Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Horvaatia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.


Erikohtud on esimese astme kohtutena tegutsevad väärteoasjade kohtud, kaubanduskohtud ja halduskohtud ning apellatsioonikohtutena tegutsevad Horvaatia Vabariigi kõrgem väärteoasjade kohus, Horvaatia Vabariigi kõrgem kaubanduskohus ja Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus.

Õigusemõistmise eri valdkonnad

Väärteoasjade kohtuid on 61 ja need loodi kohtute seaduse (tööpiirkonnad ja asukohad) alusel. Väärteoasjade kohtud teevad otsuseid esimeses astmes liiklusohutuse, majandusküsimuste ja avaliku korraga seotud asjades.

Seadus on endiselt jõus, kuid see tunnistatakse kehtetuks 1. juulil 2015, kui jõustub Lingil klikates avaneb uus akenuus kohtute seadus (tööpiirkonnad ja asukohad) (Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne Narodne novine (NN) nr 128/14).

Kaubanduskohtuid on Horvaatia Vabariigis seitse (Zagrebi, Spliti, Rijeka, Osijeki, Bjelovari, Varaždini ja Zadari kaubanduskohus). Need kohtud lahendavad äriühingute vahelisi vaidlusi, teevad otsuseid äriühingute asutamise või nende tegevuse lõpetamise avalduste kohta, peavad äriregistreid, viivad läbi menetlusi, mis käsitlevad kaubandusvaidlustes tehtud välisriigi kohtuotsuste ja vahekohtuotsuste tunnustamist, viivad läbi maksejõuetusmenetlusi, annavad rahvusvahelist õigusabi seoses tõendite kogumisega kaubandusasjades ja teevad muid toiminguid.

Halduskohtuid on Horvaatia Vabariigis neli ning need asuvad Zagrebis, Splitis, Rijekas ja Osijekis. Halduskohtud teevad otsuseid avalik-õiguslike asutuste üksikaktide peale esitatud kaebuste kohta, avalik-õiguslike asutuste tegevusega seoses algatatud asjades, üksikaktide vastuvõtmata jätmist käsitlevates asjades ning halduskokkuleppeid ja nende täitmist käsitlevates asjades.

Horvaatia Vabariigi kõrgem väärteoasjade kohus, Horvaatia Vabariigi kõrgem kaubanduskohus ja Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus asuvad Zagrebis ning nad teevad teise astme kohtutena otsuseid Horvaatia väärteoasjade kohtute, kaubanduskohtute ja halduskohtute otsuste peale esitatud apellatsioonide kohta.

Väärteoasjade kohtud:

 1. teevad esimeses kohtuastmes otsuseid väiksemaid õigusrikkumisi käsitlevates asjades, välja arvatud juhul, kui õigusnormides on sätestatud, et väärteomenetlust peab toimetama muu organ;
 2. annavad rahvusvahelist õigusabi nende pädevusse kuuluvates menetlustes ja teevad muid seaduses sätestatud toiminguid.

Väärteoasjade kohtudPDF(274 Kb)hr

Kaubanduskohtud

Lisaks muudes õigusaktides sätestatud pädevusele teevad kaubanduskohtud järgmist:

1)      teevad otsuseid registreerimisega seotud küsimustes ja peavad kohturegistreid;

2)      teevad otsuseid laevaregistri kannete kohta seoses asjadega, mis on mereseadustikust tulenevalt antud kaubanduskohtu pädevusse, teevad otsuseid laevaomaniku vastutuse piiramise küsimustes ja arutavad üldavarii likvideerimise lõpliku alusega seoses esitatud kaebusi, välja arvatud juhul, kui konkreetset liiki asja kohta on seaduses sätestatud teisiti;

3)      teevad otsuseid äriühingu asutamise, toimimise ja tegevuse lõpetamisega seotud avalduste kohta;

4)      teevad otsuseid äriühinguseaduses sätestatud hagita asjades;

5)      viivad läbi välisriigi kohtuotsuste tunnustamise menetlusi, samuti toimivad vahekohtuna kaubandusvaidlustes;

6)      tagavad tõendeid nende pädevusse kuuluvate menetluste jaoks;

7)      võtavad kaitsemeetmeid nende pädevusse kuuluvate menetluste raames ja seoses selliste menetlustega;

8)      teevad otsuseid pankrotiavalduste kohta ja viivad läbi pankrotimenetlusi;

9)      annavad rahvusvahelist õigusabi seoses tõendite kogumisega kaubandusasjades;

10)  täidavad muid seaduses sätestatud ülesandeid.

