spáchajú voči manželke, bývalej manželke alebo žene, ktorá má s pôvodcom podobný citový vzťah, nezávisle od toho, či spolu žijú alebo nie, voči potomkom manželky alebo potomkom ženy, s ktorou pôvodca spolunažíva, voči maloletým alebo postihnutým osobám, ktoré žijú spoločne s pôvodcom trestného činu, alebo ktoré sú v rodičovskej starostlivosti, v poručníctve alebo opatrovníctve, náhradnej starostlivosti alebo opatrovaní manželky alebo družky, v prípadoch, ak došlo k aktu sexuálneho násilia.
 • Procesné vyšetrovanie s cieľom vyžadovať trestnoprávnu zodpovednosť za akýkoľvek trestný čin z hľadiska rodinných práv a povinností, ak je obeťou jedna z osôb uvedených v predchádzajúcom bode.
 • Prijatie nariadení na ochranu príslušných obetí, bez toho, aby boli dotknuté právomoci udelené dozorujúcemu sudcovi.

V súlade s konaniami a opravnými prostriedkami ustanovenými občianskoprávnym poriadkom môžu súdy pre násilie páchané na ženách rozhodovať v týchto veciach:

 • Príbuzenský pomer, materstvo a otcovstvo.
 • Zrušenie manželstva, odluka a rozvod.
 • Veci týkajúce sa vzťahov otec/dieťa
 • Veci týkajúce sa potrebných súhlasov na adopciu.

Súdy pre násilie páchané na ženách majú výhradnú právomoc v občianskom súdnictve, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

 • ak ide o občianskoprávne konanie, ktorého predmetom je niektorá z vecí uvedených v predchádzajúcom odseku;
 • ak je jedna zo strán v občianskoprávnom konaní obeťou aktov sexuálneho násilia;
 • ak je jedna zo strán v občianskoprávnom konaní obvinená, že je pôvodcom, strojcom alebo spolupáchateľom aktov sexuálneho násilia;
 • ak sa začalo trestné stíhanie sudcom pre násilie páchané na ženách za trestný čin alebo prečin po spáchaní aktu násilia na žene, alebo ak bolo prijaté rozhodnutie o ochrane obete sexuálneho násilia.

Ak sudca zváži, že jemu predkladané skutky na rozhodnutie nepredstavujú skutky sexuálneho násilia, môže odmietnuť požiadavku a postúpiť ju vecne príslušnému súdnemu orgánu.

V každom prípade je mediácia zakázaná.

Opravné prostriedky

Provinčné súdy rozhodujú podľa zákona o opravných prostriedkoch, ktoré sú podané proti rozhodnutiam vydaným súdmi pre násilie páchané na ženách príslušnej provincie.

Ostatné opravné prostriedky ustanovené v ústavnom zákone o súdnej moci môžu byť podané v prípadoch definovaných týmto zákonom.

špecializované orgány na základe súhlasu generálnej rady súdnej moci

Zriadenie špecializovaných súdov, ktoré nepredstavujú porušenie princípu súdnej jednoty, pretože sa integrujú do piatich druhov súdov, závisí v Španielsku nielen od ústavného zákona o súdnej moci, ako je to v prípade obchodných súdov, súdov pre mladistvých alebo súdov pre násilie páchané na ženách, ale tiež od špecializácie v rámci článku 98 uvedeného zákona Generálnej rady súdnej moci ako v prípade rodinných súdov, súdov pre nútenú dražbu nehnuteľností alebo exekučných súdov.

Ostatné špecializované súdy

Článok 117 Španielskej ústavy z roku 1978 ustanovuje, že princíp súdnej jednoty je základom organizácie a fungovania súdov.

Tento princíp sa konkretizuje prostredníctvom existencie jednotného súdnictva zloženého z jediného zboru sudcov a vyšších sudcov, ktorí tvoria jurisdikciu všeobecného práva.

Ústava však predpokladá existenciu špeciálnych súdov. Ide o orgány, ktoré sú úplne nezávislé a nestranné a ktoré sú plne podriadené moci zákona.

Ide o nasledujúce súdy:

ústavný súd

Španielsky ústavný súd má štruktúru ako orgán všeobecného práva, ale podľa článku 159 Španielskej ústavy z roku 1978 má jurisdikčný charakter.

Má najvyššie postavenie z hľadiska výkladu ústavy, je nezávislý a jediný svojho druhu. Jeho súdna právomoc pokrýva celé územie krajiny.

zloženie

Ústavný súd sa skladá z dvanástich vyšších sudcov menovaných kráľom, štyroch na návrh Snemovne trojpätinovou väčšinou členov, štyroch na návrh Senátu s rovnakou väčšinou, dvoch na návrh vlády a dvoch na návrh Generálnej rady súdnej moci. Predseda a podpredseda sú potom menovaní spomedzi týchto členov.

príslušnosť

Ústavný súd je príslušný rozhodovať v prípadoch a spôsobmi stanovenými zákonom:

 • o veciach a opravných prostriedkoch protiústavnosti proti zákonom, zákonným ustanoveniam a nariadeniam majúcim právnu moc,
 • o opravných prostriedkoch pri ústavou zaručených právach za porušenie verejných práv a slobôd ustanovených v článku 53 ods. 2 ústavy,
 • o ústavných kompetenčných sporoch medzi štátom a autonómnymi spoločenstvami a kompetenčných sporoch medzi týmito spoločenstvami,
 • o sporoch medzi ústavnými orgánmi štátu,
 • o vyhlásení ústavnosti medzinárodných zmlúv.

Viac informácií nájdete na: Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavný súd

dvor audÍtorov

Dvor audítorov je najvyšším revíznym orgánom hospodárenia štátu, ako aj verejného sektora.

Dvor audítorov bez toho, aby bola dotknutá jeho vlastná jurisdikcia, spadá pod legislatívnu právomoc parlamentu a priamo mu podlieha.

zloženie

Dvor audítorov sa skladá z dvanástich členov. Šiesti sú menovaní Snemovňou a šiesti Senátom. Títo členovia majú rovnakú nezávislosť a neodvolateľnosť a podliehajú rovnakej nezlučiteľnosti ako sudcovia.

funkcie

Dvor audítorov má dve funkcie:

 • revíznu funkciu účtov formou externých, stálych a poradných kontrol, spočívajúcu v hodnotení súladu hospodárskej a finančnej činnosti verejného sektora so zásadami zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti,
 • jurisdikčnú funkciu spočívajúcu v posudzovaní revíznej zodpovednosti, ktorú majú tí, čo sú poverení správou majetku, kapitálu alebo štátnych cenných papierov, a majúcu za cieľ získať náhradu škody na štátnych prostriedkoch, ktoré boli predmetom ujmy na základe sprenevery, nesprávneho, nekompletného alebo neplatného zdôvodnenia, alebo akejkoľvek inej príčiny alebo správania.

Viac informácií nájdete na: Odkaz sa zobrazí v novom okneDvor audítorov

obyčajové súdy

Súdy tradičného obyčajového práva sú uznané v článku 125 ústavy ako forma ľudovej účasti na súdnej správe.

Článok 19 ústavného zákona o súdnej moci rozoznáva dva obyčajové súdy, Súd pre vody Valencijskej nížiny a Radu spravodlivých Murcie.

Vodný súd Valencijskej nížiny

Svoju právomoc vykonáva na území Valencie.

Skladá sa z ôsmich správcov - roľníkov zvolených demokraticky spomedzi závlahárov (regantes) Valencijskej nížiny. Medzi jeho právomoci patrí spravodlivé rozdelenie vôd medzi rôznych vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, riešenie faktických otázok nastolených závlahármi a uloženie príslušných sankcií za porušenie predpisov o zavlažovaní (Ordenanzas de Riego).

Rada spravodlivých MURCIE

Rada spravodlivých je založená a zákonne upravená od roku 1849 ako najvyšší orgán spravodlivosti Murcijskej nížiny. Rada sa skladá z predsedu, tajomníka a piatich členov s hlasovacím právom.

Rada spravodlivých Murcie má verejné konania každý štvrtok v plenárnej sieni miestneho úradu a vynáša rozsudky priamo v priebehu zasadnutia alebo najneskôr počas nasledujúceho konania. Rozhodnutia sú plnoprávne pri väčšine hlasov. V prípade rovnosti hlasov je však hlas predsedu rozhodujúci. Sankcie vyplývajúce zo spravodlivosti Rady spravodlivých Murcie sú výlučne peňažného rázu. Rozsudky vynesené týmto súdom sú definitívne, nemenné a vykonateľné.

Viac informácií nájdete na: Odkaz sa zobrazí v novom okneRada spravodlivých

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknegenerálna rada súdnej moci španielska

Odkaz sa zobrazí v novom okneústavný súd španielska

Odkaz sa zobrazí v novom oknedvor audítorov španielska

Odkaz sa zobrazí v novom okneobyčajové súdy Španielska


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Špecializované súdy - Francúzsko

V tejto časti nájdete prehľad ústavných a správnych súdov vo Francúzsku.


Ústavná rada

Ústavná rada (Conseil constitutionnel), zriadená 4. októbra 1958 Ústavou piatej Francúzskej republiky, nie je vrcholom v hierarchii všeobecných ani správnych súdov. V tomto zmysle nejde o Najvyšší súd.

Ústavná rada sa skladá z 9 členov, z ktorých sa každé tri roky tretina obmieňa. Členov vymenúva prezident republiky a predsedovia každého zhromaždenia parlamentu (senát a národné zhromaždenie) na obdobie 9 rokov bez možnosti jeho predĺženia. Bývalí prezidenti republikyde iure doživotnými členmi Ústavnej rady, ak nezastávajú funkciu nezlučiteľnú s mandátom člena Ústavnej rady. Ak takú funkciu zastávajú, nemôžu zasadať v Ústavnej rade.

Predsedu Ústavnej rady vymenúva prezident republiky spomedzi jej členov.

Na členstvo v Ústavnej rade nie sú stanovené žiadne podmienky spôsobilosti z hľadiska veku alebo odbornosti. Funkcia člena Ústavnej rady však nie je zlučiteľná s funkciou člena vlády alebo člena Hospodárskej a sociálnej rady a ani so žiadnym voleným mandátom. Na členov rady sa okrem toho vzťahujú rovnaké podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie ako na poslancov parlamentu.

Ústavná rada je stála inštitúcia, ktorá zasadá na základe predložených podaní. Zasadá a rozhoduje len na plenárnom zasadnutí. Rozhodnutia podliehajú pravidlu uznášaniaschopnosti, ktoré vyžaduje, aby boli skutočne prítomní siedmi sudcovia. V prípade rovnosti hlasov je hlas predsedu rozhodujúci. Nesúhlasné stanovisko nie je možné. Rokovania na poradách a plenárnych zasadnutiach ani hlasovania nie sú verejné ani zverejňované.

Konanie je písomné a sporové. V prípade sporov vo volebných veciach môžu účastníci konania požiadať o vypočutie. Pri skúmaní prednostných otázok ústavnosti sa na pojednávaní vypočujú účastníci konania alebo ich zástupcovia.

Z hľadiska vecnej príslušnosti možno prerogatívy Ústavnej rady rozdeliť do dvoch kategórií:

Súdna právomoc, ktorá zahŕňa dva druhy sporných vecí:

Sporné veci týkajúce sa právnych noriem

Preventívna kontrola ústavnosti je abstraktná a nepovinná v prípade bežných zákonov alebo medzinárodných záväzkov, povinná v prípade ústavných zákonov a nariadení parlamentných zhromaždení. Vykonáva sa na základe podania sťažnosti po odhlasovaní v parlamente, ale ešte pred vyhlásením zákona, ratifikáciou a schválením medzinárodného záväzku a pred nadobudnutím účinnosti nariadení zhromaždení. K nepovinnému podaniu sťažnosti môže dôjsť na podnet politických orgánov (prezidenta republiky, predsedu vlády, predsedu Národného zhromaždenia alebo Senátu), alebo na podnet 60 poslancov alebo 60 senátorov.

Kontrola ústavnosti formou námietky sa zaviedla 1. marca 2010 zároveň s nadobudnutím platnosti prednostnej otázky ústavnosti. Od tohto dátumu môže akýkoľvek jednotlivec v konaní pred súdom namietať zlučiteľnosť zákonného ustanovenia s právami a slobodami, ktoré zaručuje ústava. Štátna rada alebo kasačný súd sa môžu s touto otázkou v lehote troch mesiacov obrátiť na Ústavnú radu.

Na Ústavnú radu, ktorá rozhoduje o rozdelení pôsobnosti medzi zákonom a nariadením, môže podať návrh buď v priebehu legislatívneho konania predseda zhromaždenia (Národné zhromaždenie alebo Senát) alebo vláda alebo, a posteriori po ukončení legislatívneho konania, predseda vlády s cieľom zaradiť dané legislatívne ustanovenie na nižšiu úroveň právnych noriem.

Sporné veci týkajúce sa volieb a referenda

Ústavná rada rozhoduje o regulárnosti voľby prezidenta republiky a úkonov týkajúcich sa referenda, ktorých výsledky vyhlasuje. Takisto rozhoduje o regulárnosti volieb, dodržaní podmienok voliteľnosti a nezlučiteľnosti funkcií poslancov.

Keďže voliči majú možnosť podávať sťažnosti na Ústavnú radu, počet sťažností vo veci volieb sa výrazne zvýšil po prijatí zákona o zabezpečení a kontrole financovania volebných výdavkov, v rámci ktorého Ústavná rada rozhoduje vo veci uchádzačov vo voľbách do zákonodarných orgánov a v prezidentských voľbách (v odvolacom konaní).

Poradná právomoc

Ústavná rada vydáva stanovisko, ak sa na ňu oficiálne obráti hlava štátu vo veci uplatnenia článku 16 ústavy (o plnej moci v období krízy), a neskoršie vydáva stanovisko k rozhodnutiam prijatým v tejto súvislosti.

Okrem toho vláda konzultuje s Ústavnou radou znenie právnych predpisov týkajúcich sa zabezpečenia hlasovania vo voľbách prezidenta Republiky a pri referende.

Všetky rozhodnutia sa prijímajú v rovnakej forme a obsahujú:

 • prehľad uplatniteľných právnych predpisov a procesných náležitostí,
 • dôvody uvedené v jednotlivých odsekoch odôvodnení, v ktorých sa analyzujú vznesené právne dôvody, uvádzajú uplatniteľné zásady zodpovedajúce návrhu,
 • záverečný výrok rozdelený na články, v ktorom sa vydáva prijaté riešenie.

Rozhodnutia sú záväzné pre orgány verejnej moci a všetky správne a súdne orgány. Proti týmto rozhodnutiam nie je možné podať žiadny opravný prostriedok. Právne účinky právoplatne rozhodnutej veci sa neviažu len na výrokovú časť, ale aj na odôvodnenia, o ktoré sa výrok nevyhnutne opiera. Ústavná rada však pripúšťa opravný prostriedok v prípade vecnej chyby.

Ustanovenie, ktoré sa v rámci preventívnej kontroly vyhlási za protiústavné, sa nemôže uzákoniť ani uplatňovať.

Ustanovenie, ktoré bolo na základe skúmania prednostnej otázky ústavnosti vyhlásené za neústavné, sa zrušuje s účinnosťou od dátumu uverejnenia rozhodnutia Ústavnej rady alebo od neskoršieho dátumu stanoveného v tomto rozhodnutí. Ústavná rada stanovuje podmienky a obmedzenia, za ktorých možno spochybniť účinky, ktoré uvedené ustanovenie založilo.

Účinky rozhodnutí v sporových veciach týkajúcich sa volieb sú rôzne – od zrušenia volebných lístkov až po zrušenie samotných volebných úkonov, a môžu zahŕňať vyhlásenie nezvoliteľnosti určitého uchádzača a/alebo odvolanie zvolenej osoby z úradnej moci.

