Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Španělsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Čl. 117 španělské ústavy z roku 1978 stanoví, že zásada jednotnosti soudnictví je základem organizace a fungování soudů.


V rámci španělské soudní organizace jsou obecné soudy rozděleny do čtyř soudních usnesení: občanskoprávní, trestní, správní, pracovní a labouristické.

Společně se čtyřmi soudy obecné příslušnosti se jedná o vojenskou jurisdikci, která je nedílnou součástí soudního systému státu, který je výlučně odpovědností vojenských soudů stanovených zákonem.

Spory o příslušnost mezi soudy jakéhokoli soudního řádu a vojenských soudních orgánů řeší zvláštní komora nejvyššího soudu, senát pro řešení sporů složený z předsedy Nejvyššího soudu, dvou soudců Nejvyššího soudu nejvyššího soudu a dvou soudců a státních zástupců v rámci vojenské komory, přičemž všichni jsou jmenováni Generální radou soudnictví.

V této oblasti existují v rámci běžné soudní pravomoci specializované soudy. Například soudy pro násilí páchané na ženách, obchodní soudy nebo soudy odpovědné za sledování věznic nebo nezletilých.

Organický zákon o soudnictví stanoví existenci těchto specializovaných soudů:

OBCHODNÍ SOUDY

Obchodní soudy jsou v provozu od 1. září 2004 specializovanými justičními orgány. Jsou začleněny do občanskoprávních soudů.

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

Obecně platí, že v každé provincii, která má pravomoc v celé provincii a má sídlo ve vlastním hlavním městě, bude existovat jeden nebo více soudů.

Mohou být rovněž usazeny v jiných populacích, než je základní kapitál, pokud je z hlediska obyvatelstva žádoucí existence průmyslových nebo obchodních center a hospodářská činnost, přičemž by měl být v každém jednotlivém případě vymezen rozsah jejich soudní pravomoci.

Obchodní soudy mohou být rozhodnuty rozšířit svou příslušnost na dvě nebo více provincií ve stejném autonomním společenství.

PRAVOMOCI

Obchodní soudy jsou příslušné k projednávání záležitostí vzniklých v průběhu insolvenčního řízení podle jeho právních předpisů.

Obchodní soudy si jsou rovněž vědomy všech otázek spadajících do pravomoci občanskoprávních soudů, zejména pokud jde o žaloby týkající se nekalé soutěže, průmyslového vlastnictví, duševního vlastnictví a reklamy, jakož i o všechny záležitosti upravené tímto nařízením podle pravidel upravujících obchodní společnosti a družstva.

Obchodní soudy jsou příslušné pro uznávání a výkon soudních rozhodnutí a jiných rozsudků a zahraničních rozhodčích nálezů, pokud se týkají záležitostí, které spadají do jejich pravomoci, ledaže jejich znalosti vyplývají ze smluv a jiných mezinárodních pravidel stanovených ve Smlouvách a jiných mezinárodních pravidlech.

ZDROJE

Okresní soudy rozhodují o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným v prvním stupni obchodními soudy, s výjimkou těch, které byly vydány v případě platební neschopnosti, která řeší záležitosti týkající se zaměstnání, přičemž jeden či více jejich specializovaných sekcí je v tomto ohledu specializované, a to v souladu s ustanoveními ústavního zákona o soudnictví.

Ostatní opravné prostředky podle LOPJ mohou být zavedeny.

SOUDY PRO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ

Soudy Společenství (Juzgados de Marca Comunitaria) jsou okresní soud (Juzgados de lo Mercantil) v místě Alicante v tom, že vykonávají svou pravomoc rozhodovat v prvním stupni a na základě výhradního práva rozhodovat všechny spory, které jsou podporovány podle nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství.

Při výkonu této pravomoci soudy rozšiřují svou pravomoc na celé území státu a v tomto ohledu se nazývají soudy pro ochranné známky Společenství.

