Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Cypr

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Następujące sądy mają jurysdykcję w Republice Cypryjskiej:

Sądy szczególne

  • Sąd Administracyjny

Sąd administracyjny jest wyłącznie właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji skarg wniesionych na podstawie art. 146 Konstytucji na decyzje, działania lub zaniechania osób lub organów sprawujących władzę administracyjną. Sąd administracyjny może uchylić każdy wykonalny akt administracyjny, który został wydany z naruszeniem lub ultra vires lub jest sprzeczny z prawem lub konstytucją. Jeżeli odwołanie dotyczy kwestii podatkowej lub międzynarodowej procedury ochrony, sąd może dokonać zmiany orzeczenia lub aktu w całości lub w części.

  • Sądy rodzinne

Sąd rodzinny jest wyłącznie właściwy do rozpatrywania petycji dotyczących rozwodów, opieki rodzicielskiej, sporów alimentacyjnych i własności między małżonkami, którzy są członkami greckiego Kościoła Prawosławnego.

Jeżeli strony należą do jednej z pozostałych grup religijnych na Cyprze, tj. Ormianie, maronitów lub katolików rzymskich, jurysdykcja w powyższych sprawach spoczywa na Sądzie Rodzinnym ds. Gruźców Religijnych.

Istnieje 3 sądów rodzinnych, jeden dla Nikozji i Kyrenia, jeden dla Limassol i Paphos, a drugi dla Larnaki i Famagusty. W Nikozji znajduje się również 1 sądu rodzinnego grup religijnych z całego Cypru.

Sprawy przed sądem rodzinnym rozpoznaje jeden sędzia, z wyjątkiem wniosków o rozwód, których skład sk³ada się z trzech członków.

  • Sąd ds. sporów Pracy

Sąd do spraw sporów przemysłowych jest wyłącznie właściwy do rozpoznania wszystkich sporów przemysłowych związanych z ustaniem stosunku pracy, takich jak wypłata odszkodowania za nieuczciwe rozwiązanie umowy o pracę (z wyjątkiem przypadków, w których żądana kwota przekracza równowartość dwóch lat wynagrodzenia, w którym to przypadku jurysdykcję ma sąd rejonowy), płatność z tytułu zwolnienia, odszkodowanie z tytułu zwolnienia oraz wszelkie inne roszczenia o zapłatę wynikające z umowy o pracę, takie jak rozliczenia międzyokresowe bierne, coroczny urlop, 13. miesięczne wynagrodzenie lub premie. Sąd ten jest również właściwy do rozpoznania wszelkich roszczeń cywilnoprawnych w oparciu o ustawę o ochronie dziecka, przypadki nierównego traktowania i molestowania seksualnego w miejscu pracy oraz spory między funduszami emerytalnymi a ich członkami.

W skład Sądu ds. sporów pracowniczych wchodzą prezes lub sędzia, który jest członkiem Służby Sądowej Republiki Cypryjskiej, oraz dwóch członków, którzy nie są osobami prawnymi, którzy są powoływani na podstawie zalecenia przedstawicieli pracodawców i pracowników. Członkowie pełnią funkcję czysto doradczą.

Obecnie 3 sądowych sądów pracy na Cyprze, z siedzibą w Nikozji, Limassol i Larnace.

  • Sąd Kontroli Czynszów

Sąd Kontroli Czynszów jest właściwy do rozpoznawania spraw dotyczących odzyskania majątku wynajmowanego, ustalenia sprawiedliwego czynszu oraz innych kwestii incydentalnych.

Każdy Sąd Kontroli Rury składa się z prezesa, członka wymiaru sprawiedliwości i dwóch członków zaproponowanych przez organizacje reprezentujące właścicieli i najemców. Rola członków jest zadaniem doradczym. Funkcjonują dwie izby.

  • Sąd wojskowy,

Sąd wojskowy jest właściwy w zakresie przestępstw popełnionych przez personel wojskowy, z naruszeniem wojskowego kodeksu karnego, Gwardii Narodowej, kodeksu karnego lub wszelkich innych ustaw, niezależnie od wysokości orzeczonej kary. Wyjątek od jurysdykcji sądu wojskowego są wykonywane również przez osoby fizyczne, jeżeli zostało to przewidziane w wojskowym kodeksie karnym lub w innym akcie prawnym.

Pozwany, który posiada stopień pułkownika lub wyższą grupę zaszeregowania, jest sądzony przez sąd wojskowy powołany w sposób przewidziany do ustanowienia sądu karnego.

Prezes Trybunału Sprawiedliwości jest sędzią, członkiem Trybunału Sprawiedliwości Republiki Cypryjskiej. Istnieją dwóch oceniających, którzy są urzędnikami wojskowymi i są powoływani przez Najwyższą Radę Sądownictwa.

Prawne bazy danych

Nie istnieje jeszcze oficjalna baza danych. Istnieją niektóre prywatne bazy danych, niektóre z nich świadczą usługi prenumeraty, podczas gdy inne zapewniają bezpłatny dostęp.

Zawarte w nich informacje to wyroki sądów i prawa pierwotnego.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2019