Gespecialiseerde rechtbanken - Cyprus

Herstellen Opslaan in PDF-formaat

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

 

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

De Republiek Cyprus (Κυπριακή Δημοκρατία) kent de volgende gespecialiseerde rechtbanken:

  • familierechtbanken (Οικογενειακά Δικαστήρια);
  • rechtbanken voor industriële geschillen (Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών);
  • rechtbanken voor huurgeschillen (Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων);
  • militaire rechtbank (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Gespecialiseerde rechtbanken

Familierechtbanken

De familierechtbanken zijn exclusief bevoegd voor verzoeken tot echtscheiding, gezag over kinderen en alimentatie alsmede eigendomsgeschillen tussen echtgenoten die lid zijn van de Grieks-orthodoxe kerk.

Indien de partijen tot een van de andere religieuze gemeenschappen van Cyprus behoren, namelijk tot de Armeense, de maronitische of de Romeins-katholieke gemeenschap, vallen de voornoemde zaken onder de bevoegdheid van de familierechtbank voor religieuze gemeenschappen.

De Republiek Cyprus telt drie familierechtbanken, één voor Nicosia en Kyrenia, één voor Limassol en Paphos en één voor Larnaca en Famagusta. Voorts is er een familierechtbank voor religieuze gemeenschappen die in Nicosia gevestigd is en voor de gehele Republiek Cyprus bevoegd is.

Zaken die bij de familierechtbank aanhangig worden gemaakt, worden behandeld door één rechter, met uitzondering van echtscheidingsverzoeken, die behandeld worden door een kamer van drie rechters.

Rechtbanken voor industriële geschillen

De rechtbanken voor industriële geschillen zijn exclusief bevoegd voor alle industriële geschillen die verband houden met de beëindiging van arbeidsovereenkomsten, zoals de betaling van een vergoeding voor ongerechtvaardigd ontslag (met uitzondering van de gevallen waarin het gevorderde bedrag hoger is dan het equivalent van twee jaar salaris, aangezien die onder de bevoegdheid van de districtsrechtbank vallen), betaling van de opzeggingsvergoeding, afvloeiingsuitkeringen en vorderingen krachtens de arbeidsovereenkomst, zoals nog te betalen lonen, vakantiegeld, dertiende maand of bonussen. Zij zijn tevens bevoegd voor civiele zaken die verband houden met de Wet op de bescherming van het moederschap (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), gevallen van ongelijke behandeling en seksuele intimidatie op de werkplek alsmede geschillen tussen voorzieningsfondsen (Ταμεία Πρόνοιας) en hun leden.

De rechtbanken voor industriële geschillen zijn samengesteld uit een voorzitter of een rechter, die lid is van de rechterlijke macht van de Republiek (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), en twee lekenrechters die worden aangeduid op aanbeveling van de werkgevers- en werknemersorganisaties. De lekenrechters hebben een louter raadgevende functie.

De Republiek kent thans drie rechtbanken voor industriële geschillen, die gevestigd zijn in Nicosia, Limassol en Larnaca.

Rechtbanken voor huurgeschillen

De rechtbanken voor huurgeschillen zijn bevoegd om zaken te behandelen die betrekking hebben op de terugvordering van verhuurde onroerende goederen, het vaststellen van redelijke huurprijzen en enige andere bijbehorende of aanvullende zaken.

Elke rechtbank voor huurgeschillen (er zijn er thans drie) is samengesteld uit een voorzitter, die lid is van de rechterlijke macht, en twee lekenrechters die worden benoemd door de huurders- en verhuurdersverenigingen. De lekenrechters hebben een louter raadgevende functie.

Militaire rechtbank

De militaire rechtbank is bevoegd voor strafbare feiten die gepleegd zijn door leden van de krijgsmacht en een schending inhouden van het Militaire Wetboek van strafrecht (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), de Wet op de nationale garde (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), het Wetboek van strafvordering (Ποινικός Κώδικας) of enige andere wet, ongeacht de opgelegde straf. Ook particulieren kunnen voor de militaire rechtbank worden gedaagd overeenkomstig het bepaalde in het Militaire Wetboek van strafrecht of enige andere wet.

Indien de beschuldigde de rang van kolonel of hoger heeft, wordt de militaire rechtbank op dezelfde wijze samengesteld als de assisenrechtbank.

De voorzitter van de rechtbank is een rechter die tot de rechterlijke macht van de Republiek behoort. Hij wordt bijgestaan door twee leden van de krijgsmacht die worden aangeduid door de hoge raad voor de magistratuur (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) en een louter raadgevende functie hebben.

Administratieve rechtbanken

Verzoeken tot nietigverklaring van administratieve besluiten worden in eerste aanleg behandeld door één rechter van het hooggerechtshof en in hoger beroep door een kamer van vijf rechters.

Juridische gegevensbanken

Er bestaat nog geen officiële juridische gegevensbank. Er zijn enkele particuliere juridische gegevensbanken, waarvan sommige abonneediensten aanbieden en andere kosteloze toegang verlenen.

Zij bevatten informatie over rechterlijke uitspraken en primaire wetgeving.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 23/07/2019