Jsou začleněny do občanskoprávních soudů.

Dále specializovaná sekce nebo sekce Audiencia Provincial de Alicante (oblastní soud v Alicante), která se specializuje na všechny opravné prostředky uvedené v čl. 101 nařízení č. j. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranných známkách Společenství a nařízení Rady Evropské unie 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství. Při výkonu této pravomoci se příslušnost vztahuje na celé území státu, a proto se na ně odkazuje jako na ochrannou známku Společenství.

SOUDY PRO DOHLED NAD VĚZEŇSKÝM SYSTÉMEM:

Soudy trestů vykonávají soudní funkce stanovené v obecném zákoně o výkonu trestů odnětí svobody a o bezpečnostních opatřeních, soudní přezkum disciplinární pravomoci vězeňské správy, ochranu trestů odnětí svobody a výhody vězňů ve věznicích a dalších. Jsou součástí trestního řádu.

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

V každé provincii existuje u soudu jeden či více soudů ve výkonu trestu odnětí svobody.

V Madridu s pravomocí celého Španělska bude existovat jeden nebo více soudů pro ústřední soudce.

PRAVOMOCI

Soudy trestů vykonávají soudní funkce stanovené v obecném zákoně o výkonu trestů odnětí svobody a o bezpečnostních opatřeních, soudní přezkum disciplinární pravomoci vězeňské správy, ochranu trestů odnětí svobody a výhody vězňů ve věznicích a dalších.

ZDROJE

Okresní soudy rozhodují o opravných prostředcích stanovených zákonem proti rozhodnutím soudu pro kontrolu věznic v provincii.

Ostatní opravné prostředky podle LOPJ mohou být zavedeny.

SOUDY PRO MLADISTVÉ

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

V každé provincii existuje jeden nebo více soudů pro mladistvé s jurisdikcí v celé provincii a sídlem v jeho hlavním městě.

Ve městě Madridu s pravomocí celého Španělska bude existovat ústřední soud pro nezletilé, který se bude zabývat důvody uvedenými v právních předpisech, které upravují trestní odpovědnost nezletilých osob.

PRAVOMOCI

Soudy pro mladistvé jsou příslušné pro trestné činy spáchané osobami ve věku nad 14 let a ve věku do 18 let.

Je úkolem soudů pro mladistvé, aby plnily povinnosti stanovené právními předpisy pro děti, které spáchaly trestné činy klasifikované zákonem jako trestný čin, a pro ty, které jim v případě nezletilých přiznávají právní předpisy.

ZDROJE

Soudy hrabství projednávají odvolání proti rozhodnutím soudů pro mladistvé v provincii.

Ostatní opravné prostředky podle LOPJ mohou být zavedeny.

SOUDY PRO NÁSILÍ NA ŽENÁCH

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

Každá ze stran bude mít na celém svém území jednu nebo více soudů pro násilí na ženách, které jsou založeny na jejím základním kapitálu a jurisdikci. Organizace zajistí určení obce, ve které má sídlo.

Vláda může na návrh Generální rady soudů a případně se zprávou autonomního společenství s příslušností v oblasti spravedlnosti prostřednictvím královské vyhlášky stanovit prostřednictvím královské vyhlášky, aby soudy pro násilí na ženách rozhodly o rozšíření jejich příslušnosti na dvě nebo více stran ve stejné provincii.

Generální rada soudu může na základě zprávy komor vlády rozhodnout, že v těch obvodech, kde je to vhodné podle stávající pracovní zátěže, spadá příslušnost soudů jednoho z soudů prvního stupně a místního trestního soudu (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) nebo případně instrukce.

V případech, kdy je pouze jeden soud prvního stupně a soud prvního stupně (Juzgado de Primera Instancia), převezme tento soud poznatky o případech, v nichž má příslušnost soudů pro násilí na ženách.

Jsou součástí trestního řádu.