KaubanduskohtudPDF(192 Kb)hr

NB! Alates 1. aprillist 2015 hakkab toimima uus munitsipaal- ja kaubanduskohtute võrgustik, mis koosneb 24 munitsipaalkohtust ja kaheksast kaubanduskohtust. Alates 1. juulist 2015 seatakse sisse uus väärteoasjade kohtute võrgustik, mis koosneb 22 kohtust. Need on reguleeritud Lingil klikates avaneb uus akenkohtute seadusega (tööpiirkonnad ja asukohad) (NN nr 128/14).
Käesoleval teabelehel esitatud teave on koostamise ajal ajakohane ja täpne, kuid seda muudetakse pärast 1. aprilli 2015 ja 1. juulit 2015.

Halduskohtud:

 1. teevad otsuseid avalik-õiguslike asutuste üksikaktide peale esitatud kaebuste kohta;
 2. teevad otsuseid avalik-õiguslike asutuste tegevuse peale esitatud kaebuste kohta;
 3. teevad otsuseid asjades, mis käsitlevad üksikaktide vastuvõtmata jätmist ning avalik-õigusliku asutuse suutmatust teha otsust seaduses sätestatud tähtaja jooksul;
 4. teevad otsuseid halduskokkuleppeid ja nende täitmist käsitlevates asjades;
 5. teevad otsuseid muudes õigusaktidega ette nähtud asjades.

HalduskohtudPDF(180 Kb)hr

Kõrgem väärteoasjade kohus:

 1. teeb otsuseid apellatsioonide kohta, mis on esitatud väärteoasjade kohtute ja selliste riigi haldusasutuste otsuste peale, kes teevad esimeses astmes otsuseid väärteoasjades, ning muude ametiasutuste otsuste peale esitatud apellatsioonide kohta, kui konkreetses õigusaktis on nii sätestatud;
 2. lahendab väärteoasjade kohtute vahelisi pädevusvaidlusi;
 3. teeb konkreetsetes õigusaktides sätestatud juhtudel otsuseid erakorraliste õiguskaitsevahendite kohta seoses lõplike ja siduvate otsustega, mis käsitlevad õigusrikkumist;
 4. täidab muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Horvaatia Vabariigi kõrgem väärteoasjade kohus
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 480 7510
Faks: +385 1 461 1291
E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akenpredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Lingil klikates avaneb uus akenhttp://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Horvaatia Vabariigi kõrgem kaubanduskohus:

 1. teeb otsuseid kaubanduskohtute poolt esimese astmes tehtud otsuste peale esitatud apellatsioonide kohta;
 2. lahendab kaubanduskohtute vahelisi territoriaalse kohtualluvuse konflikte ja teeb otsuseid kohtualluvuse ühelt kaubanduskohtult teisele ülemineku küsimustes;
 3. täidab muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Horvaatia Vabariigi kõrgem kaubanduskohus
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 489 6888
Faks: +385 1 487 2329
Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.vtsrh.hr/

Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus:

 1. teeb otsuseid halduskohtute otsuste peale esitatud apellatsioonide ja edasikaebamisele kuuluvate otsuste kohta;
 2. teeb otsuseid üldaktide õiguspärasuse kohta;
 3. lahendab halduskohtute vahelisi pädevusvaidlusi;
 4. teeb otsuseid muudes õigusaktidega ette nähtud asjades.

Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 480 7800
Faks: +385 1 480 7928
Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.upravnisudrh.hr/


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 20/07/2016