Rozhodnutia sú úradne oznámené účastníkom konania a uverejnené v Úradnom vestníku Francúzskej republiky spolu so znením parlamentného podania a pripomienkami vlády (v prípade preventívnej kontroly).

Všetky rozhodnutia vydané od zriadenia Ústavnej rady sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Ústavnej rady.

Správne súdy

Úlohy správnych súdov

Kontrolu zákonnosti rozhodovania štátnej správy zabezpečujú správne súdy nezávislé od správy (oddelenie funkcie správnej moci a súdnej moci), ktoré sa odlišujú od všeobecných súdov (dualizmus súdov). Kontrolu môžu takisto zabezpečovať správne orgány, ale rozhodnutia týchto orgánov potom podliehajú kontrole súdnych orgánov.

Správny súd je prvostupňová správna jurisdikcia so všeobecnou príslušnosťou. Existuje veľmi veľký počet rôznych špecializovaných správnych súdov, ako napríklad:

 • finančné súdy (regionálne audítorské komory „chambres régionales des comptes“ a Dvor audítorov „Cour des comptes“),
 • súdy vo veciach sociálnej pomoci (departementálne komisie a ústredná komisia sociálnej pomoci – „commissions départementales et commission centrale d’aide sociale“),
 • disciplinárne súdy (disciplinárny rozpočtový a finančný súd – „Cour de discipline budgétaire et financière“, Najvyššia súdna rada – „Conseil supérieur de la magistrature“, profesijné súdne orgány „juridictions ordinales“, univerzitné súdne orgány...).

Odvolania proti ich rozsudkom sa v zásade podávajú na odvolacie správne súdy, proti ich rozhodnutiam možno podať dovolanie na Štátnu radu. V rámci kasačnej funkcie vykonáva Štátna rada, rovnako ako kasačný súd len kontrolu správneho uplatňovania procesných a právnych pravidiel pri napadnutých súdnych rozhodnutiach ; okrem toho, v niektorých sporných veciach, ako sú normatívne akty ministrov, vystupuje aj ako súd v prvej a poslednej inštancii.

Spory vo veci príslušnosti medzi týmito dvomi typmi súdov rieši kompetenčný súd (Tribunal des conflits), ktorý sa skladá z členov kasačného súdu a Štátnej rady, ktorí majú paritné zastúpenie. Ústavná rada dbá o súlad zákonov s ústavou; nezaoberá sa správnymi aktmi alebo podaniami.

Vnútorná organizačná štruktúra správnych súdov

Správne súdy (v počte 42) a správne odvolacie súdy (v počte 8) sú organizované v senátoch, ktorých počet a špecializácia závisí od počtu zamestnancov súdu a od vnútornej organizačnej štruktúry, ktorú zvolí predseda súdu. Štátna rada má len jednu sekciu (sekcia pre sporné veci), ktorá má súdnu funkciu (ostatné tzv. správne sekcie zabezpečujú poradnú funkciu Štátnej rady).

Sekcia pre sporné veci sa skladá z 10 podsekcií, ktoré sa špecializujú na niektoré oblasti sporných vecí. Rozsudok podľa všeobecného práva sa prijíma na zasadnutí dvoch týchto podsekcií (9 členov); ak je predložená vec citlivejšia, môže sa o nej rozhodovať v sekcii pre sporné veci (za účasti predsedov podsekcií, predsedu sekcie a zástupcov predsedu; 17 členov) alebo na zhromaždení pre sporné veci (zasadnutie predsedov sekcie, ktorej predsedá podpredseda Štátnej rady; 13 členov).

Štatút členov správnych súdov

Členovia správnych súdov nemajú tradične postavenie „sudcov“ v zmysle francúzskej Ústavy, keďže toto postavenie je vyhradené pre členov sudcovského stavu. Vzťahuje sa na nich totiž všeobecný štatút verejnej služby. Právne predpisy vzťahujúce sa na členov správnych súdov preto dlho neobsahovali žiadne osobité pravidlo v porovnaní s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na iných štátnych úradníkov. V osemdesiatych rokoch však došlo k vývoju, ktorý viedol k posilneniu nezávislosti štatútu členov správnych súdov takým spôsobom, že v súčasnosti prevláda tendencia radiť ich medzi sudcov; v niektorých právnych predpisoch sú napokon takto označovaní a všetky pravidlá upravujúce ich kariérny rast im de facto zaručujú úplnú nezávislosť.

Zatiaľ čo sudcovia občianskoprávnych a trestných súdov sú zoskupení v jednom a tom istom zbore, správni sudcovia patria do dvoch odlišných zborov: do zboru členov Štátnej rady a do zboru členov správnych súdov a odvolacích správnych súdov.

Hoci sa na nich dlho vzťahovali pravidlá obsiahnuté v rôznych právnych predpisoch, v súčasnosti členovia Štátnej rady, ako aj správnych súdov a odvolacích správnych súdov podliehajú ustanoveniam zákonníka p správnom súdnictve.

Právne databázy v týchto oblastiach

Právne databázy sú vo Francúzsku poskytované na internete ako verejná služba. Webová lokalita Odkaz sa zobrazí v novom okneLégifrance obsahuje:

 • vo svojej databáze JADE rozhodnutia Štátnej rady, kompetenčného súdu, odvolacích správnych súdov a vybrané rozhodnutia správnych súdov.
 • vo svojej databáze CONSTIT rozhodnutia Ústavnej rady.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Databáza JADE obsahuje 230 000 rozhodnutí s ročným prírastkom 12 000 rozhodnutí, zatiaľ čo databáza CONSTIT obsahuje 3 500 rozhodnutí a ročne pribudne ďalších 150 rozhodnutí.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePríslušnosť súdov – Francúzsko


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/01/2017

Špecializované súdy - Chorvátsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Špecializované súdy sú priestupkové súdy, obchodné súdy a správne súdy ako súdy prvého stupňa a Najvyšší priestupkový súd Chorvátskej republiky, Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky a Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky ako odvolacie súdy.

Rôzne oblasti správy súdnictva:

Priestupkové súdy – podľa zákona o súdoch (oblastiach a sídlach) bolo zriadených 61 priestupkových súdov. Priestupkové súdy rozhodujú na prvom stupni o priestupkoch týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, hospodárskych priestupkoch a priestupkoch týkajúcich sa verejného poriadku.

Zákon je stále účinný, ale 1. júla 2015 bude zrušený, keď nadobudnú účinnosť ustanovenia Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o súdoch (oblastiach a sídlach) (OG 128/14).

Obchodné súdy – v Chorvátskej republike existuje sedem obchodných súdov (Záhreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar), ktoré rozhodujú v sporoch medzi spoločnosťami, rozhodujú o návrhoch na založenie alebo zrušenie spoločností, vedú súdne registre spoločností, vykonávajú postupy súvisiace s uznávaním rozhodnutí zahraničných súdov a rozhodcovských rozsudkov v obchodných sporoch, vykonávajú konkurzné konania a poskytujú medzinárodnú právnu pomoc pri dokazovaní v obchodných veciach a pri iných činnostiach.

Správne súdy – v Chorvátskej republike existujú štyri správne súdy, a to v Záhrebe, Splite, Rijeke a Osijeku. Tieto súdy rozhodujú o žalobách proti jednotlivým rozhodnutiam verejnoprávnych subjektov, žalobách proti postupu verejnoprávnych subjektov, žalobách proti neprijatiu jednotlivých rozhodnutí a žalobách proti administratívnym dohodám a výkonu administratívnych dohôd.

Najvyšší priestupkový súd Chorvátskej republiky, Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky a Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky ako súdy druhého stupňa rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam priestupkových, obchodných a správnych súdov v Chorvátsku a sídlia v Záhrebe.

Priestupkové súdy

 1. rozhodujú na prvom stupni o menej závažných trestných činoch okrem prípadov, keď má podľa zákona priestupkové konanie viesť iný orgán,
 2. poskytujú medzinárodnú právnu pomoc v konaniach v rámci svojej právomoci a pri iných činnostiach stanovených zákonom.

Priestupkové súdyPDF(274 Kb)hr

Obchodné súdy

Okrem právomoci na základe iných zákonov obchodné súdy:

 1. konajú vo veciach registrácie a vedú súdne registre,
 2. rozhodujú o zápisoch do registra lodí a jácht vo veciach delegovaných podľa námorného zákonníka do právomoci obchodných súdov, o obmedzení zodpovednosti majiteľov lodí a sťažnostiach proti konečnému rozdeleniu základu pre likvidáciu spoločnej havárie, pokiaľ v zákone nie je pre konkrétny druh veci uvedené inak,
 3. rozhodujú o žiadostiach v súvislosti so založením, s prevádzkou a so zrušením spoločnosti,
 4. rozhodujú v nesporových veciach predpísaných zákonom o spoločnostiach,
 5. vykonávajú postupy uznávania rozhodnutí zahraničných súdov, ako aj rozhodcovských rozsudkov v obchodných sporoch,
 6. zabezpečujú dôkazy pre konania, v ktorých majú právomoc,
 7. ukladajú ochranné opatrenia v konaniach a vo vzťahu ku konaniam, v ktorých majú právomoc,
 8. rozhodujú o návrhoch na začatie konkurzného konania a vykonávajú konkurzné konania,
 9. poskytujú medzinárodnú právnu pomoc pri dokazovaní v obchodných veciach,
 10. vykonávajú ďalšie činnosti stanovené v zákone.

Obchodné súdyPDF(192 Kb)hr

Podotýkame, že 1. apríla 2015 vznikne nová sieť obecných a obchodných súdov zložená z 24 obecných súdov a ôsmich obchodných súdov. K 1. júlu 2015 vznikne nová sieť 22 priestupkových súdov. Tieto súdy sa riadia Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o súdoch (oblastiach a sídlach) (OG 128/14).
Tu uvedené informácie sú momentálne aktuálne a presné, ale po 1. apríli 2015 a 1. júli 2015 sa zmenia.

Správne súdy

 1. rozhodujú o žalobách proti jednotlivým rozhodnutiam verejnoprávnych subjektov,
 2. rozhodujú o žalobách proti postupu verejnoprávnych orgánov,
 3. rozhodujú o žalobách proti neprijatiu jednotlivých rozhodnutí a proti nekonaniu verejnoprávneho subjektu v zákonnej lehote,
 4. rozhodujú o žalobách proti administratívnym dohodám a výkonu administratívnych dohôd,
 5. rozhodujú v iných veciach predpísaných zákonom.

Správne súdyPDF(180 Kb)hr

Najvyšší priestupkový súd

 1. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam priestupkových súdov a štátnych správnych orgánov rozhodujúcich v priestupkových konaniach prvého stupňa a o odvolaniach proti rozhodnutiam iných orgánov, keď je to predpísané konkrétnym zákonom,
 2. rieši spory o právomoc medzi priestupkovými súdmi,
 3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti konečným a záväzným rozhodnutiam v súvislosti s trestným činom, keď je to predpísané konkrétnym zákonom,
 4. vykonáva ďalšie činnosti stanovené v zákone.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (Najvyšší priestupkový súd Chorvátskej republiky)
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Záhreb
Tel.: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknepredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky

 1. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obchodných súdov na prvom stupni,
 2. rieši spory o územnej právomoci medzi obchodnými súdmi a rozhoduje o prenose právomocí medzi obchodnými súdmi,
 3. vykonáva ďalšie povinnosti stanovené v zákone.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky)
Berislavićeva 11
10 000 Záhreb
Tel.: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.vtsrh.hr/

Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky

 1. rozhoduje o odvolaniach proti rozsudkom správnych súdov a proti rozhodnutiam, proti ktorým sa možno odvolať,
 2. rozhoduje o zákonnosti všeobecných zákonov,
 3. rozhoduje v sporoch o právomoc medzi správnymi súdmi,
 4. rozhoduje v iných veciach predpísaných zákonom.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky)
Frankopanska 16
10 000 Záhreb
Tel.: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.upravnisudrh.hr/


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/07/2016

Špecializované súdy - Taliansko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špeciálnych súdov v Taliansku.


Špecializované súdy

Článok 102 Ústavy zakazuje vytváranie nových zvláštnych alebo špeciálnych súdov. Avšak v rámci všeobecných súdnych orgánov je možné vytvoriť sekcie zamerané na špecifický sektor, t. j. sekcie, v ktorých zasadajú sudcovia daného súdu a kvalifikovaní občania, ktorí nie sú členmi súdnictva (napr. špecializované poľnohospodárske sekcie).

Zriadenie niektorých špecifických súdov však nariaďuje priamo ústava v článku 103. Medzi tieto súdy patria správne súdy, Účtovný súd a vojenské súdy, ktoré vznikli ešte pred vstupom ústavy do platnosti.

Vojenské súdy (tribunali militari) majú právomoc zaoberať sa vojenskými trestnými činmi, ktoré spáchali členovia ozbrojených síl. Tieto súdy sú oddelené od všeobecného súdnictva a spravuje ich samosprávny útvar nazvaný Vyššia rada vojenského súdnictva (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Správne súdy

Správne súdy sa zaoberajú spormi medzi verejnými orgánmi a súkromnými subjektmi, ktoré sa týkajú rozhodnutí prijatých orgánmi verejnej správy.

Správne súdy preskúmavajú zákonnosť prijatých správnych opatrení, neposudzujú ich účelnosť a vhodnosť. Na správny súd sa podáva žiadosť o zrušenie správneho opatrenia, ktoré je chybné z hľadiska nepríslušnosti, porušenia zákona alebo zneužitia moci.

Vo všeobecnosti určenie, či vec patrí do právomoci všeobecných súdov alebo správnych súdov, závisí od povahy veci, a to najmä od toho, či opatrenie porušilo právo (diritto soggettivo) alebo iba oprávnený záujem (interesse legittimo): správne súdy sa zaoberajú prípadmi týkajúcimi sa oprávnených záujmov, i keď existujú aj určité ďalšie oblasti, ktoré patria do ich výlučnej právomoci.

Samosprávny orgán sudcov správneho súdu sa nazýva Rada predsedníctva správneho súdnictva (Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa).

 • Regionálne správne súdy (Tribunali amministrativi regionali) sú súdy prvého stupňa
 • Štátna rada (Consiglio di Stato) je súd druhého stupňa

Účtovný súd a daňové súdy majú súdnu právomoc v určitých špecifických správnych veciach.

Účtovný súd (Corte dei Conti) tvoria sudcovia-audítori a prokurátori. K tomuto súdu bola dodatočne vytvorená funkcia generálneho prokurátora (Ufficio del procuratore generale), ktorého náplňou je viesť vyšetrovanie. Súdna moc sudcov-audítorov bola nedávno zreformovaná, čo umožnilo vznik samosprávnych sekcií súdu a prokuratúr regionálneho charakteru.

Samosprávnym orgánom Účtovného súdu je predsednícka rada (Consiglio di presidenza).

Účtovný súd má tieto právomoci:

 • vopred revidovať, či je široká škála opatrení prijatých vládou a inými verejnými orgánmi v súlade so zákonom,
 • kontrolovať správu financií a majetok verejnej správy,
 • rozhodovať o otázkach týkajúcich sa verejných účtov, dôchodkov a zodpovednosti štátnych zamestnancov a úradníkov či iných verejných orgánov.

Daňové súdy (Commissioni Tributarie) majú právomoc v daňových záležitostiach.

Právne databázy

Na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknevojenských súdov nájdete informácie o ich histórii a procesoch. Môžete tu dokonca nájsť záznamy o procesoch s hlavnými vojnovými zločincami (iba historické prípady).

Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom okneregionálnych správnych súdov a štátnej rady ponúka bezplatný prístup k dátumom pojednávaní a úplnému zneniu rozsudkov, opatrení a uznesení, pokiaľ ide o spory medzi verejnými orgánmi a súkromnými subjektmi týkajúce sa rozhodnutí prijatých orgánmi verejnej správy.

Z dôvodu ochrany údajov je vyhľadávanie v aktuálnych odvolaniach limitované určitými požiadavkami.

Účtovný súd na webovej stránke zverejňuje svoje hlavné rozhodnutia a rozsudky. Táto stránka je bezplatne prístupná verejnosti.

Stránka zároveň funguje ako portál pre územné jednotky súdu a obsahuje množstvo informácií o právomociach a systéme činnosti ich orgánov.

Názov a URL databázy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/04/2019

Špecializované súdy - Cyprus

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V Cyperskej republike pracujú tieto špecializované súdy (Κυπριακή Δημοκρατία):

 • rodinný súd (Οικογενειακά Δικαστήρια)
 • súd pre pracovnoprávne spory (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)
 • súd pre reguláciu nájmov (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) a vojenský súd (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Špecializované súdy

Rodinný súd

Rodinný súd má výlučnú pôsobnosť na prejednávanie žiadostí o rozvod, starostlivosti o deti, sporov týkajúcich sa výživného a majetkových sporov medzi manželmi, ktorí sú príslušníkmi gréckej ortodoxnej cirkvi.

Ak strany sporu patria k niektorej inej náboženskej skupine na Cypre, t. j. k Arménom, maronitom alebo príslušníkom rímskokatolíckej cirkvi, príslušný je rodinný súd pre náboženské skupiny.

Existujú 3 rodinné súdy, jeden pre Nikóziu a Kyreniu, jeden pre Limassol a Pafos a jeden pre Larnaku a Famagustu. Existuje aj 1 rodinný súd pre náboženské skupiny pre celý Cyprus so sídlom v Nikózii.

Veci predložené na rodinný súd prejednáva samosudca okrem žiadostí o rozvod, ktoré prejednáva senát pozostávajúci z troch sudcov.

Súd pre pracovnoprávne spory

Súd pre pracovnoprávne spory má výlučnú pôsobnosť na prejednávanie všetkých pracovnoprávnych sporov vyplývajúcich z ukončenia zamestnania, ako napríklad vyplatenie náhrady za neoprávnené prepustenie (okrem prípadu, keď požadovaná suma presahuje ekvivalent dvojročného platu, vtedy má príslušnosť okresný súd), odstupné, náhrady súvisiace s prepustením a nároky vyplývajúce z pracovnej zmluvy, ako napr. doposiaľ nevyplatené mzdy, ročná dovolenka, 13. plat alebo prémie. Je príslušný aj na prejednávanie všetkých občianskoprávnych nárokov na základe zákona o ochrane materstva (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), vecí týkajúcich sa nerovnakého zaobchádzania a sexuálneho obťažovania na pracovisku a sporov medzi penzijnými fondmi (Ταμεία Πρόνοιας) a ich členmi.

Súd pre pracovnoprávne spory pozostáva z predsedu alebo sudcu, ktorý je členom súdnej služby (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας) a dvoch prísediacich menovaných na odporúčanie zväzu zamestnávateľov a zväzu zamestnancov. Prísediaci majú len poradnú úlohu.

V súčasnosti v Cyperskej republike existujú 3 súdy pre pracovnoprávne spory – v Nikózii, Limassole a Larnake.

Súd pre reguláciu nájmov

Súd pre reguláciu nájmov má príslušnosť na prejednávanie vecí týkajúcich sa znovunadobudnutia prenajatého majetku, stanovenia spravodlivých nájmov a všetkých ostatných sprievodných alebo dodatočných záležitostí.

Každý súd pre reguláciu nájmov (v súčasnosti sú tri) pozostáva z predsedu, ktorý je členom súdu a dvoch prísediacich menovaných združeniami nájomníkov a prenajímateľov. Prísediaci majú len poradnú úlohu.

Vojenský súd

Vojenský súd má príslušnosť prejednávať veci týkajúce sa trestných činov spáchaných príslušníkmi armády, ktorí porušili vojenský trestný zákonník (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), zákon o národnej garde (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), trestný zákonník (Ποινικός Κώδικας) alebo iný zákon bez ohľadu na udelený trest. Vojenský súd koná aj v prípade súkromných osôb, ak sa tak uvádza vo vojenskom trestnom zákonníku alebo inom zákone.

Ak obvinený má hodnosť plukovníka alebo vyššiu, zloženie vojenského súdu je rovnaké ako porotného súdu.

Predseda súdu je sudca súdnej služby Cyperskej republiky. Dvaja armádni dôstojníci menovaní najvyššou súdnou radou (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) sú tiež členovia súdneho dvora, ale majú len poradnú úlohu.

Správne súdy

O návrhoch na zrušenie správnych aktov rozhoduje na prvom stupni samosudca najvyššieho súdu a pri odvolaní senát pozostávajúci z 5 sudcov.

Právne databázy

Oficiálna právna databáza zatiaľ nie je k dispozícii. Existuje niekoľko súkromných právnych databáz, niektoré z nich poskytujú služby na objednávku a niektoré poskytujú bezplatný prístup.

Obsahujú informácie o rozsudkoch súdov a primárne právne predpisy.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/07/2019

Špecializované súdy - Lotyšsko

V tejto časti nájdete prehľad špecializovaných súdov v Lotyšsku


Špecializované súdy

Ústavný súd Lotyšskej republiky

Podľa Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavy Lotyšskej republiky má Lotyšsko Ústavný súd, nezávislý súdny orgán, ktorý v rámci svojej pôsobnosti preskúmava súlad zákonov s Ústavou a posudzuje ostatné otázky, ktoré mu ustanovuje zákon. Ústavný súd môže vyhlásiť zákony a iné právne akty za neplatné.

Podľa článku 16 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o Ústavnom súde Ústavný súd prejednáva veci, ktorých predmetom je:

 1. súlad zákonov s ústavou,
 2. súlad medzinárodných dohôd podpísaných alebo uzatvorených Lotyšskom s Ústavou (aj pred tým, ako takéto dohody schváli Saeima [lotyšský parlament]),
 3. súlad zákonov a nariadení alebo ich častí s právnymi predpismi vyššej právnej sily,
 4. zákonnosť iných právnych aktov (okrem administratívnych aktov) Parlamentu (Saeima), vlády, prezidenta, predsedu parlamentu a premiéra,
 5. zákonnosť vyhlášok, prostredníctvom ktorých ministri konajúci na základe splnomocnenia vlády pozastavili rozhodnutie prijaté miestnou radou,
 6. súlad lotyšských vnútroštátnych právnych ustanovení s akýmikoľvek medzinárodnými dohodami uzatvorenými Lotyšskom, ktoré sú v súlade s ústavou.

Ústavný súd má sedem sudcov, ktorí sú zvolení väčšinovým hlasovaním v Parlamente (Saeima), t. j. minimálne 51 hlasmi. Traja sudcovia sú menovaní na návrh minimálne desiatich členov Parlamentu; dvaja na návrh vlády a dvaja na návrh pléna (valného zhromaždenia) Najvyššieho súdu. Kandidáti navrhnutí Najvyšším súdom musia byť vybraní spomedzi lotyšských sudcov.

Ústavný súd nemôže začať konanie z vlastnej iniciatívy; koná len na základe podnetu osôb oprávnených zo zákona. Podľa súčasnej právnej úpravy môže podnet na konanie podať:

 • prezident Lotyšskej republiky,
 • Parlament (Saeima),
 • aspoň dvadsať poslancov Parlamentu,
 • vláda,
 • generálny prokurátor,
 • Rada štátneho kontrolného úradu,
 • miestne rady,
 • ombudsman, ak inštitúcia alebo úradník, ktorý vydal napadnutý akt, v stanovenej lehote nenapraví chyby identifikované ombudsmanom,
 • súd prejednávajúci občiansku, trestnú alebo správnu vec,
 • sudca pozemkového registra pri evidencii nehnuteľného majetku a súvisiacich práv do pozemkového registra,
 • všetky fyzické alebo právnické osoby, ktorých základné práva stanovené v Ústave boli porušené,
 • Súdna rada (Tieslietu padome) v rámci jej zákonom predpísaných úloh.

Veci týkajúce sa ústavnosti zákonov, nariadení vlády a iných právnych aktov vlády, súladu ustanovení lotyšských vnútroštátnych právnych predpisov s medzinárodnými dohodami uzavretými Lotyšskom, ktoré sú v súlade s Ústavou, ústavnosti medzinárodných dohôd podpísaných alebo uzavretých Lotyšskom (do momentu ich ratifikácie Parlamentom), ako aj ústavnosti zákonov alebo nariadení alebo ich častí prejednáva Ústavný súd v pléne. Ak Ústavný súd nerozhodne inak, ostatné právne veci prejednáva kolégium zložené z troch sudcov.

Rozsudok Ústavného súdu je konečný a nadobúda právoplatnosť svojim vyhlásením. Rozsudok ústavného súdu a výklad, ktorý obsahuje, je záväzný pre všetky ústredné a miestne orgány štátnej správy (vrátane súdov), úradníkov, ako aj pre fyzické a právnické osoby.

Každé právne ustanovenie, o ktorom Ústavný súd zistí, že nie je v súlade s iným právnym ustanovením s vyššou právnou silou, sa považuje za neplatné odo dňa uverejnenia rozsudku Ústavného súdu, ak Ústavný súd neuvedie inak. Keď Ústavný súd zistí, že medzinárodná dohoda podpísaná alebo uzatvorená Lotyšskom nie je v súlade s ústavou, vláda musí bezodkladne prijať v súvislosti s dohodou príslušné opatrenia – zmena dohody, zrušenie platnosti, pozastavenie uplatňovania alebo odstúpenie.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra Ústavného súdu (vyhľadávanie)

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Obsah databázy v skratke

Databáza obsahuje judikatúru Ústavného súdu Lotyšskej republiky.

Doplňujúce informácie

Databáza a vyhľadávacie rozhranie sú k dispozícii v lotyštine a angličtine.

Odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavný súd Lotyšskej republiky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 09/08/2017

Špecializované súdy - Litva

V tejto časti nájdete informácie o špecializovaných súdoch v Litve.


Špecializované súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavný súd Litovskej republiky (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas) zabezpečuje nadradenosť Ústavy v rámci právneho systému. Rozhoduje o otázkach ústavnej spravodlivosti tak, že posudzuje, či sú zákony a iné právne akty prijaté parlamentom v súlade s Ústavou a či sú akty prijaté prezidentom alebo vládou republiky v súlade s Ústavou a legislatívou.

Správne súdy

V Litve je šesť správnych súdov:

 • Najvyšší správny súd Litvy (Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas),
 • päť regionálnych správnych súdov.

Najvyšší správny súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší správny súd (Vyriausiasis administracinis teismas) je súd prvej a poslednej inštancie pre správne prípady, ktoré spadajú do jeho právomoci na základe zákona. Zaoberá sa opravnými prostriedkami proti rozhodnutiam, nálezom a príkazom okresných správnych súdov a proti rozhodnutiam krajských súdov v prípadoch týkajúcich sa správnych deliktov.

Najvyšší správny súd tiež prejednáva žiadosti o opätovné otvorenie ukončených správnych prípadov, vrátane prípadov týkajúcich sa správnych deliktov v oblastiach stanovených zákonom. Najvyšší správny súd vyvinul jednotný postup na interpretáciu a uplatňovanie zákonov a iných právnych aktov.

Krajské správne súdy (apygardų administraciniai teismai)

Krajské správne súdy sú súdy so špeciálnou právomocou. Ich funkciou je prejednávať sťažnosti (návrhy) na správne činnosti a konanie z úradnej moci alebo opomenutia (nevykonanie povinností) zo strany orgánov verejnej a štátnej správy.

Krajské správne súdy sa zaoberajú spormi v oblasti verejnej správy a otázkami súvisiacimi so zákonnosťou regulačných správnych aktov, daňovými spormi atď.

Predtým, než sa niekto obráti na správny súd, o jednotlivých právnych aktoch alebo opatreniach vykonávaných orgánmi verejnej správy sa môže diskutovať v predsúdnej fáze. V takýchto prípadoch spory preskúmajú obecné komisie pre verejno-správne spory, okresné komisie pre správne spory a Ústredná komisia pre správne spory (Vyriausioji administracinių ginčų komisija).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/02/2019

Špecializované súdy - Luxembursko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete prehľad špecializovaných súdov v Luxembursku.


Špecializované súdy

Všeobecný súd

Arbitrážna rada a najvyššia rada sociálneho zabezpečenia

Všetky spory v oblasti sociálneho zabezpečenia týkajúce sa uzavretia sociálneho poistenia alebo záležitostí podliehajúcich sociálnemu poisteniu, príspevkov, poriadkových pokút a dávok, s výnimkou sporov uvedených v článku 317, alebo spory týkajúce sa článkov 147 a 148 zákona o sociálnom zabezpečení, rieši arbitrážna rada a v prípade odvolania najvyššia rada sociálneho zabezpečenia. Proti konečnému rozhodnutiu arbitrážnej rady a proti rozsudkom najvyššej rady možno podať zmätočné dovolanie.

Správne súdy

Správny súd (Cour administrative)

Ak zákon neustanovuje inak, odvolanie voči rozhodnutiam prvostupňového správneho súdu rozhodujúceho ako zrušujúci sudca, voči konkrétnym správnym rozhodnutiam a voči rozhodnutiam vyneseným vo veci správnych nariaďujúcich aktov možno podať na správny súd. Správny súd rozhoduje v odvolacom konaní a ako sudca vo veci samej rozhoduje o odvolaniach namierených proti rozhodnutiam iných správnych súdov, ktoré už rozhodli o zmenených odvolaniach, pre ktoré špecializované zákony ukladajú príslušnosť týmto súdom.

Všetci advokáti, ktorí môžu zastupovať na súdoch Veľkovojvodstva, môžu zastupovať aj na správnom súde, ale iba „advokáti zapísaní v zozname 1“ zoznamov, ktoré každoročne zostavujú rady advokátskych komôr, majú právo vykonávať vyšetrovacie a procedurálne úkony (zastupovanie právnym zástupcom).

Štát zastupuje na správnom súde zmocnenec alebo advokát.

Prvostupňový správny súd (Tribunal administratif)

Prvostupňový správny súd so sídlom v Luxemburgu rozhoduje o odvolaniach pre nepríslušnosť, prekročenie a zneužitie právomoci, porušenie zákona alebo foriem určených na ochranu súkromných záujmov, proti všetkým správnym rozhodnutiam, voči ktorým nie je možné podať žiadne iné odvolanie podľa zákonov a nariadení, a proti správnym nariaďujúcim aktom bez ohľadu na orgán, ktorý ich vydal. Vo všeobecnosti rozhoduje o sporoch týkajúcich sa priamych daní a obecných daní a poplatkov.

Odvolanie proti rozhodnutiam prvostupňového správneho súdu je možné podať na správnom súde.

Prvostupňový správny súd rozhoduje ako sudca vo veci samej o odvolaniach voči rozhodnutiam riaditeľa správy priamych príspevkov v prípadoch, keď príslušné zákony ustanovujú možnosť takéhoto odvolania.

Ostatné špecializované súdy

Ústavný súd

Ústavný súd rozhoduje o súlade zákonov s ústavou s výnimkou zákonov, ktoré sa týkajú schvaľovania zmlúv.

Ak niektorá strana spochybní súlad zákona s ústavou pred všeobecným alebo správnym súdom, tento súd je povinný predložiť vec ústavnému súdu okrem prípadu, keď sa domnieva, že: a) rozhodnutie v otázke súladu nie je, pokiaľ ide o vynesenie rozsudku, nevyhnutné; b) otázka súladu je neopodstatnená; c) ústavný súd v rovnakej veci už rozhodol.

