Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializētās tiesas - Kipra

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.


Kipras Republikā ir šādas specializētās tiesas:

Specializētās tiesas

Administratīvā tiesa

Saskaņā ar Konstitūcijas 146. pantu Administratīvās tiesas ekskluzīvā jurisdikcijā ir izskatīt pirmajā instancē apelācijas sūdzības par visiem administratīvās pilnvaras īstenojošo personu vai iestāžu lēmumiem, darbību vai bezdarbību. Administratīvā tiesa var atcelt jebkuru izpildāmu administratīvo aktu, kas pieļauj pilnvaru pārkāpumus vai ļaunprātīgu varas izmantošanu vai kas ir pretrunā tiesību aktiem vai Konstitūcijai. Ja apelācijas sūdzība ir saistīta ar nodokļu jautājumu vai starptautiskās aizsardzības procesu, šī tiesa var kopumā vai daļēji grozīt attiecīgo lēmumu vai aktu.

Ģimenes lietu tiesas

Ģimenes lietu tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija laulības šķiršanas lietās un strīdos par bērnu aizgādību, uzturlīdzekļiem un īpašumiem, ja laulātie ir Grieķijas pareizticīgo baznīcas locekļi.

Ja puses pieder pie kādas no Kipras pārējām reliģiskajām grupām, t. i., armēņu katoļiem, maronītiem vai Romas katoļiem, jurisdikcija minētajos jautājumos ir Reliģisko grupu ģimenes lietu tiesai.

Kiprā ir trīs ģimenes lietu tiesas, kuru jurisdikcija aptver Nikosiju un Kireniju, Limasolu un Pafu, kā arī Larnaku un Famagustu. Kiprā ir arī viena Reliģisko grupu ģimenes lietu tiesa, kas atrodas Nikosijā.

Ģimenes lietu tiesā tiesnesis izskata lietas vienpersoniski, izņemot laulības šķiršanas pieteikumus, ko izskata kolēģija trīs tiesnešu sastāvā.

Darba strīdu tiesa

Darba strīdu tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija visos ar nodarbinātības pārtraukšanu saistītajos darba strīdos, piemēram, strīdos par kompensācijām nepamatotas atlaišanas gadījumos (ja prasības apmērs pārsniedz divu gadu algai līdzvērtīgu summu, lietu izskata apgabaltiesa), atlaišanas pabalstiem, atlaišanas kompensācijām un ar darba līgumiem saistītos strīdos, piemēram, par uzkrāto algu, ikgadējo atvaļinājumu, t. s. trīspadsmito algu vai prēmijām. Darba strīdu tiesai ir jurisdikcija arī ar Maternitātes aizsardzības likumu (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος) saistītās civilprasībās, lietās par nevienlīdzīgu attieksmi un seksuālu uzmākšanos darbavietā un strīdos starp pensiju fondiem (Ταμεία Πρόνοιας) un to dalībniekiem.

Darba strīdu tiesas sastāvā ir priekšsēdētājs, kas ir Kipras Tieslietu dienesta (Ταμεία Πρόνοιας) tiesnesis, un divi piesēdētāji, ko ieceļ saskaņā ar darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju ieteikumu. Piesēdētāji piedalās tiesas sēdēs tikai ar padomdevēja tiesībām.

Pašlaik Kiprā ir trīs darba strīdu tiesas — Nikosijā, Limasolā un Larnakā.

Nomas pārraudzības tiesa

Nomas pārraudzības tiesai ir jurisdikcija strīdos par iznomātu īpašumu īpašumtiesību atgūšanu, taisnīgas nomas maksas noteikšanu un citos saistītos vai papildu jautājumos.

Katras nomas pārraudzības tiesas sastāvā ir priekšsēdētājs, kas ir profesionāls tiesnesis, un divi citi tiesneši, ko ieceļ nomnieku un īpašnieku pārstāvji. Abi šie tiesneši piedalās tiesas sēdēs tikai ar padomdevēja tiesībām. Šai tiesai ir divas palātas.

Militārā tiesa

Militārās tiesas jurisdikcijā neatkarīgi no pasludinātā sprieduma ir likumpārkāpumi, ko izdarījušas militārpersonas, pārkāpjot Militāro kriminālkodeksu (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), Likumu par nacionālo gvardi (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), Kriminālkodeksu (Ποινικός Κώδικας) vai citus likumus. Izņēmuma kārtā Militārā tiesa saskaņā ar Militāro kriminālkodeksu vai citiem likumiem var tiesāt arī privātpersonas.

Ja apsūdzētais ir virsnieks, kam ir pulkveža vai augstāka dienesta pakāpe, Militārās tiesas sastāvs ir tāds pats kā Zvērināto tiesai.

Militārās tiesas priekšsēdētājs ir Kipras Tieslietu dienesta tiesnesis. Tiesā darbojas divi tiesas piesēdētāji, kas ir militārpersonas un ko ieceļ Augstākā tiesu padome (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο).

Juridiskās datubāzes

Oficiāla juridiskā datubāze vēl nav izveidota. Ir vairākas privātas juridiskās datubāzes, no kurām dažas piedāvā pakalpojumus reģistrētiem lietotājiem, bet citas ir brīvi pieejamas.

Šajās datubāzēs ir iekļauta informācija par tiesu spriedumiem un primārajiem tiesību aktiem.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 22/05/2020