Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Szwecja

Please note that the original language version of this page Swedish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów szczególnych w Szwecji.


Sądy szczególne

W celu rozpoznawania szczególnego rodzaju spraw i kwestii ustanowiono kilka szczególnych sądów i trybunałów:

  • Link otworzy się w nowym oknieSąd Pracy rozstrzyga spory pracownicze.  Są to spory wynikłe w ramach stosunków między pracodawcami i pracownikami. Sąd Pracy jest zazwyczaj pierwszą i ostatnią instancją właściwą do rozstrzygania sporów pracowniczych. Niemniej jednak niektóre spory pracownicze rozpoznaje w pierwszej instancji sąd rejonowy, od orzeczenia którego można wnieść środek odwoławczy do Sądu Pracy jako sądu drugiej i ostatniej instancji.
  • Link otworzy się w nowym oknieSąd Gospodarczy rozstrzyga, miedzy innymi , spory związane z ustawą o konkurencji i ustawą o praktykach handlowych.
  • Link otworzy się w nowym oknieSąd Apelacyjny Patentowy rozpoznaje odwołania od decyzji Szwedzkiego Urzędu Patentowego i Rejestrowego, dotyczących patentów, znaków handlowych, wzorów itp. Odwołania od orzeczeń Sądu Apelacyjnego Patentowego wnosi się do Link otworzy się w nowym oknieNajwyższego Sądu Administracyjnego.

Sądy ds. gruntów i ochrony środowiska rozpoznają sprawy z zakresu pozwoleń wodnoprawnych i środowiskowych, ochrony zdrowia, ochrony przyrody, wywozu odpadów, obszarów skażonych i odpadów niebezpiecznych, szkód środowiskowych i związanych z nimi odszkodowań, pozwoleń na budowę, rozbiórkę i użytkowanie gruntów wydawanych na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i budownictwie, dzierżawy gruntów, środków odwoławczych w sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, podziału gruntów, służebności przesyłu i wywłaszczeń. Istnieje pięć sądów ds. gruntów i ochrony środowiska, którymi są wyspecjalizowane wydziały sądów rejonowych w miejscowościach Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå i Östersund. Apelacje od wyroków i orzeczeń sądów ds. gruntów i ochrony środowiska wnosi się do Sądu Apelacyjnego ds. Gruntów i Ochrony Środowiska, który wchodzi w skład Sądu Apelacyjnego Svea. Skargi kasacyjne w sprawach należących do właściwości sądów ds. gruntów i ochrony środowiska, które były przedmiotem apelacji rozpoznanej przez Sąd Apelacyjny ds. Gruntów i Ochrony Środowiska, wnosi się do Sądu Najwyższego.

Sądy morskie rozpoznają sprawy z zakresu szwedzkiego kodeksu morskiego (nr 1009 z 1994 r.). Istnieje siedem sądów morskich, które wchodzą w skład sądów rejonowych w Luleå, Sundsvall, Sztokholmie, Kalmarze, Malmö, Göteborgu i Karlstadzie.

Sądy ds. migracji sprawują kontrolę nad decyzjami Szwedzkiej Rady ds. Migracji w sprawach dotyczących obcokrajowców i obywatelstwa.Sądy ds. migracji są wyspecjalizowanymi sądami, wchodzącymi w skład sądów administracyjnych w Malmö, Göteborgu i Sztokholmie. Apelacje od wyroków i orzeczeń sądów ds. migracji wnosi się do Sądu Apelacyjnego ds. Migracji, który wchodzi w skład Sądu Administracyjnego w Sztokholmie.

 

Niektóre rodzaje sporów dotyczące czynszów, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu i dzierżawy są rozstrzygane przez regionalne trybunały ds. czynszów i dzierżaw. Są to organy quasi-sądowe mające uprawnienia podobne do sądów.

 

Inne sądy szczególne

W Szwecji nie istnieje trybunał konstytucyjny ani żaden sąd podobnego rodzaju.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 19/06/2012