Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikoistuomioistuimet - Bulgaria

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Tässä osiossa annetaan tietoja Bulgarian oikeuslaitoksen erikoistuomioistuimista.

Erikoistuomioistuimet

Bulgariassa ei ole työ-, meri- tai kauppaoikeuden alan tai muiden alojen erikoistuomioistuimia. Piirituomioistuimissa on kauppaoikeuteen erikoistuneet osastonsa. Kaikenasteisissa tuomioistuimissa on jaottelu siviili- ja rikosasioiden kokoonpanoihin, osastoihin ja kollegioihin.


Hallintotuomioistuimet

Bulgarian tasavallan hallintotuomioistuinjärjestelmä on perustettu vuonna 2006 annetun uuden hallintoprosessilain mukaan. Se koostuu 28:sta piiritason hallintotuomioistuimesta sekä korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Piiritason hallintotuomioistuimet

Hallintotuomioistuinten toimivalta kattaa kaikki seuraavissa tarkoituksissa vireille pannut asiat:

  • hallinnollisten päätösten antaminen, muuttaminen, peruuttaminen tai mitättömäksi julistaminen;
  • hallintoprosessilain nojalla tehtyjen ratkaisujen julistaminen mitättömäksi tai kumoaminen;
  • puolustautuminen hallinnon aiheettomilta toimilta ja laiminlyönneiltä;
  • puolustautuminen laittomasti pakkokeinoin tapahtuvalta täytäntöönpanolta;
  • hallintoviranomaisen tai -virkamiehen lainvastaisesta päätöksestä, toimesta tai laiminlyönnistä johtuvan vahingon korvaaminen;
  • pakkokeinoin tapahtuneesta täytäntöönpanosta johtuvan vahingon korvaaminen;
  • hallintotuomioistuinten antamien tuomioiden julistaminen mitättömäksi tai pätemättömäksi tai kumoaminen;
  • hallintoprosessilain nojalla tehtyjen hallinnollisten päätösten virheellisyyden toteaminen.

Kuka tahansa voi panna vireille asian, jonka tarkoituksena on saada selville hallinnollisen oikeuden tai oikeudellisen suhteen olemassaolo tai puuttuminen, jos hänellä on asianosaiskelpoisuus eikä muuta oikeuskeinoa ole käytettävissä.

Asia käsitellään siinä hallintotuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä kiistanalaisen hallinnollisen päätöksen antaneen viranomaisen kotipaikka sijaitsee; jos kyseinen kotipaikka on ulkomailla, asia käsitellään Sofian hallintotuomioistuimessa.

Mikään hallinnollinen päätös, jolla pannaan suoranaisesti täytäntöön kansallista ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, ei voi olla oikeudellisen muutoksenhaun kohteena, paitsi jos laissa toisin määrätään.

Korkein hallinto-oikeus

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkein hallinto-oikeus käsittelee valitukset, joiden kohteena ovat ministerineuvoston, pääministerin, varapääministerin, ministerien, muiden suoraan ministerineuvoston alaisuudessa olevien laitosten päälliköiden toimet, ylimmän tuomioistuinneuvoston toimet, Bulgarian keskuspankin toimet, piirijohtajien toimet ja muut laissa määritellyt toimet; se käsittelee hallinnollisten määräysten yms. kiistämiset; ylimpänä muutoksenhakuasteena se käsittelee oikeuden toimet ja hallinto-oikeudelliset asiat sekä tutkii hallinto-oikeudellisia asioita koskevien voimassaolevien oikeuden päätösten kumoamispyynnöt.

Korkein hallinto-oikeus koostuu kahdesta osastoihin jakautuvasta kollegiosta. Kollegioita johtavat korkeimman hallinto-oikeuden puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Muut erikoistuomioistuimet

Sotilastuomioistuimet

Sotilastuomioistuinten historia alkaa ajankohdasta 1.7.1879. Sotilastuomioistuinjärjestelmä uudistettiin vuonna 1956, kun armeijan sijoituspaikoiksi määrättiin Sofian, Plovdivin, Slivenin, Varnan ja Plevenin kaupungit. Sotilastuomioistuimilla on edelleen samanlainen rakenne.

