Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializētās tiesas - Zviedrija

Please note that the original language version of this page Swedish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Zviedrijas specializēto tiesu organizāciju.


Specializētās tiesas

Ir izveidotas dažas specializētas tiesas un tribunāli īpašu lietu un jautājumu izskatīšanai:

  • Saite atveras jaunā logāDarba tiesa izskata darba strīdus. Darba strīdi ir tādi, kas radušies darba devēju un darbinieku starpā. Darba tiesa parasti ir pirmā un vienīgā kompetentā instance, kas risina darba strīdus. Tomēr dažkārt darba strīdus vispirms iztiesā apgabaltiesā un tikai pēc tam var vērsties Darba tiesā kā otrās un pēdējās instances tiesā un iesniegt apelāciju;
  • Saite atveras jaunā logāTirgus tiesa cita starpā risina tādus strīdus, uz kuriem attiecas Konkurences likums un Tirdzniecības prakses likums;
  • Saite atveras jaunā logāPatentu lietu apelācijas tiesa izskata iesniegtās apelācijas pret Zviedrijas Patentu un reģistrācijas biroja nolēmumiem attiecībā uz patentiem, preču zīmēm, dizainparaugiem u.c. Sūdzības par Patentu lietu apelācijas tiesas nolēmumiem var iesniegt Augstākajā administratīvajā tiesā.

Zemes un vides tiesas cita starpā izskata šādus jautājumus: strīdus par atļaujām veikt darbības ar ūdeņiem un videi bīstamas darbības, strīdus par veselības aizsardzību, dabas aizsardzību, atkritumu savākšanu, piesārņotām teritorijām un bīstamiem atkritumiem, kaitējumu, kas nodarīts videi, un tā kompensāciju, strīdus par būvniecību, būvju nojaukšanu un zemes izmantošanas atļaujām, pamatojoties uz Plānošanas un būvniecības likumu, strīdus par zemes nomu, sūdzības par lēmumiem plānošanas jautājumos, zemes sadali, servitūtiem un īpašuma atsavināšanu valsts labā. Ir piecas zemes un vides tiesas, kuras ir speciālās tiesas pie Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå un Östersund apgabaltiesām. Sūdzības par zemes un vides tiesu spriedumiem un lēmumiem var iesniegt Zemes un vides apelācijas tiesā, kas ir daļa no Svea Apelācijas tiesas. Sūdzības par nolēmumiem lietās, kas uzsāktas zemes un vides tiesās, kuras apelācijas kārtībā ir izskatītas Zemes un vides apelācijas tiesā, var iesniegt Augstākajā tiesā.

Jūrlietu tiesas izskata lietas, pamatojoties uz Zviedrijas jūrniecības kodeksu (1994:1009). Ir septiņas jūrlietu tiesas, kuras ir daļa no Lūleo, Sundsvallas , Stokholmas, Kalmāras, Malmes, Gēteborgas un Karlstādes apgabaltiesām.

Migrācijas lietu tiesās izskata Zviedrijas Migrācijas lietu pārvaldē pieņemtos nolēmumus saistībā ar ārvalstniekiem un pilsonību. Migrācijas lietu tiesas ir specializētas tiesas, kuras ir daļa no Malmes, Gēteborgas un Stokholmas administratīvajām tiesām. Sūdzības par migrācijas lietu tiesu spriedumiem un lēmumiem var iesniegt Migrācijas lietu apelācijas tiesā, kura ir daļa no Stokholmas administratīvās tiesas.

Noteikta veida strīdus saistībā ar īres tiesībām, dzīvokļu tiesībām un nomas tiesībām izskata reģionālās īres un nomas valdes. Tās ir tiesām pielīdzinātas institūcijas, kurām piešķirtas tiesām līdzvērtīgas pilnvaras.

Citas specializētās tiesas

Zviedrijā nav konstitucionālas vai tamlīdzīgas tiesas.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 19/06/2012