Specializētās tiesas - Bulgārija

Atjaunot Saglabāt kā PDF

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Šajā daļā sniegta informācija par specializētajām tiesām Bulgārijas tiesu sistēmā.

Specializētās tiesas

Bulgārijā nav specializētas darba tiesas, jūrniecības tiesas, komerctiesas vai citu specializētu tiesu. Specializētas komerctiesu nodaļas darbojas pie rajona tiesām. Visām tiesām tiesu hierarhijā ir saglabāts nodalījums starp civillietu un krimināllietu komisijām, nodaļām un kolēģijām.


Administratīvās tiesas

Līdz ar 2006. gadā pieņemto jauno Administratīvā procesa kodeksu Bulgārijas Republikā tika izveidota administratīvo tiesu sistēma. Administratīvo tiesu sistēmu veido 28 rajona administratīvās tiesas un Augstākā administratīvā tiesa.

Rajona administratīvās tiesas

Administratīvajām tiesām ir jurisdikcija visās lietās, kur iesniedz lūgumus par:

  • administratīvo aktu izdošanu, grozīšanu, atcelšanu vai anulēšanu;
  • noregulējumu spēkā neesamības paziņošanu saskaņā ar Administratīvā procesa kodeksu;
  • atlīdzību saistībā ar nepamatotām administrācijas darbībām vai bezdarbību;
  • aizsardzību pret nelikumīgiem piespiedu pasākumiem;
  • kompensācijām saistībā ar kaitējumu, kas radies no juridiski neatbilstošiem aktiem, administratīvo iestāžu un amatpersonu darbībām vai bezdarbības;
  • kompensācijām saistībā ar kaitējumu, kas radies no piespiedu pasākumiem;
  • administratīvo tiesu pieņemtu spriedumu pasludināšanu par spēkā neesošiem, izbeigtiem vai atceltiem;
  • administratīvo aktu pasludināšanu par juridiski kļūdainiem saskaņā ar Administratīvā procesa kodeksu.

Ikviena persona var celt prasību tiesā, lai pārliecinātos par to, vai pastāv administratīvas tiesības vai juridiskas saistības, kur tai ir sava pozīcija, un nav pieejama nekāda cita procedūra stāvokļa labošanai.

Lietas izskata tā administratīvā tiesa, kuras ģeogrāfiskajā piekritībā ir tās iestādes mītnes vieta, kura izdevusi apstrīdēto administratīvo aktu; ja šāda mītnes vieta atrodas ārvalstīs, lietu izskata Sofijas pilsētas administratīvā tiesa.

Par administratīvajiem aktiem, ar ko tieši īsteno valstu ārlietu, aizsardzības vai drošības politiku, nevar iesniegt tiesas apelāciju, ja vien likumos nav noteikts citādi.

Augstākā administratīvā tiesa

Saite atveras jaunā logāAugstākā administratīvā tiesa izskata sūdzības un protestus pret tiesību aktiem, ko pieņēmusi Ministru padome, premjerministrs, premjerministra vietnieks, ministri un citu Ministru padomei tieši pakļautu iestāžu vadītāji, kā arī pret Augstākās tiesnešu padomes aktiem, Bulgārijas Nacionālās bankas aktiem, rajonu vadītāju aktiem un citiem likumā noteiktiem aktiem; tā izskata prasības, kurās ir apstrīdēti atvasinātie normatīvie akti; kā kasācijas instance tā pārbauda juridiskos aktus, izskata prasības administratīvajās lietās un lūgumus atcelt spēkā esošus juridiskos aktus saistībā ar administratīvajām lietām.

Augstākā administratīvā tiesa sastāv no divām kolēģijām, kam ir savas nodaļas. Kolēģijas vada tiesas priekšsēdētājs un viņa vietnieki.

