Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstole - Kroatien

Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.


De særlige domstole er retter for mindre forseelser, handelsretter og forvaltningsdomstole i første instans, og Kroatiens højere ret for mindre forseelser, Kroatiens højere handelsret samt Kroatiens øverste forvaltningsdomstol er appeldomstole.

Retsplejens forskellige områder:

Retter for mindre forseelser – ved loven om domstolenes områder og sæder blev der oprettet 61 retter for mindre forseelser. Retter for mindre forseelser fælder dom i første instans ved overtrædelser i forbindelse med trafiksikkerhed, økonomi og den offentlige orden.

Loven er stadig gældende, men vil blive ophævet den 1. juli 2015, når bestemmelserne i Link åbner i nyt vindueloven om domstolenes områder og sæder (lovtidende nr. 128/14) træder i kraft.

Handelsretter – der er syv handelsretter i Kroatien (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varazdin, Zadar), som fælder dom i tvister mellem virksomheder, træffer afgørelse vedrørende begæringer om at oprette eller lukke virksomheder, varetager retternes virksomhedsregistre, iværksætter procedurer vedrørende anerkendelse af udenlandske domstolsafgørelser og voldgiftskendelser i forbindelse med handelstvister, foretager insolvensbehandlinger og yder international retshjælp i forbindelse med bevisoptagelse i udlandet i sager om kommercielle spørgsmål samt andre aktiviteter.

Forvaltningsdomstole – der er fire forvaltningsdomstole i Kroatien: i Zagreb, Split, Rijeka og Osijek. Disse domstole træffer afgørelse ved søgsmål mod individuelle afgørelser truffet af offentligretlige organer, søgsmål mod offentligretlige organers handlinger, søgsmål på grund af manglende vedtagelse af individuelle beslutninger og søgsmål mod administrative afgørelser samt gennemførelsen af administrative afgørelser.

Kroatiens højere ret for mindre forseelser, Kroatiens højere handelsret og Kroatiens øverste forvaltningsdomstol er appeldomstole, som træffer afgørelse vedrørende appeller mod afgørelser fra Kroatiens retter for mindre forseelser, handelsretter og forvaltningsdomstole, og har sæde i Zagreb.

Retter for mindre forseelser

 1. afsiger kendelse i første instans vedrørende mindre forseelser, medmindre loven bestemmer, at sager om mindre forseelser skal føres ved en anden instans
 2. yder international retshjælp i sager inden for deres kompetence og varetager andre aktiviteter, der er fastlagt ved lov.

Retter for mindre forseelserPDF(274 Kb)hr

Handelsretter

Ud over de beføjelser, som andre love tildeler dem, kan handelsretterne:

 1. fungere i sager vedrørende registrering og varetage retsregistre
 2. træffe beslutning vedrørende registreringer i registret for skibe og lystbåde i de sager, der i henhold til søfartsloven hører under handelsretternes kompetence, vedrørende begrænsning af skibsejeres erstatningsansvar og klager mod det endelige beregningsgrundlag i forbindelse med groshavarier, medmindre andet er fastlagt ved lov i forbindelse med en særlig type sag
 3. træffe afgørelse om ansøgninger i forbindelse med oprettelse, drift og lukning af en virksomhed
 4. træffe afgørelse i sager, som ikke indeholder en tvist, i henhold til selskabsloven
 5. iværksætte procedurer med henblik på anerkendelse af udenlandske domstolsafgørelser samt voldgiftskendelser i forbindelse med handelstvister
 6. sikre bevismateriale til sager, som ligger inden for deres kompetence
 7. pålægge sikrende retsmidler i sager og i forbindelse med sager, som ligger inden for deres kompetence
 8. træffe afgørelse vedrørende konkursbegæringer og føre konkurssager
 9. yde international retshjælp i forbindelse med bevisoptagelse i udlandet i sager om kommercielle spørgsmål
 10. varetage andre opgaver, der er fastlagt ved lov.

HandelsretterPDF(192 Kb)hr

Bemærk, at der vil blive oprettet et nyt netværk af byretter og handelsretter, bestående af 24 byretter og otte handelsretter, den 1. april 2015. Den 1. juli 2015 oprettes et nyt netværk af 22 retter for mindre forseelser. Disse retter er underlagt Link åbner i nyt vindueloven om domstolenes områder og sæder (lovtidende nr. 128/14)
Oplysningerne i dette dokument er på nuværende tidspunkt ajourførte og korrekte, men vil blive ændret efter den 1. april 2015 og den 1. juli 2015.

Forvaltningsdomstole

 1. træffer afgørelse ved søgsmål mod individuelle afgørelser truffet af offentligretlige organer
 2. træffer afgørelse ved søgsmål mod offentligretlige organers handlinger
 3. træffer afgørelse ved søgsmål på grund af manglende vedtagelse af individuelle beslutninger og/eller på grund af, at et offentligretligt organ ikke har ageret inden en lovbestemt frist
 4. træffer afgørelse ved søgsmål mod administrative afgørelser og gennemførelsen af administrative afgørelser
 5. træffer afgørelse i andre sager som fastlagt ved lov.

ForvaltningsdomstolePDF(180 Kb)hr

Den højere ret for mindre forseelser

 1. træffer afgørelse vedrørende appeller mod afgørelser fra retterne for mindre forseelser og statsforvaltningsorganerne, der fælder dom i sager om mindre forseelser i første instans, og vedrørende appeller mod afgørelser fra andre myndigheder, hvis dette kræves i henhold til en specifik lov
 2. løser konflikter om domstolskompetence mellem retter for mindre forseelser
 3. træffer afgørelse om ekstraordinære retsmidler mod endelige og bindende afgørelser vedrørende lovovertrædelser, hvis dette kræves i henhold til en specifik lov
 4. varetager andre opgaver, der er fastlagt ved lov.

Kroatiens højere ret for mindre forseelser
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb
Tlf.: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
e-mail: Link åbner i nyt vinduepredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Link åbner i nyt vinduehttp://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Kroatiens højere handelsret

 1. træffer afgørelse vedrørende appeller mod afgørelser i første instans fra handelsretterne
 2. løser konflikter vedrørende den stedlige kompetence mellem handelsretter og træffer afgørelse vedrørende overførsel af kompetence mellem handelsretterne
 3. varetager andre opgaver, der er fastlagt ved lov.

Kroatiens højere handelsret
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
Tlf.: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
Link åbner i nyt vinduehttp://www.vtsrh.hr/

Kroatiens øverste forvaltningsdomstol

 1. træffer afgørelse vedrørende appeller mod domme fra forvaltningsdomstolene og afgørelser, der kan appelleres
 2. træffer afgørelse vedrørende lovligheden af almindelig lovgivning
 3. træffer afgørelse i konflikter om domstolskompetence mellem forvaltningsdomstole
 4. træffer afgørelse i andre sager som fastlagt ved lov.

Kroatiens øverste forvaltningsdomstol
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
Tlf.: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
Link åbner i nyt vinduehttp://www.upravnisudrh.hr/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 20/07/2016