Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Estónsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

V tomto oddiele nájdete informácie o administratívnych a špecializovaných súdoch v rámci estónskeho súdneho systému.


Osobitné súdy

Estónska ústava stanovuje, že vytváranie špecializovaných súdov so špeciálnou jurisdikciou je možné upraviť zákonom. Vytváranie mimoriadnych súdov je zakázané.

V Estónsku zatiaľ neboli vytvorené žiadne špecializované súdy.

Ústavný súd

Najvyšší súd súbežne vykonáva funkcie súdu poslednej inštancie a ústavného súdu.

Najvyšší súd vykonáva tieto kompetencie ústavného súdu:

 • rozhoduje o žiadostiach o posúdenie ústavnosti všeobecne záväzných právnych predpisov. posudzuje aj ústavnosť odmietnutia schválenia takýchto predpisov.
 • rozhoduje o žiadostiach o preskúmanie súladu medzinárodných zmlúv s ústavou;
 • rozhoduje o žiadostiach o výklad Ústavy vo vzťahu k právu Európskej únie;
 • rozhoduje o žiadostiach a sťažnostiach proti rozhodnutiam Parlamentu, predsedníctva Parlamentu a prezidenta;
 • rozhoduje o žiadostiach o vyhlásenie člena Parlamentu, prezidenta republiky, justičného kancelára alebo generálneho audítora za nespôsobilého dlhodobo vykonávať svoje povinnosti;
 • rozhoduje o žiadostiach o ukončení mandátu člena Parlamentu;
 • rozhoduje o udelení súhlasu prezidentovi Riigikogu, ktorý bude konať ako prezident republiky, s cieľom zvolať mimoriadne voľby do Riigikogu alebo odmietnuť vyhlásiť zákon;
 • rozhoduje o žiadostiach o ukončenie činnosti politickej strany;
 • rozhoduje o sťažnostiach a protestoch proti aktom alebo aktom prijatým volebným subjektom alebo výberovou komisiou.

Jednotlivci nemôžu podať žiadosť o ústavné preskúmanie.

Kontaktné údaje Najvyššieho súdu sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Najvyššieho súdu.

Ústavné preskúmanie upravuje Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o súdnom konaní.

Administratívne súdy

Správne súdy ako súdy prvého stupňa rozhodujú o správnych veciach. Fungujú ako nezávislé súdne orgány len na prvom stupni.

O odvolaniach proti rozhodnutiam správnych súdov rozhodujú oblastné súdy ako súdy druhého stupňa.

Príslušnosť správnych súdov, postup podania žaloby a iné procesné pravidlá sú uvedené v Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávnom súdnom poriadku.

Administratívne súdy

V Estónsku sú dva správne súdy – v Talline a Tartu.

Správne súdy sa delia na jednotlivé súdne pracoviská.

Správny súd v Talline tvoria:

 • Súdne pracovisko v Tallinne
 • Pärnu Courts

Správny súd v Tartu tvoria:

 • Súdne pracovisko v Tartu
 • Jõhvi Courts

Oblastné súdy

V Estónsku sú dva druhostupňové oblastné súdy.

 • Oblastný súd v Tallinne (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Oblastný súd v Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Kontaktné údaje súdov sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite súdov. Prístup ku kontaktným údajom je bezplatný.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 16/09/2019