Citas specializētās tiesas

Militārās tiesas

Militāro tiesu vēsture tiek datēta ar 1879. gada 1. jūliju. Militāro tiesu sistēmā 1956. gadā veica pārstrukturēšanu saistībā ar armijas izvietošanu šādās pilsētās – Sofijā, Plovdivā, Slivenā, Varnā un Plevenā. Pašreizējām militārajām tiesām ir tāda pati uzbūve.

Militārā tiesa

Saite atveras jaunā logāMilitārā tiesa

Militārās tiesas, kā pirmās instances tiesas, izskata krimināllietas attiecībā uz kriminālpārkāpumiem, ko, pildot savus pienākumus, izdarījuši militārā dienesta virsnieki, ģenerāļi, virsnieki, nenorīkoti virsnieki un ierindas personāls citās ministrijās un aģentūrās, civilais personāls Aizsardzības ministrijā, Bulgārijas armijā, aizsardzības ministra pakļautībā esošās struktūrās, Nacionālās drošības aģentūrā un Valsts izlūkošanas dienestā. Militārā apelācijas tiesa kā starpposma apelācijas pārskatīšanas instance pārbauda lietas, kas ir izskatītas militārās tiesās. Kriminālprocesa kodeksā ir izklāstīta militāro tiesu jurisdikcija. Šīm tiesām ir tāds pats statuss kā rajona tiesām.

Šķīrējtiesa pie Bulgārijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras

Šķīrējtiesa pie Bulgārijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras risina civilos strīdus īpašuma jautājumos, kā arī strīdus par to, kā aizpildīt nepilnības kontraktos, vai pielāgot tos jauniem apstākļiem, neatkarīgi no tā, vai viena vai abas puses dzīvo vai savu juridisko adresi norāda Bulgārijas Republikā vai ārvalstīs.

Šķīrējtiesa pie Bulgārijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, pateicoties tās augsti profesionālajai darbībai, ir nostiprinājusi savas pozīcijas kā vissvarīgākā šķīrējinstitūcija Bulgārijā, gūstot uzticību kā iestāde, kas atrisina juridiskos strīdus. Tā ik gadu izšķir no 250 līdz 300 starptautiska un vietēja mēroga strīdus. 82 % vietēja mēroga strīdu tiek atrisināti 9 mēnešu laikā, savukārt 66 % starptautiska mēroga strīdu – 12 mēnešos.

Vienlaikus Saite atveras jaunā logāŠķīrējtiesa ir aktīvi iesaistīta likumdošanas uzlabošanas procesā šķīrējtiesu jautājumos. Strīdus par tiesībām, kas attiecas uz nekustamo īpašumu, uzturlīdzekļu piedzīšanas prasībām vai tiesībām, kas izriet no darba attiecībām, vai strīdus par bezķermenisku īpašumu vai ģimenes tiesībām nevar nodot izskatīšanai šķīrējtiesai.

Juridiskā datu bāze

Tiesas tīmekļa vietnes

Katrai Bulgārijas tiesai ir sava tīmekļa vietne, kas sniedz informāciju par tiesas struktūru un darbību, kā arī informāciju par attiecīgā laikā izskatāmām lietām vai jau pabeigtām lietām, un citu noderīgu informāciju, kas ir publiski pieejama.

Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesnešu padomes tīmekļa vietnē ir dots sīki izstrādāts Bulgārijas tiesu saraksts, to adreses un tīmekļa vietnes (tikai bulgāru valodā).

Juridiskos aktus tūlīt pēc to piemērošanas publicē attiecīgās tiesas tīmekļa vietnē saskaņā ar Saite atveras jaunā logāLikumu par personas datu aizsardzību un Saite atveras jaunā logāLikumu par klasificētas informācijas aizsardzību.

Tiesu aktus, kas attiecas uz indivīdu civilstāvokli vai veselības stāvokli, publicē bez to pamatojuma.

Noderīga papildu informācija ir atrodama šādās tīmekļa vietnēs:


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 17/12/2018