Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Estland

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Här hittar du information om de administrativa och specialiserade domstolarna i Estlands domstolsväsende.


Specialdomstolar

I Estlands konstitution anges att inrättandet av specialdomstolar med särskild behörighet kan föreskrivas i lag. Det är förbjudet att inrätta undantagsdomstolar.

I Estland finns det inga specialdomstolar.

Författningsdomstolen

Högsta domstolen (Riigikohus) fungerar både som högsta domstolsinstans och som författningsdomstol.

Som författningsdomstol har högsta domstolen följande uppgifter:

 • kontrollera att generellt tillämplig lagstiftning eller ett beslut att inte utfärda ett lagstiftningsinstrument med allmän tillämpning överensstämmer med författningen.
 • kontrollera om internationella avtal är förenliga med författningen.
 • pröva framställningar om förhandsavgörande om tolkningen av författningen i förhållande till EU-rätten.
 • pröva framställningar om och klagomål mot resolutioner från parlamentet (Riigikogu), parlamentets presidium och republikens president.
 • pröva framställningar om att förklara en ledamot av parlamentet, republikens president, justitiekanslern eller riksrevisorn oförmögen att utföra sina skyldigheter.
 • pröva framställningar om att upphäva behörigheten för en ledamot av parlamentet.
 • Europaparlamentet beslutar om beviljande av tillstånd till presidenten för Riigikogu, som agerar som republikens president, att utlysa extraordinära val till Riigikogu eller vägra att utfärda en lag.
 • pröva framställningar om att avsluta ett politiskt partis verksamhet.
 • pröva klagomål och protester mot handlingar eller handlingar som valts av den som valts ut av ett val eller av en uttagningskommitté.

Enskilda personer kan inte begära prövning av lagars m.m. förenlighet med författningen.

Kontaktuppgifter till högsta domstolen finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterdess webbplats.

Lagars förenlighet med författningen regleras av Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om författningsprövning (Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus).

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsdomstolarna (halduskohus) är första instans i förvaltningsmål. De agerar som oberoende rättsliga myndigheter endast i första instans.

Regionsdomstolarna (ringkonnakohus) fungerar som överinstans i förvaltningsmål och prövar överklaganden av domar och beslut från förvaltningsdomstolarna.

Förvaltningsdomstolarnas rättsliga befogenhet att utöva rättskipning, förfarandet för att väcka talan i förvaltningsdomstol och reglerna för förvaltningsprocesser är Länken öppnas i ett nytt fönsterfastsälld i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolar

Det finns två förvaltningsdomstolar i Estland: tallinns förvaltningsdomstol (Tallinna Halduskohus) och Tartu förvaltningsdomstol (Tartu Halduskohus).

Förvaltningsdomstolarna är indelade i lokala domstolsavdelningar.

Tallinns förvaltningsdomstol är indelad i två lokala domstolsavdelningar:

 • Tallinns lokala domstol (tingsställe)
 • Pärnus lokala domstol (tingsställe)

Tartu förvaltningsdomstol är indelad i två lokala domstolsavdelningar:

 • Tartus lokala domstol (tingsställe)
 • Jõhvis lokala domstol (tingsställe)

Regionala domstolar (ringkonnakohus):

Det finns två regionsdomstolar som fungerar som överinstans i förvaltningsmål:

 • Tallinns appelationsdomtol
 • Tartus appelationsdomstol

Kontaktuppgifter för domstolarna finns på justitieministeriets Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats, avsnittet om domstolar. Tillgången till kontaktuppgifterna är gratis.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 16/09/2019