Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Белгия

В този раздел ще намерите кратък преглед на специализираните съдилища в Белгия.


Специализирани съдилища

По отношение на специализираните съдилища по дадена материя (трудово право, търговско право), можете да намерите информация в раздел „Обикновени съдилища“.

Конституционен съд

Връзката отваря нов прозорецКонституционният съд проверява съответствието на законите, декретите и наредбите с Конституцията. Той също така следи за правилното разпределение на компетенциите между федералните институции и федералната държава.

Това е съдебна инстанция, съставена от 12 съдии, които следят за спазването на Конституцията от белгийските законодателни органи. Този съд може да отменя и преустановява действието на закони, декрети и наредби. Конституционният съд е създаден като специализирана съдебна инстанция. Поради особената си задача, той е независим както от законодателната власт, така и от изпълнителната и съдебната власт.

Конституционният съд е приемник на „Арбитражния съд“, създаден през 1980 г. по време на постепенното преобразуване на Белгия във федерална държава. Първото наименование му е дадено от учредителите заради първоначалната му арбитражна функция между отделните законодателни органи — този на федералната държава и тези на общностите и регионите. Тогава задачата му е била ограничена до проверката на съответствието на законите, декретите и наредбите с правилата за разпределение на видовете компетентност, вписани в Конституцията и в законите за институционалните реформи.

Наименованието „Конституционен съд“, което носи от 7 май 2007 г., съответства в по-голяма степен на неговата компетентност, която беше разширена, така че да обхваща и контрола върху законите, декретите и наредбите с оглед спазването на разпоредбите на дял II от Конституцията (членове 8—32 относно правата и свободите на белгийците), както и на членове 170 и 172 (принципи на законност и равенство в данъчната област) и член 191 (защита на чужденците).

Шестима съдии са от френскоезичната група и шестима — от нидерландскоезичната група. Един от съдиите трябва да владее достатъчно добре немски език. Във всяка езикова група трима съдии имат най-малко петгодишен опит като парламентарни членове и трима съдии са работили в правната област (професор по право в белгийски университет, магистрат в Касационния съд или в Държавния съвет, докладчик (référendaire) в Конституционния съд). 

Източник: уебсайт на Връзката отваря нов прозорецКонституционния съд.

Административни съдилища

Държавен съвет

В качеството си едновременно на консултативна и правораздавателна институция, в която се преплитат законодателната, изпълнителната и съдебната власт, Връзката отваря нов прозорецДържавният съвет дължи преди всичко съществуването си на желанието на законодателния орган да предостави на всички физически и юридически лица ефективно правно средство за обжалване на неправомерни административни актове, които са в състояние да им навредят.

Преустановяването на действието и отмяната на административни актове (индивидуални актове и постановления), които противоречат на действащите законови разпоредби, съставляват основната компетентност на Държавния съвет.

Защитата срещу евентуален административен произвол съвсем не е единствената задача на Държавния съвет. Той също така има функция на консултативен орган в областта на законовите и подзаконовите нормативни актове.

Държавният съвет също така има функция на касационен съдия, който разглежда жалби срещу решенията на административните съдилища от по-ниска инстанция.

Държавният съвет се произнася с решения (arrêts) и постановления (ordonnances) по внесените искове. 

Държавният съвет се състои от 44 члена, назначени с пожизнен мандат, а именно от един главен председател, един председател, 14 председатели на отделения и 28 държавни съветници.

Членовете му заседават в общото събрание на Държавния съвет и в едно от отделенията на административната или законодателната колегия.

Източник: Връзката отваря нов прозорецИнтернет сайт на Държавния съвет на Белгия.

Бази данни с правна информация в тази област

Интернет сайт на Връзката отваря нов прозорецДържавния съвет.

Интернет сайт на Връзката отваря нов прозорецКонституционния съд.

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецФедерална публична служба „Правосъдие“

 


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 06/08/2019