Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Hiszpania

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Art. 117 konstytucji hiszpańskiej z 1978 r. stanowi, że zasada jedności sądu stanowi podstawę organizacji i funkcjonowania sądów.


W ramach hiszpańskiej organizacji sądowej sądy powszechne dzielą się na cztery nakazy sądowe: cywilny, karny, administracyjny, pracy i pracy.

Wraz z czterema sądami w ramach jurysdykcji ogólnej jest to jurysdykcja wojskowa, stanowiąca integralną część systemu sądowego państwa, za którą odpowiedzialność ponoszą wyłącznie sądy wojskowe ustanowione na mocy prawa.

Spory kompetencyjne pomiędzy sądami sądowniczymi sądu powszechnego a sądowymi organami sądowymi rozstrzyga specjalna izba Sądu Najwyższego, izba rozstrzygania sporów złożona z Prezesa Sądu Najwyższego, dwóch sędziów Sądu Najwyższego Sądu Najwyższego oraz dwóch sędziów Pokoju w Izbie Wojskowej, wszystkich wyznaczonych przez Radę Generalną Sądownictwa.

Sądy wyspecjalizowane istnieją w tej dziedzinie w ramach jurysdykcji ogólnej. Na przykład sądy ds. przemocy wobec kobiet, sądów handlowych lub sądów odpowiedzialnych za monitorowanie więzień lub nieletnich.

Ustawa organiczna o sądownictwie przewiduje istnienie następujących sądów wyspecjalizowanych:

SĄDY GOSPODARCZE

Sądy gospodarcze działające od dnia 1 września 2004 r. są wyspecjalizowanymi organami wymiaru sprawiedliwości. Są one zintegrowane z sądami cywilnymi.

ZAKRES TERYTORIALNY

Co do zasady w każdej prowincji, posiadającej jurysdykcję w całej prowincji i posiadającej w swoim kapitale, jeden lub więcej sądów.

Mogą one również zostać ustanowione w populacjach innych niż region stołeczny, jeżeli w odniesieniu do ludności istnienie ośrodków przemysłowych lub handlowych oraz działalności gospodarczej jest wskazane, w każdym przypadku należy określić zakres ich jurysdykcji.

Sądy handlowe mogą być zdecydowane rozszerzyć swoją jurysdykcję na dwie lub więcej prowincji w tej samej wspólnocie autonomicznej.

UPRAWNIENIA

Sądy handlowe są właściwe do rozstrzygania spraw powstałych w toku postępowania w związku z niewypłacalnością zgodnie z jego prawem.

Sądy handlowe są również świadome wszelkich kwestii, które podlegają właściwości sądów cywilnych, w szczególności w odniesieniu do spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji, własności przemysłowej, własności intelektualnej i reklamy, jak również wszystkich kwestii objętych tym porządkiem na mocy przepisów dotyczących spółek handlowych i spółdzielni.

Sądy handlowe są właściwe do spraw uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i innych orzeczeń oraz zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, jeżeli dotyczą spraw podlegających ich jurysdykcji, chyba że – jak uzgodniono w Traktatach i innych przepisach międzynarodowych – ich wiedza zostaje przekazana innemu sądowi lub trybunałowi.

ZASOBY

Sądy okręgowe rozpatrują odwołania od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez sądy handlowe, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w przypadku niewypłacalności, które regulują kwestie związane z zatrudnieniem, przy czym jedna lub kilka z nich jest wyspecjalizowanych w tym względzie, zgodnie z przepisami ustawy organicznej o sądownictwie.

Inne środki zaradcze przewidziane przez LOPJ mogą być wniesione.

SĄDY W SPRAWACH WSPÓLNOTOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Sąd Unii Europejskiej (Juzgados de Marca Comunitaria) jest sądem rejonowym (Juzgados de lo Mercantil) w miejscowości Alicante, ponieważ sprawuje on jurysdykcję do rozpoznania w pierwszej instancji i na zasadzie wyłączności wszystkich tych sporów, które są popierane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenia Rady (EWG) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.

W ramach wykonywania tej właściwości sądy rozszerzają swoją właściwość na całe terytorium krajowe i w związku z tym są one nazywane sądami w sprawach wspólnotowych znaków towarowych.

Są one zintegrowane z sądami cywilnymi.

