Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Spanien

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Enligt artikel 117 i den spanska konstitutionen från 1978 utgör principen om rättslig enhet grunden för domstolarnas organisation och funktion.


Inom den spanska rättsliga organisationen är de allmänna domstolarna indelade i fyra domstolsförelägganden: civil-, straffrättsligt, administrativt, arbete och arbete.

Tillsammans med de fyra domstolarna i den ordinarie jurisdiktionen utgör militärbehörigheten, som utgör en integrerad del av rättsväsendet, endast de militärdomstolar som har inrättats enligt lag.

Tvister om domstolars behörighet mellan domstolar eller tribunaler i allmänna domstolar och militära rättsliga instanser löses av en särskild avdelning vid högsta domstolen, tvistlösningskammaren sammansatt av Högsta domstolens ordförande, två domare vid Högsta domstolen och två domare i militära avdelningen, som alla utses av domstolsväsendets allmänna råd.

Specialdomstolar finns på detta område inom den ordinarie behörigheten. Till exempel våld mot kvinnor, handelsdomstolar eller domstolar med ansvar för övervakning av fängelser eller underåriga.

I grundlagen om rättsväsendet föreskrivs följande specialdomstolar:

HANDELSDOMSTOLAR

Handelsdomstolarna är, som är i drift sedan den 1 september 2004, specialiserade rättsliga organ. De är integrerade i tvistemålsdomstolarna.

TERRITORIELLT TILLÄMPNINGSOMRÅDE

I varje provins, med behörighet i hela provinsen och med säte i provinsen, finns det en eller flera domstolar.

De kan också vara etablerade i andra populationer än provinskapital, där det med avseende på populationen är fråga om industri- eller handelscentra och ekonomisk verksamhet, vilket innebär att det i varje enskilt fall är lämpligt att fastställa omfattningen av sin behörighet.

Handelsdomstolarna kan vara fast beslutna att utvidga sin behörighet till att omfatta två eller flera provinser i samma autonoma region.

BEFOGENHETER

Handelsdomstolarna ska vara behöriga att pröva frågor som uppkommer under insolvensförfarandet på de villkor som fastställs i dess lagstiftning.

Handelsdomstolarna ska också vara medvetna om alla frågor som omfattas av behörigheten för tvistemålsdomstolar, bland annat när det gäller åtgärder som inbegriper illojal konkurrens, industriell äganderätt, immateriella rättigheter och reklam, samt alla frågor som behandlas i det beslutet enligt de regler som gäller för kommersiella företag och kooperativ.

Handelsdomstolarna ska vara behöriga när det gäller erkännande och verkställighet av domar och andra avgöranden och utländska skiljedomar, när de rör frågor inom deras jurisdiktion, såvida inte, i enlighet med fördragen och andra internationella bestämmelser, deras kännedom tillfaller en annan domstol.

RESURSER

De regionala domstolarna ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om domstolsväsendet i första instans pröva överklaganden av beslut som i första instans fattats av handelsdomstolarna, med undantag för sådana som i händelse av insolvens har fattats i händelse av insolvens, när en eller flera av deras sektioner är specialiserade i detta avseende.

Övriga rättsmedel som föreskrivs i LOPJ kan överklagas.

DOMSTOLAR FÖR GEMENSKAPSVARUMÄRKEN

Gemenskapens handelsdomstolar (Juzgados de Marca Comunitaria) är den lokala domstolen (Juzgados de lo Mercantil) i orten Alicante genom att utöva sin behörighet att i första instans pröva och avgöra alla tvister som främjas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken och rådets förordning (EEG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning.

Vid utövandet av denna behörighet ska domstolarna utvidga sin behörighet till att omfatta hela det nationella territoriet, och de ska i detta sammanhang kallas domstolar för gemenskapsvarumärken.

De är integrerade i tvistemålsdomstolarna.

Den avdelning eller den avdelning vid Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante) som dessutom, i andra hand och uteslutande, ska vara specialiserad på alla de överklaganden som avses i artikel 101 i förordning nr Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken och rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning. Vid utövandet av denna behörighet ska behörigheten omfatta hela det nationella territoriet och i det avseendet betecknas de som gemenskapsvarumärken.

