Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikoistuomioistuimet - Espanja

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Vuoden 1978 Espanjan perustuslain 117 artiklan mukaan oikeudellisen yhtenäisyyden periaate on tuomioistuinten toiminnan perusta ja toiminta.


Espanjan oikeuslaitoksen sisällä yleiset tuomioistuimet jaetaan neljään tuomioistuimen toimeksiantoon: siviili-, rikos-, hallinto-, työ- ja työvoimapolitiikka.

Se on yhdessä yleisen tuomiovallan neljän tuomioistuimen kanssa sotilaslainkäyttöalue, joka on kiinteä osa valtion oikeusjärjestelmää ja joka kuuluu yksinomaan lailla perustettujen sotilastuomioistuinten toimivaltaan.

Korkeimman oikeuden erityisjaosto ratkaisee tuomioistuinten väliset toimivaltaristiriidat, jotka koskevat tuomioistuimen tavanomaisen toimivallan ja sotilasoikeusviranomaisten järjestystä, korkeimman oikeuden presidentin, korkeimman oikeuden (Supreme Court) presidentin, korkeimman oikeuden kahden Magistrates ’Chamber of the Supreme Court -tuomioistuimen ja kaksi ylimmän tuomarineuvoston nimittämän sotilasesikunnan (Magistrates’ Chamber of the Military Chamber) toimivaltakiistoja.

Erityistuomioistuimia on tällä alalla yleisen tuomiovallan piirissä. Esimerkiksi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevät tuomioistuimet, kauppatuomioistuimet tai vankiloiden tai alaikäisten valvonnasta vastaavat tuomioistuimet.

Oikeuslaitoslaissa säädetään seuraavien erityistuomioistuinten olemassaolosta:

KAUPPATUOMIOISTUIMET

Kauppatuomioistuimet ovat 1. syyskuuta 2004 lähtien toimineet erityiselimissä. Ne on yhdistetty siviilituomioistuimiin.

ALUEELLINEN SOVELTAMISALA

Yleensä kussakin maakunnassa, jolla on toimivalta koko provinssissa ja jonka pääkaupungissa on rekisteröity toimipaikka, on yksi tai useampi tuomioistuin.

Ne voivat olla sijoittautuneita myös muuhun väestöön kuin provinssipääomaan, jos teollisuus- tai kauppakeskusten ja taloudellisen toiminnan olemassaolo edellyttää, että kussakin tapauksessa niiden lainkäyttövallan laajuus määritellään.

Kauppatuomioistuimet voivat laajentaa lainkäyttövaltansa koskemaan kahta tai useampaa lääniä samassa autonomisessa yhteisössä.

TOIMIVALTA

Kauppatuomioistuimilla on toimivalta käsitellä maksukyvyttömyysmenettelyyn liittyviä asioita sen lainsäädännön mukaisesti.

Kauppatuomioistuinten on myös oltava tietoisia siviilituomioistuinten toimivaltaan kuuluvista kysymyksistä, jotka koskevat muun muassa vilpillistä kilpailua, teollisoikeutta, henkistä omaisuutta ja mainontaa koskevia kanteita sekä kaikkia tässä järjestyksessä kaupallisia yrityksiä ja osuuskuntia koskevien sääntöjen mukaisia kysymyksiä.

Kauppatuomioistuimet ovat toimivaltaisia tuomioiden ja ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisen ja täytäntöönpanon osalta, kun ne koskevat niiden toimivaltaan kuuluvia asioita, paitsi jos niiden tiedot siirtyvät toisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, kuten perussopimuksissa ja muissa kansainvälisissä säännöissä todetaan.

RESURSSIT

Maakuntatuomioistuimet käsittelevät muutoksenhakuja, jotka on vahvistettu laissa kauppatuomioistuinten ensimmäisessä oikeusasteessa tekemistä päätöksistä, lukuun ottamatta niitä tapauksia koskevia päätöksiä, jotka on annettu tapauksissa, joissa on todettu maksukyvyttömyystapauksia, joissa yksi tai useampi erityisjaosto on erikoistunut tähän asiaan, oikeuslaitoslain säännösten mukaisesti.

