Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specijalizirani sudovi - Španjolska

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Člankom 117. španjolskog Ustava iz 1978. predviđeno je da je načelo sudskog jedinstva temelj za organizaciju i funkcioniranje sudova.


U okviru španjolske pravosudne organizacije redovni sudovi podijeljeni su u četiri sudske odluke: građanskog, kaznenog, upravnog, radnog i radnog.

Zajedno s četirima sudovima opće nadležnosti je vojna jurisdikcija koja je sastavni dio pravosudnog sustava države, a to je isključivo odgovornost vojnih sudova utvrđenih zakonom.

Sukobi nadležnosti između sudova u bilo kojem sudskom nalogu redovnih i vojnih pravosudnih tijela rješava posebno vijeće Vrhovnog suda, vijeće za rješavanje sporova sastavljeno od predsjednika Vrhovnog suda, dvoje sudaca Vrhovnog suda Vrhovnog suda i dvaju sudaca vojnog vijeća koje imenuje Opće vijeće pravosuđa.

U tom području postoje specijalizirani sudovi u okviru redovne nadležnosti. Na primjer, sudovi u slučajevima nasilja nad ženama, trgovačkim sudovima ili sudovima odgovornima za praćenje zatvora ili maloljetnika.

Organski zakon o sudbenoj vlasti predviđa postojanje sljedećih specijaliziranih sudova:

TRGOVAČKI SUDOVI

Poslovni sudovi, koji su u upotrebi od 1. rujna 2004.., specijalizirana su sudska tijela. Integriraju se u građanske sudove.

TERITORIJALNO PODRUČJE PRIMJENE

Općenito, u svakoj pokrajini, koja je nadležna za cijelu pokrajinu i koja ima registrirano sjedište u glavnom gradu, postojat će jedan ili više sudova.

Mogu se uspostaviti i u populacijama koje nisu provincijski kapital kada, u odnosu na stanovništvo, postojanje industrijskih ili komercijalnih centara i gospodarska djelatnost čini preporučljivim, u svakom slučaju treba odrediti opseg njihove nadležnosti.

Trgovački sudovi mogu se odrediti kako bi se njihova nadležnost proširila na dvije ili više provincija u istoj autonomnoj zajednici.

OVLASTI

Trgovački sudovi nadležni su za rješavanje predmeta u okviru stečajnog postupka.

Trgovački sudovi također su svjesni svih pitanja koja su u nadležnosti građanskih sudova u pogledu, među ostalim, postupaka koji uključuju nepošteno tržišno natjecanje, industrijsko vlasništvo, intelektualno vlasništvo i oglašavanje, kao i sva pitanja koja se razmatraju u tom rješenju na temelju pravila kojima se uređuju trgovačka društva i zadruge.

Trgovački sudovi imaju nadležnost nad priznavanjem i izvršenjem presuda te drugih presuda i stranih arbitražnih odluka kada se odnose na pitanja iz njihove nadležnosti, osim ako, kako je dogovoreno u Ugovorima i drugim međunarodnim pravilima, njihovo znanje dobije drugi sud.

SREDSTVA

Sud u pokrajinskim sudovima razmatra žalbe utvrđene zakonom protiv odluka donesenih u prvom stupnju trgovačkih sudova, uz iznimku onih koji su izdani u slučajevima insolventnosti u kojima se uređuju pitanja zapošljavanja, pri čemu je jedan ili više njihovih stručnih skupina u tom pogledu specijaliziran u skladu s odredbama Organskog zakona o pravosuđu.

Drugi pravni lijekovi LOPJ-a mogu se uvesti.

SUDOVI ZA ŽIG ZAJEDNICE

Trgovački sudovi Zajednice (Juzgados de Marka Comunitaria) su lokalni sud (Juzgados de lo Mercantil) koji se nalazi lokalitet Alicante u tome da su nadležni za odlučivanje u prvom stupnju i na isključivoj osnovi za sve te sporove koji se promiču u okviru Uredbe Vijeća br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice.

U izvršavanju te nadležnosti sudovi proširuju svoju nadležnost na cijelo nacionalno državno područje te se s tim u vezi pozivaju na sudove za žig Zajednice.

