Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Instanţe specializate - Germania

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Această secțiune vă oferă informații cu privire la organizarea instanțelor specializate în Germania


Instanțe specializate

Instanțe de dreptul muncii

Instanțele de dreptul muncii judecă în principal litigii referitoare la dreptul muncii, izvorâte din relațiile contractuale dintre angajați și angajatori (dreptul individual al muncii). De asemenea, acestea au competență în litigiile dintre părțile unui contract colectiv, cum ar fi organizațiile sindicale ale lucrătorilor și asociațiile angajatorilor (dreptul colectiv al muncii), sau dintre un angajator și reprezentanți ai angajaților.

În primă instanță, cauzele sunt judecate de instanțele de dreptul muncii (ca instanțe ale landurilor). Cauzele sunt soluționate de complete formate dintr-un judecător de carieră și doi judecători consultanți, dintre care unul din partea angajatului (angajaților), iar celălalt din partea angajatorului (angajatorilor). Anumite decizii, care nu sunt dezbătute în procedură orală, sunt luate de către președintele completului de judecată, fără avizul judecătorilor consultanți.

Instanțele superioare de dreptul muncii (Landesarbeitsgerichte, care sunt, de asemenea, instanțe ale landurilor) soluționează căile de atac împotriva hotărârilor instanțelor de fond. Și în acest caz, completele sunt alcătuite dintr-un judecător de carieră și doi judecători consultanți [unul din partea angajatului (angajaților), iar celălalt din partea angajatorului (angajatorilor)].

Hotărârile în ultimă instanță sunt pronunțate de către Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Federală de Dreptul Muncii (Bundesarbeitsgericht) ale cărei complete de judecată sunt alcătuite din trei judecători de carieră și doi judecători consultanți [unul din partea angajatului (angajaților), iar celălalt din partea angajatorului (angajatorilor)].

Instanțe administrative

Trei ramuri diferite ale sistemului judiciar au competență în examinarea hotărârilor administrative: instanțele administrative generale, instanțele sociale și instanțele fiscale. O caracteristică importantă a instanțelor administrative generale, sociale și fiscale este faptul că acestea aplică principiul ex officio (din oficiu). Prin urmare, instanțele trebuie să cerceteze fondul cauzei din proprie inițiativă (și anume, nu numai la cererea unei părți și fără a fi constrânse de cererile de probe). Se procedează astfel deoarece corectitudinea materială a hotărârii în cauza respectivă afectează interesul public.

Instanțele administrative generale

Competența administrativă generală se împarte în trei instanțe.

  1. Primul grad de jurisdicție este reprezentat de instanțele administrative regionale (Verwaltungsgerichte).
  2. Al doilea grad de jurisdicție este reprezentat de instanțele administrative superioare pentru fiecare stat federal (denumite Oberverwaltungsgericht sau Verwaltungsgerichtshof).
  3. Ultimul grad de jurisdicție este reprezentată de Curtea Administrativă Federală Linkul se deschide într-o fereastră nouă(Bundesverwaltungsgericht).

Instanțele administrative regionale reprezintă, de obicei, primul grad de jurisdicție. Instanțele administrative superioare sunt în primul rând curți de apel, care analizează hotărârile instanțelor de fond pe temeiuri de drept și de procedură. Cu foarte puține excepții, Curtea Administrativă Federală este o curte de apel care analizează numai probleme de procedură (revizuire).

Instanțele administrative generale dețin, în principiu, competența în toate litigiile dintre administrații și persoanele private cu privire la aplicarea corectă a actelor cu putere de lege și a normelor administrative. Cu toate acestea (în locul instanțelor administrative), competența le revine instanțelor de drept comun atunci când cauza vizează implicarea administrației ca operator privat pe piață (acționând ca o întreprindere privată), precum și pentru toate litigiile care izvorăsc din astfel de activități. În plus, litigiile care sunt, prin lege, de competența instanțelor de drept comun, a instanțelor sociale sau a instanțelor fiscale sunt excluse din competența administrativă generală.

