Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Německo

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Tento oddíl poskytuje informace o specializovaných soudech v Německu.


Specializované soudy

Soudní dvůr v oblasti pracovního práva

Pracovní soudy řeší v podstatě spory v oblasti pracovního práva vyplývající ze smluvních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (individuální pracovní právo). Zabývají se rovněž spory kolektivní smlouvy, například se zapojením odborů a sdružení zaměstnavatelů (kolektivní pracovní právo) nebo mezi zaměstnavatelem a výborem pro práce.

Soudy prvního stupně jsou soudy práce (jako soudy spolkových zemí). Jednacím senátem je skupina soudců Soudního dvora. V zásadě se rozhoduje profesionálního soudce předsedy a dvou čestných soudců, z nichž jeden bude zaměstnán zaměstnanci a zaměstnanci z řad zaměstnavatelů. Některá rozhodnutí, která nejsou součástí ústního jednání, přijímá předseda senátu bez podkladů od laických soudců.

„Vyšší pracovní soudy“ (Landesarbeitgerichte, které jsou rovněž soudy spolkových zemí) jsou odpovědné za vyřizování odvolání a stížností na rozhodnutí soudu v oblasti práce. Tyto soudy zahrnují rovněž jednoho soudce z povolání a dva laické soudce (jeden z oblasti zaměstnance a druhý z oblasti zaměstnavatele).

V posledním stupni rozhoduje Spolkový pracovní soud ( Odkaz se otevře v novém okně.Bundesarbeitsgericht) na spolkové úrovni. Soud se skládá z předsedy, dvou dalších profesionálních soudců a jednoho čestného soudce z hrabství pracovníků a zaměstnavatelů.

Správní soudnictví

Za posuzování správních rozhodnutí odpovídají tři různé pobočky soudů: obecné správní soudy, sociální a finanční příslušnost. Důležitou vlastností obecných správních soudů a sociálních a finančních soudů je, že uplatňují zásadu, podle níž je povinností soudu se ujistit o skutkovém stavu („Amtsermittlung“). Tato zásada úřední zkoušky odůvodňuje povinnost soudů zkoumat skutečnosti z moci úřední (tj. nejen na žádost jedné ze stran nebo na základě důkazů poskytnutých stranami), neboť věcná správnost soudních rozhodnutí ovlivňuje veřejný zájem.

Obecné správní soudy

Obecné správní soudy mají tři stupně jurisdikce (instance).

  1. První instance: Správní soudy
  2. Druhý případ: Nejvyšší správní soudy jednotlivých spolkových zemí
  3. poslední instance: Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový správní soud.

V prvním stupni jsou v zásadě příslušné správní soudy. Soudy vyššího stupně jsou primárně odvolacími soudy, které zkoumají rozhodnutí soudů prvního stupně z právního a skutkového hlediska. Až na několik výjimek je Spolkový správní soud odvolacím soudem, který zkoumá pouze právní otázky („Revision“).

Obecné správní soudnictví obecně odpovídá za spory mezi občany a administrativou o správném uplatňování správních a správních předpisů. Namísto správních soudů jsou příslušné obecné soudy, pokud správa v dané věci nevykonávala veřejný orgán, nýbrž jednala jako soukromá společnost. To platí pro všechny spory vzniklé v souvislosti s touto činností. Kromě toho jsou všechny spory vyloučeny z obecného systému správního soudnictví, u něhož je podle právních předpisů příslušný jiný soud.

Senáty správních soudů jsou senáty, které jsou zpravidla obsazeny třemi profesionálními soudci a dvěma čelními soudci. Senát Vrchního správního soudu obvykle sestává ze tří soudců z povolání. Senát Spolkového správního soudu v zásadě obsadil pět profesionálních soudců. U správních soudů mohou být věci převedeny pouze na jednoho soudce.

Sociální soudy

Systém sociálního soudnictví je rozdělen přesně stejným způsobem jako obecný systém správního soudnictví ve třech případech s odpovídajícím rozdělením práce. Sociální soudy jsou v zásadě příslušné v řízení v prvním stupni. Odvolací soudy jsou státní sociální soudy z roku 14, Odkaz se otevře v novém okně. Bundessozialgericht, až na několik výjimek, je soudem odpovědným za přezkum.

Soudy sociální spravedlnosti mají pravomoc rozhodovat spory týkající se sociálního zabezpečení (důchody, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci a dlouhodobé péče), pojištění pro případ nezaměstnanosti, základního pojištění pro uchazeče o zaměstnání a sociálního zabezpečení (zejména sociální pomoc, dávky poskytované zákonem o žadatelích o azyl, některé otázky pracovněprávních předpisů). Senáty jsou jako senáty sociálních soudů obsazeny soudcem a dvěma čelními soudci. Senát působí jako senát Vrchního sociálního soudu a Bundessozialgericht se třemi soudci z povolání a dvěma čelními soudci.

Finanční soudy

Ve finanční jurisdikci existují finanční soudy prvního stupně a Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový finanční soud, který jedná jako odvolací soud. Příslušnost finančních soudů se týká zejména sporů o veřejné odvody, daně a cla. Senáty daňového soudu se skládají ze tří soudců z povolání a ze dvou čestných soudců. Senátský spolkový finanční soud se v zásadě skládá z pěti profesionálních soudců. U finančních soudů mohou být případy rovněž postoupeny individuálnímu soudci.

Další zvláštní soudy

Spolkový ústavní soud

Spolkový Odkaz se otevře v novém okně.ústavní soud zajišťuje dodržování základního zákona na federální úrovni. Jeho rozhodnutí vycházejí z ústavního zákona (Grundgesetz). Zdaleka největší počet řízení u Spolkového ústavního soudu představují ústavní stížnosti. Tyto žádosti podali občané, kteří tvrdili, že rozsudek, vládní opatření nebo legislativní akt porušují jejich základní práva. Ústavní stížnost je obvykle přípustná pouze tehdy, pokud se všechny ostatní příslušné soudy neúspěšně odvolají, tj. proti rozhodnutím poslední instance. Pouze za výjimečných okolností může být ústavní stížnost podána přímo proti zákonu.

Existuje několik dalších druhů řízení. To zahrnuje zejména abstraktní nebo věcný soudní přezkum ústavnosti zákonů a postupy pro ověření, zda ústavní orgány jednaly mimo svou oblast působnosti. Některá rozhodnutí Spolkového ústavního soudu mohou mít právní sílu. Soud se skládá ze dvou komor (senátu) složených z každého z osmi soudců. Soud prvního stupně rozhoduje v senátech složených ze tří soudců, a to v každém senátu nebo v senátu; ve většině případů bez slyšení.

Regionální ústavní soudy (Landesverfassungsgerichte/Staatsgerichtshöfe)

„krajskými ústavními soudy“ se rozumí ústavní soudy příslušných spolkových zemí. Řeší především ústavní spory týkající se zemského práva (Landesrecht), které upravují i jejich praktické složení, správní postupy a rozsah působnosti.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový pracovní soud (Bundesarbeitsgericht)

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový správní soud

Odkaz se otevře v novém okně.Bundessozialgericht

Odkaz se otevře v novém okně.Bundesfinanzhof

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový ústavní soud


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 16/09/2019