DOMSTOLAR FÖR ÖVERVAKNING AV FÄNGELSER:

Domstolarna i fängelse ska ha de rättsliga funktioner som föreskrivs i den allmänna lagen om fängelsestraff när det gäller verkställande av frihetsstraff och säkerhetsåtgärder, rättslig prövning av fängelsemyndigheternas disciplinära befogenheter, skydd av fängelsestraff och förmåner för frihetsberövade i fängelser och andra. De ingår i brottsmålsdomstolens beslut.

TERRITORIELLT TILLÄMPNINGSOMRÅDE

I varje provins kommer det att finnas en eller flera domstolar i den straffrättsliga domstolen.

I staden Madrid, som är behörig i hela Spanien, kommer det att finnas en eller flera domare i centrala domstolar.

BEFOGENHETER

Domstolarna i fängelse ska ha de rättsliga funktioner som föreskrivs i den allmänna lagen om fängelsestraff när det gäller verkställande av frihetsstraff och säkerhetsåtgärder, rättslig prövning av fängelsemyndigheternas disciplinära befogenheter, skydd av fängelsestraff och förmåner för frihetsberövade i fängelser och andra.

RESURSER

Regionala domstolar prövar överklaganden av beslut fattade av Provinsdomstolen.

Övriga rättsmedel som föreskrivs i LOPJ kan överklagas.

UNGDOMSDOMSTOLAR

TERRITORIELLT TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Det kommer att finnas en eller flera ungdomsdomstolar i varje provins, med behörighet i hela provinsen och med säte i dess huvudstad.

I staden Madrid, som är behörig i hela Spanien, kommer det att finnas en central domstol för underåriga, som kommer att hantera de skäl som anges i lagstiftningen om minderårigas straffrättsliga ansvar.

BEFOGENHETER

Ungdomsdomstolarna har behörighet i fråga om brott som begåtts av personer över 14 år och yngre än 18 år.

Det ankommer på ungdomsdomstolarna att utföra de uppgifter som föreskrivs i lagstiftningen för barn som har begått brott som enligt lag är straffbelagda, och de som, när det gäller underåriga, ger dem lag.

RESURSER

Regionala domstolar prövar överklaganden av beslut som meddelas av ungdomsdomstolar i provinsen.

Övriga rättsmedel som föreskrivs i LOPJ kan överklagas.

VÅLD MOT KVINNOR

TERRITORIELLT TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Varje part kommer att ha en eller flera domstolar för våld mot kvinnor, med utgångspunkt i dess kapital och jurisdiktion på hela sitt territorium. De ska se till att de utses av den kommun där de har sitt säte.

Regeringen kan, på förslag av allmänna rådet för domstolsväsendet och eventuellt med en rapport från den autonoma regionen med behörighet på det rättsliga området, genom kunglig förordning fastställa att domstolarna för våld mot kvinnor har beslutat att utvidga sin behörighet till att omfatta två eller flera parter inom samma provins.

Domstolsväsendets allmänna råd kan, på grundval av en rapport från regeringen, besluta att i dessa valkretsar, där så är lämpligt med hänsyn till den arbetsbörda som föreligger, får kännedom om domstolarnas behörighet av en av förstainstansrätterna och den lokala brottmålsdomstolen (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) eller, i förekommande fall, en instruktion.

I fall där endast en förstainstansrätt och förstainstansrätt (Juzgado de Primera Instancia) är behöriga kommer denna domstol att ta över kunskap om de fall där det förekommer våld mot kvinnor.

De ingår i brottsmålsdomstolens beslut.