Integriraju se u građanske sudove.

Osim toga, u odjeljku ili odjeljcima Audiencia Provincial de Alicante (Okružni sud u Alicanteu), osim, u drugom stupnju i isključivo, svih žalbi navedenih u članku 101.. Uredbe br. 40/94 Vijeća Europske unije od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice i Uredbi Vijeća Europske unije 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice. U izvršavanju te nadležnosti, nadležnost se proširuje na cijelo nacionalno državno područje te se u tom pogledu na njih upućuje kao na žig Zajednice.

SUDOVI ZA NADZOR NAD ZATVORSKIM KAZNAMA:

Sudovi zatvorskih kazni imaju sudske funkcije predviđene u Općem zakonu o zatvorskim kaznama u pogledu izvršenja kazne zatvora i mjera sigurnosti, sudskog preispitivanja stegovnih ovlasti zatvorskih vlasti, zaštite zatvorskih kazni i davanja zatvorenika u zatvorima i drugih. Oni su uključeni u kazneni sudski nalog.

TERITORIJALNO PODRUČJE PRIMJENE

U svakoj pokrajini vodi se jedan ili više sudova u kaznenom postupku.

U gradu Madridu, koji je nadležan u cijeloj Španjolskoj, bit će jedan ili više sudova središnjeg suca.

OVLASTI

Sudovi zatvorskih kazni imaju sudske funkcije predviđene u Općem zakonu o zatvorskim kaznama u pogledu izvršenja kazne zatvora i mjera sigurnosti, sudskog preispitivanja stegovnih ovlasti zatvorskih vlasti, zaštite zatvorskih kazni i davanja zatvorenika u zatvorima i drugih.

SREDSTVA

Pokrajinski sudovi odlučuju o žalbama utvrđenim u zakonu protiv odluka sudova za nadzor nad zatvorskim kaznama.

Drugi pravni lijekovi LOPJ-a mogu se uvesti.

SUDOVI ZA MLADEŽ

TERITORIJALNO PODRUČJE PRIMJENE

U svakoj pokrajini nalazit će se jedan ili više sudova za mladež, nadležni u cijeloj pokrajini i sjedištu u njegovom glavnom gradu.

U gradu Madridu, koji ima nadležnost u cijeloj Španjolskoj, postojat će središnji sud za maloljetnike koji će se baviti razlozima koji su navedeni u zakonodavstvu kojim se uređuje kaznena odgovornost maloljetnika.

OVLASTI

Sudovi za mladež nadležni su za kaznena djela počinjena osobama starijima od 14 godina i mlađima od 18 godina.

Na sudovima za mladež je da obavljaju dužnosti propisane zakonima za djecu koja su počinili kaznena djela koja su prema zakonu okvalificirana kao kazneno djelo i za djecu koja im, u slučaju maloljetnika, daju pravo.

SREDSTVA

Sudovi u pokrajinskim sudovima razmatraju žalbe na odluke sudova za mladež u pokrajini.

Drugi pravni lijekovi LOPJ-a mogu se uvesti.

SUDOVI ZA NASILJE NAD ŽENAMA

TERITORIJALNO PODRUČJE PRIMJENE

Svaka će stranka imati jedan ili više sudova za nasilje nad ženama, čiji se kapital i nadležnost temelje na njezinu državnom području. Stranke se dogovaraju o određivanju općine svojeg sjedišta.

Vlada, djelujući na prijedlog Glavnog sudbenog vijeća i, prema potrebi, izvješće autonomne zajednice o nadležnosti u području pravosuđa, Kraljevskom uredbom može utvrditi da je sudac nasilja nad ženama odlučio proširiti svoju nadležnost na dvije ili više stranaka unutar iste provincije.

Državno sudbeno vijeće može odlučiti, na temelju izvješća gospodarskih komora, da u tim izbornim jedinicama, prema potrebi u skladu s postojećim radnim opterećenjem, nadležnost sudova pripada jednom od sudova i lokalnog kaznenog suda (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) ili, ovisno o slučaju, upute.

