Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Estonsko

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Tento oddíl obsahuje informace o správních a specializovaných soudech v estonském soudním systému.


Specializované soudy

Estonská ústava stanoví, že vytváření specializovaných soudů se zvláštní působností lze upravit zákonem. Zřizování mimořádných soudů je zakázáno.

V Estonsku nebyly dosud vytvořeny žádné specializované soudy.

Ústavní soud

Nejvyšší soud souběžně vykonává funkce soudu poslední instance a ústavního soudu.

Jako ústavní soud Nejvyšší soud:

 • posuzuje žádosti o ověření, zda jsou obecně závazné právní předpisy, případně odmítnutí takové právní předpisy vydat, v souladu s ústavou,
 • posuzuje žádosti o ověření souladu mezinárodních smluv s ústavou,
 • posuzuje žádosti o vyjádření k výkladu ústavy ve vztahu k právu Evropské unie,
 • posuzuje žádosti o rozhodnutí a stížnosti proti rozhodnutí Riigikogu (estonského parlamentu), předsednictví Riigikogu a prezidenta republiky,
 • posuzuje žádosti o prohlášení poslance Riigikogu, prezidenta republiky, veřejného ochránce práv nebo předsedy nejvyššího kontrolního úřadu za nezpůsobilé dlouhodobě vykonávat svoje povinnosti,
 • posuzuje žádosti o ukončení mandátu poslance Riigikogu,
 • rozhoduje o udělení souhlasu předsedovi Riigikogu, vystupujícímu jako prezident republiky, k vyhlášení mimořádných voleb do Riigikogu nebo k odmítnutí vyhlášení zákona,
 • posuzuje žádosti o ukončení činnosti politické strany,
 • posuzuje stížnosti a protesty proti rozhodnutím a aktům volebních komisí.

Jednotlivci nemohou podat žádost o ústavní přezkum.

Kontaktní údaje pro Nejvyšší soud jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu.

Ústavní přezkum je upraven v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o řízení ve věci ústavního přezkumu.

Správní soudy

Správní soudy projednávají správní věci jako soudy prvního stupně. V Estonsku působí jako nezávislý justiční orgán pouze v prvním stupni.

Přezkum rozhodnutí správních soudů provádí na základě odvolání oblastní soudy, jakožto soudy druhého stupně.

Příslušnost správních soudů, postup pro podání žaloby k správnímu soudu a pravidla správních řízení stanoví Odkaz se otevře v novém okně.soudní řád správní.

Správní soudy

V Estonsku jsou dva správní soudy: správní soud ve městě Tallinn a správní soud ve městě Tartu.

Správní soudy se dělí na jednotlivá soudní pracoviště.

Správní soud ve městě Tallinn tvoří:

 • soudní pracoviště Tallinn
 • soudní pracoviště Pärnu

Správní soud ve městě Tartu tvoří:

 • soudní pracoviště Tartu
 • soudní pracoviště Jõhvi

Oblastní soudy

V Estonsku jsou dva oblastní soudy působící jako soudy druhého stupně.

 • oblastní soud ve městě Tallinn
 • oblastní soud ve městě Tartu

Kontaktní údaje soudů lze nalézt na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce věnované soudům. Přístup ke kontaktním údajům je zdarma.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/08/2018