Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Естония

Този раздел Ви предоставя информация за административните и специализираните съдилища в естонската съдебна система.


Специализирани съдилища

Конституцията на Естония гласи, че създаването на специализирани съдилища със специфична компетентност може да бъде предвидено в законодателството. Създаването на извънредни съдилища обаче е забранено.

В Естония не са създадени специализирани съдилища.

Конституционен съд

Върховният съд изпълнява едновременно функциите на съд от последна инстанция и на конституционен съд.

В качеството си на конституционен съд Върховният съд:

 • постановява решения по искания за контрол на конституционосъобразността на общоприложимо законодателство или на отказ за издаване на общоприложим законодателен инструмент;
 • постановява решения по искания за проверка на съответствието на международни договори с Конституцията;
 • постановява решения по искания за становище относно тълкуването на Конституцията във връзка с правото на Европейския съюз;
 • постановява решения по искания за и жалби срещу решения на Riigikogu (естонския парламент), Съвета на Riigikogu и президента на републиката;
 • постановява решения по искания за обявяване на член на парламента, президента на републиката, канцлера по правосъдието или главния одитор за неспособен да изпълнява своите задължения за продължителен период от време;
 • постановява решения по искания за прекратяване на пълномощията на член на парламента;
 • взема решения относно даването на съгласие на председателя (говорителя) на парламента, действащ в качеството на президент на републиката, да обяви извънредни парламентарни избори или да откаже да обнародва закон;
 • постановява решения по искания за прекратяване на съществуването на политическа партия;
 • постановява решения по жалби и възразява срещу актове на изборни администрации, както и срещу решения и актове на избирателни комисии.

Отделни лица не могат да подават искания за контрол за конституционосъобразност.

Информация за връзка с Върховния съд можете да получите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Върховния съд.

Проверката за конституционосъобразност е уредена в Връзката отваря нов прозорецЗакона за съдопроизводството по конституционен контрол.

Административни съдилища

Административните съдилища, в качеството им на съдилища от първа инстанция, разглеждат административни дела. В Естония те действат в качеството на независими съдебни органи само на първа инстанция.

Решенията на административните съдилища подлежат на съдебен контрол от областните съдилища, които са съдилища от втора инстанция, въз основа на постъпили жалби срещу тези решения.

Компетентността на административните съдилища, процедурата за завеждане на дело в административен съд и правилата за административно производство са установени в Връзката отваря нов прозорецКодекса за административното съдебно производство.

Административни съдилища

В Естония има две административни съдилища: Административен съд на Талин (Tallinna Halduskohus) и Административен съд на Тарту (Tartu Halduskohus).

Административните съдилища са разделени на съдебни палати.

Административният съд на Талин се състои от две съдебни палати:

 • Съдебна палата в Талин (Tallinn)
 • Съдебна палат в Пярну (Pärnu)

Административният съд на Тарту се състои от две съдебни палати:

 • Съдебна палата вТарту (Tartu)
 • Съдебна палата в Йъхви (Jõhvi)

Областни съдилища

В Естония има две областни съдилища, които изпълняват функциите на съдилища от втора инстанция.

 • Областен съд Талин (Tallinna Ringakonnakohus)
 • Областен съд Тарту (Tartu Ringakonnakohus)

Информацията за контакт с естонските съдилища може да бъде намерена на Връзката отваря нов прозорецинтернет страницата на съдилищата. Достъпът до информацията за връзка е безплатен.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 01/10/2020