Ponadto sekcja lub sekcje Audiencia Provincial de Alicante (sądu okręgowego w Alicante) specjalizujące się dodatkowo w drugiej i wyłącznie w drugiej instancji wszystkich odwołań, o których mowa w art. 101 rozporządzenia nr 40/94 Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Wykonując to uprawnienie, jurysdykcja rozciąga się na całe terytorium krajowe i w związku z tym określa się je jako wspólnotowy znak towarowy.

SĄDY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZÓR W ZAKŁADACH KARNYCH:

Sądy penitencjarne mają funkcje sądownicze przewidziane w ogólnej ustawie o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w odniesieniu do wykonywania kar pozbawienia wolności i środków bezpieczeństwa, sądową kontrolę uprawnień dyscyplinarnych organów penitencjarnych, ochronę wyroków pozbawienia wolności i korzyści osób zatrzymanych w więzieniach i innych. Są one włączone do orzeczenia sądu karnego.

ZAKRES TERYTORIALNY

W każdej prowincji w sądzie karnym będzie co najmniej jeden sąd sprawujący nadzór w zakładzie karnym.

W mieście Madryt, który posiada jurysdykcję w całej Hiszpanii, będzie co najmniej jeden sąd w składzie centralnym.

UPRAWNIENIA

Sądy penitencjarne mają funkcje sądownicze przewidziane w ogólnej ustawie o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w odniesieniu do wykonywania kar pozbawienia wolności i środków bezpieczeństwa, sądową kontrolę uprawnień dyscyplinarnych organów penitencjarnych, ochronę wyroków pozbawienia wolności i korzyści osób zatrzymanych w więzieniach i innych.

ZASOBY

Sądy okręgowe rozpatrują odwołania od orzeczeń sądów penitencjarnych prowincji.

Inne środki zaradcze przewidziane przez LOPJ mogą być wniesione.

SĄDY DLA NIELETNICH

ZAKRES TERYTORIALNY

W każdej prowincji będzie co najmniej jeden sąd dla nieletnich, właściwy dla całej prowincji oraz zasiadanie w jego kapitale.

W Madrycie, z jurysdykcją w całej Hiszpanii, będzie miał miejsce centralny sąd dla nieletnich, który zajmie się powodami wynikającymi z przepisów regulujących odpowiedzialność karną nieletnich.

UPRAWNIENIA

Sądy dla nieletnich mają jurysdykcję w sprawach przestępstw popełnionych przez osoby powyżej 14 roku życia i w wieku poniżej 18 lat.

Do sądów nieletnich należy wykonywanie obowiązków określonych w przepisach prawa dla dzieci, które dopuściły się naruszenia prawa jako przestępstwo, oraz tych, które w przypadku małoletnich nadają im prawo.

ZASOBY

Sądy okręgowe rozpatrują odwołania od orzeczeń sądów dla nieletnich w prowincji.

Inne środki zaradcze przewidziane przez LOPJ mogą być wniesione.

SĄDY DS. PRZEMOCY WOBEC KOBIET

ZAKRES TERYTORIALNY

Każda ze stron będzie miała co najmniej jeden sąd ds. przemocy wobec kobiet, w oparciu o jego kapitał i jurysdykcję na jego terytorium. Organizują oni wyznaczenie gminy, w której znajdują się ich siedziba.

Rząd, na wniosek Rady Generalnej o wymiarze sprawiedliwości oraz, w stosownych przypadkach, raport wspólnoty autonomicznej właściwy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, może ustalić w drodze dekretu królewskiego, że sądy ds. przemocy wobec kobiet, dążąc do rozszerzenia swojej jurysdykcji na dwie lub więcej stron w tej samej prowincji.

Rada Sądownictwa może zdecydować, na podstawie sprawozdania izb rządowych, że w tych okręgach, w zależności od istniejącego obciążenia pracą, znajomość właściwości sądów znajduje się w składzie jednego z sądów pierwszej instancji i miejscowego sądu karnego (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) lub, w zależności od przypadku, instrukcji.

W przypadku tylko jednego Sądu Pierwszej Instancji i Sądu Pierwszej Instancji (Juzgado de Primera Instancia) sąd ten zapozna się z informacjami na temat przypadków, w których sąd ds. przemocy wobec kobiet ma jurysdykcję.

Są one włączone do orzeczenia sądu karnego.