Ústavný súd je zložený z predsedu najvyššieho súdu, predsedu správneho súdu, dvoch radcov pri kasačnom súde a piatich sudcov vymenovaných veľkovojvodom na základe spoločného súhlasu najvyššieho súdu a správneho súdu. Ústavný súd má jeden senát zasadajúci v zložení piatich sudcov.

Právne databázy týkajúce sa týchto oblastí

Pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknečasť venovanú súdom na webových stránkach ministerstva spravodlivosti.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Pozri webovú stránku Odkaz sa zobrazí v novom oknearbitrážnej rady a najvyššej rady sociálneho zabezpečenia.

Pozri webovú stránku Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávnych súdov.

Pozri webovú stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneústavného súdu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 27/03/2015

Špecializované súdy - Maďarsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov v Maďarsku.


Špecializované súdy

Správne a pracovné súdy (Közigazgatási és munkaügyi bíróság)

Pokiaľ ide o organizáciu súdnictva, Ústava uvádza, že súdnictvo je viacúrovňové a že pre určité druhy vecí je možné vytvoriť osobitné súdy. V rámci organizácie súdnictva fungujú ako špecializované súdy správne a pracovné súdy.

Tieto súdy fungujú od 1. januára 2013. Pred uvedeným dátumom plnili ich úlohy pracovné súdy (munkaügyi bíróságok), resp. oblastné súdy (törvényszékek).

Správny a pracovný súd rozhoduje na prvom stupni vo veciach súvisiacich so súdnym preskúmaním administratívnych rozhodnutí, pracovným pomerom alebo inými pracovnoprávnymi vzťahmi, ktoré majú charakter pracovného pomeru, a v ďalších veciach, ktoré mu ukladá zákon. Na druhom stupni rozhoduje oblastný súd a v prípade žiadosti o preskúmanie Najvyšší súd (Kúria).

Ústavný súd (Alkotmánybíróság)

Ústavný súd je nezávislý orgán, ktorý funguje oddelene od súdneho systému.

Hlavnou úlohou tohto súdu je ochrana ústavnosti. Sídli v Budapešti.

Ústavný súd sa skladá z 15 sudcov zvolených dvojtretinovou väčšinou poslancov Parlamentu na funkčné obdobie 12 rokov. Predsedu Ústavného súdu volia takisto poslanci Parlamentu dvojtretinovou väčšinou spomedzi sudcov tohto súdu. Mandát predsedu trvá do konca funkčného obdobia sudcu Ústavného súdu. Sudcovia Ústavného súdu nemôžu byť členmi politických strán a nemôžu vykonávať politickú činnosť. Podrobnosti o pôsobnosti, organizácii a fungovaní Ústavného súd upravuje ústavný zákon (sarkalatos törvény) Na jeho schválenie je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných poslancov Parlamentu. Zmena Ústavy si vyžaduje dvojtretinovú väčšinu všetkých poslancov. Ústavný súd:

 1. rozhoduje o súlade schválených, ale nevyhlásených zákonov s Ústavou;
 2. na návrh sudcu rozhoduje o súlade právnych predpisov, ktoré sa majú aplikovať v konkrétnej veci, s Ústavou;
 3. na základe ústavnej sťažnosti rozhoduje o súlade právnych predpisov, ktoré sa majú aplikovať v konkrétnej veci, s Ústavou;
 4. na základe ústavnej sťažnosti rozhoduje o súlade rozhodnutia súdu s Ústavou;
 5. na návrh vlády, jednej štvrtiny poslancov Parlamentu alebo ochrancu základných práv (ombudsmana) rozhoduje o súlade právneho predpisu s Ústavou;
 6. rozhoduje o súlade právnych predpisov s medzinárodnými zmluvami;
 7. vykonáva ďalšie úlohy podľa Ústavy alebo podľa ústavného zákona (sarkalatos törvény), ktorým sa upravuje jeho pôsobnosť.

V rámci pôsobnosti uvedenej v písm. b), c) a e) Ústavný súd zruší právny predpis, ktorý nie je v súlade s Ústavou.

V rámci pôsobnosti uvedenej v písm. d) zruší rozhodnutie súdu, ktoré je v rozpore s Ústavou.

V rámci pôsobnosti uvedenej v písm. f) môže zrušiť právny predpis, ktorý je v rozpore s medzinárodnou zmluvou.

Ústavný súd takisto vydáva nálezy o právnych účinkoch ústavných zákonov (sarkalatos törvény).

Právna databáza

Viac informácií nájdete na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavného súdu Maďarskej republiky

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálna webová lokalita Ústavného súdu Maďarskej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneA magyar bíróságok hivatalos honlapja Oficiálna webová lokalita maďarských súdov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/04/2017

Špecializované súdy - Malta

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov na Malte.


Špecializované súdy

Ústavný súd

Druhý stupeň

Odvolanie

Tento súd prejednáva odvolania týkajúce sa domnelého porušovania ľudských práv, výkladov Ústavy a neplatnosti zákonov.

Má výlučnú právomoc rozhodovať o otázkach týkajúcich sa členov Snemovne reprezentantov a vo veciach týkajúcich sa voľby členov do Snemovne reprezentantov, ktoré mu boli postúpené.

Predsedom senátu je predseda Ústavného súdu a tvoria ho ďalší dvaja sudcovia.

Prvá komora Občianskeho súdu

Prvý stupeň

Prvá komora Občianskeho súdu sa zaoberá aj vecami týkajúcimi sa domnelého porušovania ľudských práv a základných slobôd, ktoré sú chránené Ústavou Malty a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Predsedá sudca.

Pracovnoprávny tribunál

Prvý stupeň

Tento tribunál prejednáva spory týkajúce sa nezákonnej výpovede a diskriminačného alebo iného nezákonného zaobchádzania na pracovisku.

Predsedá určený predseda.

Rada pre reguláciu nájmu

Prvý stupeň

Rada pre reguláciu nájmu prejednáva veci týkajúce sa zmien podmienok nájmu vrátane zvýšenia nájomného a ukončenia nájmu. Prípady sa musia týkať nájomných zmlúv uzavretých pred 1. júnom 1995.

Predsedá zmierovací sudca.

Pozemková arbitrážna rada

Prvý stupeň

Pozemková arbitrážna rada prejednáva veci týkajúce sa klasifikácie vyvlastnenej pôdy, verejného účelu vyvlastnenia a výšky kompenzácie, ktorá prislúcha vlastníkovi.

Predsedá zmierovací sudca.

Rada pre kontrolu prenájmu poľnohospodárskych pozemkov

Prvý stupeň

Táto rada rozhoduje vo veciach týkajúcich sa prenájmu poľnohospodárskych pozemkov a nárokov majiteľov súvisiacich s ukončením takéhoto prenájmu.

Predsedá zmierovací sudca.

Správny tribunál

Prvý stupeň

Tento tribunál má právomoc na preskúmanie správnych aktov.

Predsedá sudca alebo zmierovací sudca.

Tribunál pre vysporiadanie dedičstva

Prvý stupeň

Tento tribunál pojednáva a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa vysporiadania dedičstva po zosnulej osobe.

Predsedá arbiter.

Odvolací tribunál pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľa

Odvolanie

Tento tribunál prejednáva a vysporadúva odvolania proti rozhodnutiam, príkazom alebo opatreniam generálneho riaditeľa pre ochranu verejnej súťaže alebo generálneho riaditeľa pre záležitosti spotrebiteľov. Rozhodnutia tribunálu sú konečné, odvolať sa možno len vo výnimočných prípadoch. V rámci odvolania sa však preskúma len právna stránka napadnutého rozhodnutia.

Predsedá sudca a senát tvoria ho ďalší dvaja členovia.

Notársky súd

Prvý stupeň

Ide o špeciálny súd, ktorý dohliada na všetky notárske úrady, notárske archívy a register obyvateľov. Môže navštevovať a vykonávať inšpekcie v notárskych archívoch, registri obyvateľov a notárskych úradoch a ukladať disciplinárne sankcie. V právomoci súdu je aj požadovať opravy nesprávnych informácií v registri obyvateľov.

Zložený z členov známych ako návštevníci.

Správne súdy

Súdne preskúmanie je postup, pri ktorom súd preskúmava zákonnosť rozhodnutia ministerstva, orgánu alebo agentúry verejnej správy, pričom disponuje právomocou nezákonné rozhodnutie zrušiť.

Proti rozhodnutiu alebo postupu administratívneho orgánu môže podať sťažnosť osoba, ktorá je takýmto rozhodnutím alebo postupom priamo poškodená. Súdy majú túto kontrolnú pôsobnosť na základe článku 469A kapitoly 12 Zbierky zákonov Malty. Aj bez existencie relevantného právneho ustanovenia však možno súdne preskúmanie považovať za prejav za neoddeliteľnú súčasť kompetencií súdov, a to na základe doktríny o rozdelení moci, ktorú vo všeobecnosti uznávajú všetky demokratické štáty.

Kontrola zákonnosti správnych rozhodnutí je v pôsobnosti všeobecných súdov (najmä Prvá komora Občianskoprávneho súdu). Proti ich rozhodnutiu sa sťažovateľ môže odvolať na Odvolací súd.

Správny dovolací tribunál bol vytvorený na základe zákona o správnom súdnictve, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009. Tento nezávislý a nestranný tribunál preskúmava správne akty, ktoré jej postúpila akákoľvek poškodená osoba a takisto rozhoduje o sporoch, ktoré mu boli postúpené. Tribunálu predsedá osoba, ktorá zastáva alebo v minulosti zastávala úrad vyššieho alebo nižšieho sudcu na Malte. Proti rozhodnutiu tohto tribunálu sa možno odvolať na Odvolacom súde.

Ostatné špeciálne orgány so súdnou právomocou

Miestne súdy

Miestne tribunály predstavujú neoddeliteľnú súčasť súdneho systému Malty. Je ich možné chápať ako vysunuté pracoviská súdov a zaoberajú sa prípadmi porušenia zákona, ktoré môžu mať napriek svojej nízkej závažnosti negatívny dosah na verejnosť. Miestnym tribunálom predsedajú komisári pre spravodlivosť, ktorých vymenovanie alebo odvolanie sa riadi rovnakými pravidlami ako v prípade zmierovacích sudcov. Miestne tribunály majú zabezpečiť, aby si každý občan mohol domáhať spravodlivosti a uplatniť svoje právo na riadne prerokovanie svojej veci. Na Malte existuje deväť miestnych tribunálov, v ktorých je zoskupených viacero miestnych rád.

Právne databázy

Na maltských stránkach Organizácia súdnictva v členských štátoch – Malta nájdete podrobné informácie o s odkazmi na príslušné databázy.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo vnútra a národnej bezpečnosti

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://mhas.gov.mt/en/Pages/Home.aspxOdkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi – rozhodnutia súdov online

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi – súdne konania

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi – používanie siení

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi – štatistika

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi – súdne predaje majetku dražbou

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi – občianskoprávne tlačivá (v maltčine)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávne služby (právne predpisy Malty)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/05/2015

Špecializované súdy - Holandsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov v Holandsku.


Správne súdy

Názvy správnych súdov v Holandsku:

 • Okresný súd (Rechtbank): prvá inštancia pre všetky správne prípady
 • Odvolací súd (Gerechtshof): odvolací súd pre daňové prípady
 • Najvyšší súd (Hoge Raad): najvyšší súd pre daňové prípady
 • Hlavný odvolací tribunál (Centrale Raad van Beroep): odvolací (a rozhodný) súd pre prípady týkajúce sa sociálneho zabezpečenia
 • Odvolací tribunál pre obchod a priemysel (College van Beroep voor het bedrijfsleven): odvolací (a rozhodný) súd pre sociálno-hospodárske správne právo
 • Útvar správnej jurisdikcie Štátnej rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): odvolací (a rozhodný) súd pre všetky správne prípady, o ktorých nerozhodli iné odvolacie súdy.

Právne databázy

Informácie nájdete na webovej stránke zameranej na Odkaz sa zobrazí v novom oknejustičný systém v Holandsku.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneholandská justícia a Najvyšší súd Holandska


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 11/01/2017

Špecializované súdy - Rakúsko

V tejto časti nájdete informácie o príslušnosti súdov v občianskych a trestných veciach v Rakúsku.


Príslušnosť súdov

V zásade sa každý súd zaoberá všetkými druhmi právnych vecí.

V najväčších rakúskych mestách existujú aj špecializované súdy:

 • vo Viedni je 5 súdov špecializovaných na veci občianske, trestné, obchodné (2 súdy) a na veci pracovnoprávne a sociálne,
 • v Grazi sa 2 súdy špecializujú na trestné veci a ostatné právne veci.

Pracovnoprávne veci, teda občianske spory súvisiace s pracovným pomerom, vymedzené v § 50 zákona o Súde pre pracovné a sociálne veci (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz – ASGG), sa riešia v osobitnom konaní. Toto konanie zodpovedá občianskoprávnemu konaniu doplnenému o osobitné pravidlá.

V pracovnoprávnych veciach sú v prvom stupni príslušné krajinské súdy (vo Viedni Súd pre pracovné a sociálne veci), v druhom stupni vyššie krajinské súdy a v konečnom stupni Najvyšší súd. Rozsudky vynášajú senáty, ktoré na každom stupni tvorí jeden alebo viacero sudcov z povolania, jeden laický sudca zastupujúci zamestnávateľov a jeden zamestnancov.

Odvolacie konanie v pracovnoprávnom spore zodpovedá odvolaciemu konaniu v občianskoprávnych sporoch, má však menej obmedzení pre odvolací postup. Napríklad v pracovnoprávnych veciach je preskúmanie Najvyšším súdom – nezávisle od hodnoty sporu – prípustné vždy, keď ide o právnu otázku zásadného významu.

Obchodné veci, teda právne spory vymedzené v § 51 zákona o súdnej právomoci (Jurisdiktionsnorm – „JN“), v ktorých je účastníkom sporu podnikateľ, sa riešia v občianskoprávnom konaní s niekoľkými menšími úpravami. V obchodných veciach, v ktorých rozhodujú senáty, je však v prvom a druhom stupni (nie však na Najvyššom súde) členom senátu aj laický sudca zastupujúci podnikateľov.

V nesporových konaniach sa rozhoduje o záležitostiach súkromného práva, ktoré sa v dôsledku ich osobitného charakteru (sú to najčastejšie zmierovacie konania, konania o opatrovníckych právach alebo konania, pri ktorých spravidla nestoja proti sebe dve strany s rozdielnymi záujmami) riešia (porovnateľne s dobrovoľnou súdnou príslušnosťou) touto formou konania.

V nesporových konaniach rozhodujú v prvom stupni v prevažnej väčšine prípadov okresné súdy, v druhom stupni krajinské súdy a v konečnom stupni Najvyšší súd. V prvom stupni rozhodujú buď samosudcovia alebo súdni úradníci (osobitne vyškolení), na druhom a treťom stupni senáty zložené z troch alebo piatich sudcov z povolania.

Odvolacie konanie v nesporových konaniach je porovnateľné s občianskoprávnym konaním. V dôsledku osobitného charakteru týchto konaní však platí menej obmedzení pre odvolací postup. V obmedzenom rozsahu je možné – nad rámec návrhov a podaní v prvom stupni – predložiť v druhom stupni aj nové skutočnosti.

Vzhľadom na rozmanitosť vecí prerokúvaných v týchto konaniach možno v rôznych materiáloch často nájsť aj rôzne osobitné ustanovenia.

Správne súdnictvo

Od 1. januára 2015 rozhodujú v Rakúsku o správnych veciach v prvom a konečnom stupni príslušné správne orgány. Proti ich rozhodnutiam možno podať sťažnosť na správnom súde (spolkovom alebo krajinskom). Za určitých podmienok možno požiadať Najvyšší správny súd o preskúmanie rozhodnutí správnych súdov, ktoré rozhodujú vo veci samotnej.

