menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Cypern

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

I Cypern finns följande specialdomstolar (Κυπριακή Δημοκρατία):

  • Familjedomstolar (Οικογενειακά Δικαστήρια)
  • Arbetsdomstolar (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)
  • Hyresdomstolar (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) och militärdomstol (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Specialdomstolar

Familjedomstolar

Familjedomstolarna har exklusiv behörighet att pröva ansökan om äktenskapsskillnad, vårdnad av barn, underhålls- och förmögenhetstvister mellan makar som tillhör den grekisk-ortodoxa kyrkan.

Om parterna tillhör en av de övriga religiösa grupperna i Cypern, dvs. armenier, maroniter eller romerska katoliker, har familjedomstolen för religiösa grupper behörighet att pröva ovanstående frågor.

Det finns tre familjedomstolar, en för Nicosia och Kyrenia, en för Limassol och Paphos och en för Larnaca och Famagusta. För hela Cypern finns det också en familjedomstol för religiösa grupper med säte i Nicosia.

Mål i familjedomstolen handläggs av en ensamdomare, utom vid ansökan om äktenskapsskillnad, som handläggs av en panel med tre domare.

Arbetsdomstolar

Arbetsdomstolarna har exklusiv behörighet att pröva alla arbetstvister på grund av uppsägning av anställningsförhållande, t.ex. ersättning på grund av rättsstridig uppsägning (utom då det yrkade beloppet överstiger ett belopp motsvarande två årslöner, då behörigheten ligger hos distriktsdomstolen), lön under uppsägningstiden, avgångsvederlag och yrkanden som grundar sig på anställningsavtalet, t.ex. upplupna löner, årlig semester, en extra månadslön eller bonusar. De har också behörighet att pröva civilrättsliga krav som grundar sig på lagen om skydd under havandeskap och moderskap (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), fall av olikabehandling och sexuella trakasserier på arbetsplatsen och tvister mellan understödsfonder (Ταμεία Πρόνοιας) och deras medlemmar.

Arbetsdomstolarna är sammansatta av en ordförande eller domare, som är medlem av Cyperns domstolsväsende (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας) och två ledamöter som lekmän och som utsetts på rekommendation av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Lekmännen har en rent rådgivande funktion.

Det finns för närvarande tre arbetsdomstolar i Cypern, med säte i Nicosia, Limassol och Larnaca.

Hyresdomstolar

Hyresdomstolarna har behörighet att pröva frågor om återfående av uthyrda fastigheter, fastställande av skäliga hyror och övriga underordnade eller tillkommande frågor.

Varje hyresdomstol (det finns tre för närvarande) är sammansatt av en ordförande, som är företrädare för rättsväsendet, och två lekmän som utsetts av hyresgästernas och hyresvärdarnas föreningar. Lekmännen har en rent rådgivande funktion.

Militärdomstolen

Militärdomstolen har behörighet att pröva lagöverträdelser som begåtts av militär personal i strid med den militära strafflagen (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), lagen om nationalgardet (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), brottsbalken (Ποινικός Κώδικας) och alla andra lagar oavsett vilket straff som föreskrivs. Även privatpersoner ställs inför militärdomstolen där detta föreskrivs enligt den militära strafflagen eller någon annan lag.

Om den anklagade har överstes rang eller högre har militärdomstolen samma sammansättning som en brottmålsdomstol.

Domstolsordföranden är domare i Cyperns rättsväsende. Två arméofficerare som utnämnts av det cypriotiska högsta lagrådet (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) är också ledamöter i domstolen, men de har en rent rådgivande funktion.

Förvaltningsdomstolar

Ansökningar om upphävande av administrativa beslut prövas i första instans av en av Högsta domstolens domare och vid överklagan av en panel med fem domare.

Rättsdatabaser

Det finns fortfarande ingen officiell rättsdatabas. Det finns ett antal privata rättsdatabaser varav några tillhandahåller tjänster till abonnenter och några ger fri tillgång.

De innehåller information om domstolsavgöranden och primärlagstiftning.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 23/07/2019