UPRAWNIENIA

W postępowaniu karnym sądy ds. przemocy wobec kobiet są w każdym razie świadome procedur i środków zaradczych przewidzianych w kodeksie postępowania karnego, w tym:

 • Postępowania w sprawie odpowiedzialności karnej za przestępstwa objęte tytułami kodeksu karnego w sprawie zabójstw, aborcji, obrażeń ciała, szkodliwych skutków dla nienarodzonego dziecka, przestępstw przeciwko wolności, przestępstw przeciwko integralności moralnej, prawa do prywatności i prawa do obrazów przemocy lub zastraszenia, pod warunkiem że każda osoba, która jest lub była żoną, lub była prawnie powiązana z żoną lub partnerką lub była prawnie związana z władzą, ochroną lub opieką zdrowotną małżonka lub partnera, w przypadku gdy występowała również przemoc ze względu na płeć.
 • Proces polegający na wprowadzeniu wymogu odpowiedzialności karnej za wszelkie przestępstwa przeciwko prawom i obowiązkom rodzinnym, w przypadku gdy ofiara jest jedną z osób wskazanych jako takie w poprzednim ustępie.
 • Przyjęcie odpowiednich nakazów ochrony dla ofiar, bez uszczerbku dla uprawnień przyznanych Gwardii Cywilnej (Guardia Civil).
 • Z wiedzy i z winy drobnych przestępstw, które są im przypisane zgodnie z prawem, jeżeli ofiara jest jedną z osób wskazanych jako takie w akapicie pierwszym.
 • Wydawanie i wykonywanie instrumentów wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych w Unii Europejskiej, które są im powierzone na mocy prawa.
 • Dochodzenie w sprawie postępowania w sprawie nałożenia odpowiedzialności karnej za naruszenie, o którym mowa w art. 468 kodeksu karnego, i karalne na podstawie kodeksu karnego, w przypadku gdy dana osoba jest zwolniona z odpowiedzialności karnej, której wyrok skazujący, środek zapobiegawczy lub środek zabezpieczający został naruszony lub był jego żoną, lub kobietą, która jest lub była powiązana ze sprawcą podobnego związku emocjonalnego, również bez wspólnego zamieszkiwania, jak również zstępni, niezależnie od tego, czy należą do współmałżonka lub partnera, czy też osoby posiadające zdolność pozywania lub bycia pozwanym, opiekę, kurator, umieszczenie lub faktyczne przechowywanie małżonka lub partnera.

Sądy ds. przemocy wobec kobiet mogą, w każdym przypadku zgodnie z procedurami i środkami przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego, znać między innymi następujące kwestie:

 • Urlopem rodzicielskim, urlopem macierzyńskim i ojcowskim.
 • Małżeństwa, separacji i unieważnienia małżeństwa.
 • Te, które dotyczą stosunków ze strony ojca.
 • Te, które mają na celu przyjęcie lub zmianę środków mających znaczenie dla rodziny.
 • Dotyczą one wyłącznie opieki nad dziećmi lub dziećmi lub świadczeń alimentacyjnych wniesionych przez jednego z rodziców wobec drugiego rodzica w imieniu dzieci i małoletnich córek.
 • W odniesieniu do konieczności zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia.
 • Sprzeciwu wobec decyzji administracyjnych w dziedzinie ochrony dzieci.

Sądy ds. przemocy wobec kobiet mają wyłączne i wyłączne kompetencje obywatelskie, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

 • Postępowania cywilnego w sprawach, o których mowa w poprzednim ustępie.
 • Każda ze stron postępowania cywilnego jest ofiarą przemocy ze względu na płeć;
 • Każda strona postępowania cywilnego powinna być uznana za sprawcę, podżegającą lub spółdzielnię niezbędną do wykonywania aktów przemocy ze względu na płeć.
 • Sędzia zajmujący się przemocą wobec kobiet rozpoczął postępowanie karne w sprawie przestępstwa lub wykroczenia na podstawie aktu przemocy wobec kobiet lub przyjęto nakaz ochrony ofiary przemocy ze względu na płeć.

W przypadku gdy sąd stwierdza, że znane mu czyny nie stanowią wyrazu przemocy ze względu na płeć, wniosek ten można odrzucić, powołując się na właściwy sąd.

We wszystkich tych przypadkach mediacja jest zakazana lub zakazana.

