Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializuoti teismai - Bulgarija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Šiame skirsnyje pateikiama informacija apie Bulgarijos teismų sistemos specializuotus teismus.

Specializuoti teismai

Bulgarijoje nėra specializuotų darbo, jūrų teisės, komercinių ar kitų tipų teismų. Specializuoti komercinių bylų skyriai veikia apygardų teismuose. Visuose teismų sistemos teismuose yra civilinių ir baudžiamųjų kolegijų skyrius, skyriai ir kolegijos.


Administraciniai teismai

2006 m. priėmus naują Administracinio proceso kodeksą Bulgarijos Respublikoje sukurta administracinių teismų sistema. Administracinės teisenos sistemą sudaro 28 administraciniai teismai apygardų lygiu ir Aukščiausiasis administracinis teismas.

Administraciniai teismai apygardų lygiu

Administracinių teismų jurisdikcijai priklauso visos bylos dėl prašymų dėl:

  • administracinių aktų priėmimo, pakeitimo, panaikinimo ar paskelbimo niekiniais;
  • ginčų sprendimo paskelbimo niekiniu ar neturinčiu juridinės galios pagal Administracinio proceso kodeksą;
  • teisės gynimo priemonių administracinių institucijų neteisėtų veiksmų ir neveikimo atžvilgiu;
  • apsaugos nuo neteisėto prievartinio vykdymo užtikrinimo;
  • žalos, padarytos dėl teisės nuostatų neatitinkančių aktų, administracinių institucijų bei pareigūnų veiksmų ir neveikimo, atlyginimo;
  • žalos, padarytos dėl prievartinio vykdymo užtikrinimo, atlyginimo;
  • administracinių teismų priimtų sprendimų paskelbimo niekiniais, negaliojančiais ar jų panaikinimo;
  • administracinių aktų klaidingumo nustatymo pagal Administracinio proceso kodeksą.

Kiekvienas asmuo gali pareikšti ieškinį teismui dėl administracinės teisės ar teisinio santykio buvimo ar nebuvimo nustatymo tais atvejais, kai jis turi tam teisę ir nėra kitos teisės gynimo procedūros.

Bylas nagrinėja tas administracinis teismas, kurio geografinėje jurisdikcijoje yra ginčijamą administracinį aktą priėmusios institucijos buveinė, o tais atvejais, kai minėta buveinė yra kitoje šalyje, jas nagrinėja Sofijos miesto administracinis teismas.

Nė vieno administracinio akto, kuriuo nedelsiant vykdoma nacionalinė užsienio, gynybos ir saugumo politika, negalima apskųsti apeliacine tvarka, išskyrus atvejus, kai tai numatyta teisės aktuose.

Aukščiausiasis administracinis teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiasis administracinis teismas nagrinėja skundus dėl Ministrų Tarybos, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko pavaduotojo, ministrų, kitų Ministrų Tarybai tiesiogiai pavaldžių institucijų vadovų, Aukščiausiosios teismų tarybos, Bulgarijos nacionalinio banko, apygardų valdytojų aktų, taip pat kitų statute nurodytų aktų ir šių aktų užginčijimus; jis priima sprendimus dėl antrinės teisės aktų dokumentų užginčijimo. Kaip kasacinė instancija šis teismas nagrinėja teismo aktus, priima sprendimus administracinėse bylose ir nagrinėja prašymus dėl galiojančių teismo aktų dėl administracinių bylų panaikinimo.

Aukščiausiąjį administracinį teismą sudaro dvi kolegijos, kurios turi skyrius. Kolegijoms vadovauja teismo pirmininkas ir jo pavaduotojai.

Kiti specializuoti teismai

Karo teismai

Karo teismų istorija siekia 1879 m. liepos 1 d. Karo teismų sistema buvo pertvarkyta 1956 m., kariuomenės padalinius išdėsčius Sofijos, Plovdivo, Sliveno, Varnos ir Pleveno miestuose. Šiuo metu karo teismai turi tą pačią struktūrą.

Karo teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKaro teismas

Karo teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja baudžiamąsias bylas dėl nusikalstamų veikų, kurias vykdydami savo pareigas padarė karo tarnybos pareigūnai, generolai, karininkai, puskarininkiai ir eiliniai kitose ministerijose bei agentūrose, civiliai Gynybos ministerijoje, Bulgarijos kariuomenėje, Gynybos ministerijai pavaldžiose struktūrose, Nacionalinio saugumo agentūroje ir Nacionalinėje žvalgybos tarnyboje. Karo apeliacinis teismas, kaip tarpinės apeliacinės peržiūros instancija, nagrinėja bylas, dėl kurių sprendimus priėmė karo teismai. Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta karo teismų jurisdikcija. Šiems teismams taikomas tas pats statutas, kaip ir apygardų teismams.

Arbitražo teismas prie Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmų

Arbitražo teismas prie Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmų sprendžia civilinius ginčus dėl turto, taip pat ginčus dėl sutarčių spragų užpildymo arba sutarčių suderinimo su naujomis aplinkybėmis, neatsižvelgiant į tai, ar vienos arba abiejų šalių gyvenamoji vieta ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra Bulgarijos Respublikoje, ar kitoje šalyje.

Arbitražo teismas prie Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmų įsitvirtino kaip svarbiausia arbitražo institucija Bulgarijoje: jis įgijo pasitikėjimą dėl itin profesionalios savo veiklos kaip teisinius ginčus sprendžiantis organas. Per metus Arbitražo teismas prie Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmų išsprendžia nuo 250 iki 300 tiek tarptautinių, tiek vidinių ginčų. 82 % šalies vidaus bylų išsprendžiami per 9 mėnesius, o 66 % tarptautinių bylų – per 12 mėnesių.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasArbitražo teismas taip pat aktyviai dalyvauja arbitražo teisės aktų tobulinimo procese. Arbitražo teismas negali spręsti ginčų dėl teisių į nekilnojamąjį turtą, nagrinėti ieškinių dėl išlaikymo ar su darbo santykiais susijusių teisių, taip pat negali spręsti ginčų dėl nematerialiojo turto ar šeimos teisės.

Teisinė duomenų bazė

Teismų interneto svetainės

Kiekvienas Bulgarijos teismas turi interneto svetainę, kurioje visuomenei pateikiama informacija apie teismo struktūrą ir veiklą, nagrinėjamas ar jau išnagrinėtas bylas ir kita naudinga informacija.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiosios teismų tarybos interneto svetainėje pateikiamas išsamus Bulgarijos teismų sąrašas, jų adresai ir interneto svetainės (tik bulgarų kalba).

Teismo aktai skelbiami nedelsiant po jų priėmimo atitinkamo teismo interneto svetainėje pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAsmens duomenų apsaugos aktą ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮslaptintos informacijos apsaugos aktą.

Bylų aktai dėl asmenų civilinės ar sveikatos būklės skelbiami be pagrindimo dalies.

Daugiau naudingos informacijos pateikiama šiuose interneto puslapiuose:


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/12/2018