Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Γερµανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Γερμανίας.


Ειδικά δικαστήρια

Δικαστήρια εργατικών διαφορών

Τα δικαστήρια εργατικών διαφορών εξετάζουν κυρίως τις εργατικού δικαίου διαφορές που προκύπτουν από συμβατικές σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών (ατομικό εργατικό δίκαιο). Εξετάζουν επίσης διαφορές μεταξύ των μερών συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπως των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών (συλλογικό εργατικό δίκαιο), καθώς και μεταξύ εργοδοτών και συμβουλίου εργαζομένων.

Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια εργατικών διαφορών (ως δικαστήρια των Länder). Οι αποφάσεις στο δικαστήριο εργατικών διαφορών λαμβάνονται από τμήματα δικαστών. Οι υποθέσεις εκδικάζονται σε τμήματα από έναν επαγγελματία δικαστή που τελεί χρέη προέδρου και δύο λαϊκούς δικαστές, εκ των οποίων ένας εκπροσωπεί τον (τους) εργαζόμενο (-ους) και ένας τον (τους) εργοδότη (-ες) Οι αναγκαίες αποφάσεις εκτός των προφορικών ακροάσεων λαμβάνονται από τον πρόεδρο χωρίς τη συμμετοχή των λαϊκών δικαστών.

Τα εφετεία εργατικών διαφορών (επίσης δικαστήρια των Länder) αποφασίζουν επί προσφυγών κατά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων εργατικών διαφορών. Και στην περίπτωση αυτή, τα τμήματα αποτελούνται από έναν επαγγελματία και δύο λαϊκούς δικαστές, εκ των οποίων ένας εκπροσωπεί τον (τους) εργαζόμενο (-ους) και ένας τον (τους) εργοδότη (-ες).

Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBundesarbeitsgericht [Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών]. Τα τμήματα (Senate) του εν λόγω δικαστηρίου απαρτίζονται από έναν πρόεδρο, δύο επαγγελματίες δικαστές και δύο λαϊκούς δικαστές, εκ των οποίων ένας εκπροσωπεί τον (τους) εργαζόμενο (-ους) και ένας τον (τους) εργοδότη (-ες).

Διοικητικά δικαστήρια

Τρεις διαφορετικοί κλάδοι του δικαστικού συστήματος είναι αρμόδιοι για τις διοικητικές υποθέσεις: η γενική διοικητική δικαιοδοσία, τα δικαστήρια κοινωνικών υποθέσεων και τα φορολογικά δικαστήρια. Σημαντικό χαρακτηριστικό της γενικής διοικητικής δικαιοδοσίας και της δικαιοδοσίας επί κοινωνικών υποθέσεων και επί φορολογικών ζητημάτων είναι ότι εφαρμόζουν την αρχή της αυτεπάγγελτης εξέτασης. Επομένως, τα δικαστήρια πρέπει να ερευνήσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης με δική τους πρωτοβουλία (δηλαδή όχι μόνον κατόπιν αιτήματος ενός διαδίκου και χωρίς να δεσμεύονται από τα αιτήματα περί αποδείξεων). Αυτό συμβαίνει επειδή η ουσιαστική ορθότητα της απόφασης στην υπόθεση αφορά το δημόσιο συμφέρον.

Γενικά διοικητικά δικαστήρια

Η γενική διοικητική δικαιοδοσία έχει τρεις βαθμούς.

  1. Στον πρώτο βαθμό βρίσκονται τα διοικητικά δικαστήρια (Verwaltungsgerichte)
  2. Στον δεύτερο βαθμό βρίσκονται τα ανώτατα διοικητικά δικαστήρια σε κάθε ομόσπονδο κρατίδιο (Land – ονομάζονται Oberverwaltungsgericht ή Verwaltungsgerichtshof)
  3. Στον τελευταίο βαθμό βρίσκεται το ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο, το
    Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBundesverwaltungsgericht.

Τα διοικητικά δικαστήρια είναι συνήθως πρωτοβάθμια δικαστήρια. Τα ανώτατα διοικητικά δικαστήρια είναι κυρίως εφετεία τα οποία εξετάζουν τις αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων από νομική και ουσιαστική άποψη. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, το ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο είναι δικαστήριο άσκησης προσφυγών, το οποίο εξετάζει μόνον νομικά ζητήματα (αναίρεση).

Η γενική διοικητική δικαιοδοσία είναι καταρχήν αρμόδια για όλες τις διαφορές μεταξύ διοικήσεων και ιδιωτών που αφορούν την ορθή εφαρμογή των διοικητικών νόμων και κανονισμών. Ωστόσο (αντί των διοικητικών δικαστηρίων), τα τακτικά δικαστήρια καθίστανται αρμόδια όταν η υπόθεση περιλαμβάνει συμμετοχή της διοίκησης στην οικονομία βάσει του αστικού δικαίου (η οποία ενεργεί ως ιδιωτική επιχείρηση). καθώς και για όλες τις διαφορές που ανακύπτουν από τέτοιες δραστηριότητες. Επιπλέον, οι διαφορές που υπάγονται εκ του νόμου στα τακτικά δικαστήρια, στα δικαστήρια κοινωνικών υποθέσεων ή στη φορολογική δικαιοδοσία εξαιρούνται από τη γενική διοικητική δικαιοδοσία.

