Erikoistuomioistuimet - Kreikka

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Tässä osiossa on tietoa erityistuomioistuinten organisaatiosta Kreikassa.


Tilintarkastustuomioistuin

Tilintarkastustuomioistuin on perustuslain 98 artiklan mukaisesti ylioikeus, joka on luonteeltaan kaksitahoinen ja jolla on oikeudellisia ja hallinnollisia tehtäviä. Se säilyttää oikeudellisen luonteensa käyttäessään hallinnollisia toimivaltuuksiaan. Tilintarkastustuomioistuimen kokoonpano vastaa korkeimman hallinto-oikeuden kokoonpanoa. Tilintarkastustuomioistuin hoitaa tehtävänsä täysistunnossakolmessa jaostossa ja vaiheittain.

Sen pääasialliset tehtävät ovat

  • Valtion ja paikallisviranomaisten tai muiden julkisoikeudellisten oikeushenkilöidenmenojen valvonta.
  • Sellaisten taloudellisesti merkittävien sopimusten tarkastaminen, joiden sopimuspuolena on valtio tai siihen rinnastettava henkilö.
  • Julkisten tilinpitäjien, paikallisviranomaisten tai muiden julkisoikeudellisten elintentilien tarkastaminen
  • Lausunto lakiluonnoksista, jotka koskevat eläkkeitä tai eläkeoikeuden myöntämiseen liittyvän palvelun tunnustamista.
  • Kertomuksen laatiminen ja esittäminen parlamentille valtion tilanteesta ja taseesta
  • Eläkkeiden myöntämistäkoskevat riita-asiat.
  • Ratkaista tapaukset, jotka koskevat siviili- tai sotilashenkilöstön vastuuta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet valtion tahallisuudesta tai tuottamuksesta.

Korkein hallinto-oikeus ei valvo tilintarkastustuomioistuimen päätöksiä.

Muut erityistuomioistuimet

Sotilastuomioistuin, merioikeus ja kauppatuomioistuin

Nämä ovat erityisiä rikostuomioistuimia. Kaikki armeijan, laivaston tai ilmailun sotilashenkilöstön tekemät rikokset kuuluvat (poikkeuksetta) edellä mainittujen tuomioistuinten toimivaltaan.

Korkein erityistuomioistuin

Korkein erityistuomioistuin on erityistuomioistuin, jolla on perustuslakituomioistuimen asema siinä mielessä, että useimmat sen toimivaltaan kuuluvat riita-asiat ovat luonteeltaan perustuslaillisia. Siitä säädetään erityisesti perustuslain 100 artiklassa, ja sillä on erityinen toimivalta arvioida parlamenttivaalien pätevyyttä, jäsenen pidättämistä tai maan kolmen korkeimman tuomioistuimen välisten ristiriitojen poistamista. ADP:n tuomiot ovat lopullisia, eikä niihin näin ollen voida hakea muutosta.

Sen muodostavat korkeimman oikeuden presidentti, korkeimman oikeuden presidentti, tilintarkastustuomioistuimen presidentti, neljä korkeimman oikeuden tuomaria ja neljä korkeimman oikeuden tuomaria (jotka nimitetään arvalla joka toinen vuosi).

Tuomioistuimen puheenjohtajana toimii korkeimman hallinto-oikeuden tai korkeimman oikeuden vanhin presidentti. Kun se käsittelee tapauksia, jotka liittyvät kiistojen poistamiseen ja sellaisten riitojen ratkaisemiseen, jotka koskevat aineellista perustuslain vastaisuutta tai virallisen lain käsitettä, kaksi kreikkalaisten yliopistojen oikeuskoulujen vakinaista professoria lisätään kahden oikeuskoulujen pysyvän professorin kokoonpanoon.

Kunnianloukkauskanteiden erityistuomioistuin

Tästä tuomioistuimesta säädetään perustuslain ja lain 693/1977 99 artiklassa sekä oikeusviranomaisten rikosoikeudellisia menettelyjä koskevista valituksista. Korkeimman hallinto-oikeuden presidenttiin kuuluvat korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ja neuvonantaja, eachice, tilintarkastustuomioistuimen neuvonantaja, kaksi kreikkalaisten yliopistojen lakimieskoulujen vakinaista professoria ja kaksi asianajajaa (ylimmän kurinpitolautakunnan jäsenet, jotka nimitetään arvalla).

Ministerien vastuuasioita käsittelevä erityistuomioistuin

Tästä tuomioistuimesta säädetään perustuslain 86 artiklassa.

Kuusi korkeimman oikeuden jäsentä ja seitsemän korkeimman oikeuden jäsentä, jotka parlamentin puhemies haastaa syytteeseen asettamisen jälkeen, nimittää kutakin yksittäistä tapausta varten kuusi korkeimman oikeuden jäsentä ja seitsemän korkeimman oikeuden jäsentä. Oikeudenkäynti järjestetään parlamentin julkisena istuntona, ja sitä hallinnoivat edellä mainittujen korkeimpien oikeuksien jäsenet, jotka on nimitettävä tai ylennettävä siinä määrin kuin he ovat ennen syytteeseenpanoa koskevan ehdotuksen esittämistä. Erityistuomioistuimen puheenjohtajana toimii korkeimman oikeuden jäsenten vanhin palkkaluokka, joka on valittu arvalla, ja jos jäsenet ovat samassa palkkaluokassa, virkaiältään vanhin. Yleinen syyttäjä on korkeimman muutoksenhakutuomioistuimen yleisen syyttäjän viraston jäsen, jolla on sijainen.

Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista hallituksen jäsenten tai valtiosihteerien tehtäviään suorittaessaan tekemiä rikoksia koskevat asiat edellyttäen, että parlamentti saattaa asian kyseisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Työtuomioistuimen erityistuomioistuin

Tästä tuomioistuimesta säädetään perustuslain 88 artiklassa.

Se koostuu perustuslain 99 artiklassa tarkoitetun erityistuomioistuimen jäsenistä sekä säännöllisestä opettajasta ja asianajajasta.

Sen tehtävänä on käsitellä oikeusviranomaisten (kaikentyyppisiä) palkkoja ja eläkkeitä koskevia riita-asioita, joissa kyseessä olevien oikeudellisten kysymysten ratkaiseminen voi vaikuttaa laajemman henkilöryhmän palkka-, eläke- tai verotustilanteeseen.

Oikeudellinen tietokanta

Yhteenveto päätösten ohjeellisesta lukumäärästä onLinkki avautuu uuteen ikkunaan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTilintarkastustuomioistuin


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 29/09/2020