U slučajevima kada postoji samo jedan Prvostupanjski sud i Prvostupanjski sud (Juzgado de Primera Instancia), taj će sud steći uvid u predmete u kojima su nadležni sudovi u području nasilja nad ženama.

Oni su uključeni u kazneni sudski nalog.

OVLASTI

U kaznenom postupku sudovi za nasilje nad ženama u svakom slučaju moraju biti upoznati s postupcima i pravnim sredstvima predviđenima u Zakonu o kaznenom postupku, uključujući:

 • Postupak u pogledu kaznene odgovornosti za kaznena djela obuhvaćena naslovima Kaznenog zakona o ubojstvima, pobačaju, ozljedama, štetnim za nerođeno dijete, zločinima protiv slobode, zločinima protiv moralnog integriteta, protiv privatnosti i prava na slike nasilja ili zastrašivanja, pod uvjetom da svaka osoba koja jest ili je bila njegova supruga ili koja je pod pravnom zaštitom, zaštitom ili zdravstvenom skrbi bračnog druga ili partnera, ako je također bio čin rodno uvjetovanog nasilja.
 • Upute o postupcima kojima se zahtijeva kaznena odgovornost za svako kazneno djelo protiv obiteljskih prava i dužnosti, kada je žrtva jedna od osoba koje su navedene kao takve u prethodnom stavku.
 • Donošenje odgovarajućih rješenja za zaštitu žrtava, ne dovodeći u pitanje ovlasti dodijeljene Guardia Civil.
 • Iz znanja i prekršaja lakših kaznenih djela koja su im dodijeljena zakonom kada je žrtva jedna od osoba iz prvog stavka.
 • Izdavanje i izvršavanje instrumenata uzajamnog priznavanja kaznenih odluka unutar Europske unije koje su im dodijeljene zakonom.
 • U postupku za uvođenje kaznene odgovornosti za kazneno djelo povrede koja je predviđena i koja se kažnjava u skladu s člankom 468.. kaznenog zakona, u slučaju povrede osobe za kazneno djelo čije je uvjerenje, sigurnosna mjera ili mjera sigurnosti povrijeđeno ili njegova supruga, žena koja je povezana ili je bila povezana s počiniteljem za sličan odnos ameta, čak i bez kohabitacije, bez obzira na to pripada li bračnom drugu ili partneru ili ne, ili osobama koje su maloljetnici ili osobe kojima je moguće tužiti, biti tuženo, starateljstvo, smještaj ili de facto skladištenje bračnog druga ili partnera.

Sudovi za nasilje nad ženama mogu, u svakom slučaju, u skladu s postupcima i pravnim sredstvima predviđenima u Zakonu o parničnom postupku, biti svjesni sljedećih pitanja:

 • Roditeljstvo, rodiljni i očinski dopust.
 • Poništaj braka, rastava i razvod braka.
 • Ona koja se odnose na obiteljske odnose.
 • One čiji je cilj donošenje ili izmjena mjera od obiteljske važnosti.
 • One koje se odnose isključivo na skrbništvo nad djecom ili djecom ili na uzdržavanje koje jedan roditelj podnosi protiv drugog roditelja u ime djece i maloljetnih kćeri.
 • One koje se odnose na potrebu za postizanjem dogovora u donošenju.
 • Oni se protive upravnim odlukama u području zaštite djece.

Sudovi za nasilje nad ženama imaju isključivu i isključivu građansku nadležnost ako su istodobno ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • Građanskog postupka u vezi s bilo kojim predmetom navedenim u prethodnoj točki.
 • Da su sve stranke u građanskom postupku žrtve rodno uvjetovanog nasilja;
 • Svaka stranka u građanskom postupku trebala bi biti počinitelj, poticatelj ili zadruga, prema potrebi, u provođenju djela rodno uvjetovanog nasilja.
 • Da je sudac koji se bavi nasiljem nad ženama započeo s kaznenim postupkom za kazneno djelo ili za prekršaj na temelju nasilja nad ženama ili da je donesena odluka o zaštiti žrtve rodno uvjetovanog nasilja.