Καταρχήν, οι αποφάσεις στη διοικητική δικαιοδοσία λαμβάνονται από τμήματα δικαστών. Τα διοικητικά δικαστήρια αποτελούνται από τρεις επαγγελματίες δικαστές και δύο λαϊκούς δικαστές. Τα ανώτατα διοικητικά δικαστήρια απαρτίζονται συνήθως από τρεις επαγγελματίες δικαστές. Το ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο αποτελείται από πέντε επαγγελματίες δικαστές. Ωστόσο, στα διοικητικά δικαστήρια, οι υποθέσεις μπορούν να παραπεμφθούν σε έναν μόνο δικαστή.

Δικαστήρια κοινωνικών υποθέσεων

Η δικαιοδοσία στον τομέα της κοινωνικής νομοθεσίας διαθέτει, όπως και η διοικητική δικαιοδοσία, τρεις βαθμούς με κατάλληλη κατανομή καθηκόντων. Εκτός από το δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων (Sozialgericht), ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, υπάρχει το δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου (Landessozialgericht) σε κάθε ομόσπονδο κρατίδιο, ένα δικαστήριο άσκησης προσφυγής και το ομοσπονδιακό δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBundessozialgericht, το οποίο ενεργεί ως το ανώτατο δικαστήριο για την εκδίκαση προσφυγών για νομικά ζητήματα (αναίρεση).

Τα δικαστήρια κοινωνικών υποθέσεων είναι αρμόδια κυρίως για την εκδίκαση διαφορών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης (συντάξεις, ασφάλεια ατυχήματος και ασθενείας και ασφάλεια ανάρρωσης), ασφάλισης ανεργίας και κοινωνικής πρόνοιας. Στη δικαιοδοσία στον τομέα της κοινωνικής νομοθεσίας, οι αποφάσεις λαμβάνονται επίσης καταρχήν από τμήματα δικαστών. Το τμήμα του δικαστηρίου κοινωνικών υποθέσεων αποτελείται από έναν επαγγελματία δικαστή και δύο λαϊκούς δικαστές. Το δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων ομόσπονδου κρατιδίου και το ομοσπονδιακό δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων αποτελούνται από τρεις επαγγελματίες δικαστές και δύο λαϊκούς δικαστές.

Φορολογικά δικαστήρια

Η φορολογική δικαιοδοσία περιλαμβάνει τα πρωτοβάθμια φορολογικά δικαστήρια και το ομοσπονδιακό φορολογικό δικαστήριο, το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBundesfinanzhof, το οποίο ενεργεί ως ανώτατο δικαστήριο άσκησης προσφυγών μόνον για νομικά ζητήματα. Η αρμοδιότητα της φορολογικής δικαιοδοσίας καλύπτει κυρίως διαφορές που αφορούν δημόσιες εισφορές και φόρους καθώς και τα τελωνεία. Τα τμήματα των φορολογικών δικαστηρίων αποτελούνται από τρεις επαγγελματίες δικαστές και δύο λαϊκούς δικαστές εκείνα του ομοσπονδιακού φορολογικού δικαστηρίου απαρτίζονται από πέντε επαγγελματίες δικαστές. Οι υποθέσεις είναι δυνατόν να παραπεμφθούν σε έναν μόνο δικαστή στα φορολογικά δικαστήρια.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht)

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBundesverfassungsgericht είναι αρμόδιο για συνταγματικά ζητήματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Οι αποφάσεις του βασίζονται στο συνταγματικό δίκαιο (Grundgesetz). Η μεγάλη πλειονότητα των διαδικασιών ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου αφορά καταγγελίες για συνταγματικά θέματα. Αυτές υποβάλλονται από πολίτες που ισχυρίζονται ότι παραβιάσθηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις, κρατικές ενέργειες ή νομοθετικές πράξεις. Γενικά, μια καταγγελία που αφορά συνταγματικό ζήτημα είναι παραδεκτή μόνον εάν δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης άλλου ένδικου μέσου (π.χ. αποφάσεις που λήφθηκαν σε τελευταίο βαθμό ή εφόσον η καταγγελία που αφορά συνταγματικό ζήτημα μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να επιβληθεί άμεσα κατά τον νόμο).

Υπάρχουν διάφοροι άλλοι τύποι διαδικασιών. Αυτές περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την αφηρημένη και τη συγκεκριμένη δικαστική εξέταση της συνταγματικότητας νόμων καθώς και διαδικασίες προκειμένου να επαληθευθεί ο σεβασμός των ορίων της αρμοδιότητας ομοσπονδιακών συνταγματικών οργανισμών. Ορισμένες αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου μπορούν να αποκτήσουν νομική ισχύ. Το δικαστήριο περιλαμβάνει δύο τμήματα (Senate), καθένα εκ των οποίων αποτελείται σε κάθε περίπτωση από οκτώ δικαστές. Το δικαστήριο εκδικάζει τις υποθέσεις σε τμήματα, καθένα εκ των οποίων αποτελείται από τρεις δικαστές, ή από ένα τμήμα (Senate), συνήθως χωρίς προφορικές ακροάσεις.

Συνταγματικά δικαστήρια των ομόσπονδων κρατιδίων (Landesverfassungsgerichte)/ ανώτερα δικαστήρια των ομόσπονδων κρατιδίων (Staatsgerichtshof)

Τα συνταγματικά δικαστήρια των ομόσπονδων κρατιδίων ή τα ανώτερα δικαστήρια των ομόσπονδων κρατιδίων είναι τα συνταγματικά δικαστήρια των αντίστοιχων ομόσπονδων κρατιδίων (Länder). Εκδικάζουν κυρίως συνταγματικές διαφορές στο πλαίσιο της νομοθεσίας του ομόσπονδου κρατιδίου (Landesrecht), η οποία ρυθμίζει επίσης τη σύσταση, τη διοίκηση και την αρμοδιότητά τους

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/08/2019