Erikohtud - Küpros

Taasta Salvesta PDF-failina

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Küprose Vabariigis tegutsevad järgmised erikohtud (Κυπριακή Δημοκρατία):

  • Perekonnakohus (Οικογενειακά Δικαστήρια)
  • Töövaidluste kohus (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)
  • Üürilepingute kohus (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) ja sõjaväekohus (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Erikohtud

Perekonnakohus

Perekonnakohtu ainupädevusse kuuluvad kohtuasjad, mis on seotud abielulahutuse, laste eestkoste, hooldusõiguse ja omandivaidlustega abikaasade vahel, kes on kreeka õigeusu kiriku liikmed.

Kui pooled kuuluvad mõnda muude Küprose usurühmitusse (armeenlased, maroniidid, roomakatoliku kiriku liikmed), on eespool nimetatud küsimustes pädev usurühmituste perekonnakohus.

Küproses on kolm perekonnakohut: üks Nikosia ja Kyrenia piirkonna jaoks, üks Limassoli ja Paphose piirkonna jaoks ja üks Larnaca ja Famagusta piirkonna jaoks. Samuti on üks usurühmituste perekonnakohus, mille tööpiirkond hõlmab kogu Küprost ja mis asub Nikosias.

Perekonnakohtus menetleb kohtuasju üks kohtunik, välja arvatud lahutusavalduse korral, mida menetleb kolmest kohtunikust koosnev kolleegium.

Töövaidluste kohus

Töövaidluste kohtu ainupädevusse kuuluvad kõik töövaidlused, mis on seotud töösuhte lõpetamisega, nagu hüvitise maksmine ebaõiglase vallandamise korral (välja arvatud juhul, kui taotletud summa ületab kahe aasta palga – sellisel juhul on pädev kohus piirkonnakohus), kompensatsioon töölt etteteatamata vabastamise eest, koondamistasu ja töölepingust tulenevad nõuded, nagu viitlaekumised, puhkusega seotud nõuded, 13. kuupalk või preemiad. Samuti on töövaidluste kohus pädev lahendama tsiviilasju, mis on seotud emade kaitse seadusega (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), ebavõrdse kohtlemise ja seksuaalse ahistamisega töökohal ning vaidlustega kindlustuskassade (Ταμεία Πρόνοιας) ja nende liikmete vahel.

Töövaidluste kohus koosneb esimehest või kohtunikust, kes on vabariigi kohtutalituse liige (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), ja kahest kaasistujast, kes nimetatakse tööandjate ja töövõtjate liitude soovitusel. Kaasisitujatel on ainult nõuandev roll.

Küproses tegutseb praegu kolm töövaidluste kohut, mis asuvad Nikosias, Limassolis ja Larnacas.

Üürilepingute kohus

Üürilepingute kohus on pädev lahendama vaidlusi seoses üürile antud kinnisvara omandiõiguse taastamise ja õiglase üüri kindlaksmääramisega ning muid võimalikke asjaomaseid vaidlusi.

Iga üürilepingute kohus (praegu on neid kolm) koosneb esimehest, kes on kohtunikkonna liige, ja kahest kaasistujast, kelle nimetavad ametisse üürnike ja omanike ühingud. Kaasistujatel on ainult nõuandev roll.

Sõjaväekohus

Sõjaväekohus on pädev menetlema süütegusid, mille on toime pannud sõjaväelased rikkudes sõjaväe kriminaalseadustikku (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), rahvuskaardi seadust (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), kriminaalseadustikku (Ποινικός Κώδικας) või mõnda muud seadust, sõltumata ettenähtud karistusest. Samuti võib sõjaväekohus menetleda kaebusi eraisikute vastu, kui see on ette nähtud sõjaväe kriminaalseadustiku või mõne muu seadusega.

Kui süüdistataval on vähemalt koloneli auaste, moodustatakse sõjaväekohus samal põhimõttel kui vandekohus.

Kohtu esimees on kohtunik, kes on vabariigi kohtutalituse liige. Kohtu koosseisu kuuluvad ka kaks sõjaväelast, kelle nimetab kõrgem kohtunõukogu (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο), kuid neil on on ainult nõuandev roll.

Halduskohtud

Haldusakti tühistamise avaldus tuleb esimeses astmes esitada ühele ülemkohtu kohtunikule ning edasikaebus viiest kohtunikust koosnevale kolleegiumile.

Kohtute andmebaasid

Ametlik kohtute andmebaas puudub. Olemas on mitmeid eraveebisaite, millest osa saab kasutada tasu eest ja osadele on juurdepääs tasuta.

Andmebaasid sisaldavad teavet kohtuotsuste ja esmase õiguse aktide kohta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 23/07/2019