Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Grécko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

V tomto oddiele sa uvádzajú informácie o organizácii špecializovaných súdov v Grécku.


Dvor audítorov

Dvor audítorov je najvyšším súdom dvojakej povahy, ako sa ustanovuje v článku 98 ústavy, so súdnymi a administratívnymi funkciami. Pri výkone svojich správnych právomocí si zachováva svoju súdnu povahu. Zloženie Dvora audítorov je podobné ako zloženie Štátnej rady. Dvor audítorov vykonáva svoje úlohy v pléne, v troch sekciách a postupne.

Medzi jeho hlavné právomoci patrí:

  • Kontrola výdavkov zo strany štátnych a miestnych orgánov alebo iných právnických osôb, ktoré sa spravujú verejným právom.
  • Audit zmlúv s vysokou ekonomickou hodnotou, ku ktorým je štát alebo osoba s nimi priradená zhotoviteľom.
  • Audit účtov verejných účtovníkov a miestnych orgánov alebo iných verejnoprávnych subjektov
  • Stanovisko k návrhom zákonov týkajúcich sa dôchodkov alebo uznania služby na priznanie nároku na dôchodok.
  • Vypracovanie a predloženie správy Parlamentu o súčasnom stave a o bilancii štátu
  • Spory týkajúce sa priznania dôchodkov.
  • Rozhodovať vo veciach týkajúcich sa zodpovednosti civilných alebo vojenských úradníkov v súvislosti s akoukoľvek škodou spôsobenou úmyslom alebo nedbanlivosťou štátu.

Rozhodnutia Dvora audítorov nepodliehajú preskúmaniu zo strany Štátnej rady.

Ostatné špeciálne súdy

Vojenský súd, námorný súd a obchodný súd

Ide o osobitné trestné súdy. Všetky trestné činy spáchané vojenským personálom armády, námorníctva alebo letectva podliehajú (bez výnimky) jurisdikcii uvedených súdov.

Najvyšší špeciálny súd

Najvyšší špeciálny súd (Najvyšší súd) je osobitným súdom, ktorý má postavenie ústavného súdu v tom zmysle, že väčšina sporov patriacich do jeho právomoci má ústavnú povahu. Konkrétne sa ustanovuje v článku 100 ústavy a má osobitnú právomoc posudzovať platnosť parlamentných volieb, prepadnutie funkcie člena úradu alebo odstrániť konflikty medzi troma najvyššími súdmi v krajine. Rozsudky ADP sú konečné, a preto nemôžu byť predmetom žiadneho odvolania.

Skladá sa z predsedu Štátnej rady, predsedu najvyššieho súdu, predsedu Dvora audítorov, štyroch štátnych rád a štyroch najvyšších súdnych úradníkov (vymenovaných žrebovaním každé dva roky za členov).

Súdu predsedá najstarší z predsedov Štátnej rady alebo najvyššieho súdu. Ak rozhoduje o veciach týkajúcich sa odstránenia konfliktov a riešenia sporov týkajúcich sa materiálnej protiústavnosti alebo koncepcie formálneho práva, k zloženiu dvoch stálych profesorov právnických škôl na gréckych univerzitách sa pridajú dvaja regulovaní profesori práva.

Osobitný súd pre ohováranie

Tento súd je ustanovený v článku 99 ústavy a v zákone č. 693/1977 a v opravných prostriedkoch proti súdnym úradníkom. Predseda Štátnej rady sa skladá z predsedu Štátnej rady a poradcu Štátneho dvora, poradcu, poradcu Dvora audítorov, dvoch riadnych profesorov právnických škôl na gréckych univerzitách a dvoch právnikov (členovia Najvyššej disciplinárnej komisie právnikov, ktorí sú menovaní žrebovaním).

Osobitný súd pre zodpovednosť ministrov

Tento súd je upravený v článku 86 ústavy.

Šesť členov Štátnej rady a sedem členov Najvyššieho odvolacieho súdu, ktorých predvolá predseda parlamentu po tom, ako boli stíhaní, zriadi pre každý konkrétny prípad šesť členov štátnej rady a sedem členov najvyššieho súdu. Súdne konanie má formu verejného zasadnutia parlamentu a riadia ho členovia vyššie uvedených najvyšších súdov, ktorí musia byť vymenovaní alebo povýšení v rozsahu, v akom zasadajú pred predložením návrhu na trestné stíhanie. Osobitnému súdu predsedá najvyšší stupeň spomedzi členov najvyššieho súdu vybraných žrebovaním a v prípade členov s rovnakou platovou triedou najvyšší úradník v službe. Prokurátor je členom prokuratúry Najvyššieho odvolacieho súdu, ktorý sa obsadí jeho náhradníkom.

Súdny dvor má právomoc rozhodovať vo veciach týkajúcich sa spáchania trestných činov spáchaných členmi vlády alebo štátnymi tajomníkmi pri výkone ich funkcií pod podmienkou, že tento súd postúpi parlamentu.

Special Court for the Labour Court (Osobitný súd Labour Court)

Tento súd je ustanovený v článku 88 Ústavy.

Skladá sa z členov Osobitného súdu ustanoveného v článku 99 ústavy za účasti ďalšieho pravidelného učiteľa a ďalšieho advokáta.

Je zodpovedný za riešenie sporov týkajúcich sa (všetkých druhov) odmien a dôchodkov súdnych úradníkov, ak je pravdepodobné, že vyriešenie predmetných právnych otázok ovplyvní platovú, dôchodkovú alebo daňovú situáciu širšieho okruhu osôb.

Právne databázy

Zhrnutie orientačného počtu rozhodnutí je uvedené na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okne Dvora audítorov.

Relevantné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDvor audítorov


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 29/09/2020