LOPJLUN edellyttämät muut oikeussuojakeinot voidaan ottaa käyttöön.

YHTEISÖN TAVARAMERKKEJÄ KÄSITTELEVÄT TUOMIOISTUIMET

Yhteisön kauppatuomioistuimet (Juzgados de Marca Comunitaria) ovat Alicanten alueen paikallistuomioistuinta (Juzgados de lo Mercantill), koska ne käyttävät toimivaltaansa ja päättävät ensimmäisenä oikeusasteena ja yksinoikeudella kaikki riidat, joita edistetään yhteisön tavaramerkistä 20. joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 ja yhteisömallista 12. joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 6/2002 mukaisesti.

Tätä toimivaltaa käytettäessä tuomioistuinten on ulotettava lainkäyttövaltansa koko kansalliseen alueeseen, ja tässä yhteydessä niitä kutsutaan yhteisön tavaramerkkejä käsitteleviksi tuomioistuimiksi.

Ne on yhdistetty siviilituomioistuimiin.

Lisäksi Audiencia Provincial de Alicante -maakunnallisen alioikeuden (Audiencia Provincial de Alicante) jaosto tai jaostot, jotka ovat erikoistuneet kaikkiin asetuksen N:o... 101 artiklassa tarkoitettuihin valituksiin Euroopan unionin neuvoston asetus (EY) N:o 40/94, annettu 20. joulukuuta 1993, yhteisön tavaramerkistä ja neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, annettu 12. joulukuuta 2001, yhteisömallista. Tätä toimivaltaa käyttäessään lainkäyttövalta ulottuu koko maan alueelle, ja tässä yhteydessä niistä käytetään nimitystä ”yhteisön tavaramerkki”.

VANKILAVALVONTA:

Vankeusrangaistusten oikeudellisissa tehtävissä on oltava vankeusrangaistuksia koskevassa yleisessä laissa säädetyt tehtävät, jotka koskevat vapausrangaistusten ja turvatoimenpiteiden täytäntöönpanoa, vankeinhoitoviranomaisten kurinpitovaltuuksien tuomioistuinvalvontaa, vankilarangaistusten suojelua sekä vankien ja muiden vankien etuja. Ne sisältyvät rikostuomioistuimen määräykseen.

ALUEELLINEN SOVELTAMISALA

Rikostuomioistuimessa on kussakin maakunnassa yksi tai useampi tuomioistuin, joka valvoo toimintaa.

Madridin kaupungissa, joka on toimivaltainen koko Espanjassa, on yksi tai useampi tuomarikunta.

TOIMIVALTA

Vankeusrangaistusten oikeudellisissa tehtävissä on oltava vankeusrangaistuksia koskevassa yleisessä laissa säädetyt tehtävät, jotka koskevat vapausrangaistusten ja turvatoimenpiteiden täytäntöönpanoa, vankeinhoitoviranomaisten kurinpitovaltuuksien tuomioistuinvalvontaa, vankilarangaistusten suojelua sekä vankien ja muiden vankien etuja.

RESURSSIT

Maakuntatuomioistuimet käsittelevät laissa säädetyt muutoksenhaut maakunnan vankilavalvonnan tuomioistuinten päätöksiin.

LOPJLUN edellyttämät muut oikeussuojakeinot voidaan ottaa käyttöön.

NUORISOTUOMIOISTUIMET

ALUEELLINEN SOVELTAMISALA

Kussakin maakunnassa on yksi tai useampia nuoria tuomioistuimia, jotka ovat toimivaltaisia koko provinssin ja toimipaikan kotipaikassa.

Madridin kaupungissa, jolla on tuomiovalta kaikkialla Espanjassa, on yksi alaikäisten keskustuomioistuin, joka käsittelee alaikäisten rikosoikeudellista vastuuta koskevassa lainsäädännössä esitetyt syyt.

