Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Österrike

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

I följande avsnitt finns information om specialdomstolar på civilrättens och straffrättens områden.


Specialdomstolar på civilrättens och straffrättens områden

I princip handlägger varje domstol alla typer av mål.

I Österrikes största städer finns det emellertid ett antal specialiserade domstolar:

  • I Wien finns det fem sådana domstolar som handlägger tvistemål, brottmål, handelsrättsliga mål (två domstolar) respektive mål som rör sysselsättning och social trygghet.
  • I Graz finns det två sådana domstolar, varav den ena handlägger brottmål och den andra övriga mål.

Till de arbetsrättsliga målen hör främst civilrättsliga tvister med anknytning till anställningsförhållanden, som definieras i § 50 i lagen om anställning och socialförsäkring (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz). De omfattas av ett eget förfarande, där de normalt tillämpliga civilprocessbestämmelserna kompletteras av vissa särbestämmelser.

Första instans i arbetsrättsliga mål är regiondomstolen (Landesgericht), med undantag för Wien, där arbets- och socialförsäkringsdomstolen (Arbeits- und Sozialgericht) är första instans. Andra instans är den högre appellationsdomstolen (Oberlandesgericht) och som högsta instans fungerar högsta domstolen (Oberste Gerichtshof). Målen prövas av en avdelning (Senat) inom den berörda domstolen. Oavsett instans är domstolen domför med en eller flera lagfarna domare och en lekmannadomare från vardera arbetsgivar- och arbetstagarsidan.

Reglerna för att överklaga till högre instans är i stort sett samma som i vanliga tvistemål, men vissa särskilda begränsningar gäller. Högsta domstolen prövar rättsfrågor av principiell betydelse, oavsett belopp som står på spel.

Handelsrättsliga mål, det vill säga tvister där åtminstone en av parterna är näringsidkare (se 51 § i Jurisdiktionsnorm – lag om rättegången i tvistemål och om domstolsväsendet), handläggs med få undantag som vanliga tvistemål. De lagfarna domarna vid den dömande avdelningen biträds i första och andra instans av en lekmannadomare som företräder näringslivet (så är dock inte fallet i högsta domstolen).

Domstolarna handlägger även civilrättsliga ärenden där det inte föreligger någon tvist i egentlig mening (rättsvårdsärenden). Det kan gälla fastställande av förlikningar, förmyndarskaps- och vårdnadsärenden eller andra ärenden där det som regel inte råder tvist mellan två parter med motstående intressen.

Rättsvårdsärenden avgörs i de flesta fall av distriktsdomstol i första instans, av regiondomstol i andra instans och av högsta domstolen i sista instans. I första instans prövas ärendena som regel av en ensamdomare eller av en domstolstjänsteman med juridisk utbildning (Rechtspfleger), och i andra och tredje instans av en domstol som är sammansatt av tre eller fem lagfarna domare.

Även reglerna för överklagande är ungefär desamma som i tvistemål. Möjligheterna att överklaga till högre instans är dock inte lika begränsade. Det är dessutom tillåtet att i begränsad utsträckning åberopa nya omständigheter i andra instans.

Ärenden av detta slag är av mycket skiftande karaktär och därför gäller ofta specialregler för olika fall.

Förvaltningsdomstolar

Sedan den 1 januari 2014 finns det inte längre möjlighet att överklaga ett förvaltningsbeslut till en annan, högre myndighet utanför domstolsväsendet. Myndighetsbeslut kan i stället överklagas till den federala förvaltningsdomstolen eller en delstatsförvaltningsdomstol (genom s.k. Beschwerde), som prövar målet i sak. Förvaltningsdomstolarnas avgöranden kan under vissa omständigheter överklagas med avseende på rättsfrågor till högsta förvaltningsdomstolen (Verwaltungsgerichtshof) genom s.k. Revision.

Andra specialdomstolar

Särskild ställning

”Domstolarna för offentlig rätt”, dvs. författningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen, har en särskild ställning inom Österrikes rättssystem. De är oberoende domstolar, men liksom de nya förvaltningsdomstolar som har inrättats från och med den 1 januari 2014 är de åtskilda från justitieministeriet och organisatoriskt självständiga. Båda finns i Wien och deras behörighet omfattar hela landet.

De skiljer sig från de allmänna domstolarna också genom att de inte prövar tvistemål och brottmål (inte ens som överprövningsinstans), utan har särskilda uppgifter på den offentliga rättens område. Från och med den 1 januari 2015 är det dock på vissa villkor möjligt för parterna i mål som prövats av en allmän domstol att vända sig till högsta förvaltningsdomstolen med en ansökan om upphävande av en lag eller ett beslut.

Författningsdomstolen

Författningsdomstolens viktigaste uppgift är att kontrollera att lagar överensstämmer med författningen och de grundläggande rättigheterna. Den ska särskilt granska att följande typer av rättsakter och beslut är förenliga med författningen:

  • Förbundslagar och delstatslagar.
  • Myndighetsförordningar (Verordnungen).
  • Slutliga myndighetsbeslut (Bescheide).

Författningsdomstolen har vid behov rätt att upphäva sådana rättsakter och beslut.

I motsats till domare vid andra domstolar är domarna vid författningsdomstolen inte yrkesdomare (Berufsrechter) utan så kallade ”hedersdomare” (Honoratiorenrichter). Domstolens ledamöter är framstående personer som redan har haft en framgångsrik juridisk karriär i en annan ställning. De flesta domarna i författningsdomstolen utövar sitt ämbete på deltid och kan således ha ett annat arbete vid sidan av (t.ex. som domare eller universitetslärare, men inte som statstjänsteman, eftersom dessa måste befrias från sina officiella åtaganden). Författningsdomstolen sammanträder vanligtvis fyra gånger per år.

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har till uppgift att övervaka att åtgärder och beslut i den offentliga förvaltningen som helhet är förenliga med lag. Undantaget är förordningar (Verordnungen), som endast författningsdomstolen har rätt att granska och upphäva. Domstolen prövar i första hand överklaganden (Revisionen) av avgöranden från förvaltningsdomstolarna (endast rättsfrågor).

Rättsdatabaser

På webbplatsen förLänken öppnas i ett nytt fönsterÖsterrikes justitieministerium finns allmän information om det österrikiska rättssystemet.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolarnas behörighet – Österrike


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 25/04/2017