Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Bulgarien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

I det här avsnittet finns information om specialdomstolarna inom det bulgariska rättsväsendet.

Specialdomstolar

Det finns inga specialiserade arbetsdomstolar, sjörättsdomstolar, handelsdomstolar eller andra specialdomstolar i Bulgarien. Vid distriktsdomstolarna finns specialiserade handelsavdelningar. I alla domstolar inom domstolshierarkin finns en uppdelning mellan civil- och straffrättsliga paneler, avdelningar och kollegier.


Förvaltningsdomstolar

I och med antagandet av den nya lagen om administrativt förfarande 2006 inrättades ett system med förvaltningsdomstolar i Republiken Bulgarien. Det förvaltningsrättsliga rättsväsendet består av 28 förvaltningsdomstolar på distriktsnivå och en högsta förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolar på distriktsnivå

Förvaltningsdomstolarna har domsrätt i alla mål som avser yrkanden om följande:

  •       Utfärdande, ändring, återkallande eller ogiltigförklarande av förvaltningshandlingar.
  •       Ogiltigförklarande eller annullering av avgöranden enligt lagen om administrativt förfarande.
  •       Skydd mot obefogade åtgärder och underlåtanden från administrationens sida.
  •       Skydd mot olagliga tvångsåtgärder.
  •       Kompensation för skada till följd av olagliga handlingar och underlåtanden från administrativa myndigheters och tjänstemäns sida.
  •       Kompensation för skada till följd av tvångsåtgärder.
  •       Annullering, ogiltigförklaring eller upphävande av avgöranden som meddelats av förvaltningsdomstolarna.
  •       Fastställande av oegentlighet av förvaltningshandlingar enligt lagen om administrativt förfarande.

Envar kan inleda ett juridiskt förfarande för fastställande av huruvida en administrativ rättighet eller ett juridiskt förhållande existerar, om han eller hon har talerätt och det inte finns några andra överklagandeförfaranden tillgängliga.

Målen granskas av den förvaltningsdomstol inom vars geografiska domkrets sätet för den myndighet som utfärdade den omtvistade förvaltningshandlingen är beläget eller, om sätet i fråga är beläget utomlands, av Sofias stadsförvaltningsdomstol.

Inga förvaltningshandlingar genom vilka nationell utrikes-, försvars och säkerhetspolitik direkt verkställs kan överklagas, utom om något annat anges i en lag.

Högsta förvaltningsdomstolen

Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta förvaltningsdomstolen hanterar klagomål och protester mot handlingar från regeringen, premiärministern, vice premiärministern, ministrar, chefer för andra institutioner som lyder direkt under regeringen, handlingar från högsta rättsliga rådet, handlingar från bulgariska riksbanken, handlingar från distriktsguvernörer och andra handlingar som upprättats genom lag. Domstolen dömer i fråga om bestridande av sekundärrättsliga förordningar. Som kassationsinstans behandlar domstolen domstolshandlingar, dömer i förvaltningsmål och behandlar yrkanden om upphävande av gällande rättsliga handlingar i förvaltningsmål.

Högsta förvaltningsdomstolen består av två kollegier, vilka i sin tur har avdelningar. Kollegierna leds av domstolens ordförande och dennes ställföreträdare.

Övriga specialdomstolar

Militärdomstolar

Militärdomstolarnas historia sträcker sig tillbaka till den 1 juli 1879. 1956 omstrukturerades militärdomstolsväsendet efter att krigsmakten förlagts till städerna Sofia, Plovdiv, Sliven, Varna och Pleven. Denna struktur för militärdomstolarna består än i dag.

Militärdomstolen

Länken öppnas i ett nytt fönsterMilitärdomstolen

Som förstainstansdomstol behandlar militärdomstolar brottmål som rör brott som begåtts i tjänsten av militärer, generaler, officerare, underofficerare och meniga i andra ministerier och verk, civil personal vid försvarsministeriet, i bulgariska krigsmakten och inom strukturer som lyder under försvarsministern, vid nationella säkerhetsbyrån (Natsionalnata sluzjba za ochrana) och nationella underättelsetjänsten (Natsionalnata razuznavatelna sluzjba). Militära appellationsdomstolen är andra instans i mål i vilka militärdomstolar dömer. I lagen om rättegångar i brottmål (Nakazatelno-protsesualnija kodeks) fastställs militärdomstolarnas jurisdiktion. Dessa domstolar har samma stadgar som distriktsdomstolen.

Bulgariska handelskammarens skiljedomstol

Bulgariska handelskammarens skiljedomstol avgör civilrättsliga egendomstvister och tvister om avtalsluckor eller anpassning av avtal till nya omständigheter, oavsett om en eller båda parter bor eller är skriven i Republiken Bulgarien eller i utlandet.

Bulgariska handelskammarens skiljedomstol har stärkt sin ställning som den viktigaste skiljedomsinstitutionen i Bulgarien och vunnit förtroende genom sin ytterst professionella verksamhet som ett organ som löser rättsliga tvister. Årligen avgör bulgariska handelsdomstolens skiljedomstol mellan 250 och 300 tvister, såväl internationella som inhemska. 82 % av de inhemska målen avgörs inom 9 månader, medan 66 % av de internationella målen avgörs inom 12 månader.

Samtidigt deltar Länken öppnas i ett nytt fönsterskiljedomstolen aktivt i processen med förbättring av skiljedomslagstiftningen. Tvister avseende rättigheter i samband med fast egendom, ansökningar om underhåll eller rättigheter som härrör från arbetsmarknadsförhållanden eller familje- eller immaterialrättsliga tvister kan inte hänskjutas till skiljedomstolen.

Rättsdatabas

Webbplatser för domstolar

Varje domstol i Bulgarien har en webbplats med information om domstolens uppbyggnad och arbete samt information om pågående och redan avslutade mål och annan användbar information som är tillgänglig för allmänheten.

Länken öppnas i ett nytt fönsterhögsta rättsliga rådets webbplats finns en detaljerad förteckning över domstolarna i Bulgarien, med adresser till dem och till deras webbplatser (endast på bulgariska).

Domstolshandlingar offentliggörs omedelbart efter antagandet på webbplatsen för respektive domstol, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om skydd av personuppgifter (Zakon za zasjtita na litjnite danni) och Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om skydd av sekretessbelagda uppgifter (Zakon za zasjtita na klasifitsiranata informatsija).

Akter om enskildas civilrättsliga status eller hälsotillstånd offentliggörs utan motiveringarna.

För ytterligare användbar information, se följande webbplatser på Internet:


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 17/12/2018