TOIMIVALTA

Nuorisotuomioistuimet ovat toimivaltaisia yli 14-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden henkilöiden tekemien rikosten osalta.

Nuorten tuomioistuinten tehtävänä on hoitaa laissa säädetyt tehtävät sellaisten rikosten osalta, jotka on luokiteltu laissa rikoksiksi, sekä alaikäisille, jotka lain mukaan antavat alaikäisille oikeuden.

RESURSSIT

Maakuntatuomioistuimet käsittelevät muutoksenhakuja, jotka koskevat maakunnan nuorisotuomioistuinten tekemiä päätöksiä.

LOPJLUN edellyttämät muut oikeussuojakeinot voidaan ottaa käyttöön.

TUOMIOISTUIMET NAISIIN KOHDISTUVAA VÄKIVALTAA VARTEN

ALUEELLINEN SOVELTAMISALA

Kummallakin osapuolella on yksi tai useampi tuomioistuin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan sen alueella. Niiden on huolehdittava siitä, että niiden kotikunta nimetään.

Hallitus voi oikeuslaitoksen yleisneuvoston ehdotuksesta ja tarvittaessa oikeudenkäytön alalla toimivan autonomisen alueen kertomuksen perusteella perustaa kuninkaan asetuksen nojalla, että naiset, jotka ovat vastuussa naisiin kohdistuvasta väkivallasta, ovat päättäneet laajentaa lainkäyttövaltansa koskemaan kahta tai useampaa saman maakunnan osapuolta.

Yleinen tuomarineuvosto voi kamarien raportin perusteella päättää, että näillä aloilla, joilla työtaakka on nykyisen työmäärän mukaan asianmukainen, asia kuuluu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja paikallisen rikostuomioistuimen (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) tai tapauksen mukaan ohjeen antamiseen.

Jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (Juzgado de Primera Instancia) ovat ainoastaan yksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (Juzgado de Primera Instancia), tuomioistuin lisää tietoa tapauksista, joissa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevät tuomioistuimet ovat toimivaltaisia.

Ne sisältyvät rikostuomioistuimen määräykseen.

TOIMIVALTA

Rikosoikeudellisissa menettelyissä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevien tuomioistuinten on joka tapauksessa oltava tietoisia rikosprosessilaissa säädetyistä menettelyistä ja oikeussuojakeinoista, muun muassa seuraavista seikoista:

 • Rikosoikeudellista vastuuta koskeva menettely, joka koskee henkirikoksesta, abortista, loukkaantumisesta, syntymättömään lapseen kohdistuvaa haittaa, vapautta, rikosta ja moraalista koskemattomuutta vastaan tehtyjä rikoksia, yksityisyyden suojaa ja oikeutta kuviin väkivallasta tai uhkailusta, edellyttäen, että henkilö, joka on tai on ollut puoliso tai kumppani, tai joka on ollut tai on ollut laillisesti yhteydessä aviopuolisoon tai yhteistyökumppaniin, tai joka on ollut ikään perustuvan sukupuoleen perustuvan väkivallan kohteena.
 • Prosessiohje, joka edellyttää rikosoikeudellista vastuuta kaikista perheoikeuksiin ja -tulleihin liittyvistä rikoksista, kun uhri on yksi edellisessä kohdassa mainituista henkilöistä.
 • Vastaavien suojelumääräysten antaminen uhreille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Guardia Civilin toimivaltaa.
 • Tiedot ja virheet toissijaisista rikoksista, jotka kuuluvat heille lain mukaan, jos uhri on yksi ensimmäisessä kohdassa mainituista henkilöistä.
 • Sellaisten Euroopan unionissa tehtyjen rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen välineiden antamisesta ja täytäntöönpanosta, jotka on annettu niille lainsäädännössä.
 • Tutkimus rikkomisesta, joka koskee rikosoikeudellisen vastuun määräämistä rikoslain 468 artiklan nojalla, kun henkilö on tuomittu rikoksesta, jonka tuomitsemista, turvaamistoimenpidettä tai turvatoimenpidettä on rikottu tai hänen vaimoaan on loukattu, tai nainen, joka on tai on ollut yhteydessä tällaiseen väkivaltaan syyllistyneelle, myös ilman yhteiselämää, sekä jälkeläisille, jotka ovat alaikäisiä tai henkilöitä, jotka ovat alaikäisiä tai henkilöitä, jotka ovat alaikäisiä tai henkilöitä, joilla on mahdollisuus haastaa oikeuteen tai haastaa oikeuteen, holhous, edunvalvoja tai puolison tai kumppanin tosiasiallinen varastointi.