PRAVOMOCI

V trestním řízení jsou soudy, pokud jde o násilí na ženách, v každém případě informovány o postupech a prostředcích nápravy stanovených v trestním řízení, včetně:

 • Řízení ve věci trestní odpovědnosti za trestné činy, na něž se vztahují názvy trestního zákoníku týkající se vražd, potratů, zranění, újmy na nenarozeném dítěti, trestných činů proti morální bezúhonnosti, soukromí a práva na zobrazení násilí nebo zastrašování, za předpokladu, že každá osoba, která je nebo byla jeho manželka nebo která je nebo byla právně vázána na manželku nebo partnera či na které se vztahovala pravomoc, ochrana nebo zdravotní péče manžela/manželky nebo partnera či partnerky, byla rovněž spojena s násilím na základě pohlaví.
 • Vyžadovat trestní odpovědnost za jakýkoli trestný čin proti rodinným právům a povinnostem, je-li obětí jedna z osob, které byly jako takové označeny v předchozím odstavci.
 • Přijetí odpovídajících příkazů k ochraně obětí, aniž jsou dotčeny pravomoci svěřené ve Guardia Civil.
 • Od vědomí a zavinění méně závažných trestných činů, které jim jsou uloženy zákonem, je-li obětí jedna z osob, které byly jako takové označeny v prvním odstavci.
 • Vydávání a provádění nástrojů pro vzájemné uznávání trestních rozhodnutí v rámci Evropské unie, které jim ukládá zákon.
 • Šetření v řízení o uložení trestní odpovědnosti za porušení předpisů, které je stanoveno v čl. 468 trestního zákoníku a trestné, za které lze uložit trest podle trestního zákoníku, v případě, že došlo k porušení nebo došlo k porušení nebo tomu, že došlo k porušení nebo došlo k porušení zajišťovacího opatření nebo bezpečnostního opatření vůči jeho manželce, nebo ženě, která je nebo byla s pachatelem spojena v podobném vztahu, a to i bez společného soužití, stejně jako potomci, ať již patří manželovi/manželce nebo partnerovi či partnerce či nikoli, nebo osobám, které jsou nezletilé nebo osoby, které mají procesní způsobilost, poručenství, opatrovnictví, umístění nebo faktické skladování manžela/manželky nebo partnera či partnerky.

Soudy pro násilí páchané na ženách mohou v občanskoprávním řádu v každém případě v souladu s postupy a prostředky nápravy stanovenými v občanském soudním řádu znát mimo jiné:

 • Rodičovství, mateřská a otcovská dovolená.
 • Manželství, rozluka a prohlášení manželství za neplatné.
 • Těch, které se týkají otcovských vztahů.
 • Jejichž předmětem je přijetí nebo změna opatření týkajících se rodinného významu.
 • Ty, které se týkají výlučně péče o děti nebo děti nebo o výživné podané jedním z rodičů vůči druhým z nich jménem dětí a minoritních dcer.
 • Těch, které se týkají potřeby dohody při přijímání.
 • Námitky proti správním rozhodnutím v oblasti ochrany dětí.

Soudy pro násilí páchané na ženách mají výlučnou a výlučnou civilní pravomoc, jsou-li současně splněny tyto podmínky:

 • Občanskoprávní řízení ve vztahu k některé ze skutečností uvedených v předchozím bodě.
 • Každá ze stran občanskoprávního řízení je obětí násilných činů na základě pohlaví;
 • Každý účastník občanskoprávního řízení by měl být obviněn jako pachatel, podněcovatel nebo družstvo podle potřeby při páchání násilných činů na základě pohlaví.
 • Soudce odpovědný za násilí na ženách zahájil trestní řízení za trestný čin nebo přestupek na základě násilí páchaného na ženách nebo byl přijat příkaz k ochraně oběti násilí na základě pohlaví.

Shledá-li soud obecně známou skutečností, že činy, které mu byly známy, nejsou vyjádřením násilí na základě pohlaví, může být žádost zamítnuta s odkazem na příslušný soud.

