Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Cyprus

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Súdnu právomoc nad Cyperskou republikou majú tieto súdy:

Špecializované súdy

  • Správny súd

Správny súd má výlučnú právomoc rozhodovať v prvom stupni o žalobách podaných podľa článku 146 ústavy proti každému rozhodnutiu, úkonu alebo opomenutiu osôb alebo orgánov vykonávajúcich správny orgán. Správny súd môže zrušiť akýkoľvek vykonateľný správny akt, ktorý bol prijatý v rozpore s právom alebo ústavou, alebo v rozpore s nimi. Ak sa odvolanie týka daňovej záležitosti alebo postupu medzinárodnej ochrany, súd bude môcť rozhodnutie zmeniť alebo akt úplne alebo čiastočne zmeniť.

  • Rodinné súdy

Súd pre rodinné veci má výlučnú právomoc prejednávať petície týkajúce sa rozvodu, rodičovskej starostlivosti, výživného a majetkových sporov medzi manželmi, ktorí sú členmi gréckej ortodoxnej cirkvi.

Ak strany patria do jednej z ostatných náboženských skupín na Cypre, t. j. Arménov, Maronites alebo rímski katolíci, právomoc pre vyššie uvedené veci má rodinný súd pre náboženské skupiny.

Existuje 3 rodinných súdov, jedna za Nikózie a Kyrenia, jedna za Limassol a Paphos a jedna za Larnaca a Famagusta. Existuje tiež 1 Rodinný súd v náboženských skupinách na celom Cypre so sídlom v Nikózii.

Prípady pred súdom pre rodinné veci rozhoduje samosudca s výnimkou žiadostí o rozvod, pri ktorých má zloženie troch členov.

  • The Labour Competence Court

Súd pre priemyselné spory má výlučnú právomoc rozhodovať o všetkých priemyselných sporoch týkajúcich sa ukončenia pracovného pomeru, ako je vyplácanie náhrady za nespravodlivé prepustenie (okrem prípadov, keď požadovaná suma presahuje dvojročný plat, v tomto prípade právomoc okresného súdu), náhrada za výpoveď a všetky ostatné nároky na platbu, ktoré vyplývajú z pracovnej zmluvy, ako napríklad časovo rozlíšené mzdy, ročná dovolenka, plat za 13. plat alebo prémie. Má tiež právomoc rozhodovať v prípade akéhokoľvek občianskoprávneho nároku založeného na ochrane Motherhone zákona, prípadov nerovnakého zaobchádzania a sexuálneho obťažovania na pracovisku a sporov medzi dôchodkovým fondom a ich členmi.

Súd pre pracovnoprávne spory sa skladá z predsedu alebo zo sudcu, ktorý je členom súdnej služby Cyperskej republiky, a dvoch členov, ktorí nie sú právnickými osobami, ktorí sú vymenovaní na základe odporúčania zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov. Členovia majú čisto poradnú úlohu.

V súčasnosti 3 súdy pre pracovnoprávne spory na Cypre so sídlom v meste Nikózia, Limassol a Larnaka.

  • Súdny dvor

Súdny dvor má právomoc rozhodovať vo veciach týkajúcich sa vymáhania vlastníctva prenajatého majetku, stanovenia spravodlivého nájomného a iných súvisiacich otázok.

Každý súd pre kontrolu prenájmu pozostáva z predsedu, člena súdnictva a dvoch členov navrhnutých organizáciami zastupujúcimi vlastníkov a nájomcov. Členovia majú poradnú funkciu. V prevádzke sú dve komory.

  • Vojenský súd

Vojenský súd má súdnu právomoc nad trestnými činmi, ktoré spáchal vojenský personál v rozpore s jeho vojenským trestným zákonníkom, národnou gardou, trestným zákonníkom alebo akýmkoľvek iným zákonom bez ohľadu na výšku predpísaného penále. Výnimku z právomoci vojenského súdu vykonávajú aj jednotlivci, ak ich ustanovuje vojenský trestný zákonník alebo iný zákon.

Žalovanému s určitou hodnosťou plukovníka alebo vyššieho stupňa rozhoduje vojenský súd ustanovený spôsobom ustanoveným pre ústavu trestného súdu.

Predseda Súdneho dvora je sudcom, členom Súdneho dvora Cyperskej republiky. Existujú dvaja hodnotitelia, ktorí sú vojenskými dôstojníkmi a vymenúva ich Najvyššia súdna rada.

Právne databázy

Žiadna úradná právna databáza ešte nie je zavedená. Zaviedli sa niektoré súkromné právne databázy, z ktorých niektoré poskytujú služby upisovania, zatiaľ čo iné poskytujú bezplatný prístup.

Informácie, ktoré obsahujú, sú rozsudky vynesené súdmi a primárnymi právnymi predpismi.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 16/09/2019