Tuomioistuimet, jotka käsittelevät naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, voivat noudattaa joka tapauksessa siviiliprosessilaissa säädettyjä menettelyjä ja oikeussuojakeinoja koskevassa siviilimääräyksessä muun muassa seuraavia asioita:

 • Vanhemmuus, äitiys- ja isyysvapaa.
 • Avioliitto, asumusero ja avioeropäätös.
 • Jotka koskevat holhoussuhteita.
 • Ne, joiden tarkoituksena on hyväksyä tai muuttaa perheen kannalta merkittäviä toimenpiteitä.
 • Ne, jotka koskevat yksinomaan lasten tai lasten huoltamista tai elatusapua, jonka toinen vanhemmista on hakenut toista vastaan lasten ja alaikäisten tyttärien puolesta.
 • Tarkistukset, jotka koskevat hyväksymistarvetta.
 • Ne, jotka vastustavat lastensuojelun alalla tehtäviä hallinnollisia päätöksiä.

Naisiin kohdistuvan väkivallan tuomioistuimilla on yksinomainen ja yksinomainen toimivalta, kun seuraavat edellytykset täyttyvät samanaikaisesti:

 • Yksityisoikeudelliset menettelyt, jotka koskevat mitä tahansa edellisessä kohdassa tarkoitettua alaa.
 • Kaikki siviilioikeudellisen menettelyn osapuolet ovat sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreja;
 • Jokainen osapuoli, joka on asianosaisena siviilioikeudellisissa menettelyissä, olisi velvoitettava osallistumaan sukupuoleen perustuvan väkivallan tekojen tekoon tai tekemiseen tai yhteistyöhön.
 • Että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevä tuomari on aloittanut rikosoikeudellisen menettelyn naisiin kohdistuvan väkivallan tai sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrin suojelua koskevan rikoksen tai rikkomuksen johdosta.

Jos tuomioistuin toteaa, että hänen tietoonsa saamillaan toimilla ei tunneta sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, hakemus voidaan hylätä toimivaltaisen tuomioistuimen perusteella.

Kaikissa näissä tapauksissa sovittelu on kiellettyä tai kiellettyä.

RESURSSIT

Maakunnan tuomioistuimet käsittelevät muutoksenhaut, jotka on vahvistettu laissa provinssin naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta tehdyistä päätöksistä.

LOPJLUN edellyttämät muut oikeussuojakeinot voidaan ottaa käyttöön.

OIKEUSALAN NEUVOSTON ERIKOISTUNEET ELIMET

Espanjassa erityistuomioistuimia, jotka eivät vaikuta millään tavalla oikeudellisen yhtenäisyyden periaatteeseen, kun ne on sisällytetty viiteen toimeksiantoon, voidaan vahvistaa paitsi sen vuoksi, että oikeuslaitoslailla on luotu ne nimenomaisesti, kuten kauppaoikeudellisten tuomioistuinten, lasten tai naisiin kohdistuvan väkivallan osalta, mutta ne voivat olla myös artikkelin erikoistumisen tulosta. Edellä mainitusta tuomiosta 98 on suorittanut korkeimman tuomarineuvoston (Family Courts, Juzgados de Familia), ”Mortgage Enforcement” (Tuomioistuin, Hipotecaria) tai kansalliset tuomioistuimet.

