Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Kreeka

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Selles rubriigis antakse teavet erikohtute korralduse kohta Kreekas.


Kontrollikoda

Kontrollikoda on põhiseaduse artikli 98 kohaselt kahetine ülemkohus, millel on kohtu- ja haldusülesanded. Ta säilitab oma halduspädevuse teostamisel oma kohtuliku iseloomu. Kontrollikoja koosseis on sarnane riiginõukogu omaga. Kontrollikoda täidab oma ülesandeid täiskogul kolmes jaos ja kolmesetapis.

Tema peamised ülesanded on:

  • Riigi ja kohalike omavalitsuste või muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute teostatav kulude kontroll.
  • Suure majandusliku väärtusega lepingute audit, millega riik või temaga võrdsustatud isik on töövõtja.
  • Peaarvepidajateja kohalike omavalitsuste või muude avalik-õiguslike asutuste raamatupidamisaruannete auditeerimine
  • Arvamus seaduseelnõude kohta, mis käsitlevad pensione või pensioniõigust andva teenistuse tunnustamist.
  • Koostada ja esitada parlamendile aruanne riigi olukorra ja bilansi kohta
  • Pensionide määramisega seotudkohtuvaidlused.
  • Lahendada kohtuasju, mis on seotud tsiviil- või sõjaväeametnike vastutusega riigis tahtlikult või hooletusest põhjustatud kahju eest.

Riiginõukogu ei kontrolli kontrollikoja otsuseid.

Muud erikohtud

Sõjaväekohus, merekohus ja kaubanduskohus

Need on erikriminaalkohtud. Kõik sõjaväelaste poolt sõjaväes, mereväes või lennunduses toime pandud süüteod kuuluvad (erandita) eespool nimetatud kohtute jurisdiktsiooni alla.

Supreme Special Court (kõrgeim erikohus)

Kõrgem erikohus (ülemkohus) on erikohus, millel on konstitutsioonikohtu staatus selles mõttes, et enamik tema pädevusse kuuluvaid vaidlusi on põhiseaduslikku laadi. Eelkõige on see sätestatud põhiseaduse artiklis 100 ja tal on eripädevus hinnata parlamendivalimiste kehtivust, ametist ilmajätmist või kõrvaldada konfliktid riigi kolme kõrgeima kohtu vahel. ADP otsused on lõplikud ja neid ei saa seega edasi kaevata.

See koosneb riiginõukogu esimehest, ülemkohtu esimehest, kontrollikoja presidendist, neljast riiginõukogu liikmest ja neljast ülemkohtu ametnikust (kes nimetatakse liikmeteks loosi teel iga kahe aasta järel).

Kohtu eesistujaks on riiginõukogu või ülemkohtu vanim president. Kui ta menetleb vaidlusi, mis on seotud konfliktide lahendamise ja sisulise põhiseadusevastasuse või ametliku seaduse mõistega seotud vaidluste lahendamisega, lisatakse kaks Kreeka ülikoolide õiguskoolide tavaprofessorit õiguskoolide kahe alalise professori koosseisu.

Laimuasjade erikohus

Kohus on sätestatud põhiseaduse artiklis 99 ja seaduses nr 693/1977 ning kohtuametnike vastu esitatud kriminaalkaebused. Riiginõukogu president koosneb riiginõukogu presidendist ja riigikohtu nõunikust, kummastki kontrollikoja nõunikust, kahest Kreeka ülikoolide õiguskoolide korralisest professorist ja kahest juristist (juristide kõrgema distsiplinaarnõukogu liikmed, kes nimetatakse loosi teel).

Ministrite erikohus

See kohus on sätestatud põhiseaduse artiklis 86.

Kuus riiginõukogu liiget ja seitse ülemkohtu liiget, kelle kutsub ametisse parlamendi president pärast kohtu alla andmist, moodustavad iga konkreetse juhtumi jaoks kuus riiginõukogu liiget ja seitse ülemkohtu liiget. Kohtumenetlus toimub parlamendi avaliku istungi vormis ja seda juhivad eespool nimetatud ülemkohtute liikmed, kes peavad olema ametisse nimetatud või edutatud sellises ulatuses, nagu nad peavad olema enne süüdistuse esitamise ettepaneku esitamist. Erikohtu eesistujaks on loosi teel valitud ülemkohtu liikmete kõige vanem palgaaste ning sama palgaastmega liikmete puhul kõige vanem teenistusaste. Riigiprokurör on ülemkohtu prokuratuuri liige, kellele lisatakse tema asendusliige.

Euroopa Kohus on pädev menetlema kohtuasju, mis on seotud valitsuse liikmete või riigisekretäride poolt nende ülesannete täitmisel toime pandud kuritegudega, kui parlament on suunanud need sellele kohtule.

Töökohtu erikohus

Kohus on sätestatud põhiseaduse artiklis 88.

See koosneb põhiseaduse artiklis 99 sätestatud erikohtu liikmetest, milles osalevad veel üks tavaõpetaja ja üks advokaat.

Ta vastutab kohtuametnike (igat liiki) töötasusid ja pensione käsitlevate vaidluste lahendamise eest, kui asjaomaste õigusküsimuste lahendamine võib mõjutada laiema isikute ringi palga-, pensioni- või maksuolukorda.

Juriidilised andmebaasid

Otsuste soovituslike arvude kokkuvõte on esitatudLingil klikates avaneb uus aken kontrollikoja veebisaidil.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKontrollikoda


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 29/09/2020