Ostatné súdnictvo

Osobitné postavenie

„Verejnoprávne súdy“, t. j. Ústavný súd a Najvyšší správny súd, majú v rakúskom justičnom systéme osobitné postavenie. Sú to síce nezávislé súdy, nie sú však – a rovnako ani správne súdy zriadené od 1. januára 2014 – začlenené do rezortu justície. Ústavný súd a Najvyšší správny súd sú organizačne samostatné. Obidva majú sídlo vo Viedni a majú územnú príslušnosť na celom spolkovom území.

Aj funkčne sú oddelené od všeobecných súdov. Nerozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach (ani ako odvolacie súdy), ale majú osobitné úlohy v oblasti verejného práva. Od 1. januára 2015 majú strany v konaní pred všeobecným súdom za určitých podmienok možnosť požiadať Ústavný súd o zrušenie zákona alebo nariadenia.

Ústavný súd

Prvotnou úlohou Ústavného súdu je kontrolovať dodržiavanie ústavy. K tomu patria aj základné práva. Predovšetkým je povolaný, aby skúmal ústavnosť nasledujúcich zákonov, nariadení a rozhodnutí:

 • spolkových a krajinských zákonov,
 • nariadení vydávaných správnymi orgánmi,
 • konečných rozhodnutí (Bescheide) správnych orgánov.

Ústavný súd ich môže v prípade potreby zrušiť.

Na rozdiel od ostatných súdov sudcovia Ústavného súdu vykonávajú svoje funkcie ako honorárni sudcovia, a nie ako sudcovia z povolania. Členmi súdu môžu byť iba vynikajúce osobnosti, ktoré už dosiahli úspešnú právnickú kariéru v inej funkcii. Sudcovia Ústavného súdu vykonávajú svoje funkcie prevažne na čiastočný pracovný úväzok, a môžu naďalej vykonávať svoje predchádzajúce povolanie (napr. ako sudcovia alebo univerzitní profesori; nemôžu však byť úradníkmi štátnej správy, ktorí na tento účel musia byť uvoľnení z výkonu svojich oficiálnych povinností). Ústavný súd sa zvoláva len na „zasadania“, ktoré sa obvykle konajú štyrikrát za rok.

Najvyšší správny súd

Úlohou Najvyššieho správneho súdu je kontrola zákonnosti celej verejnej správy s výnimkou nariadení, ktoré môže preskúmať alebo zrušiť len Ústavný súd. Najvyšší správny súd v prvom rade preskúmava nezákonnosť rozhodnutí správnych súdov.

Právne databázy

Všeobecné informácie o Odkaz sa zobrazí v novom oknejustičnom systéme v Rakúsku sú uvedené na domovskej stránke portálu rakúskej justície.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePríslušnosť súdov – Rakúsko


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/04/2017

Špecializované súdy - Poľsko

V tejto časti získate informácie o organizácii špecializovaných súdov v Poľsku.


Špecializované súdy

V Poľsku je niekoľko špecializovaných súdov a tribunálov.

Najvyšší súd (Sąd Najwyższy)

Najvyšší súd je najvyšší súdny orgán. Vykonáva súdny dohľad nad rozhodnutiami všetkých ostatných súdov, zabezpečuje konzistentnosť výkladu právnych predpisov a súdnej praxe.

Najvyšší súd nie je všeobecným súdom. Preskúmava veci kasáciou (súdny opravný prostriedok pre porušenie zákona) a ostatné odvolania proti súdnym rozsudkom a prijíma uznesenia určené na objasnenie právnych ustanovení, pri ktorých vznikajú pochybnosti alebo ktorých uplatňovanie spôsobuje rozdiely pri rozhodovaní súdov. Prijíma aj uznesenia vysvetľujúce právne otázky, ktoré sú mu predložené v súvislosti s konkrétnymi prípadmi. 

Poľský Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) uverejňuje svoje rozhodnutia s odôvodnením na svojej webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknepoľského Najvyššieho súdu, ktorá je dostupná aj v angličtine.

Ústavný tribunál (Trybunał Konstytucyjny)

V poľskom právnom systéme sa Ústavný tribunál (Trybunał Konstytucyjny) nepovažuje za všeobecný súd.

Ústavný tribunál rozhoduje:

 • o ústavnosti vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodných zmlúv,
 • o súlade vnútroštátnych právnych predpisov s ratifikovanými medzinárodnými zmluvami, ktorých ratifikácia sa vyžaduje pred ich schválením parlamentom,
 • o súlade právnych predpisov ústredných štátnych orgánov, ratifikovaných medzinárodných zmlúv a právnych aktov s ústavou,
 • o ústavnosti cieľov alebo činností politických strán,
 • o ústavných sťažnostiach.

Všetky jeho rozhodnutia sa zverejňujú spolu s odôvodnením na webovej stráne Odkaz sa zobrazí v novom oknepoľského Ústavného súdu, ktorá je dostupná aj v angličtine.

Štátny tribunál (Trybunał Stanu)

Štátny tribunál (Trybunał Stanu) rozhoduje vo veciach, keď sú osoby, ktoré zastávajú (alebo zastávali) najvyššie štátne funkcie, obvinené z porušenia ústavy alebo iných právnych aktov.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknepoľského Štátneho tribunálu.

Správne súdy

Systém správnych súdov zahŕňa Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny) a regionálne správne súdy – jeden pre každé vojvodstvo alebo región (wojewódzkie sądy administracyjne).

Najvyšší správny súd:

 • rozhoduje o tom, či sú rozhodnutia miestnych správnych orgánov alebo normatívne právne akty krajských orgánov štátnej správy (terenowe organy administracji publicznej) v súlade so zákonom,
 • rozhoduje o sťažnostiach proti správnym rozhodnutiam, o rozhodnutiach vydaných v správnom konaní na základe sťažností (alebo o ukončení týchto konaní) a o rozhodnutiach, proti ktorým je možné sa odvolať v merite veci,
 • rozhoduje o určitých rozhodnutiach miestnych orgánov alebo združení týchto orgánov,
 • odpovedá na právne otázky, ktoré sú mu predložené na posúdenie odvolacími orgánmi miestnej samosprávy.

Najvyšší správny súd uverejňuje všetky svoje rozhodnutia, spolu s odôvodnením, od 1. októbra 2007. Do databáz sa ešte stále dopĺňajú skoršie rozhodnutia. Webová stránka súdu je dostupná len v poľštine.

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny) uverejňuje všetky svoje rozhodnutia spolu s odôvodnením na svojej webovej stránke.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 10/12/2012

Špecializované súdy - Portugalsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov v Portugalsku.


Obchodný register

Správu obchodného registra (registo comercial) zabezpečujú registračné služby riadené registrujúcimi úradníkmi (Conservadores), ktorí sú členmi Inštitútu registrov a notárov (Instituto dos Registos e do Notariado), čo je verejný inštitút patriaci pod ministerstvo spravodlivosti. Tieto registračné služby sa nachádzajú v celej krajine, v každej samosprávnej oblasti, ich príslušnosť sa však neobmedzuje na danú oblasť, ale môžu vydávať dokumenty týkajúce sa akejkoľvek organizácie, ktorá sa musí zapísať do obchodného registra, bez ohľadu na to, kde má sídlo.

Účelom Obchodného registra je zverejňovať právny stav živnostníkov, obchodných spoločností, spoločnosti založené podľa občianskeho práva s obchodnou formou, samostatných subjektov s obmedzeným ručením, družstiev, verejnoprávnych podnikov, ďalších obchodných skupín a európskych zoskupení hospodárskych záujmov, ako aj jednotlivcov a organizácií, ktorí majú zákonnú povinnosť zaregistrovať sa.

Zápis do obchodného registra je povinný a musí sa vykonať do dvoch mesiacov od dátumu skutočného založenia. Inak sa výška registračného poplatku zdvojnásobí.

Musia sa registrovať tieto skutočnosti:

 • založenie,
 • rozhodnutia prijaté valnými zhromaždeniami, ktoré sa týkajú nákupu tovaru spoločnosťou, v prípadoch, keď to zákon vyžaduje,
 • skutočnosti týkajúce sa podielov spoločnosti, zániku účasti spoločníkov a vylúčenia spoločníkov z verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností, zrušenia podielov v dôsledku úmrtia spoločníka, prijatie nových spoločníkov s neobmedzeným ručením, zníženie hodnoty akcií a vystúpenie a vylúčenie akcionárov z akciových spoločností, rozhodnutia o znížení hodnoty, výmene a splatení akcií a vydávania dlhopisov,
 • menovanie a odvolávanie členov predstavenstva a správnej rady a tajomníka spoločnosti,
 • predloženie účtovnej závierky,
 • zmena zapísaného sídla,
 • plán na zlúčenie alebo rozdelenie alebo plán na založenie európskej akciovej spoločnosti, alebo rozšírenie spoločnosti, vnútroštátne alebo cezhraničné zlúčenie alebo rozdelenie, zmena alebo zrušenie spoločnosti,
 • skutočnosti týkajúce sa základného imania spoločnosti a akýchkoľvek ďalších zmien stanov spoločnosti,
 • skutočnosti týkajúce sa likvidátorov spoločnosti,
 • ukončenie likvidácie alebo opätovné začatie činnosti spoločnosti,
 • rozhodnutia o úplnej kontrole nad jednou spoločnosťou inou spoločnosťou v rámci skupiny spoločností a subordinačné zmluvy (contrato de subordinação),
 • vydanie potvrdenia o práve kúpiť akcie,
 • začatie, zmena alebo ukončenie činností živnostníka, zmena osobného a majetkového stavu a zmena adresy hlavného sídla,
 • akty, rozhodnutia a opatrenia, ktoré sa musia registrovať,
 • zmluvy o obchodnom zastúpení alebo zmluvy o zastúpení, ak sú vyhotovené v písomnej forme, zmeny týchto zmlúv a ich skončenie,
 • zriadenie stáleho zastúpenia,
 • všetky ďalšie skutočnosti, ktoré sa podľa právnych predpisov musia zapísať do obchodného registra.

Zásady upravujúce zápis

Zásada publicity

Skutočnosti, ktoré sa registrujú, a ich zverejnenie, sa považujú za právne záväzné až po dátume zverejnenia. Zverejnenie je v súčasnosti okamžité a vykonáva sa automaticky po skutočnej registrácii. Inými slovami, informácie sú zverejnené online na oficiálnej webovej stránke, kde sa zverejňujú dokumenty spoločnosti (Portal da Justiça), ktoré si môže ktokoľvek bezplatne vyhľadať bez potreby overenia. Vyhľadávať sa môže na základe daňového identifikačného čísla spoločnosti (Número de Identificação Pessoa Coletiva – NIPC, čo je daňové číslo a aj identifikačné číslo organizácie v Obchodnom registri), okresu alebo typu dokumentu.

Zásada priority

Právo zapísané do obchodného registra ako prvé má prednosť pred právami, ktoré boli zapísané neskôr, v súvislosti s rovnakými podielmi v spoločnosti, pričom poradie prednosti závisí od času zápisu.

Zásada zákonnosti

Platnosť žiadosti o zápis, ktorý sa má vykonať prepisom, sa posudzuje na základe uplatniteľných právnych predpisov, predložených dokumentov a predchádzajúcich registrácií, pričom osobitná pozornosť sa venuje overeniu oprávnenosti dotknutých strán, zákonnosti listín a platnosti aktov stanovených v listinách.

Ostatné prvky procesu zápisu

Obchodný register sa riadi zásadou oprávnenej žiadosti, inými slovami, zápis sa vykoná na základe žiadosti osoby, ktorá vie preukázať záujem na spoločnosti. Všeobecne povedané, každá osoba, ktorá má záujem na spoločnosti, je oprávnená požadovať vykonanie zápisu týkajúceho sa tejto spoločnosti.

Žiadosti sa podávajú osobne, e-mailom alebo poštou.

Zapísať sa môžu len skutočnosti preukázané na základe dokumentov. Skutočnosti týkajúce sa spoločností sú spravidla stanovené v osobitnom dokumente. Vo väčšine prípadov postačuje predloženie zápisnice a rozhodnutia spoločníkov.

Existuje povinný mechanizmus na riešenie chýb. Inými slovami, ak sa zápis nemohol vykonať, ako sa požadovalo, registrujúci úradník sa skontaktuje so žiadateľom, aby si od neho vyžiadal potrebné dokumenty, a zamedzilo sa tak zamietnutiu alebo dočasnému zápisu.

Registrujúci úradník vykoná zápis do desiatich dní od dátumu predloženia dokumentov.

V prípade zamietnutia zápisu alebo dočasného zápisu z dôvodu pochybností sa žiadateľ informuje listom, v ktorom sa uvedú dôvody, proti čomu sa možno odvolať na vyššom orgáne alebo na súdoch.

Náklady

Za zápis do obchodného registra sa účtujú poplatky, ktoré sú stanovené vo vyhláške o poplatkoch za zápis a notárov (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado – DL 322‑A/2001 zo 14. decembra 2001).

Prístup k informáciám Obchodného registra

Okrem osvedčení v papierovej forme možno informácie jednoducho získať cez internet na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.predialonline.pt/ s použitím elektronického certifikátu. Informácie o právnej situácii predmetných organizácií sa nepretržite aktualizujú. Prístup je možný za poplatok vo výške 25 EUR za rok (možné je aj predplatenie na dva, tri alebo štyri roky). Na vykonanie žiadosti je potrebné uviesť identifikačné číslo spoločnosti. Po úhrade sú informácie dostupné ihneď po zadaní certifikačného kódu. Pomocou rovnakého postupu je možné požiadať aj o elektronické osvedčenia dokumentov uložených v databáze, inými slovami, dokumenty použité ako základ pre zápis od januára 2011 a tiež osvedčené kópie aktualizovaných zakladateľských listín spoločností.

Ďalšie služby

Obchodný register v Portugalsku zabezpečuje dve osobitné služby: obchodný portál a justičný portál.

Obchodný portál (Portal da Empresa)

Prostredníctvom tohto portálu možno požiadať o trvalé certifikáty (podľa mena alebo čísla NIPC, v portugalskom alebo anglickom jazyku) a tiež o tieto úkony:

 • založenie spoločnosti online,
 • žiadosť o zápis online a kontrola stavu každej žiadosti,
 • žiadosť o daňové identifikačné číslo spoločnosti,
 • získanie obchodného názvu spoločnosti,
 • prístup k informáciám o povoleniach, predchádzajúcich oprávneniach a podobných administratívnych podmienkach, ktoré upravujú činnosti jednotlivcov a spoločností,
 • kontrola stavu žiadosti o zjednodušené obchodné informácie,
 • zápis ochrannej známky online,
 • prístup k nepretržite aktualizovaným informáciám týkajúcim sa obchodného zákonníka (Código da Empresa).

Je prístup na obchodný portál bezplatný?

Prístup na obchodný portál je bezplatný okrem časti vyhradenej na založenie spoločností online a podávanie žiadostí o zápis. Žiadatelia musia takéto žiadosti overiť pomocou digitálneho certifikátu.

Digitálne certifikáty vydáva profesijný orgán alebo sú k dispozícii v podobe trvalých certifikátov. Trvalý certifikát možno získať zadaním kódu po zaplatení poplatku.

