Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Estonsko

Tento oddíl obsahuje informace o správních a specializovaných soudech v estonském soudním systému.


Specializované soudy

Estonská ústava stanoví, že vytváření specializovaných soudů se zvláštní působností lze upravit zákonem. Zřizování mimořádných soudů je zakázáno.

V Estonsku nebyly dosud vytvořeny žádné specializované soudy.

Ústavní soud

Nejvyšší soud (Riigikohus) jedná zároveň jako soud poslední instance a jako ústavní soud.

Ve funkci ústavního soudu Nejvyšší soud:

 • posuzuje žádosti o prověření, zda jsou obecně závazné právní předpisy, případně odmítnutí takové právní předpisy vydat, v souladu s ústavou,
 • posuzuje žádosti o prověření souladu mezinárodních smluv s ústavou,
 • posuzuje žádosti o vyjádření k výkladu ústavy ve vztahu k právu Evropské unie,
 • posuzuje žádosti a stížnosti týkající se rozhodnutí Riigikogu (estonského parlamentu), předsednictví Riigikogu a prezidenta republiky,
 • posuzuje žádosti o prohlášení poslance Riigikogu, prezidenta republiky, veřejného ochránce práv nebo předsedy nejvyššího kontrolního úřadu za nezpůsobilé dlouhodobě vykonávat svoje povinnosti,
 • posuzuje žádosti o ukončení mandátu poslance Riigikogu,
 • rozhoduje o udělení souhlasu předsedovi Riigikogu, vystupujícímu jako prezident republiky, k vyhlášení mimořádných voleb do Riigikogu nebo k odmítnutí vyhlášení zákona,
 • posuzuje žádosti o ukončení činnosti politické strany,
 • posuzuje stížnosti nebo námitky proti jednání volebních orgánů a proti rozhodnutím a jednání volebních komisí.

Jednotlivci nemohou podat žádost o ústavní přezkum.

Kontaktní údaje Nejvyššího soudu naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Nejvyššího soudu.

Ústavní přezkum je upraven Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o soudním řízení ve věci přezkumu ústavnosti (põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus).

Správní soudy

Správní soudy jsou soudy prvního stupně příslušné pro projednávají správních věcí. V Estonsku působí jako nezávislé justiční orgány pouze v prvním stupni.

Přezkum rozhodnutí správních soudů provádí na základě odvolání okresní soudy, jakožto soudy druhého stupně.

Příslušnost správních soudů, postup pro zahájení řízení u správního soudu a pravidla pro správní řízení stanoví Odkaz se otevře v novém okně.jednací řád správního soudu (halduskohtumenetluse seadustikus).

Správní soudy

V Estonsku jsou dva správní soudy: správní soud v Tallinu a správní soud v Tartu.

Správní soudy se dělí na jednotlivá soudní pracoviště.

Správní soud v Tallinu tvoří:

 • soudní pracoviště v Tallinu,
 • soudní pracoviště v Pärnu.

Správní soud v Tartu tvoří:

 • soudní pracoviště v Tartu,
 • soudní pracoviště v Jõhvi.

Okresní soudy:

V Estonsku jsou dva okresní soudy jednající jako soudy druhého stupně.

 • okresní soud v Tallinu (Tallinna Ringakonnakohus),
 • okresní soud v Tartu (Tartu Ringakonnakohus).

Kontaktní údaje estonských soudů naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách soudů. Uvedené kontaktní údaje jsou přístupné zdarma.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 01/10/2020