Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gespecialiseerde rechtbanken - Cyprus

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


De volgende gerechten zijn bevoegd voor de Republiek Cyprus:

Gespecialiseerde rechtbanken

  • Administratieve rechtbank

De administratieve rechtbank is exclusief bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van de krachtens artikel 146 van de Grondwet ingestelde beroepen tegen enig besluit, handelen of nalaten van personen of organen die een administratieve autoriteit uitoefenen. De administratieve rechtbank kan elke in strijd met of ultra vires vastgestelde, administratieve handeling nietig verklaren of in strijd zijn met de wet of de Grondwet. Indien het beroep betrekking heeft op een belastingzaak of een internationale beschermingsprocedure, kan de rechter de beslissing geheel of gedeeltelijk wijzigen.

  • Familierechtbanken

De familierechtbank is exclusief bevoegd om kennis te nemen van verzoekschriften over echtscheiding, ouderlijke zorg, onderhoud en eigendomsgeschillen tussen echtgenoten die lid zijn van de Grieks-orthodoxe kerk.

Indien de partijen behoren tot een van de andere religieuze groepen in Cyprus, namelijk de Armeniërs, de Maronieten of de Romeinse katholieken, ligt de bevoegdheid voor deze zaken bij de familierechtbank voor religieuze groepen.

Er zijn 3 familierechtbanken, één voor Nicosia en Kyrenia, een voor Limassol en Paphos en één voor Larnaca en Famagusta. Er zijn ook 1 familierechters van religieuze groepen voor het hele grondgebied van Cyprus, gevestigd in Nicosia.

Zaken voor de familierechtbank worden behandeld door een alleensprekende rechter, met uitzondering van de echtscheidingsverzoeken waarvan de samenstelling drie is.

  • Rechtbank voor arbeidsgeschillen

Het Gerecht voor ambtenarenzaken is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle industriële geschillen in verband met de beëindiging van het dienstverband, zoals de betaling van een vergoeding wegens onrechtmatig ontslag (behalve wanneer het gevorderde bedrag het equivalent van twee jaar salaris overschrijdt, in welk geval de rechtbank bevoegd is), betaling in plaats van kennisgeving, vergoeding voor ontslag en elke andere vordering tot betaling die voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst, zoals de te betalen salarissen, jaarlijkse vakantie, het loon van de 13e maand of bonussen. Het is ook bevoegd om kennis te nemen van burgerlijke vorderingen die gebaseerd zijn op de bescherming van het Motherhood Law, gevallen van ongelijke behandeling en seksuele intimidatie op het werk, en geschillen tussen de fondsen voor sociale voorzieningen en hun leden.

De Labour Dispute Court bestaat uit de president of rechter, die lid is van de gerechtelijke dienst van de Republiek Cyprus, en twee niet-rechtspersonen, die op aanbeveling van de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers worden benoemd. De leden hebben een louter adviserende rol.

Momenteel 3 Industrial Disputes Labour Courts in Cyprus, gevestigd te Nicosia, Limassol en Larnaca.

  • The Rgent Control Court

De controlerechtbank is bevoegd om kennis te nemen van zaken betreffende de terugvordering van het bezit van gehuurde goederen, de vaststelling van een billijke huurprijs en andere incidentele zaken.

Elke Rgent Control Court bestaat uit een president, een lid van de rechterlijke macht, en twee leden die zijn voorgedragen door de organisaties die de eigenaren en huurders vertegenwoordigen. De leden hebben een adviserende rol. Twee kamers zijn in bedrijf.

  • Militaire rechtbank

Het militaire gerechtshof heeft rechtsmacht ten aanzien van strafbare feiten gepleegd door militair personeel, in strijd met het militaire wetboek van strafrecht, de nationale politie, het wetboek van strafrecht of een andere wet die onafhankelijk is van de hoogte van de voorgeschreven straf. Een uitzondering op de bevoegdheid van het militaire gerecht wordt eveneens uitgeoefend door personen die zijn voorzien door het militair wetboek van strafrecht of een ander recht.

Een verweerder met een graad van kolonel of een hogere rang wordt berecht door een militaire rechtbank die is opgericht op de wijze als bepaald in de grondwet van een strafrechter.

De president van het Hof van Justitie is rechter, lid van het Hof van Justitie van de Republiek Cyprus. Twee beoordelaars zijn legerofficieren en worden benoemd door de Hoge Raad van Justitie.

Juridische gegevensbanken

Er bestaat nog geen officiële juridische databank. Er zijn een aantal particuliere juridische gegevensbanken opgezet, waarvan sommige abonnementsdiensten aanbieden, terwijl andere gratis toegang verlenen.

De informatie is een beslissing van rechtbanken en primaire wetgeving.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 16/09/2019