Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstole - Sverige

Please note that the original language version of this page Swedish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Dette afsnit indeholder oplysninger om de særlige domstole i Sverige.


Særlige domstole

Der er nedsat en række særlige domstole, som afgør tvister inden for forskellige sager og forhold:

  • Link åbner i nyt vindueArbejdsdomstolen (Arbetsdomstolen) afgør arbejdsretlige tvister. Arbejdsretlige tvister er tvister, som vedrører forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Arbejdsdomstolen er normalt den første og eneste instans med kompetence i arbejdsretlige tvister. Ikke desto mindre behandles visse arbejdsretlige tvister først ved en byret (tingsrätten), hvorefter der kan appelleres til arbejdsdomstolen som anden og sidste instans.
  • Link åbner i nyt vindueMarkedsdomstolen (Marknadsdomstolen) behandler bl.a. tvister vedrørende konkurrenceloven og markedsføringsloven.
  • Link åbner i nyt vinduePatentappeldomstolen (Patentbesvärsretten) behandler appellerede afgørelser fra den svenske patent- og varemærkestyrelse (Patent- og registreringsverket) vedrørende patenter, varemærker, design osv. Patentappeldomstolens beslutning appelleres til Link åbner i nyt vindueden højeste forvaltningsdomstol (Högsta förvaltningsdomstolen).

De svenske jord- og miljødomstole (mark- och miljödomstolar) behandler sager om bl.a. tilladelse til at drive vandbygningsvirksomhed og udøve aktiviteter, der er farlige for miljøet, spørgsmål vedrørende sundhedsbeskyttelse, naturbeskyttelse, renovation, forurenede områder og farligt affald, erstatningsspørgsmål vedrørende miljøet, spørgsmål om tilladelse til bebyggelse, nedrivning og arealudnyttelse i henhold til den svenske lov om fysisk planlægning(Plan- og bygglag), bebyggelsesret, klager i planlægningssager, udstykning og anlægsrettighed samt ekspropriation. Der er fem jord- og miljødomstole, som er særlige domstole ved byretterne i Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå og Östersund. Jord- og miljødomstolenes domme og kendelser kan appelleres til jord- og miljøoverdomstolen, som er en del af Svea landsret. Sager som anlægges ved jord- og miljødomstolene og som har været behandlet af jord- og miljøoverdomstolen kan appelleres til højesteret.

De svenske søretsdomstole (sjörättsdomstolar) behandler sager vedrørende forhold, som er reguleret i den svenske sølov (1994:1009). Der er syv søretsdomstole i Sverige, og de er en del af byretterne i Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg og Karlstad.

Migrationsdomstolene behandler afgørelser fra den svenske udlændingestyrelse (Migrationsverket) i spørgsmål om udlændinge og statsborgerskab. Migrationsdomstolene er særlige domstole ved forvaltningsdomstolene i Malmö, Göteborg og Stockholm. Migrationsdomstolenes domme og kendelser kan appelleres til Migrationsoverdomstolen, som er en del af appelforvaltningsdomstolen (kammarrätten) i Stockholm.

For visse typer tvister som vedrører lejemål, boligret og forpagtning findes der regionale leje- og pagtnævn. Disse er domstolslignende instanser, som har samme beføjelser som domstolene.

Andre særlige domstole

Der findes ingen fortfatningsdomstol eller lignende i Sverige.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 19/06/2012