Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Niemcy

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje na temat sądów wyspecjalizowanych w Niemczech.


Sądy wyspecjalizowane

Sądy pracy

Sądy pracy rozstrzygają zasadniczo spory z zakresu prawa pracy, wynikające ze stosunków umownych pomiędzy pracownikami a pracodawcami (indywidualne prawo pracy). Rozstrzygają one również spory pomiędzy stronami układów zbiorowych pracy, np. związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców (zbiorowe prawo pracy) lub pomiędzy pracodawcą i radą pracowniczą.

Sądami pierwszej instancji są sądy pracy (jako sądy krajów związkowych – Länder). W skład izby Sądu wchodzi izba. Co do zasady decyduje on sędziego zawodowego na stanowisku prezesa i dwóch sędziów honorowych, z których jeden będzie zatrudniony przez pracowników, a drugi z kręgów pracodawców. Niektóre decyzje niebędące częścią postępowania ustnego podejmowane są przez przewodniczącego składu sędziowskiego bez udziału ławników.

Wyższe sądy pracy (Landesarbeitsgerichte), będące również sądami krajów związkowych, rozpatrują odwołania od wyroków sądów pracy. Sądy te składają się z również z jednego sędziego zawodowego i z dwóch ławników: jednego reprezentującego pracownika (ów) i jednego – pracodawcę (ów).

W ostatniej instancji decyzję podejmuje Federalny Sąd Pracy ( Link otworzy się w nowym oknieBundesarbeitsgericht) na szczeblu federalnym. Sąd składa się z przewodniczącego, dwóch innych sędziów zawodowych i jednego sędziego honorowego z okręgów pracowników i pracodawców.

Wymiar sprawiedliwości administracyjnej

Za ocenę decyzji administracyjnych odpowiadają trzy różne organy wymiaru sprawiedliwości: sądy administracji ogólnej, jurysdykcja społeczna i finansowa. Ważną cechą sądów administracyjnych o właściwości ogólnej oraz sądów ds. socjalnych i sądów ds. finansowych jest stosowanie postępowania z urzędu, ex officio, (Amtsermittlung). Takie urzędowe postępowanie wyjaśniające uzasadnia nałożenie na sądy obowiązku badania okoliczności faktycznych z urzędu (tj. nie tylko na wniosek strony lub na podstawie dowodów przedstawionych przez strony), ponieważ w istocie prawdą jest, że orzeczenia sądowe mają wpływ na interes publiczny.

Sądy administracyjne o właściwości ogólnej

Sądownictwo administracyjne o właściwości ogólnej ma strukturę trójinstancyjną.

  1. Pierwsza instancja: Sądy administracyjne
  2. Druga instancja: Najwyższe sądy administracyjne poszczególnych krajów związkowych
  3. ostatnia instancja: Link otworzy się w nowym oknieFederalny Sąd Administracyjny.

W pierwszej kolejności sądy administracyjne są co do zasady właściwe. Wyższe sądy administracyjne są w pierwszym rzędzie sądami odwoławczymi badającymi orzeczenia sądów pierwszej instancji co do kwestii faktycznych i prawnych. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami, Federalny Sąd Administracyjny działa jako sąd najwyższej instancji rozpatrujący środki zaskarżenia dotyczące jedynie kwestii prawnych (Revision).

Ogólny system sądownictwa administracyjnego jest ogólnie odpowiedzialny za spory między obywatelami a administracją dotyczące właściwego stosowania przepisów administracyjnych i administracyjnych. Zamiast sądów administracyjnych właściwe są sądy powszechne, jeżeli administracja nie pełniła w danym przypadku funkcji organu władzy publicznej, lecz działała jako spółka prywatna. Dotyczy to wszystkich sporów wynikających z tej działalności. Ponadto wszystkie spory są wyłączone z systemu sądownictwa ogólnego, w odniesieniu do którego właściwy jest inny sąd na podstawie ustawodawstwa (takiego jak sąd podatkowy, sąd socjalny lub sądy powszechne).

