Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specijalizirani sudovi - Grčka

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

U ovom su odjeljku navedene informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Grčkoj.


Revizorski sud

Revizorski sud, kako je predviđeno člankom 98. Ustava, vrhovni je sud dvojne prirode sa sudskim i upravnim funkcijama. Pri izvršavanju svojih upravnih ovlasti zadržava svoju sudsku narav. Sastav Revizorskog suda sličan je sastavu Državnog vijeća. Revizorski sud svoje dužnosti obavlja na plenarnoj sjednici, u tri odjeljka i u fazama.

Njegove su glavne odgovornosti:

  • Kontrola izdataka od strane državne i lokalne vlasti ili drugih pravnih osoba na koje se primjenjuje javno pravo.
  • Revizija ugovora visoke ekonomske vrijednosti u koje je ugovorna strana država ili osoba izjednačena s njima.
  • Revizija računa javnih računovodstvenih službenika i lokalnih tijela ili drugih javnopravnih tijela
  • Mišljenje o nacrtima zakona o mirovinama ili priznavanju službe za dodjelu prava na mirovinu.
  • Sastavljanje i podnošenje izvješća Parlamentu o trenutačnom stanju i bilanci stanja države
  • Sporovi koji se odnose na dodjelu mirovina.
  • Za odlučivanje u predmetima koji se odnose na odgovornost civilnih ili vojnih dužnosnika za bilo kakvu štetu nastalu zbog namjere ili nemara u državi.

Odluke Revizorskog suda ne podliježu nadzoru Državnog vijeća.

Drugi specijalizirani sudovi

Vojni sud, pomorski sud i trgovački sud

To su posebni kazneni sudovi. Sva kaznena djela koja je počinilo vojno osoblje u vojsci, mornarici ili zrakoplovstvu podliježu (bez iznimke) nadležnosti prethodno navedenih sudova.

Vrhovni specijalni sud

Vrhovni specijalni sud (Supreme Court of Justice) poseban je sud koji ima status ustavnog suda u smislu da je većina sporova u njegovoj nadležnosti ustavna. To je posebno predviđeno člankom 100. Ustava i ima posebnu nadležnost za odlučivanje o valjanosti parlamentarnih izbora, oduzimanju mandata ili uklanjanju sukoba između triju najviših sudova u zemlji. Presude ADP-a konačne su i stoga ne mogu biti predmet žalbe.

Čine ga predsjednik Državnog vijeća, predsjednik Vrhovnog suda, predsjednik Revizorskog suda, četiri državna vijeća i četiri službenika Vrhovnog suda (koji se imenuju ždrijebom svake dvije godine).

Sudom predsjeda najstariji predsjednik Državnog vijeća ili Vrhovnog suda. Kada odlučuje o predmetima koji se odnose na uklanjanje sukoba i rješavanje sporova koji se odnose na materijalnu neustavnost ili koncept formalnog prava, dva redovita profesora pravnih škola na grčkim sveučilištima dodaju se sastavu dvaju stalnih profesora pravnih škola.

Posebni sud za klevetu

Ovaj je sud predviđen člankom 99. Ustava i Zakonom 693/1977 te se protiv sudskih službenika vodi kazneni postupak. Predsjednik Državnog vijeća čine predsjednik Državnog vijeća i savjetnik Državnog suda, svaki od njih, savjetnik Revizorskog suda, dva redovita profesora odvjetničkih škola grčkih sveučilišta i dva odvjetnika (članovi Vrhovnog disciplinskog vijeća odvjetnika koje imenuje ždrijeb).

Posebni sud za odgovornost ministara

Ovaj je sud predviđen člankom 86. Ustava.

Šest članova Državnog vijeća i sedam članova Vrhovnog žalbenog suda, koje nakon kaznenog progona pozove predsjednik Parlamenta, za svaki pojedinačni slučaj osniva šest članova Državnog vijeća i sedam članova Vrhovnog suda. Suđenje se održava u obliku javne sjednice Parlamenta i njome upravljaju članovi navedenih vrhovnih sudova, koji moraju biti imenovani ili promaknuti u mjeri u kojoj se održavaju prije podnošenja prijedloga za kazneni progon. Posebnim sudom predsjeda najstariji razred članova Vrhovnog suda koji su odabrani ždrijebom, a u slučaju članova istog razreda najstariji dužnosnici. Državni odvjetnik član je Ureda javnog tužitelja Vrhovnog žalbenog suda, koji se popunjava zamjenikom.

Sud je nadležan za odlučivanje u predmetima koji se odnose na počinjenje kaznenih djela koja su počinili članovi vlade ili državni tajnici u obavljanju svojih dužnosti, podložno upućivanju Parlamenta tom sudu.

Posebni sud za radni sud

Ovaj je sud predviđen člankom 88. Ustava.

Sastoji se od članova Posebnog suda predviđenog člankom 99. Ustava, uz sudjelovanje dodatnog redovitog nastavnika i drugog odvjetnika.

Nadležan je za rješavanje sporova koji se odnose na (sve vrste) primitaka od rada i mirovina sudskih službenika ako bi rješavanje predmetnih pravnih pitanja moglo utjecati na plaće, mirovinu ili poreznu situaciju šireg kruga osoba.

Pravne baze podataka

Sažetak okvirnog broja odluka nalazi se na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoru Revizorskog suda.

Važne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruRevizorski sud


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 29/09/2020