Ako sud utvrdi da djela koja su mu na poznat način upoznati sa svojim znanjem ne predstavljaju izraz rodno uvjetovanog nasilja, zahtjev se može odbiti upućivanjem na nadležni sud.

U svim tim slučajevima mirenje je zabranjeno ili zabranjeno.

SREDSTVA

Pokrajinski sudovi razmatraju žalbe propisane Zakonom protiv odluka sudova protiv nasilja nad ženama Pokrajine.

Drugi pravni lijekovi LOPJ-a mogu se uvesti.

SPECIJALIZIRANA TIJELA NA TEMELJU OPĆEG SUDBENOG VIJEĆA

U Španjolskoj specijalizirani sudovi, koji nemaju nikakav utjecaj na načelo zakonitosti u trenutku njihova uključivanja u pet naloga, mogu biti osnovani ne samo zato što su osnovani Organskim zakonom o pravosuđu, kao što je to slučaj sa sudovima trgovačkog prava, djece ili nasilja nad ženama, ali mogu biti i posljedica specijalizacije u skladu s člankom. 98. gore navedenu presudu proveo je Državno sudbeno vijeće, kao što je slučaj s obiteljskim sudovima (Juzgados de Familia), „Sudskim sudovima za izvršenje na temelju hipoteke” ili nacionalnim sudovima.

Drugi specijalizirani sudovi

Glava VI. ustava iz 1978. odnosi se na pravosuđe, a u članku 117. utvrđuje da je načelo pravosudnog jedinstva temelj za ustroj i funkcioniranje sudova.

To se načelo odražava u postojanju jedinstvene nadležnosti koja se sastoji od jednog tijela sudaca i sudaca koji čine redovne sudove.

U španjolskom Ustavu navodi se da pravosuđe dolazi od naroda i da se njime upravlja u ime kralja sudaca i sudaca sudstva, koji je neovisan, nedjeljiv, odgovoran i podložan samo vladavini prava.

Suci i viši suci ne smiju se odvajati, suspendirati, prenijeti ili umirovljeni, već na temelju jednog od uzroka i s jamstvima predviđenima zakonom.

Izvršavanje sudske vlasti u svim vrstama postupaka, sudaca i provođenje sudskih postupaka u isključivoj je nadležnosti sudova određenih zakonom, u skladu s pravilima o nadležnosti i postupcima koje propisuje.

Sudovi ne smiju izvršavati druge funkcije osim onih žigova i onih koji im se zakonom izričito dodjeljuju na temelju jamstva o bilo kojem pravu.

Osim pravosuđa, sam Ustav predviđa postojanje dvaju ustavnih tijela koja se navode kao sudovi. To su tijela koja su potpuno neovisna i nepristrana i podliježu samo vladavini prava.

Ta ustavna tijela su Ustavni sud i Revizorski sud.

USTAVNI SUD

Španjolski Ustavni sud osnovan je kao tijelo smješteno izvan pravosuđa.

To je vrhovni tumač Ustava, neovisno o drugim ustavnim tijelima, te je podložan samo Ustavu i njezinom Organskom zakonu.

Jedinstven je po redu i proširuje svoju nadležnost na cijelo državno područje.

SASTAV

Sastoji se od 12 članova koje imenuje kralj, od čega četiri na prijedlog Kongresa, tropetinskom većinom svojih članova; četiri na prijedlog Senata, istom većinom glasova; dva o prijedlogu vlade i dva na prijedlog Općeg sudbenog vijeća, uključujući predsjednika i potpredsjednika.

OVLASTI

Ustavni sud saslušava se u slučajevima i na način koji propisuje zakon, među ostalim:

 • Žalba i pitanje neustavnosti u odnosu na zakone, normativne odredbe ili akte s pravnom snagom.
 • Mjera za zaštitu u slučaju povrede prava javnosti i sloboda navedenih u članku 53.. Članak 2. ustava.
 • Sporovi zbog tržišnog natjecanja između države i autonomnih zajednica ili između države i autonomnih zajednica.
 • Sporove između ustavnih organa države.
 • Izjavu o ustavnosti međunarodnih ugovora.

