Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Belgie

V tomto oddíle najdete přehled specializovaných soudů v Belgii.


Specializované soudy

Informace o soudech, které se zaměřují na jednu oblast (pracovní právo, obchodní právo) najdete v části „Obecné soudy“.

Ústavní soud

Odkaz se otevře v novém okně.Ústavní soud ověřuje soulad zákonů, vyhlášek a výnosů s ústavou. Rovněž dohlíží nad správným rozdělením pravomocí mezi federálními a nižšími subjekty.

Ústavní soud má 12 soudců, kteří dohlíží na to, aby belgičtí zákonodárci dodržovali ústavu. Může zrušit a pozastavit platnost zákonů, vyhlášek a výnosů. Ústavní soud byl ustaven jako specializovaný soud. Z důvodu svého zvláštního poslání je nezávislý na zákonodárné moci, stejně jako na moci výkonné a soudní.

Ústavní soud je nástupcem Arbitrážního soudu, který byl vytvořen v roce 1980 po postupné transformaci Belgie ve federální stát. Původní název dostal tento soud od ústavodárného shromáždění, a to z důvodu svého původního poslání arbitra mezi různými zákonodárci na úrovni federálního státu i na úrovni společenství a regionů. Jeho úkol se tedy omezoval na kontrolu toho, zda zákony, vyhlášky a výnosy odpovídají pravidlům o rozdělení pravomocí uvedeným v ústavě a v zákonech o institucionálních reformách.

Název Ústavní soud, který používá od 7. května 2007, více odpovídá jeho pravomocem, které byly rozšířeny i na kontrolu zákonů, vyhlášek a výnosů v souvislosti s hlavou II ústavy (články 8 až 32 týkající se práv a svobod belgických občanů) a články 170 a 172 (zákonnost a rovnost daní) a 191 (ochrana cizinců).

Šest soudců patří do francouzské jazykové skupiny, 6 do skupiny nizozemské. Jeden ze soudců musí umět dostatečně německy. V každé jazykové skupině mají 3 soudci minimálně pětiletou zkušenost členů parlamentního shromáždění a 3 soudci působili v oblasti práva (profesor práva na belgické univerzitě, soudce u Kasačního soudního dvora nebo u Státní rady, zpravodaj Ústavního soudu).

Zdroj: internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Ústavního soudu.

Správní soudy

Státní rada

Odkaz se otevře v novém okně.Státní rada je současně poradní a soudní orgán, jenž stojí mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní mocí a jenž za svou existenci vděčí hlavně vůli zákonodárců, kteří si přáli zajistit všem fyzickým a právnickým osobám účinný prostředek proti vadným správním aktům, jež by je mohly poškodit.

Mezi hlavní pravomoci Státní rady tedy patří pozastavovat a rušit správní akty (jednotlivé akty a nařízení), které odporují platným právním předpisům.

Ochrana před správní svévolí není nicméně jediným úkolem rady. Má rovněž funkci poradního orgánu ve věcech zákonů a předpisů.

Státní rada je rovněž kasačním soudem, který rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím nižších správních soudů.

O předložených žádostech rozhoduje Státní rada prostřednictvím rozsudků a usnesení.

Rada se skládá ze 44 doživotně jmenovaných členů, tj. prvního předsedy, předsedy, 14 předsedů senátů a 28 státních radů.

Členové zasedají v generálním shromáždění Státní rady a v jednom ze senátů v sekci správních sporů nebo v legislativní sekci.

Zdroj: Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky belgické Státní rady.

Právní databáze v těchto věcech

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Státní rady.

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Ústavního soudu.

Je přístup k této databázi zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Související odkazy

Federální veřejná služba Soudnictví

 


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 03/08/2017