Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Чешка република


Специализирани съдилища

Като цяло в Чешката република няма специализирани съдилища, въпреки че съществуват специализирани отделения в системата на обикновените съдилища (за трудовоправни въпроси).

Други специализирани съдилища

Конституционен съд (Ústavní soud)

Конституционният съд е съдебният орган, който отговаря за защитата на конституционността.

Конституционният съд разглежда делата на пленарни заседания в пълен съдебен състав (пленум) или в тричленен съдийски състав (като разполага с четири тричленни състава).

Единствено пленумът има право да се произнася по въпроси от основно национално или правно значение. Такива въпроси например са отмяната на закон, разглеждане на повдигнати срещу президента на Републиката обвинения в държавна измяна или обявяването му в неспособност да изпълнява функциите си, или законосъобразността на решение за разпускане на политическа партия.

Пленумът се състои от всички съдии, като най-малко десет от тях трябва да присъстват при вземането на решение. Решения по следните въпроси изискват мнозинство от девет съдии: отмяна на закон, разглеждане на повдигнати срещу президента на Републиката обвинения в държавна измяна или обявяването му в неспособност да изпълнява функциите си, или приемане на тълкувателно решение, което се отклонява от предишно решение на съда.

Всички останали дела се разглеждат в тричленен съдийски състав. Такива са например конституционните жалби на физически лица или общини, спорове във връзка с избора или избираемостта на депутатите и спорове за компетентност между централните държавни органи и органите на местно самоуправление.

Конституционният съд се състои от 15 съдии, които се назначават от президента на Републиката със съгласието на Сената за мандат от десет години. Няма ограничения за преназначаването им.

Съдът се ръководи от председател и двама заместник-председатели. Всеки съдия разполага със собствени правни асистенти и секретариат.

Повече информация може да намерите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Конст3итуционния съд.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 15/06/2020