Muut erikoistuomioistuimet

Espanjan perustuslain VI osaston VI osastossa käsitellään oikeuslaitosta ja todetaan 117 artiklassa, että oikeudellisen yhtenäisyyden periaate on tuomioistuinten organisoinnin ja toiminnan perusta.

Tämä periaate näkyy siinä, että on olemassa yksi ainoa lainkäyttöalue, joka koostuu yhdestä tuomarista ja tuomareista, jotka ovat tavallisia tuomioistuimia.

Espanjan perustuslain mukaan oikeus on peräisin ihmisistä, ja sitä hallinnoi tuomareiden ja tuomareiden kuninkaan nimi, joka on riippumaton, riippumaton ja vastuullinen ja johon sovelletaan ainoastaan oikeusvaltioperiaatetta.

Tuomareita ja johtavia tuomareita ei saa erottaa, siirtää tai siirtää eläkkeelle, vaan niiden on oltava yhden tai useamman syyn perusteella laissa säädettyjen takeiden mukaiset.

Oikeudellisen toimivallan käyttö kaikentyyppisissä menettelyissä, tuomareilla ja tuomioistuinmenettelyjen täytäntöönpanemisessa on yksinomainen toimivalta lain mukaan määräytyvien tuomioistuinten toimivaltaa ja menettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Tuomioistuimet eivät saa suorittaa muita tehtäviä kuin niiden, joita lainsäädännössä nimenomaisesti määrätään, säännöksistä, jotka takaavat kaiken oikeuden.

Oikeuslaitoksen lisäksi itse perustuslaissa säädetään, että on kaksi perustuslaillista elintä, joita kutsutaan tuomioistuimiksi. Nämä elimet ovat täysin riippumattomia ja puolueettomia ja niihin sovelletaan ainoastaan oikeusvaltioperiaatetta.

Nämä perustuslailliset elimet ovat perustuslakituomioistuin ja tilintarkastustuomioistuin.

PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIN

Espanjan perustuslakituomioistuin on oikeuslaitoksen ulkopuolella sijaitseva elin.

Se on perustuslain ylin tulkki, joka on riippumaton muista perustuslaillisista elimistä, ja siihen sovelletaan ainoastaan perustuslakia ja sen luomulakia.

Se on ainoa laatuaan, ja sen toimivalta ulottuu koko maan alueelle.

KOOSTUMUS

Siihen kuuluu 12 Kingin nimittämää jäsentä, joista neljä kolmen viidesosan jäsentensä enemmistöllä CLRAE:n ehdotuksesta. neljä senaatin ehdotuksesta ja enemmistö heistä; kaksi hallituksen ehdotuksesta ja kaksi oikeuslaitoksen yleisneuvoston ehdotuksesta, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

TOIMIVALTA

Perustuslakituomioistuinta on kuultava laissa säädetyissä tapauksissa ja siinä esitetyllä tavalla, muun muassa

 • Muutoksenhaku ja lain, normatiivisten säännösten ja lakien perustuslainvastaisuutta koskeva kysymys.
 • 53 artiklassa lueteltujen yleisten oikeuksien ja vapauksien suojelua koskeva kanne. Vuoden 2 perustuslaki.
 • Valtion ja autonomisten alueiden taikka valtion ja autonomisten alueiden välisen kilpailun vuoksi.
 • Valtion perustuslaillisten elinten väliset riidat.
 • Julistus kansainvälisten sopimusten perustuslainmukaisuudesta.

Lisätietoja: Linkki avautuu uuteen ikkunaanPerustuslakituomioistuin

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Tilintarkastustuomioistuin on ylin tilintarkastuselin ja valtiontalouden tarkastusvirasto sekä julkinen sektori.

Se kuuluu lainsäädäntövaltaan, joka on suoraan riippuvainen Cortes Generaleista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen omaa toimivaltaa.