Dodatne informacije: Poveznica se otvara u novom prozoruUstavni sud

REVIZORSKI SUD

Revizorski sud je najviše revizorsko tijelo u pogledu financijskog izvještavanja i gospodarskog upravljanja državom, kao i javnog sektora.

Ne dovodeći u pitanje vlastitu nadležnost, on se nalazi u orbiti europskog zakonodavca koji je izravno ovisan o Cortes Generales.

SASTAV

Postoji 12 članova, članova Revizorskog odbora, šest članova koje imenuje Congreso de los Diputados, i šest članova Senata, koji imaju pravo na načela neovisnosti, nesmjenjivosti i nespojivosti dužnosti, kao i sudaca.

ZADAĆE

Revizorskom sudu dodijeljene su dvije funkcije:

 • Funkcija revizije, koja je obilježena kao vanjska, trajna i potrošna, jest provjeriti je li gospodarska i financijska djelatnost javnog sektora u skladu s načelima zakonitosti, učinkovitosti i ekonomičnosti.
 • Sudska funkcija sastoji se od pokretanja postupka u vezi s računovodstvenom odgovornošću subjekata koji su odgovorni za upravljanje javnim dobrima, sredstvima ili imovinom radi naknade javnih sredstava koja su zahvaćena pronevjerom zbog pronevjere, nepravilnog, nepotpunog ili nedostatnog obrazloženja ili zbog drugih uzroka ili postupanja.

Dodatne informacije: Poveznica se otvara u novom prozoruRevizorski sud.

UOBIČAJENI SUDOVI

Priznata su u članku 125.. ustava kao jedan od oblika sudjelovanja javnosti u administraciji pravosuđa.

Članak 19.. Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) priznaje običajne sudove Aguas de la Vega Valencia i Vijeće iz Buenos Airesa. Obje su uobičajene pravne osobe za upravljanje vodama.

Od 2009. ta su dva španjolska običajna suda uvrštena na reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva i žive kao dokaz sposobnosti ljudskih skupina da organiziraju složene sustave na demokratski način od društvene osnove.

VODE VEGA DE VALENCIA

To je najviša pravosudna institucija u Europi.

Djelovat će u teritorijalnom području Valencije.

Sastoji se od osam izabranih predstavnika koje su na demokratski način izabrali navodnjavatelje u regiji Huerta Valencia, a njihove su ovlasti pravedna raspodjela vode među različitim vlasnicima poljoprivrednog zemljišta, rješavanje činjeničnih pitanja koja su nastala među navodnjavanim površinama i izricanje odgovarajućih kazni za povrede zbog nestanka navodnjavanja.

VIJEĆE AUTONOMNE ZAJEDNICE MURCIJE

Odbor za muškarce u Buenos Airesu pravna je institucija srednjovjekovnog podrijetla koja je institucionalizirana i zakonski regulirana 1849. kao Vrhovni sud Huerta de Murcia. Vijeće se sastoji od predsjednika, tajnika i pet članova.

Vijeće Murcije u Buenos M-u toplo pozdravlja svoju raspravu sa svim četvrtkom u vijećnici gradske vijećnice i ne sudjeluje na svakom saslušanju na dnevnoj sjednici ili najkasnije tijekom sljedeće rasprave. Rezolucije se donose većinom glasova, ali u slučaju jednakog broja glasova odlučuje se o glasovanju predsjednika. Sankcije koje proizlaze iz pravosudnog sustava Vijeća za muškarce iz Buenos muškaraca imaju isključivu prirodu. Presude koje je donio taj sud postale su konačne, izvršive i izvršive.

Dodatne informacije: Poveznica se otvara u novom prozoruVijeća dobre organizacije za muškarce.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruGLAVNO SUDBENO VIJEĆE ŠPANJOLSKE

Poveznica se otvara u novom prozoruUSTAVNI SUD ŠPANJOLSKE

Poveznica se otvara u novom prozoruŠPANJOLSKI REVIZORSKI SUD

Poveznica se otvara u novom prozoruŠPANJOLSKI OBIČAJNI SUDOVI


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 13/09/2019