W skład izb sądowych sądów administracyjnych wchodzą izby, które są zazwyczaj obsadzane przez trzech sędziów zawodowych i dwóch sędziów honorowych. Senat Wyższego Sądu Administracyjnego zasadniczo składa się z trzech sędziów zawodowych. Senat Federalnego Sądu Administracyjnego jest co do zasady obsadzany przez pięciu sędziów zawodowych. W sądach administracyjnych sprawy mogą być przekazywane do jednego sędziego.

Sądy ds. socjalnych

System wymiaru sprawiedliwości społecznej jest podzielony w sposób dokładnie taki sam jak system wymiaru sprawiedliwości w trzech przypadkach, z odpowiadającym mu podziałem pracy. Sądy socjalne są co do zasady właściwe w pierwszej instancji. Sądami odwoławczymi są 14 państwowe sądy krajowe, Link otworzy się w nowym oknie Bundessozialgericht (federalny sąd pracy), z kilkoma wyjątkami, jest sądem weryfikacyjnym.

Sądy sprawiedliwości społecznej są w głównej mierze właściwe do rozstrzygania sporów dotyczących zabezpieczenia społecznego (emerytury, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie od opieki długoterminowej), ubezpieczenia od utraty pracy, podstawowego ubezpieczenia dla osób poszukujących pracy oraz opieki społecznej (w szczególności pomocy społecznej, świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach z tytułu osób ubiegających się o azyl, niektórych kwestii dotyczących prawa osób niepełnosprawnych). Izby, jako izby sądów społecznych, zajmują stanowiska sędziów zawodowych i dwóch sędziów honorowych. Senat działa w składzie Wyższego Sądu Społecznego i Bundessozialgericht z trzema sędziami zawodowymi i dwoma sędziami honorowymi.

Sądy ds. finansowych

W ramach jurysdykcji finansowej istnieją sądy finansowe pierwszej instancji i Link otworzy się w nowym okniefederalny sąd finansowy, które działają jako sąd odwoławczy. W zakres właściwości sądownictwa finansowego wchodzą głównie spory o daniny publiczne, w tym podatki oraz cła. W skład komisji rewizyjnej wchodzi trzech sędziów zawodowych i dwóch sędziów honorowych. W skład senatu federalnego sądu finansowego wchodzi co do zasady pięciu sędziów zawodowych. W sądach w pierwszej instancji można również skierować sprawy do sądu indywidualnego.

Inne sądy szczególne

Federalny Trybunał Konstytucyjny

Federalny Link otworzy się w nowym oknieTrybunał Konstytucyjny zapewnia zgodność z ustawą zasadniczą na szczeblu federalnym. Orzeka na podstawie konstytucji (ustawa zasadnicza – Grundgesetz). Przeważającą większość spraw zawisłych przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym stanowią skargi konstytucyjne. Są one wnoszone przez obywateli, którzy zarzucają naruszenie ich praw podstawowych poprzez wyroki, działania rządu lub akty normatywne. Skarga konstytucyjna jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe właściwe sądy odwołały się do orzeczeń wydanych w ostateczności. Skarga konstytucyjna może zostać wniesiona bezpośrednio przeciwko prawu jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

Istnieje również szereg innych rodzajów postępowań. W szczególności obejmują one abstrakcyjną i konkretną kontrolę sądową konstytucyjności ustaw i rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami konstytucyjnymi. Niektóre orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego mogą mieć moc prawną. Trybunał składa się z dwóch izb (Senate) – każda skupia po ośmiu sędziów. Sąd Pierwszej Instancji podejmuje decyzję w izbach składających się z trzech sędziów z każdego Senatu lub z Senatu; w większości przypadków bez wysłuchania.

Regionalne sądy konstytucyjne (Landesverfassungsgerichte/Staatsgerichtshoföfe)

Kraje związkowe (Länder) mają swoje trybunały konstytucyjne. Rozstrzygają one spory konstytucyjne na gruncie prawa krajowego (Landesrecht), które również reguluje ich ustrój, procedury administracyjne i właściwość.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht)

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Sąd Administracyjny

Link otworzy się w nowym oknieBundessozialgericht (federalny sąd ds. socjalnych)

Link otworzy się w nowym oknieBundesfinanzhof

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Trybunał Konstytucyjny


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2019