Justičný portál (Portal da Justiça)

Justičný portál umožňuje žiadateľom požiadať a získať prístup k:

 • online uverejňovaným úkonom spoločností,
 • zapísaným úkonom, ktoré sa musia zverejňovať,
 • úkonom týkajúcim sa vypracovania a zmeny stanov združení a nadácií,
 • osvedčeným účtovným závierkam [v Portugalsku sa zápis účtovných závierok vykonáva na základe predloženia zjednodušených obchodných informácií, čo zahŕňa dodržiavanie rôznych ročných povinností spoločnosťami, ako sú napríklad daňové priznania spoločností, ktoré sa majú zasielať daňovým úradom, a štatistické informácie, ktoré sa majú zasielať portugalskej centrálnej banke (Banco de Portugal) a Národnému štatistickému inštitútu (Instituto Nacional de Estatística). Ročné závierky sa nachádzajú v databáze ročných závierok Inštitútu registrov a notárov. Prístup k osvedčeným účtovným závierkam je možný po úhrade ročného poplatku vo výške 5 EUR.].

Je prístup na justičný portál bezplatný?

Prístup na justičný portál je bezplatný okrem časti vyhradenej na zverejňovanie notársky osvedčených dokumentov týkajúcich sa združení a nadácií. Na prístup do tejto časti je potrebný digitálny certifikát a úhrada poplatku.

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneInštitút registrov a notárov

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortugal Simplifica (obmedzenie byrokracie)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/11/2013

Špecializované súdy - Rumunsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke nájdete informácie o špecializovaných súdoch v Rumunsku.


Špecializované súdy

Brašovský tribunál pre maloletých a rodinné veci

Tribunál pre maloletých a rodinné veci so sídlom v Brašove sa zaoberá prípadmi trestných činov, ktoré spáchali maloletí alebo ktoré boli spáchané na maloletých. Pred zriadením tohto tribunálu tieto prípady riešil Brašovský tribunál.

Špecializované tribunály

Existujú tri špecializované tribunály (predtým obchodné tribunály):

 • Špecializovaný tribunál mesta Kluž,
 • Špecializovaný tribunál mesta Mureš,
 • Špecializovaný tribunál mesta Argeš.

Rozhodujú o prípadoch týkajúcich sa podnikateľov. Za podnikateľa sa považuje každá osoba prevádzkujúca podnik.

Vojenské súdy

Príslušnosť vojenských súdov je stanovená v Trestnom poriadku. Každý vojenský súd má štatút vojenskej základne.

Hierarchické usporiadanie vojenských súdov je nasledujúce:

 • štyri vojenské tribunály (v mestách Bukurešť, Kluž-Napoca, Iaşi a Temešvár),
 • Regionálny vojenský tribunál v Bukurešti,
 • Vojenský odvolací súd v Bukurešti.

Vo vojenských súdoch pôsobia vojenskí sudcovia, úradníci, archivári a ostatní zamestnanci.

Vojenské tribunály

V Rumunsku existujú štyri vojenské tribunály v týchto mestách:

 • Bukurešť,
 • Kluž-Napoca,
 • Iași,
 • Temešvár.

Vojenské tribunály ako najvyššie súdy prvého stupňa môžu rozhodovať o prípadoch týkajúcich sa trestných činov spáchaných proti obranyschopnosti Rumunska (t. j. trestných činoch proti vojenskému poriadku a disciplíne, trestných činoch spáchaných na bojisku atď.), alebo o iných trestných činoch, ktorých sa dopustili vojenskí pracovníci po hodnosť plukovníka vrátane.

Regionálny vojenský tribunál v Bukurešti

Regionálny vojenský tribunál rozhoduje o nasledujúcich prípadoch:

 • Ako súd prvého stupňa rieši prípady týkajúce sa nasledujúcich trestných činov spáchaných v súvislosti so služobnými povinnosťami, ktorých sa dopustili dôstojníci po hodnosť plukovníka vrátane:
 1. určité trestné činy ohrozujúce život, telesnú integritu alebo zdravie;
 2. určité trestné činy ohrozujúce osobnú slobodu;
 3. určité trestné činy sexuálneho charakteru;
 4. určité majetkové trestné činy;
 5. určité trestné činy spáchané na pracovisku alebo v súvislosti s ním;
 6. určité trestné činy, ktoré bránia výkonu spravodlivosti;
 7. úmyselné trestné činy s následkom smrti alebo samovraždy obete;
 8. trestné činy zahŕňajúce nezákonné obchodovanie alebo nelegálne užívanie drog;
 9. podvodný konkurz, ak sa trestný čin týka bankového systému.
 • Ako dovolací súd rieši žiadosti o preskúmanie trestných rozsudkov, ktoré vyniesli vojenské tribunály v súvislosti s trestnými činmi, pri ktorých sa súdne konanie začalo na základe predchádzajúcej sťažnosti od poškodenej strany, a žiadosti o preskúmanie trestných rozsudkov, ktoré vyniesol vojenský tribunál v súvislosti s preventívnymi opatreniami, dočasným prepustením alebo bezpečnostnými opatreniami, trestných rozsudkov, ktoré vyniesol vojenský tribunál v súvislosti s výkonom trestných rozsudkov alebo rehabilitáciou a v iných prípadov osobitne stanovených v právnych predpisoch.
 • Regionálny vojenský tribunál rozhoduje aj o kompetenčných sporoch medzi vojenskými tribunálmi v rámci svojej oblasti právomoci.

Vojenský odvolací súd v Bukurešti

Vojenský odvolací súd rieši nasledujúce prípady:

 • Ako súd prvého stupňa:
 1. trestné činy proti bezpečnosti štátu alebo proti mieru a ľudskosti, ktoré spáchali vojenskí pracovníci;
 2. trestné činy, ktoré spáchali sudcovia vojenského tribunálu alebo regionálneho vojenského tribunálu, ako aj vojenskí prokurátori z vojenskej prokuratúry patriacej k týmto súdom.
 • Ako odvolací súd rieši odvolania proti rozsudkom vyneseným prvostupňovým regionálnym vojenským tribunálom.
 • Ako dovolací súd rieši žiadosti o preskúmanie trestných rozsudkov vynesených prvostupňovým vojenským tribunálom v trestných veciach okrem prípadov patriacich do súdnej právomoci regionálneho vojenského tribunálu a iných prípadov osobitne stanovených v právnych predpisoch.
 • Rozhoduje o kompetenčných sporoch medzi regionálnymi vojenskými tribunálmi alebo medzi vojenskými tribunálmi a regionálnymi vojenskými tribunálmi alebo medzi vojenskými tribunálmi v oblasti právomoci jednotlivých regionálnych vojenských tribunálov a o iných prípadoch osobitne stanovených v právnych predpisoch.

Správne súdy

Správne súdy v Rumunsku neexistujú. Právomoc rozhodovať o správnych prípadoch má osobitná správna sekcia súdu.

Ostatné špeciálne súdy

Ústavný súd

Ústavný súd tvorí deväť sudcov vymenovaných na funkčné obdobie deviatich rokov, ktoré nie je možné predĺžiť alebo obnoviť. Troch sudcov vymenúva poslanecká snemovňa, troch sudcov senát a troch sudcov prezident Rumunska. Sudcovia Ústavného súdu volia predsedu Ústavného súdu tajným hlasovaním na funkčné obdobie troch rokov. Ústavný súd každé tri roky vymení jednu tretinu sudcov.

Podľa článku 146 rumunskej ústavy má Ústavný súd tieto právomoci:

 • rozhoduje o ústavnosti zákonov pred ich vyhlásením, a to na odporúčanie buď prezidenta Rumunska, predsedu niektorej z komôr parlamentu, vlády, Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, ombudsmana, alebo minimálne 50 poslancov alebo minimálne 25 senátorov, alebo ex officio, v prípade iniciatív, ktorými sa navrhuje revízia ústavy,
 • rozhoduje o ústavnosti zmlúv alebo iných medzinárodných dohôd, a to na odporúčanie predsedu niektorej z komôr parlamentu, alebo minimálne 50 poslancov alebo 25 senátorov,
 • rozhoduje o ústavnosti parlamentných predpisov, a to na odporúčanie predsedu niektorej z komôr parlamentu, parlamentnej skupiny, minimálne 50 poslancov alebo 25 senátorov,
 • rozhoduje o námietkach neústavnosti zákonov a nariadení, ktoré sú vznesené na súdnych dvoroch alebo obchodných arbitrážnych súdoch; túto námietku môže podať aj priamo ombudsman,
 • rozhoduje o právnych sporoch ústavného charakteru medzi orgánmi verejnej moci, a to na žiadosť prezidenta Rumunskej republiky, predsedu niektorej z komôr parlamentu, premiéra alebo predsedu Vyššej sudcovskej rady,
 • monitoruje dodržiavanie postupu voľby prezidenta Rumunskej republiky a potvrdzuje výsledky volieb,
 • poskytuje poradné stanoviská k návrhom na odvolanie prezidenta Rumunskej republiky z úradu,
 • overuje prítomnosť okolností, ktoré oprávňujú zotrvanie hlavy štátu vo funkcii, a svoje zistenia predkladá parlamentu a vláde,
 • monitoruje dodržiavanie postupu prípravy a priebehu referenda a potvrdzuje jeho výsledky,
 • overuje, či boli splnené podmienky na to, aby občania mohli uplatniť legislatívnu iniciatívu,
 • rozhoduje o námietkach neústavnosti politickej strany,
 • plní iné povinnosti stanovené v organických zákonoch súdu (zákon č. 47/1992, opakovane zverejnený).

Právne databázy

Nasledujúce právne databázy sú dostupné online:

Je prístup do tejto databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneJurisdikcia súdov – Rumunsko


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/03/2014

Špecializované súdy - Slovinsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Viac informácií o súdoch v Slovinsku môžete nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom okneoficiálnych webových stránkach Najvyššieho súdu Slovinskej republiky.


Pracovné súdy a sociálny súd prvého stupňa (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Pracovné súdy majú súdnu právomoc v individuálnych alebo kolektívnych pracovnoprávnych sporoch a sociálne súdy majú súdnu právomoc v sociálnoprávnych sporoch v zmysle ustanovení právnych predpisov.

Pracovné súdy a sociálne súdy prvého stupňa rozhodujú na prvom stupni. Vyšší pracovný a sociálny súd (Višje delovno in socialno sodišče) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam pracovných súdov a sociálneho súdu prvého stupňa, zatiaľ čo odvolaniami proti rozhodnutiam vyššieho pracovného a sociálneho súdu a preskúmaním týchto rozhodnutí sa zaoberá Najvyšší súd Slovinskej republiky.

Pracovný súd má právomoc rozhodovať v uvedených individuálnych pracovnoprávnych sporoch:

 • týkajúcich sa začatia, existencie, trvania a ukončenia pracovnoprávnych vzťahov,
 • týkajúcich sa práv, povinností a zodpovednosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi alebo ich právnymi zástupcami,
 • týkajúcich sa práv a povinností v zmysle vzťahov medzi zamestnancami a zákazníkmi, pre ktorých sa zamestnanci zmluvne zaväzujú pracovať na základe zmluvy medzi zamestnancami a zákazníkmi,
 • medzi zamestnávateľmi a uchádzačmi o prácu v súvislosti s procesom prijímania do zamestnania,
 • týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva, dohodnutých medzi pracovníkom a zamestnávateľom na základe pracovnoprávnych vzťahov,
 • týkajúcich sa práce vykonávanej deťmi mladšími ako 15 rokov, učňami, žiakmi a študentmi,
 • týkajúcich sa štipendií pre personál medzi zamestnávateľmi a žiakmi alebo študentmi,
 • týkajúcich sa dobrovoľného výkonu skúšobnej doby,
 • tých, ktoré stanovuje zákon.

Pracovný súd má tiež súdnu právomoc rozhodovať, či je poisťovňa jednou zo žalovaných strán v spore o odškodnom, v ktorom bola súdna právomoc udelená pracovnému súdu.

Ak je žalujúcou stranou pracovník, má súdnu právomoc nielen súd so všeobecnou územnou súdnou právomocou pre žalovanú stranu, ale aj súd pre územie, kde práca je, bola alebo mala byť vykonaná, ako aj súd pre územie, kde bol uzatvorený pracovnoprávny vzťah.

Pracovný súd má právomoc rozhodovať v uvedených kolektívnych pracovnoprávnych sporoch:

 • týkajúcich sa platnosti kolektívnej zmluvy a jej uplatňovania medzi zmluvnými stranami alebo medzi zmluvnými stranami a tretími stranami,
 • týkajúcich sa právomoci viesť kolektívne vyjednávania,
 • týkajúcich sa súladu kolektívnych zmlúv so zákonom, vzájomného súladu kolektívnych zmlúv a súladu všeobecne záväzných právnych aktov zamestnávateľa so zákonom a s kolektívnymi zmluvami,
 • týkajúcich sa zákonnosti štrajkov a iných foriem protestných akcií zamestnancov,
 • týkajúcich sa účasti zamestnancov na riadení,
 • týkajúcich sa právomocí odborových organizácií v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • týkajúcich sa stanovenia reprezentativity odborov,
 • tých, ktoré stanovuje zákon.

Pri rozhodovaní v kolektívnych pracovnoprávnych sporoch, v ktorom je jednou zo strán zamestnávateľ, má územnú súdnu právomoc súd so všeobecnou územnou právomocou zamestnávateľa.

Sociálny súd má právomoc rozhodovať v uvedených sociálnoprávnych sporoch:

1. v oblasti dôchodkového a invalidného poistenia:

 • týkajúcich sa práv na dôchodkové a invalidné poistenie, ako aj práv vyplývajúcich z tohto poistenia,
 • týkajúcich sa práv na doplnkové dôchodkové poistenie, ako aj práv vyplývajúcich z tohto poistenia,
 • týkajúcich sa platenia príspevkov do povinného dôchodkového a invalidného poistenia a povinného doplnkového dôchodkového poistenia,
 • týkajúcich sa špecifikácie alebo ukončenia pozícií, pre ktoré je začlenenie do doplnkového dôchodkového poistenia povinné,
 • týkajúcich sa dobrovoľného začlenenia do povinného dôchodkového a invalidného poistenia a platenia príspevkov na toto poistenie,
 • týkajúcich sa uznania a odkúpenia obdobia započítateľného na dôchodok,
 • týkajúcich sa práv na štátom vyplácaný dôchodok,
 • v súvislosti s oficiálnym registrom;

2. v oblasti zdravotného poistenia:

 • týkajúcich sa práva na povinné zdravotné poistenie a práv z neho vyplývajúcich, ako aj platenia príspevkov na toto poistenie;

3. v oblasti poistenia pre prípad nezamestnanosti a hľadania zamestnania:

 • týkajúcich sa práv na povinné poistenie pre prípad nezamestnanosti a práv z neho vyplývajúcich, ako aj platenia príspevkov na toto poistenie,
 • týkajúcich sa dobrovoľného začlenenia do povinného poistenia pre prípad nezamestnanosti a platenia príspevkov na toto poistenie,
 • týkajúcich sa štipendií, pri udeľovaní ktorých je rozhodujúci súpis majetku a štipendií pre nadané osoby,
 • týkajúcich sa pôžičiek na štúdium na základe záruk a dotovaných úrokových sadzieb, pri poskytovaní ktorých je rozhodujúci súpis majetku;

4. v oblasti rodičovskej ochrany a rodinných dávok:

 • týkajúcich sa práv na poistenie rodičovskej ochrany a práv z neho vyplývajúcich, ako aj platenia príspevkov na toto poistenie,
 • týkajúcich sa práva na rodinné dávky;

5. v oblasti sociálnych dávok:

 • týkajúcich sa dávok sociálneho zabezpečenia,
 • týkajúcich sa práv na sociálne dávky podľa viacerých vypočutí, ak je ich účelom riešiť sociálne zabezpečenie žiadateľa a ak je súpis majetku rozhodujúci pre uznanie nároku na uvedenú dávku.