KOOSTUMUS

Jäseniä on 12, tilintarkastuslautakunnan jäseniä, kuusi kongressin edustajainhuone ja kuusi senaatista nimittämää jäsentä, jotka ovat oikeutettuja riippumattomuuden, erottamattomuuden ja yhteensopimattomuuden periaatteisiin, sekä tuomarit.

TEHTÄVÄT

Tilintarkastustuomioistuimella on kaksi tehtävää:

 • Tarkastustoiminto, jolle on ominaista ulkoisena, pysyvänä ja kuluttajana toimiminen, on sen varmistaminen, että julkisen sektorin talous- ja rahoitustoiminta vastaa laillisuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden periaatteita.
 • Tuomioistuimen tehtävänä on nostaa julkisen omaisuuden, varojen tai varojen hoidosta vastuussa olevien henkilöiden kirjanpitovastuuseen liittyvät menettelyt ja korvata ne varojen väärinkäytöstä, virheellisestä, puutteellisesta tai perustellusta tai muista syistä tai käytöksestä johtuvista julkisista varoista.

Lisätietoja: Linkki avautuu uuteen ikkunaanTilintarkastustuomioistuin.

TAPATUOMIOISTUIMET

Ne tunnustetaan perustuslain 125 artiklassa yhdeksi oikeushallinnon julkisen osallistumisen muodoista.

Säädöksen Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) 19 artiklassa tunnustetaan Aguas de la Vega Valencian ja Buenos Airesin tuomioistuimen tavanomaiset tuomioistuimet. Molemmat ovat vesienhoidon tavanomaisia oikeudellisia yksiköitä.

Vuodesta 2009 lähtien nämä kaksi espanjalaista tavanmukaista tuomioistuinta on sijoitettu aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, ja ne ovat osoitus siitä, että ihmisryhmillä on kyky organisoida monimutkaisia järjestelmiä demokraattisesti ja sosiaalisesti.

TUOMIOISTUIN, VEGA DE VALENCIA

Se on vanhin oikeusalan instituutio Euroopassa.

Se toimii Valencian alueella.

Kyseessä ovat kahdeksan demokraattisesti valittua edustajaa, jotka Huerta Valenciassa toimivat kastelulaitteet ovat valinneet demokraattisesti, ja niiden valtuudet ovat veden tasapuolinen jakautuminen maatalousmaan eri omistajien kesken, kastelukastelujärjestelmien sääntöjen vastaisten kastelulaitteiden välille ilmaantuneiden tosiseikkojen selvittäminen ja vastaavien seuraamusten määrääminen.

MURCIAN MIESTEN NEUVOSTO

Buenos Airesin hallintoneuvosto on keskiaikaista alkuperää oleva oikeushenkilö, joka on institutionalisoitu ja jota säännellään laillisesti vuonna 1849 Huerta de Murcian korkeimmassa oikeudessa. Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja viisi jäsentä.

Murcian neuvoston Buenos días on erittäin tyytyväinen siihen, että sitä kuullaan kaikkien torstaisin kaupungintalon salissa ja että jokaista kuulemistilaisuutta ei järjestetä päivän istunnossa tai viimeistään seuraavan kuulemisen aikana. Päätöslauselmat annetaan enemmistön äänin, mutta äänten mennessä tasan puhemiehen ääni ratkaisee. Buenos -hoitoneuvoston oikeusjärjestelmästä johtuvat pakotteet ovat luonteeltaan yksinomaisia. Kyseisen tuomioistuimen antamista tuomioista on tullut lainvoimaisia, täytäntöönpanokelpoisia ja täytäntöönpanokelpoisia.

Lisätietoja: Linkki avautuu uuteen ikkunaanHyvä Hyvän miesten neuvosto.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanESPANJAN OIKEUSLAITOKSEN YLEISNEUVOSTO

Linkki avautuu uuteen ikkunaanESPANJAN PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIN

Linkki avautuu uuteen ikkunaanESPANJAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTAVANOMAISET ESPANJALAISET TUOMIOISTUIMET


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 13/09/2019