Ve všech těchto případech je zprostředkování zakázáno nebo zakázáno.

ZDROJE

Okresní soudy rozhodují o opravných prostředcích stanovených zákonem proti rozhodnutím soudů pro násilí na ženách v provincii.

Ostatní opravné prostředky podle LOPJ mohou být zavedeny.

SPECIALIZOVANÉ ORGÁNY GENERÁLNÍ RADY SOUDŮ

Ve Španělsku mohou být zřízeny specializované soudy, které nemají žádný vliv na zásadu soudní jednoty při jejich začlenění do pěti nařízení, a to nejen proto, že jsou vytvořeny organickým zákonem o soudnictví, jako je tomu v případě soudů obchodního práva, dětí a násilí páchaného na ženách, ale mohou být rovněž výsledkem specializace podle tohoto článku. 98 z výše uvedeného rozsudku bylo provedeno Generální radou soudnictví, jako je tomu v případě rodinných soudů (Juzgados de Familia), soudu pro výkon rozhodnutí v oblasti hypotéky (dále jen „soudy pro výkon společnosti Hipotecaria“) nebo vnitrostátních soudů.

Další zvláštní soudy

Hlava VI španělské ústavy z roku 1978 je věnována soudnictví a v čl. 117 stanoví, že zásada jednotnosti soudnictví je základem organizace a fungování soudů.

Tato zásada se odráží v existenci jediné soudní příslušnosti složené z jediného orgánu soudců a soudců, kteří představují běžné soudy.

Španělská ústava uvádí, že spravedlnost pochází od občanů a je spravována ve jménu krále soudci a magistrátními a smírčími soudci, a to nezávisle, nezodstranitelné, odpovědné a podléhající pouze právnímu státu.

Soudci a soudci nemohou být odděleni, zavěšeni, přeloženi nebo důchodci, ale na základě jedné z příčin a záruk stanovených zákonem.

Výkon soudní moci ve všech druzích řízení, soudcích a výkon soudních řízení je ve výlučné pravomoci soudů stanovených zákonem, a to v souladu s pravidly pro určení příslušnosti a postupy, které stanoví.

Soudy nesmějí vykonávat žádné jiné funkce než ty, které jsou v ochranných známkách, a ty, které jim jsou výslovně přiděleny ze zákona prostřednictvím záruky jakéhokoli práva.

Kromě soudnictví samotná Ústava stanoví existenci dvou ústavních orgánů, které jsou označovány jako soudy. Jedná se o orgány, které jsou zcela nezávislé a nestranné a vztahují se pouze na právní stát.

Těmito ústavními orgány jsou Ústavní soud a Účetní dvůr.

ÚSTAVNÍ SOUD

Španělský ústavní soud je zřízen jako orgán mimo soudní moc.

Je to nejvyšší tlumočník ústavy, nezávislý na ostatních ústavních orgánech a podléhá pouze ústavě a jejímu organickému právu.

Je jedinečná ve svém usnesení a rozšiřuje svou jurisdikci na celé území daného státu.

SLOŽENÍ

Skládá se ze 12 členů jmenovaných králem, z nichž čtyři se týkají návrhu kongresu, třípětinovou většinou svých členů; čtyři na návrh Senátu, a to stejnou většinou; dva na návrh vlády a dva na návrh Generální rady soudnictví, včetně předsedy a místopředsedy.

PRAVOMOCI

V případech a způsobem, které stanoví zákon, je ústavní soud vyslechnut mimo jiné:

 • Odvolání a otázky protiústavnosti zákonů, normativních ustanovení nebo zákonů.
 • Žalobu na ochranu pro porušení veřejných práv a svobod uvedených v čl. 53. 2 Ústavy.
 • Spory týkající se hospodářské soutěže mezi státem a autonomními společenstvími nebo mezi státem a autonomními společenstvími.
 • Spory mezi ústavními orgány státu.
 • Prohlášení o ústavnosti mezinárodních smluv.

