Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Kypr

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


V Kyperské republice jsou příslušné tyto soudy:

Specializované soudy

  • Správní soud (Administrative Court)

Správní soud je výlučně příslušný rozhodovat v prvním stupni žaloby podané na základě čl. 146 Ústavy proti jakémukoli rozhodnutí, jednání nebo opomenutí ze strany osob či orgánů, které vykonávají správní orgán. Správní soud může zrušit jakýkoli vykonatelný správní akt, který byl přijat v rozporu s právními předpisy, nebo je v rozporu se zákonem nebo ústavou. Týká-li se odvolání daňové záležitosti nebo řízení o mezinárodní ochraně, soud bude moci rozhodnutí změnit nebo jednat zcela nebo zčásti.

  • Rodinné soudy

Soud pro rodinné záležitosti má výlučnou pravomoc projednávat petice týkající se rozvodu, péče o rodiče, vyživovacích povinností a majetkových sporů mezi manželi, kteří jsou členy řecké pravoslavné církve.

Pokud strany patří k jedné z jiných náboženských skupin na Kypru, tj. Arménů, Maronocim nebo římských katolíků, je příslušnost ve výše uvedených záležitostech dána rodinným soudem pro náboženské skupiny.

Existuje 3 soudů pro rodinné záležitosti, jedna pro Nikósii a Kyrenia, jednu pro Limassol a Pafos a jednu pro Larnaka a Famagusta. V Nikósii je rovněž 1 sdružení pro rodinné příslušníky náboženských skupin pro celý Kypr.

Věci před soudem pro rodinné záležitosti projednává pouze jeden soudce, s výjimkou návrhů na rozvod, jejichž složení má tři členové.

  • Soudní dvůr pro pracovní spory

Soudní dvůr pro průmyslové spory má výlučnou pravomoc rozhodovat o všech průmyslových sporech týkajících se ukončení pracovního poměru, jako je například vyplacení náhrady škody za neoprávněné propuštění (pokud požadovaná částka přesahuje částku odpovídající dvěma letům, v tomto případě jsou příslušné okresní soudy), zaplacení odstupného, odškodnění za propuštění a jakékoli jiné pohledávky vyplývající z pracovní smlouvy, jako jsou příjmy příštích období, dovolená za kalendářní rok, plat ve 13. měsíci nebo prémie. Je rovněž příslušný k rozhodování o jakémkoli občanskoprávním nároku na základě zákona o otcovství, případech nerovného zacházení a sexuálního obtěžování na pracovišti a sporech mezi penzijními fondy a jejich členy.

Soud pro řešení pracovněprávních sporů se skládá z předsedy nebo soudce, který je členem Soudní služby Kyperské republiky, a ze dvou členů, kteří nejsou právnickými osobami a kteří jsou jmenováni na doporučení zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců. Členové mají čistě poradní úlohu.

V současné době sídlí v kyperské Nikósii, Limassolu a Larnaky 3 soudů pro pracovněprávní spory.

  • Soud pro kontrolu nájmů

Soud pro kontrolu nájmů má pravomoc rozhodovat o věcech týkajících se zpětného získávání pronajatých nemovitostí, stanovení spravedlivého nájemného a dalších souvisejících otázek.

Každý Účetní dvůr pro kontrolu nájmů se skládá z prezidenta, člena soudní moci, a dvou členů navržených organizacemi zastupujícími vlastníky a nájemce. Úloha členů je poradní. Dvě komory jsou v provozu.

  • Vojenský soud

Vojenský soud je příslušný pro trestné činy spáchané vojenským personálem v rozporu s jeho vojenským trestním zákoníkem, národní gardou, trestním zákoníkem nebo jakýmkoli jiným zákonem, který je nezávislý na výši stanovené sankce. Výjimku z pravomoci vojenského soudu vykonávají i jednotlivci, pokud je poskytuje vojenský trestní zákoník nebo jiný zákon.

Žalovaný, u něhož došlo k míře plukovníka nebo vyšší platové třídy, je stíhán Vojenským soudem, který byl ustaven způsobem stanoveným pro ustavení trestního soudu.

Předsedou Soudního dvora je soudce, člen Soudního dvora Kyperské republiky. Jsou to dva hodnotitelé, kteří jsou vojenskými úředníky a jsou jmenováni Nejvyšší soudní radou.

Právní databáze

Dosud neexistuje oficiální databáze. Byly zavedeny některé soukromé právní databáze, z nichž některé poskytují služby pro předplatné, jiné poskytují bezplatný přístup.

Obsažené informace jsou rozsudky soudů a primárních právních předpisů.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 16/09/2019