ZASOBY

Sądy okręgowe rozpatrują odwołania od orzeczeń sądów Prowincji dotyczących przemocy wobec kobiet.

Inne środki zaradcze przewidziane przez LOPJ mogą być wniesione.

WYSPECJALIZOWANE ORGANY RADY GENERALNEJ

W Hiszpanii sądy wyspecjalizowane, które nie mają żadnego wpływu na zasadę jedności sądu, gdy są włączone do pięciu zamówień, mogą zostać ustanowione nie tylko dlatego, że zostały utworzone na mocy ustawy organicznej o sądownictwie, jak ma to miejsce w przypadku sądów w sprawach z zakresu prawa handlowego, dzieci lub przemocy wobec kobiet, ale mogą również wynikać ze specjalizacji w rozumieniu tego artykułu. 98 wyroku, o którym mowa powyżej, wykonuje Generalna Rada Sądownictwa, tak jak ma to miejsce w przypadku sądów rodzinnych (Juzgados de Familia), sądów ds. egzekucji wierzytelności zabezpieczonej hipoteką („Courts of Hipotecaria”) lub sądów krajowych.

Inne sądy szczególne

Tytuł VI konstytucji hiszpańskiej z 1978 r. poświęcony jest wymiarowi sprawiedliwości, a art. 117 stanowi, że zasada jedności sądu stanowi podstawę organizacji i funkcjonowania sądów.

Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w istnieniu jednej jurysdykcji, złożonej z jednego organu sędziów i sędziów, którzy stanowią sądy powszechne.

Konstytucja hiszpańska stanowi, że pochodzi ona od obywateli i jest zarządzana w imieniu króla przez sędziów i sędziów pokoju, niezależnych, irdemontowalnych, odpowiedzialnych i podlegających wyłącznie rządom prawa.

Sędziowie i starsi sędziowie nie mogą być odseparowani, zawieszeni, przeniesieni ani przeniesieni w stan spoczynku, lecz na podstawie jednej z przyczyn i z zastrzeżeniem przewidzianych prawem gwarancji.

Wykonywanie władzy sądowniczej we wszystkich rodzajach postępowań, sędziów i sądów wykonujących postępowanie sądowe, jest wyłączną kompetencją sądów określonych przez prawo, zgodnie z przepisami dotyczącymi jurysdykcji i ustanowionymi przez nie procedurami.

Sądy i trybunały nie sprawują żadnych innych funkcji poza tymi, które są pełnione przez te znaki i które są im wyraźnie przypisane przez prawo w postaci gwarancji jakiegokolwiek prawa.

Poza wymiarem sprawiedliwości, sama Konstytucja przewiduje istnienie dwóch organów konstytucyjnych, zwanych sądami. Są to organy, które są w pełni niezależne i bezstronne i podlegają jedynie zasadom państwa prawa.

Te organy konstytucyjne to Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Obrachunkowy.

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Hiszpański Trybunał Konstytucyjny został utworzony jako organ znajdujący się poza wymiarem sprawiedliwości.

Jest ona najwyższym tłumaczem ustnym w Konstytucji, niezależnym od innych organów konstytucyjnych i podlega jedynie Konstytucji i ustawie organicznej.

Jest on niepowtarzalny w swoim porządku i rozszerza jego właściwość na całe terytorium kraju.

SKŁAD

Składa się z 12 członków wyznaczonych przez króla, z których cztery na wniosek Kongresu, większością trzech piątych głosów swoich członków; cztery na wniosek Senatu, z tą samą większością głosów; dwa na wniosek rządu i dwa na wniosek Rady Generalnej o wymiarze sprawiedliwości, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

UPRAWNIENIA

Trybunał Konstytucyjny jest przesłuchiwany w sprawach i w sposób przewidziany przepisami prawa, między innymi:

 • Odwołanie oraz kwestia niekonstytucyjności ustaw, przepisów normatywnych lub aktów z mocą ustawy.
 • Powództwa o ochronę praw i wolności publicznych wymienionych w art. 53. 2 Konstytucji.
 • Spory między rządem a wspólnotami autonomicznymi lub między państwem a wspólnotami autonomicznymi z powodu konkurencji.
 • Spory pomiędzy konstytucyjnymi organami państwa.
 • Deklaracja zgodności z Konstytucją traktatów międzynarodowych.