Sociálny súd má v uvedených oblastiach tiež právomoc rozhodovať v týchto sociálnoprávnych sporoch:

 • týkajúcich s vrátenia neoprávnene získaných prostriedkov,
 • týkajúcich sa náhrady škôd spôsobených úradným štátnym orgánom alebo majiteľom štatútu verejného orgánu poistencovi alebo žiadateľovi o dávku sociálneho zabezpečenia, prípadne škôd, ktoré poistenec spôsobil inštitúcii v súvislosti s poistnými vzťahmi alebo v súvislosti s výkonom práv v zmysle sociálneho zabezpečenia.

Sociálny súd má tiež právomoc rozhodovať v sociálnoprávnych sporoch, ktoré stanovuje zákon.

Súdy prvého stupňa v Slovinskej republike sú:

 • pracovný súd v Celje so sídlom v Celje a so súdnou právomocou pre územie súdneho obvodu Celje,
 • pracovný súd v Koperi so sídlom v Koperi a so súdnou právomocou pre územie súdneho obvodu Koper a Nova Gorica,
 • pracovný a sociálny súd v Ľubľane so sídlom v Ľubľane a so súdnou právomocou rozhodovať v pracovnoprávnych sporoch pre územie súdnych obvodov Kranj, Krško, Ľubľana a Novo mesto, ako aj pre rozhodovanie v sociálnoprávnych sporoch pre územie Slovinskej republiky,
 • pracovný súd v Maribore so sídlom v Maribore a so súdnou právomocou pre územie súdnych obvodov Maribor, Murska Sobota, Ptuj a Slovenj Gradec.

Súdy prvého stupňa rozhodujú v pracovnoprávnych sporoch v mieste sídla súdu, ak nie je uvedené, že sú povinné rozhodovať v iných okresoch.

V pracovnoprávnych a sociálnoprávnych sporoch tvorí súd prvého stupňa pri rozhodovaní porota, ktorej členmi sú: sudca ako predseda poroty a dvaja prísediaci sudcovia, z ktorých jeden musí byť zvolený zo zoznamu kandidátov pracovníkov alebo poistencov a druhý zo zoznamu zamestnávateľov alebo inštitúcií.

Samostatný sudca rozhoduje v individuálnych pracovnoprávnych a sociálnoprávnych sporoch týkajúcich sa hmotných právnych nárokov, ak hodnota sporu nepresiahne hodnotu povolenú na preskúmanie, uvedenú v zákone upravujúcom občianskoprávne konanie. Samostatný sudca musí rozhodovať v určitých dôležitých veciach bez ohľadu na hodnotu sporu, a to napr. v individuálnych pracovnoprávnych sporoch týkajúcich sa pozastavenia pracovnej zmluvy, skúšobnej doby, nadčasovej práce, prestávok, odpočinku, dovolenky a iných druhov neprítomnosti v práci, povinnosti vykonať prácu z dôvodu výnimočných okolností, disciplinárnych postihov, dočasného odvolania z práce z dôvodu začatia disciplinárneho konania a dočasného pridelenia na výkon inej práce; v sociálnoprávnych sporoch vo veci práva na poberanie prídavkov, práva na invalidný príspevok z dôvodu fyzického postihnutia a práva na kúpeľnú liečbu.

Vyšší pracovný a sociálny súd (Višje delovno in socialno sodišče)

Pracovné súdy majú súdnu právomoc v individuálnych alebo kolektívnych pracovnoprávnych sporoch a sociálne súdy rozhodujú v sociálnych sporoch v zmysle ustanovení právnych predpisov.

Vyšší pracovný a sociálny súd rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam pracovných súdov a sociálneho súdu prvého stupňa. Najvyšší súd Slovinskej republiky rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam vyššieho pracovného a sociálneho súdu a o preskúmaniach týchto rozhodnutí.

Vyšší pracovný a sociálny súd sídli v Ľubľane.

Vyšší súd a sociálny súd pri rozhodovaní zasadá ako porota troch sudcov.

Správny súd Slovinskej republiky (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Správny súd Slovinskej republiky má právomoc rozhodovať v administratívnoprávnom spore v súlade s metódami a postupmi stanovenými v zákone o administratívnoprávnych sporoch.

V súlade s týmto zákonom je v administratívnoprávnom spore zaručená súdna ochrana práv a výhod jednotlivcov a organizácií s ohľadom na rozhodnutia a opatrenia štátnych orgánov, orgánov miestnych spoločenstiev a držiteľov verejných oprávnení.

V administratívno-právnom spore musí Súd:

 • rozhodovať o zákonnosti konečných správnych zákonov, ktoré zasahujú do právneho postavenia žalujúcej strany,
 • posudzovať zákonnosť jednotlivých zákonov a opatrení, ktoré zasahujú do ľudských práv a základných slobôd jednotlivca, ak nebola zabezpečená iná forma riadneho procesu,
 • rozhodovať o zákonnosti zákonov prijatých štátnymi orgánmi, orgánmi miestnych spoločenstiev a držiteľmi verejných oprávnení a vydaných vo forme nariadenia, ktoré upravujú jednotlivé druhy vzťahov.

V administratívno-právnych sporoch musí rozhodovať Správny súd Slovinskej republiky. Najvyšší súd Slovinskej republiky však musí rozhodovať o sťažnostiach proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa v administratívno-právnych sporoch alebo o revíziách týchto rozhodnutí.

Hlavné sídlo Správneho súdu Slovinskej republiky je v Ľubľane.

Správny súd musí rozhodovať vo svojom hlavnom sídle alebo v nasledujúcich pobočkách:

 • okres mesta Celje pre oblasť, ktorá patrí pod Vyšší súd v Celje,
 • okres mesta Nova Gorica pre oblasť, ktorá patrí pod Vyšší súd v Koperi,
 • okres mesta Maribor pre oblasť, ktorá patrí pod Vyšší súd v Maribore.

Rozhodnutie o tom, ktorej pobočke bude zverený predmetný spor, sa musí prijať so zreteľom na bydlisko alebo hlavné sídlo žalujúcej strany.

Ak žalujúca strana nemá bydlisko ani hlavné sídlo v Slovinskej republike, musí správny súd rozhodovať vo svojej pobočke v tej oblasti, kde došlo k správnemu aktu, ktorý bol napadnutý žalobou.

Správny súd pri rozhodovaní zasadá ako porota troch sudcov s výnimkou istých prípadov stanovených zákonom, v ktorých rozhoduje jeden sudca.

Najvyšší súd pri rozhodovaní o odvolaniach a preskúmaniach zasadá ako porota troch sudcov. V sporoch týkajúcich sa právomocí je porota zložená z troch alebo piatich sudcov.

Právne databázy

Viac informácií o súdoch v Slovinsku môžete nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom okneoficiálnych webových stránkach Najvyššieho súdu Slovinskej republiky.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdne orgány


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/11/2016

Špecializované súdy - Slovensko

V tejto časti sa uvádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov na Slovensku.


Správne súdy

Záležitosti správneho práva patria primárne do právomoci krajských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

V Slovenskej republike nie sú zriadené správne súdy, samostatné senáty správnych sudcov však existujú.

Špecializované súdy

Ústavný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom a v jeho právomoci je rozhodovanie o Odkaz sa zobrazí v novom okneústavnosti právnych predpisov.

Ústavný súd sídli v Košiciach na adrese Hlavná 110, Košice 042 65 a detašované pracovisko Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza v Bratislave na Župnom námestí 12.

Kompetencie

V súlade s Ústavou Slovenskej republiky ústavný súd rozhoduje o súlade:

 • zákonov s ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,
 • nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi,
 • všeobecne záväzných nariadení s ústavou (článok 68), ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd,
 • všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy (podľa článku 71 ods. 2) s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústrených orgánov štátnej správy, ak o nich nerozhoduje iný súd.

Ústavný súd ďalej:

 • rozhoduje o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky a súlad s ústavou alebo ústavným zákonom,
 • rozhoduje o tom, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky (podľa článku 95 ods. 1), je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom,
 • rozhoduje kompetenčné spory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ak zákon neustanovuje, že tieto spory rozhoduje iný štátny orgán,
 • rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných ľudských práv alebo slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd,
 • rozhoduje o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému alebo nezákonnému zásahu do vecí územnej samosprávy, ak o jej ochrane nerozhoduje iný súd,
 • podáva výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná,
 • rozhoduje o sťažnosti proti rozhodnutiu o overení alebo neoverení mandátu poslanca národnej rady,
 • rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb (prezidenta Slovenskej republiky, do Národnej rady Slovenskej republiky, do orgánov územnej samosprávy a do Európskeho parlamentu),
 • rozhoduje o sťažnostiach proti výsledku referenda a o sťažnostiach proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
 • rozhoduje o tom, či rozhodnutie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia je v zhode s ústavnými zákonmi a s inými zákonmi,
 • rozhoduje o obžalobe národnej rady proti prezidentovi Slovenskej republiky vo veci úmyselného porušenia ústavy alebo vlastizrady,
 • rozhoduje o tom, či rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu a na toto rozhodnutie nadväzujúce ďalšie rozhodnutia boli vydané v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.

Zloženie súdu:

Ústavný súd sa skladá z 13 sudcov.

Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na 12 rokov prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky vymenovať.

Ďalšie dôležité informácie

Ústavný súd rozhoduje v trojčlenných senátoch alebo v pléne.

Rozhodnutia ústavného súdu sú konečné: t. j. proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Ústavný súd môže začať konanie na základe návrhu predloženého:

 • najmenej jednou pätinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
 • prezidentom Slovenskej republiky,
 • vládou Slovenskej republiky,
 • súdom,
 • generálnym prokurátorom,
 • každým, o ktorého práve sa má konať v prípadoch ustanovených v článku 127 (sťažnosti fyzických alebo právnických osôb) a článku 127a (sťažnosti orgánov územnej samosprávy),
 • Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v prípadoch ustanovených v článku 126 ods. 2 (či je daná kontrolná pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky),
 • predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods.1 týkajúcich sa výkonu súdnictva,
 • verejným ochrancom práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,
 • každý, kto namieta kontrolnú pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v prípade ustanovenom v čl. 126 ods. 2.

Právne databázy

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky sú bezplatne sprístupnené:

 • rozhodnutia súdu
 • správy o nálezoch a rozhodnutiach
 • tlačové správy
 • medzinárodné aktivity
 • informácie o súde

Špecializovaný trestný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠpecializovaný trestný súd bol vytvorený v roku 2009 ako nástupca špeciálneho súdu. Trestný súd koná a rozhoduje v trestnoprávnych veciach a v iných veciach, o ktorých to ustanovuje predpis v konaní pred súdmi (Trestný poriadok). Je súdom prvého stupňa a má postavenie krajského súdu. Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu je upravená v § 14 č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.

Kontaktné informácie o špecializovanom trestnom súde Slovenskej republiky:

Adresa: Suvorovova č. 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefón: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Pôsobnosť

Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vzťahuje na trestné činy:

 • trestný čin úkladnej vraždy,
 • trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 3 Trestného zákona,
 • trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 4 Trestného zákona,
 • trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 3 a 4 Trestného zákona v súbehu s trestnými činmi podľa písmen b), c), e), f), g), h), i), l) alebo m),
 • trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 až 330 Trestného zákona,
 • trestné činy podplácania podľa § 332 až 334 Trestného zákona,
 • trestný čin nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona,
 • trestný čin volebnej korupcie podľa § 336a Trestného zákona,
 • trestný čin športovej korupcie podľa § 336b Trestného zákona,
 • trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a obzvlášť závažné zločiny spáchané zločineckou skupinou,
 • trestné činy terorizmu,
 • trestné činy proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo trestné činy hospodárske podľa piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, ak takým trestným činom bola spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej dvadsaťpäťtisícnásobok malej škody podľa Trestného zákona, alebo ak taký čin bol spáchaný v rozsahu dosahujúcom výšku najmenej dvadsaťpäťtisícnásobku malej škody podľa Trestného zákona,
 • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,
 • trestné činy súvisiace s trestnými činmi uvedenými v písmenách a) až l) alebo m), ak sú splnené podmienky na spoločné konanie,
 • trestné činy extrémizmu podľa § 140a Trestného zákona.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/09/2019

Špecializované súdy - Fínsko

V tejto časti nájdete informácie o špeciálnych súdoch vo Fínsku.


Špeciálne súdy

Vo Fínsku existujú špeciálne súdy, ktorých povinnosti sú stanovené v osobitných štatútoch. Špeciálne súdy boli zriadené pre prípady, ktorými sa nemôžu zaoberať všeobecné súdy alebo správne súdy, pretože ich posudzovanie si vyžaduje osobitnú expertízu. Zloženie špeciálnych súdov obyčajne odráža odborné znalosti, ktoré sa týkajú predmetnej oblasti. Špeciálnymi súdmi sú:

 • pracovný súd
 • trhový súd
 • poistný súd a
 • vrchný súd pre stíhanie vládnych predstaviteľov.

Pracovný súd

Odkaz sa zobrazí v novom oknePracovný súd sa zaoberá spormi týkajúcimi sa výkladu zákona o pracovných zmluvách, zákona o zmluvách so štátnymi úradníkmi, zákona o zmluvách so štátnymi úradníkmi v obciach a v zákone, ktorým sa riadia zmluvy štátnych úradníkov, ktorých zamestnáva evanjelická luteránska cirkev, a urovnáva ich. Takisto sa zaoberá spormi týkajúcimi sa zmlúv štátnych úradníkov a kolektívnych zmlúv zamestnancov.

Trhový súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrhový súd pôsobí ako špeciálny súd pre hospodársku súťaž a presadzovanie práva, duševné vlastníctvo a trhové právo.

Poistný súd

Odkaz sa zobrazí v novom oknePoistný súd pôsobí ako špeciálny súd pre otázky sociálneho zabezpečenia. K otázkam, ktorými sa poistný súd zaoberá, patria o. i. tieto: nárok osoby na zamestnanecký dôchodok, na dôchodok zo štátneho dôchodkového systému a dávku v nezamestnanosti, ako aj na náhradu na základe úrazu pri práci, choroby z povolania alebo ujmy spôsobenej trestným činom; vojenský invalidný dôchodok alebo vojenský úraz.

Vrchný súd pre stíhanie vládnych predstaviteľov

Odkaz sa zobrazí v novom okneVrchný súd pre stíhanie vládnych predstaviteľov je zvláštny súd, ktorý vypočúva prípady obvinení v spojitosti s protizákonným úradným konaním, ktoré boli predložené proti členom fínskej vlády, sudcom najvyššieho súdu a sudcom najvyššieho správneho súdu a niektorým služobne starším štátnym úradníkom. Vrchný súd pre stíhanie vládnych predstaviteľov sa zvoláva len v nevyhnutných prípadoch.

Dodatočné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka fínskych súdov obsahuje informácie o fínskom justičnom systéme. Je to portál pre tých, ktorí vyhľadávajú informácie o súdoch, prokurátoroch, orgánoch presadzovania práva a právnej pomoci.

Patrí sem napríklad najnovšia judikatúra z odvolacích súdov a zo správnych súdov a odkazy na webové stránky všetkých súdov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/11/2019

Špecializované súdy - Švédsko

V tejto časti sa uvádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov vo Švédsku.


Špecializované súdy

Existuje viacero špecializovaných súdov, ktoré riešia spory v rôznych osobitných oblastiach.

