Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Řecko

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Tento oddíl obsahuje informace o organizaci specializovaných soudů v Řecku.


Účetní dvůr

Účetní dvůr je podle článku 98 Ústavy nejvyšším soudem dvojí povahy se soudními a správními funkcemi. Při výkonu svých správních pravomocí si zachovává svou soudní povahu. Složení Účetního dvora je podobné složení Státní rady. Účetní dvůr vykonává své povinnosti na plenárním zasedání, ve třechsekcích a postupně.

Jeho hlavní úkoly jsou:

  • Kontrola výdajů státem a místními orgány nebo jinými veřejnoprávními právnickými osobami.
  • Audit zakázek vysoké ekonomické hodnoty, s nimiž je smluvní stranou stát nebo osoba za ně zaměnitelná.
  • Audit účetnictví veřejných účetních a místních orgánů nebo jiných veřejnoprávních subjektů
  • Stanovisko k návrhům zákonů o důchodech nebo uznávání služby pro přiznání nároku na důchod.
  • Vypracování a předložení zprávy Parlamentu o aktuálním stavu a rozvaze státu
  • Spory týkající se přiznání důchodů.
  • Rozhodovat ve věcech týkajících se odpovědnosti civilních nebo vojenských úředníků za škody způsobené úmyslem nebo nedbalostí státu.

Rozhodnutí Účetního dvora nepodléhají přezkumu Státní rady.

Další zvláštní soudy

Vojenský soud, námořní soud a obchodní soud

Jedná se o zvláštní trestní soudy. Veškeré trestné činy spáchané vojenským personálem v armádě, námořnictvu nebo letecké dopravě podléhají (bez výjimky) jurisdikci výše uvedených soudů.

Nejvyšší zvláštní soud

Nejvyšší zvláštní soud (Nejvyšší soud) je zvláštním soudem, který má postavení ústavního soudu v tom smyslu, že většina sporů, které spadají do jeho pravomoci, má ústavní povahu. Zejména je stanoveno v článku 100 Ústavy a má zvláštní pravomoc posuzovat platnost parlamentních voleb, propadnutí funkce nebo odstranit konflikty mezi třemi nejvyššími soudy v zemi. Rozsudky ADP jsou konečné, a proto nemohou být předmětem žádného opravného prostředku.

Skládá se z předsedy Státní rady, předsedy Nejvyššího soudu, předsedy Účetního dvora, čtyř Státní rady a čtyř úředníků Nejvyššího soudu (jmenovaných losem každé dva roky).

Soudnímu dvoru předsedá nejstarší předseda Státní rady nebo nejvyššího soudu. Jedná-li se o případy týkající se odstranění konfliktů a řešení sporů týkajících se hmotné protiústavnosti nebo formálního práva, připojují se ke složení dvou stálých profesorů právnických škol na řeckých univerzitách dva řádní profesoré.

Zvláštní soud pro pomluvu

Tento soud je upraven v článku 99 ústavy a v zákoně 693/1977 a opravné prostředky k trestnímu řízení proti soudním úředníkům. Předsedu Státní rady tvoří předseda Státní rady a poradce Státního soudu, každý z nich, poradce Účetního dvora, dva řádní profesory právnických fakult na řeckých univerzitách a dva právníci (členové Nejvyšší disciplinární komise právníků, kteří jsou jmenováni losem).

Zvláštní soud pro odpovědnost ministrů

Tento soud je upraven v článku 86 Ústavy.

Šest členů Státní rady a sedm členů Nejvyššího odvolacího soudu, kteří jsou předvoláni předsedou parlamentu poté, co byli stíháni, zřizuje pro každý konkrétní případ šest členů Státní rady a sedm členů Nejvyššího soudu. Soudní řízení má podobu veřejného zasedání parlamentu a řídí jej členové výše uvedených nejvyšších soudů, kteří musí být jmenováni nebo povýšeni v rozsahu, v jakém se konají před podáním návrhu na trestní stíhání. Zvláštnímu soudu předsedá nejstarší v platové třídě členů Nejvyššího soudu, kteří jsou vybíráni losem, a v případě členů se stejnou platovou třídou nejvyšší počet členů ve službě. Státní zástupce je členem státního zastupitelství Nejvyššího odvolacího soudu, který je obsazován jeho náhradníkem.

Soudní dvůr má pravomoc projednávat věci týkající se páchání trestných činů, kterých se dopustí členové vlády nebo státní tajemníci při výkonu svých funkcí, s výhradou předložení věci tomuto soudu parlamentem.

Zvláštní soud pro Labour Court

Tento soud je upraven v článku 88 Ústavy.

Skládá se z členů Zvláštního soudu stanoveného v článku 99 Ústavy za účasti dalšího řádného učitele a dalšího právního zástupce.

Je příslušný k projednání sporů týkajících se (všech druhů) odměn a důchodů soudních úředníků, pokud by řešení daných právních otázek mohlo mít vliv na mzdovou, důchodovou nebo daňovou situaci širšího okruhu osob.

Právní databáze

Shrnutí orientačního počtu rozhodnutí je uvedeno na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně. Účetního dvora.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Účetní dvůr


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 29/09/2020