Dodatkowe informacje: Link otworzy się w nowym oknieTrybunał Konstytucyjny

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Trybunał Obrachunkowy jest najwyższym organem kontrolnym rachunków i gospodarki państwa oraz sektora publicznego.

Bez uszczerbku dla swojej własnej właściwości sąd ten jest bezpośrednio zależny od Cortes Generales.

SKŁAD

Zasiada 12 członków, członkowie Komisji Obrachunkowej, sześciu członków mianowanych przez Congreso de los Diputados i sześć przez Senat na podstawie zasad niezależności, nieusuwalności i zakazu łączenia stanowisk, a także sędziów.

ZADANIA

Trybunałowi powierzono dwie funkcje:

 • Funkcją audytu, który charakteryzuje się charakterem zewnętrznym, stałym i konsumpcyjnym, jest sprawdzenie, czy działalność gospodarcza i finansowa sektora publicznego jest zgodna z zasadami legalności, wydajności i gospodarności.
 • Funkcja sądowa polega na wniesieniu skargi dotyczącej odpowiedzialności księgowej podmiotów, które są odpowiedzialne za zarządzanie majątkiem publicznym, funduszami lub aktywami, w celu ochrony funduszy publicznych, na które miało to wpływ, poprzez sprzeniewierzenie, nieprawidłowe, niepełne lub niedostateczne uzasadnienie lub ze względu na inne przyczyny lub zachowanie.

Dodatkowe informacje: Link otworzy się w nowym oknieTrybunał Obrachunkowy.

W PRZEDMIOCIE SĄDÓW POWSZECHNYCH

Są one uznawane w art. 125 Konstytucji jako jeden z form udziału społeczeństwa w administracji wymiaru sprawiedliwości.

Art. 19 Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) uznaje zwyczajowe sądy Aguas de la Vega Valencia i Rady Buenos Aires. Oba są zwyczajowymi podmiotami prawnymi w zakresie gospodarki wodnej.

Od 2009 r. te dwie zwyczajowe hiszpańskie sądy zostały umieszczone na reprezentatywnej liście niematerialnego dziedzictwa ludzkości i stanowią żywy dowód na to, że grupy ludzkie są zdolne do organizowania złożonych systemów w demokratyczny sposób ze społecznego punktu widzenia.

SĄD NA WODACH VEGA DE VALENCIA

Jest ona najważniejszą instytucją wymiaru sprawiedliwości w Europie.

Będzie działać na obszarze terytorialnym Walencji.

Składa się ona z ośmiu wybranych przedstawicieli, wybieranych w sposób demokratyczny przez systemy nawadniania w regionie Huerta Walencji, a ich uprawnienia polegają na równomiernym rozmieszczeniu wody między poszczególnymi właścicielami gruntów rolnych, rozwiązaniu kwestii stanu faktycznego między nawadnianiem i nałożeniu odpowiednich kar za naruszenia przepisów w sprawie nawadniania.

MURCIA (RADA)

Rada Najwyższa w Buenos Aires jest instytucją prawną o średniowiecznym pochodzeniu, która jest zinstytucjonalizowana i uregulowana prawnie w 1849 r. jako Najwyższy Sąd Sprawiedliwości na Huerta de Murcia. Rada składa się z przewodniczącego, sekretarza i pięciu posłów.

Rada Buenos días w Murcji z zadowoleniem przyjmuje swoje wysłuchanie na wszystkich czwartki w ratuszu w ratuszu, a nie każde przesłuchanie na posiedzeniu w dniu lub najpóźniej podczas następnego przesłuchania. Uchwały zapadają większością głosów, ale w przypadku równej liczby głosów decyduje o głosowaniu Przewodniczącego. Sankcje wynikające z systemu wymiaru sprawiedliwości Rady Związkowej mężczyzn mają charakter wyłączny. Orzeczenia wydane przez ten sąd stały się prawomocne, wykonalne i wykonalne.

Dodatkowe informacje: RadaLink otworzy się w nowym oknie Dobre Mężczyzn.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieRADA GENERALNA DS. WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W HISZPANII

Link otworzy się w nowym oknieTRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY HISZPANII

Link otworzy się w nowym oknieHISZPAŃSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Link otworzy się w nowym oknieHISZPAŃSKIE SĄDY ZWYCZAJOWE


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2019