Podrobnější informace: Odkaz se otevře v novém okně.Působení Ústavního soudu

ÚČETNÍ DVŮR

Účetní dvůr je nejvyšším kontrolním subjektem účetnictví a hospodářství státu, jakož i veřejného sektoru.

Aniž je dotčena její vlastní příslušnost, nachází se na oběžnou dráhu zákonodárce, která je přímo závislá na Cortes Generales.

SLOŽENÍ

Existuje 12 členů, členů účetní komise, šest členů jmenovaných Congreso de los Diputados a šest členů Senátu, kteří mají nárok na zásady nezávislosti, neodvolatelnosti a nekompatibility, jakož i na soudce.

ÚKOLY

Účetní dvůr má dvě funkce:

 • Kontrolní funkce, která je charakterizována jako vnější, trvalá a spotřební, spočívá v ověření, zda hospodářská a finanční činnost veřejného sektoru je v souladu se zásadami legality, efektivity a hospodárnosti.
 • Soudní funkce spočívá v podání žaloby ve vztahu k účetní odpovědnosti, kterou nesou osoby odpovědné za správu veřejného majetku, finančních prostředků nebo majetku, a to s cílem odškodnit veřejné finanční prostředky poškozené zneužitím, nesprávným, neúplným nebo nedostatečným odůvodněním nebo jinými příčinami či chováním.

Podrobnější informace: Odkaz se otevře v novém okně.Účetní dvůr.

BĚŽNÉ SOUDY

Jsou uznány v čl. 125 ústavy jako jedna z forem účasti veřejnosti v soudní správě.

Čl. 19 Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) připouští Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial), který uznává obyčejové soudy v Aguas de la Vega Valencia a Rada v Buenos Aires. Oba jsou obvyklými právními subjekty pro hospodaření s vodou.

Od roku 2009 jsou tyto dva španělské obvyklé soudy zařazeny na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva a jsou živým důkazem schopnosti lidských skupin organizovat komplexní systémy demokratickým způsobem ze sociálního hlediska.

SOUDNÍ DVŮR VE VĚCECH VEGA DE VALENCIA

Je to nejvyšší instituce soudnictví v Evropě.

Bude jednat v územní oblasti Valencie.

Skládá se z osmi zvolených zastupitelů demokraticky zvolených zavlažovateli v oblasti Huerta Valencie a jejich pravomocí je spravedlivé rozdělení vody mezi různé vlastníky zemědělské půdy, řešení problémů, které se objevily mezi samotnými zavlažovateli a uložení odpovídajících sankcí za porušení pravidel zavlažování.

RADA PRO MUŽE

Rada ministrů v Buenos Aires je právnickou institucí středověkého původu, která je institucionalizována a právně upravena v roce 1849 jako Nejvyšší soud v Hubertě v Murcii. Radu tvoří předseda, tajemník a pět poslanců.

Rada na zasedání v Murcii vřele vítá slyšení, které proběhlo ve všech čtvrtích v sále radnice, a při každém jednání na zasedání konaném dne nebo nejpozději v průběhu příštího slyšení selhalo. Usnesení jsou vydávána většinou hlasů, avšak v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Sankce vyplývající ze soudního systému Rady v Buenos Aires mají výlučnou povahu. Rozsudky vydané tímto soudem se staly konečnými, vymahatelnými a vymahatelnými.

Podrobnější informace: Odkaz se otevře v novém okně.Good of Good Mense’ s Council.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.GENERÁLNÍ RADA ŠPANĚLSKÉHO SOUDNICTVÍ

Odkaz se otevře v novém okně.ÚSTAVNÍ SOUD ŠPANĚLSKA

Odkaz se otevře v novém okně.ŠPANĚLSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

Odkaz se otevře v novém okně.ŠPANĚLSKÉ OBVYKLÉ SOUDY


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 13/09/2019