 • Odkaz sa zobrazí v novom okneSúd pre pracovnoprávne veci (Arbetsdomstolen) sa zaoberá spormi týkajúcimi sa pracovného práva. Tieto spory vznikajú v rámci vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Súd pre pracovnoprávne veci je súdom prvého stupňa, ktorý je jediným súdom s právomocou riešiť spory patriace do oblasti pracovného práva. Niektoré spory sa však najskôr predkladajú okresnému súdu (tingsrätt), proti ktorého rozhodnutiu možno podať odvolanie na súd pre pracovnoprávne veci ako na súd druhého a posledného stupňa.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneSúd pre záležitosti trhu (Marknadsdomstolen) rieši najmä spory patriace do rozsahu pôsobnosti zákona o hospodárskej súťaži a zákona o obchodných praktikách.
 • Odkaz sa zobrazí v novom oknePatentový odvolací súd (Patentbesvärsrätten) skúma odvolania proti rozhodnutiam Švédskeho úradu pre patenty a registráciu (Patent- och registreringsverket), pokiaľ ide o patenty, ochranné známky, dizajny atď. Odvolania proti rozhodnutiam Patentového odvolacieho súdu možno podať na Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššom správnom súde (Högsta förvaltninsdomstolen).

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdy pre pozemkové veci a veci životného prostredia (mark- och miljödomstolar) riešia veci, medzi ktoré patria okrem iného: povolenia na čistenie vôd a environmentálne nebezpečné činnosti; otázky ochrany zdravia, ochrany prírody, verejnej čistoty, znečistenia a nakladania s nebezpečným odpadom; otázky odškodnenia v súvislosti so životným prostredím; otázky týkajúce sa stavebných povolení, povolení na búranie a pozemkových povolení na základe zákona o územnom plánovaní a výstavbe; otázky týkajúce sa prenajatých pozemkov, odvolaní vo veciach územného plánovania, rozdeľovania pozemkov na parcely, vecných práv na úžitkovú hodnotu a vyvlastnenia. Existuje päť súdov pre pozemkové veci a veci životného prostredia, ktoré sú špecializovanými súdmi pri okresných súdoch v mestách Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå a Östersund. Odvolania proti rozsudkom a rozhodnutiam súdov pre pozemkové veci a veci životného prostredia možno podať na odvolacom súde pre pozemkové veci a veci životného prostredia, ktorý je súčasťou odvolacieho súdu Svea (Svea hovrätt). Vo veciach, o ktorých rozhodoval súd pre pozemkové veci a veci životného prostredia a ktoré boli predmetom odvolania podaného na odvolacom súde pre pozemkové veci a veci životného prostredia, možno ešte podať opravný prostriedok na Najvyššom súde (Högsta domstolen).

Námorné súdy (sjörättsdomstolar) sa zaoberajú vecami, na ktoré sa vzťahuje švédsky námorný kódex (1994:1009). Existuje sedem námorných súdov, ktoré sú súčasťou okresných súdov v mestách Luleå, Sundsvall, Štokholm, Kalmar, Malmö, Göteborg a Värmland.

Odkaz sa zobrazí v novom okneMigračné súdy (migrationsdomstolar) preskúmavajú rozhodnutia Švédskeho migračného úradu (Migrationsverket) týkajúce sa cudzincov a občianstva. Migračné súdy sú špecializovanými súdmi, ktoré sú súčasťou správnych súdov (förvaltningsrätt) v mestách Malmö, Göteborg, Štokholm a Luleå. Odvolania proti rozsudkom a rozhodnutiam migračných súdov sa môžu podať na odvolacom migračnom súde (Migrationsöverdomstolen), ktorý je súčasťou štokholmského odvolacieho správneho súdu (kammarrätten i Stockholm).

Určité druhy sporov týkajúce sa prenájmov a prenajatých nehnuteľností (družstevné byty, prenájom pozemkov) riešia Odkaz sa zobrazí v novom okneregionálne tribunály pre otázky nájomného a prenájmu (regionala hyres- och arrendenämnder). Ide o kvázi súdne orgány, ktoré majú takmer rovnaké právomoci ako súdne orgány.

Iné špecializované súdy

Vo Švédsku neexistuje ústavný súd ani iný súd tohto druhu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 14/01/2020

Špecializované súdy - Anglicko a Wales

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke nájdete informácie o niektorých špecializovaných súdoch v Anglicku a vo Walese vrátane tribunálov.


Správne súdy

Nedávne zmeny v Spojenom kráľovstve vyústili do zavedenia nového, zjednoteného systému tribunálov. Tento nový systém sa ešte stále vyvíja. Podrobné informácie o tribunáloch sa nachádzajú na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužba pre tribunály (Tribunals service).

Prvostupňový tribunál

Prvostupňový tribunál (First-tier tribunal) je všeobecným tribunálom. Jeho hlavnou funkciou je vypočuť si odvolania proti rozhodnutiam vlády v oblastiach, v rámci ktorých bola tribunálu udelená jurisdikcia. V určitých prípadoch má jurisdikciu v celom Spojenom kráľovstve. Prvostupňový tribunál je rozdelený do šiestich komôr:

 • komora pre uznávanie nárokov na sociálne dávky (The Social Entitlement Chamber)
 • komora pre zdravie, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť (The Health, Education and Social Care Chamber)
 • komora pre kompenzáciu vojnových dôchodkov a ozbrojených síl (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • daňová komora (The tax chamber)
 • všeobecná regulačná komora (General Regulatory Chamber)
 • komora pre prisťahovalectvo a poskytovanie azylu (Immigration and Asylum Chamber)

Vo vhodnom čase bude vytvorená siedma komora, komora pre nehnuteľnosti a bývanie (Land Property and Housing Chamber).

Vyšší tribunál (Upper tribunal)

Vyšší tribunál bol vytvorený na to, aby sa zaoberal odvolaniami proti rozhodnutiam prvostupňového tribunálu. Svoju jurisdikciu uplatňuje v celom Spojenom kráľovstve a tiež je rozdelený na komory. Takisto má právomoc vypočuť súdny prieskum, ktorý mu postúpil vyšší súd. V súčasnosti existujú štyri komory:

 • správna odvolacia komora (Administrative Appeals Chamber)
 • pozemková komora (Lands Chamber)
 • daňová komora a kancelárska komora (Tax and Chancery Chamber)
 • komora pre prisťahovalectvo a poskytovanie azylu (Immigration and Asylum Chamber)

Pracovný tribunál (Employment Tribunal) a odvolací pracovný tribunál (Employment Appeal Tribunal)

Pracovní tribunál a odvolací pracovní tribunál sú oddelené od tribunálu prvého stupňa a vyššieho tribunálu, napriek tomu, že budú úzko prepojené.

Konania na tribunáloch bývajú menej formálne než na ostatných súdoch. Členmi tribunálov môžu byť odborníci alebo znalci, ktorí nemajú právnické vzdelanie, ako napríklad lekári a laici, ale predseda má skoro vždy právnické vzdelanie.

V Anglicku a vo Walese sa práca správneho súdu zameriava na jurisdikciu správneho práva nad Anglickom a Walesom a tiež na dozornú jurisdikciu nad nižšími súdmi a tribunálmi.

Špecializované súdy

V Anglicku a vo Walese je niekoľko špecializovaných súdov:

 • Na súdoch koronerov (Coroners' Courts), koroner (niekedy spolu s porotou) vyšetruje príčiny násilných, neprirodzených a podozrivých úmrtí alebo náhle úmrtia, keď je príčina úmrtia neznáma.
 • Súd ochrany (Court of Protection) rozhoduje o majetkových veciach, zdravotnej starostlivosti a o osobnej sociálnej starostlivosti nespôsobilých dospelých osôb (a v niektorých prípadoch aj detí). Súd má aj právomoc vydávať vyhlásenia o tom, či je osoba spôsobilá urobiť určité rozhodnutie. Je najvyšším súdom, ktorý spisuje a uschováva súdne zápisy a môže vytvárať precedensy.
 • Na vojenskom súde (Courts Martial) sa predkladajú prípady proti členom ozbrojených síl, ktoré podliehajú vojenskému právu.
 • Cirkevné súdy (Ecclesiastical Courts) rozhodujú o veciach, ktoré sa týkajú anglikánskej cirkvi a cirkevného práva.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneHer Majesty's Courts and Tribunals Service


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/06/2017

Špecializované súdy - Severné Írsko

V tomto oddiele nájdete informácie o tribunáloch, ktorým administratívnu podporu poskytuje Súdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).


Ministerstvo spravodlivosti zodpovedá za správu viacerých tribunálov v Severnom Írsku. V skutočnosti túto funkciu zabezpečuje Súdna služba Severného Írska (NICTS – výkonná agentúra ministerstva).

Ministerstvo zo zákona zodpovedá za nasledujúce tribunály:

 • Tribunál pre veci starostlivosti (Care Tribunal)
 • Tribunál pre veci charít (Charity Tribunal)
 • Odvolací výbor Severného Írska pre kompenzáciu ujmy utrpenej v dôsledku trestného činu (Criminal Injuries Compensation Appeals Panel for Northern Ireland)
 • Pozemkový tribunál (Lands Tribunal)
 • Revízny tribunál pre duševné zdravie (Mental Health Review Tribunal)
 • Tribunál Severného Írska pre zdravie a bezpečnosť (Northern Ireland Health and Safety Tribunal)
 • Tribunál Severného Írska pre dopravné pokuty (Northern Ireland Traffic Penalty Tribunal)
 • Tribunál Severného Írska pre veci oceňovania (Northern Ireland Valuation Tribunal)
 • Komisári sociálneho zabezpečenia a komisári pre podporu dieťaťa (Social Security Commissioners and Child Support Commissioners)
 • Tribunál pre osobitné vzdelávacie potreby a zdravotné postihnutia (Special Educational Needs and Disability Tribunal)
 • Tribunál podľa prílohy 11 poriadku pre zdravotnícke služby a služby osobných sociálnych služieb pre Severné Írsko z roku 1972 [Tribunal under Schedule 11 to the Health and Personal Social Services (Northern Ireland) Order 1972]

Súdna služba Severného Írska prevzala v apríli 2010 zodpovednosť za odvolaciu službu (Appeals Service) a výbor pre posudzovanie nájmov (Rent Assessment Panel), pričom obe tieto inštitúcie sú spravované na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb uzavretej s ministerstvom pre komunity (Department for Communities). Plánuje sa, že obe inštitúcie budú v rámci programu reformy sústavy tribunálov prevedené do kompetencie ministerstva spravodlivosti.

Súdna služba Severného Írska poskytuje administratívnu podporu v súlade s podmienkami dohody o úrovni poskytovaných služieb takisto tribunálom s pôsobnosťou pre celé Spojené kráľovstvo, ktoré majú sídlo v Severnom Írsku, a to vrátane komory pre daňové spory (Tax Chamber), komory pre prisťahovalectvo a azyl (Immigration and Asylum Chamber) a sekcie práv na informácie v rámci všeobecnej regulačnej komory prvostupňového tribunálu (General Regulatory Chamber of the First-tier Tribunal) a komory pre správne odvolania vyššieho tribunálu (Administrative Appeals Chamber of the Upper Tribunal).

Viac informácií o činnosti tribunálov, ktoré spravuje Súdna služba Severného Írska, vrátane ich kontaktných údajov nájdete na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 10/07/2018

Špecializované súdy - Škótsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke nájdete uvedené niektoré zo špecializovaných súdov v Škótsku.


Správne súdy

Od roku 2007 zavádzané zmeny spočívajú v rozvíjaní nového jednotného systému tribunálov v Spojenom kráľovstve. Tento nový systém sa ešte stále vyvíja. Príslušné informácie sa nachádzajú na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby pre tribunály (Tribunals Service). V Škótsku je takisto niekoľko tribunálov, ktoré riešia veci zaoberajúce sa záležitosťami, ktoré vyplývajú z prenesenia právomocí. V súčasnosti sa pripravuje program reforiem, ktorého cieľom je zjednotenie vedúcich funkcií súdov a zjednodušenie ich štruktúry.

Prvostupňový tribunál Spojeného kráľovstva

Prvostupňový tribunál Spojeného kráľovstva je všeobecným tribunálom, ktorého hlavnou funkciou je prerokúvať odvolania voči rozhodnutiam vlády v oblastiach, v rámci ktorých bola tribunálu udelená právomoc. V určitých prípadoch má právomoc v celom Spojenom kráľovstve vrátane Škótska. Prvostupňový tribunál je rozdelený na štyri komory, pričom nové komory vznikajú pridávaním nových súdnych právomocí. V súčasnosti sú to:

 • komora pre sociálne dávky,
 • komora pre zdravie, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť,
 • komora pre dôchodkové zabezpečenie vojnových veteránov a odmeňovanie v ozbrojených silách,
 • daňová komora.

Vyšší tribunál Spojeného kráľovstva

Vyšší tribunál Spojeného kráľovstva bol zriadený na to, aby sa zaoberal odvolaniami prvostupňového tribunálu Spojeného kráľovstva a vykonávaním jeho rozhodnutí. Svoju právomoc uplatňuje v celom Spojenom kráľovstve a je rozdelený na komory. Má takisto právomoci, pokiaľ ide o vykonanie súdneho preskúmania rozhodnutí alebo opatrení, voči ktorým neexistuje možnosť odvolania.

Škótske tribunály

V Škótsku je približne 20 samostatných zákonom stanovených tribunálov, ktoré boli zriadené s cieľom zaoberať sa odvolaniami voči širokému spektru rozhodnutí vlády a verejných orgánov prijatých na základe právomocí prenesených na škótsky parlament a vládu. Na čele každého tribunálu s právomocou je samostatný predseda alebo predsedajúci a každý disponuje rozdielnymi právomoci, pokiaľ ide o vykonávanie rozhodnutí. Rozsah právomoci tribunálov sa pohybuje od odvolaní voči pokutám za parkovanie po povinnú liečbu a obmedzenie voľnosti pohybu v prípade osôb trpiacich závažnou duševnou chorobou.

Odvolania voči rozhodnutiam škótskych tribunálov prerokúvajú občianske súdy v Škótsku a môžu sa nimi zaoberať hlavní šerifovia (Sheriffs Principal) a Najvyšší občiansky súd (Court of Session).

Reforma škótskych tribunálov

Škótska vláda spustila reformu systému škótskych tribunálov. Na základe právnych predpisov zavedených na jar 2013 sa na čelo jednotného škótskeho tribunálu postaví najvyšší škótsky sudca (Lord President) a ten sa bude skladať z prvého a druhého stupňa, podobne ako v prípade už opísaného modelu na úrovni Spojeného kráľovstva. Zodpovednosťou tribunálu vyššieho stupňa bude prerokúvanie väčšiny odvolaní voči prvostupňovým rozhodnutiam, čím ich prevezme z právomoci súdov.

Súdna prax

Konania na tribunáloch v Spojenom kráľovstve a Škótsku bývajú menej formálne než na ostatných súdoch. Členmi tribunálov môžu byť odborníci alebo znalci, ktorí nemajú právnické vzdelanie, ako napríklad lekári a laici, ale predseda má skoro vždy právnické vzdelanie.

Záležitosti v oblasti správneho práva (súdne preskúmanie) v Škótsku prerokúva Najvyšší občiansky súd (Court of Session). Odkaz sa zobrazí v novom oknePozemkový tribunál pre Škótsko (Lands Tribunal for Scotland) sa zaoberá plnením alebo zmenou pozemkových záväzkov a otázkami náhrad pri vyvlastnení.

Špecializované súdy

Ak určitá (občianskoprávna alebo trestnoprávna) vec v Škótsku vyvoláva ústavné otázky vyplývajúce z prenesenia právomocí v Spojenom kráľovstve (napríklad otázky v oblasti ľudských práv), môže ju rozhodnúť Najvyšší súd (Supreme Court) Spojeného kráľovstva.

Medzi ostatné súdy patria:

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužba pre tribunály, Odkaz sa zobrazí v novom oknePozemkový tribunál pre Škótsko, Odkaz sa zobrazí v novom okneSúd pre heraldické záležitosti, Odkaz sa zobrazí v novom okneŠkótsky pozemkový súdOdkaz sa zobrazí v novom okneŠkótske tribunály


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/02/2018