Sotilastuomioistuin

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSotilastuomioistuin

Ensimmäisen asteen tuomioistuimina sotilastuomioistuimet tutkivat sellaisia rikoksia koskevia rikosasioita, joita sotilashenkilöt tai ministeriöiden ja virastojen palveluksessa olevat kenraalit, upseerit, aliupseerit ja sotilaat taikka puolustusministeriön, Bulgarian armeijan, puolustusministeriön alaisten rakenteiden, kansallisen turvallisuuspalvelun ja kansallisen tiedustelupalvelun palveluksessa olevat siviilihenkilöt ovat suorittaneet tehtäviensä hoidon yhteydessä. Väliasteen tuomioistuimena sotilastuomioistuinten käsittelemissä asioissa on sotilasoikeudellinen muutoksenhakutuomioistuin. Sotilastuomioistuinten toimivalta määritetään rikosprosessilaissa. Niitä säännellään samoin kuin piirituomioistuimia.

Bulgarian kauppa- ja teollisuuskamarin välitystuomioistuin

Bulgarian kauppa- ja teollisuuskamarin välitystuomioistuin ratkaisee omaisuutta koskevat riita-asiat sekä sopimusten puutteellisuuksia tai uusiin olosuhteisiin mukauttamista koskevat riita-asiat osapuolten kotipaikasta (Bulgarian tasavalta tai ulkomaat) riippumatta.

Bulgarian kauppa- ja teollisuuskamarin välitystuomioistuin on vahvistanut asemansa Bulgarian tärkeimpänä välityselimenä, jota pidetään luotettavana ja erittäin ammattitaitoisena toimijana oikeusriitojen ratkaisun alalla. Bulgarian kauppa- ja teollisuuskamarin välitystuomioistuin ratkaisee vuosittain yhteensä 250–300 kansainvälistä tai bulgarialaista riita-asiaa. Bulgarialaisista asioista 82 % ratkaistaan yhdeksän kuukauden kuluessa, ja kansainvälisistä asioista 66 % ratkaistaan kahdentoista kuukauden kuluessa.

Samalla Linkki avautuu uuteen ikkunaanvälitystuomioistuin osallistuu aktiivisesti välitysmenettelyä koskevan lainsäädännön kehittämiseen. Välitystuomioistuin ei käsittele kiinteää omaisuutta, elatusvaateita tai työoikeudellisia riita-asioita eikä myöskään aineetonta omaisuutta tai perheoikeutta koskevia riita-asioita.

Oikeudellinen tietokanta

Tuomioistuinten verkkosivustot

Jokaisella Bulgarian tuomioistuimella on verkkosivusto. Saatavilla on tietoja tuomioistuimen rakenteesta ja toiminnasta sekä asioista, joita tuomioistuin parhaillaan käsittelee tai joiden käsittelyn se on saattanut päätökseen, samoin kuin muita yleisölle tarkoitettuja tietoja.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYlimmän tuomioistuinneuvoston verkkosivustolla on yksityiskohtainen luettelo Bulgarian tuomioistuimista ja niiden osoitteista ja verkkosivustoista (vain bulgariaksi).

Oikeuden päätökset julkaistaan heti hyväksymisensä jälkeen asianomaisen tuomioistuimen verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhenkilötietosuojalain ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanturvallisuusluokiteltujen tietojen suojaa koskevan lain mukaisesti.

Yksityishenkilöiden siviilisäätyä tai terveydentilaa koskevissa asioissa annetut päätökset julkaistaan ilman perustelujaan.

Hyödyllisiä lisätietoja saa seuraavilta verkkosivustoilta:


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 17/12/2018