În principiu, hotărârile în domeniul administrativ sunt emise de complete alcătuite din trei judecători de carieră și doi judecători consultanți. O instanță administrativă superioară este de obicei alcătuită din trei judecători de carieră. Curtea Administrativă Federală este formată din cinci judecători de carieră. Cu toate acestea, în instanțele administrative regionale, cauzele pot fi judecate de un singur judecător.

Instanțele sociale

Competența în materie socială, ca și cea în materie administrativă, comportă trei grade de jurisdicție între care se împart în mod corespunzător sarcinile. Pe lângă instanțele regionale în materie socială (Sozialgericht), care sunt instanțe de fond, există o instanțe în materie socială ale landurilor (Landessozialgericht) în fiecare stat federal, care reprezintă al doilea grad de jurisdicție, și Curtea Socială Federală Linkul se deschide într-o fereastră nouă(Bundessozialgericht), care reprezintă instanța supremă în materie pe probleme de procedură (revizuire).

Instanțele sociale au în special competența de a soluționa litigii în materie de asigurări sociale (pensii, asigurări de accident și de boală și asigurări pentru îngrijirea bolnavilor în perioada de convalescență), asigurări de șomaj și de bunăstare socială. Și în materie socială hotărârile sunt pronunțate, în principiu, de către un complet de judecată alcătuit dintr-un judecător de carieră și doi judecători consultanți. Instanța socială statală și Curtea Socială Federală sunt formate din trei judecători de carieră și doi judecători consultanți.

Instanțe fiscale

Competența fiscală este împărțită între instanțele de fond din domeniul fiscal și Curtea Financiară Federală Linkul se deschide într-o fereastră nouă(Bundesfinanzhof), care acționează ca o curte supremă numai pe probleme de procedură. În competența instanțelor fiscale intră în principal litigiile privind taxele publice, impozitele și taxele vamale. În cadrul tribunalelor financiare, completele de judecată sunt alcătuite din trei judecători de carieră și doi judecători consultanți; cele ale Curții Financiare Federale sunt formate din cinci judecători de carieră. Cauzele pot fi trimise spre deliberare unui singur judecător în cadrul instanțelor financiare.

Alte instanțe specializate

Curtea Constituțională Federală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Constituțională Federală își exercită competența în materie constituțională la nivel federal. Hotărârile acesteia se întemeiază pe dreptul constituțional (Grundgesetz). De departe, cel mai mare număr de acțiuni prezentate în fața Curții Constituționale Federale sunt plângerile întemeiate pe prevederile constituționale. Acestea sunt depuse de cetățeni care declară că drepturile lor fundamentale au fost încălcate prin hotărâri judecătorești, acțiuni guvernamentale sau acte legislative. În general, o plângere în temeiul constituției este admisibilă numai în cazul în care nu mai există nicio altă cale de atac (adică hotărâri judecătorești în ultimă instanță sau, în mod excepțional, o acțiune constituțională împotriva unui act legislativ).

Mai există și alte tipuri de acțiuni. Acestea includ, în special, reexaminarea judiciară abstractă și concretă a constituționalității legilor și proceduri care urmăresc să verifice dacă instituțiile constituționale federale respectă limitele competenței pe care o dețin. Anumite hotărâri ale Curții Constituționale Federale pot avea putere de lege. Instanța este formată din două complete de judecată, ambele formate din opt judecători. Instanța deliberează în camere, fiecare cameră fiind alcătuită din trei judecători, sau în completul de judecată, în majoritatea cazurilor fără ședințe publice.

Instanțele constituționale regionale (Landesverfassungsgerichte/Staatsgerichtshöfe)

„Instanțele constituționale regionale” sunt curțile constituționale din statele federale (landuri – Länder). Acestea judecă în principal litigii constituționale sub incidența dreptului landurilor (Landesrecht), care reglementează de asemenea statutul, administrarea și competența acestora.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Federală de Dreptul Muncii (Bundesarbeitsgericht)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Administrativă Federală (Bundesverwaltungsgericht)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Federală Socială (Bundessozialgericht)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Financiară Federală (Bundesfinanzhof)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Constituțională Federală (Bundesverfassungsgericht)


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 29/08/2019