Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Cypr

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

W Republice Cypryjskiej (Κυπριακή Δημοκρατία) funkcjonują następujące sądy szczególne:

  • sąd rodzinny (Οικογενειακό Δικαστήριο);
  • trybunał ds. sporów pracowniczych (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών);
  • trybunał ds. kontroli najmu (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) i sąd wojskowy (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Sądy szczególne – wstęp

Sąd rodzinny

Sąd rodzinny posiada wyłączną właściwość do orzekania w sprawach o rozwód, prawo do opieki nad dzieckiem, przyznanie alimentów oraz w sprawach sporów majątkowych między małżonkami należącymi do Greckiego Kościoła Prawosławnego.

Jeżeli strony należą do jednej z pozostałych grup religijnych na Cyprze, tzn. są one członkami kościoła ormiańskiego, maronitami lub rzymskimi katolikami, właściwość w wyżej wspomnianych sprawach posiada Sąd Rodzinny dla Związków Wyznaniowych.

Istnieją 3 sądy rodzinne: jeden dla Nikozji i Kyrenii, jeden dla Limassolu i Pafos oraz jeden dla Larnaki i Famagusty. Istnieje również jeden Sąd Rodzinny dla Związków Wyznaniowych, z siedzibą w Nikozji, którego właściwość miejscowa obejmuje całe terytorium Cypru.

Sprawy przez sądem rodzinnym rozpoznaje jeden sędzia, z wyjątkiem spraw rozwodowych, które są rozpoznawane przez panel w składzie trzech sędziów.

Trybunał ds. sporów pracowniczych

Trybunał ds. sporów pracowniczych posiada wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich sporów pracowniczych wynikających z rozwiązania stosunku pracy, m.in. dotyczących wypłaty odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy (z wyjątkiem spraw, w których wysokość roszczenia przekracza równowartość dwuletnich zarobków – wówczas sądem właściwym jest sąd rejonowy), wypłaty odprawy z tytułu zwolnienia bez zachowania okresu wypowiedzenia, wypłaty odprawy z tytułu zwolnień grupowych oraz roszczeń wynikających z umowy o pracę, dotyczących m.in. zaległych wynagrodzeń, urlopu rocznego, trzynastej pensji lub premii. Trybunał jest również właściwy do rozpoznawania spraw z powództwa cywilnego wniesionych na podstawie ustawy o ochronie macierzyństwa (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), spraw o nierówne traktowanie i molestowanie seksualne w miejscu pracy, a także sporów między funduszami zaopatrzeniowymi (Ταμεία Πρόνοιας) a ich członkami.

W skład trybunału ds. sporów pracowniczych wchodzi przewodniczący lub sędzia będący członkiem Służby Sądowej Republiki (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), a także dwóch ławników wyznaczonych z rekomendacji organizacji pracodawców i pracowników. Ławnicy pełnią rolę czysto doradczą.

Obecnie w Republice Cypryjskiej funkcjonują 3 trybunały ds. sporów pracowniczych. Ich siedziby to Nikozja, Limassol i Larnaka.

Trybunał ds. kontroli najmu

Trybunał ds. kontroli najmu jest właściwy do rozpoznawania spraw dotyczących przywrócenia posiadania wynajmowanej nieruchomości, ustalenia godziwego czynszu i innych nieprzewidzianych lub dodatkowych spraw.

W skład każdego trybunału ds. kontroli najmu (obecnie funkcjonują trzy takie trybunały) wchodzi przewodniczący, który jest sędzią, a także dwóch ławników wskazanych przez organizacje najemców i wynajmujących. Ławnicy pełnią rolę czysto doradczą.

Sąd wojskowy

Sąd wojskowy jest właściwy do rozpoznawania spraw o przestępstwa popełnione przez personel wojskowy stanowiące naruszenie wojskowego kodeksu karnego (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), ustawy o Gwardii Narodowej (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), kodeksu karnego (Ποινικός Κώδικας) lub innej ustawy, niezależnie od wymiaru kary, jaką zagrożone jest przestępstwo. Przed sądem wojskowym mogą również być sądzeni cywile, jeżeli przewiduje to wojskowy kodeks karny lub inna ustawa.

Jeżeli oskarżony jest oficerem w randze pułkownika lub wyższej, sąd wojskowy orzeka w takim samym składzie, co sąd asyzy.

Przewodniczącym sądu jest sędzia będący członkiem Służby Sądowej Republiki. W skład sądu wchodzą również dwaj oficerowie sił zbrojnych wyznaczeni przez Najwyższą Radę Sądownictwa (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο), przy czym pełnią oni funkcję czysto doradczą.

Sądy administracyjne

Wnioski o unieważnienie aktów administracyjnych są rozpoznawane w pierwszej instancji przez jednego sędziego Sądu Najwyższego, a w instancji odwoławczej przez panel w składzie pięciu sędziów.

Prawnicze bazy danych

Nadal nie istnieje oficjalna prawnicza baza danych. Istnieje szereg prywatnych prawniczych baz danych, przy czym niektóre z nich dostępne są po uiszczeniu opłaty subskrypcyjnej, a niektóre zapewniają dostęp nieodpłatnie.

Wspomniane bazy danych zawierają informacje na temat wyroków sądowych i prawodawstwa pierwotnego.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 23/07/2019