BEFOGENHETER

I straffrättsliga förfaranden ska domstolarna för våld mot kvinnor under alla omständigheter vara medvetna om de förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i straffprocesslagen, inbegripet

 • Förfaranden rörande straffrättsligt ansvar för brott som omfattas av dödsboets titlar i fråga om mord, abort, skada, fosterskador, brott mot friheten, brott mot den moraliska integriteten, brott mot den personliga integriteten och rätt till våld eller hotelser, under förutsättning att varje person som är eller har varit hans hustru, eller som har varit eller har varit lagligt knuten till makan eller till partnern, eller som har varit gift med eller har haft ett makt-, skydds- eller sjukvårdssystem där det också förekommit könsrelaterat våld.
 • Processinstruktion för att kräva straffrättsligt ansvar för varje brott mot familjerättigheter och familjeplikter, när brottsoffret är en av de personer som identifieras som sådana i föregående stycke.
 • Antagande av motsvarande skyddsordrar till offer, utan att det påverkar de befogenheter som tilldelats Guardia Civil.
 • Utifrån den kunskap och det fel som tillskrivs dem enligt lag när brottsoffret är en av de personer som anges som sådana i första stycket.
 • Utfärdande och genomförande av instrument för ömsesidigt erkännande av straffrättsliga beslut inom Europeiska unionen som de tilldelats enligt lag.
 • En utredning av ett förfarande för straffrättsligt ansvar för det brott som avses och som är straffbart enligt artikel 468 i strafflagen, när en person utkommer för det brott vars fällande dom, säkerhetsåtgärd eller säkerhetsåtgärd har överträtts eller har varit hans hustru, eller en kvinna som är eller har varit knuten till den som har gjort sig skyldig till ett liknande kärandeförhållande, även utan sammanboende, samt avkomlingar, oavsett om de tillhör maken eller makan eller partnern, eller personer som är underåriga eller personer med behörighet att väcka talan eller bli stämda, förmyndare, manskap, placering eller faktisk lagring av maken eller makan eller partnern.

Domstolarna för våld mot kvinnor får, inom ramen för civilrättsliga förfaranden, i alla händelser i enlighet med de förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i civilprocesslagen, vara medvetna om bland annat följande:

 • Föräldraskap, mamma- och pappaledighet.
 • Annullering av äktenskap, hemskillnad och äktenskapsskillnad.
 • De som rör förbindelserna med faderskapet.
 • De som syftar till antagande eller ändring av åtgärder av familjeskäl.
 • Bestämmelser som uteslutande avser vårdnad om barn eller barn eller underhåll som en av föräldrarna begär underhåll mot den andra föräldern för barn och underåriga döttrar.
 • De som gäller behovet av godkännande vid antagandet.
 • De som motsätter sig administrativa beslut inom området för skydd av barn.

Domstolarna för våld mot kvinnor ska ha exklusiv och exklusiv civil behörighet om följande villkor är uppfyllda samtidigt:

 • Civilrättsliga förfaranden avseende någon av de omständigheter som anges i föregående punkt.
 • Vilken som helst av parterna i det civilrättsliga förfarandet är offer för könsrelaterat våld,
 • Varje part i ett civilrättsligt förfarande bör åläggas att i enlighet med vad som är nödvändigt för att bekämpa könsrelaterat våld vara skyldig, anstiftare eller kooperativ.
 • Att den domare som arbetar med våld mot kvinnor har inlett straffrättsliga förfaranden för brott eller förseelse på grund av våld mot kvinnor, eller ett beslut om att skydda ett offer för könsrelaterat våld, har antagits.

Om domstolen finner att de handlingar som bringats till hans kännedom, på ett allmänt sätt, inte utgör ett uttryck för könsbaserat våld, kan ansökan avslås med hänvisning till den behöriga domstolen.

I alla dessa fall är medling förbjuden eller förbjuden.

RESURSER

Regionala domstolar ska pröva överklaganden som föreskrivs i lagen mot avgöranden i domstolarna avseende våld mot kvinnor i provinsen.

Övriga rättsmedel som föreskrivs i LOPJ kan överklagas.

SPECIALISERADE ORGAN AV RÄTTSVÄSENDETS ALLMÄNNA RÅD

I Spanien kan specialdomstolarna, som inte har någon som helst inverkan på principen om rättslig enhet när de ingår i de fem besluten, fastställas inte bara på grund av att de har inrättats genom lagen om domstolsväsendet, såsom är fallet med domstolarna för handelsrätt, barn eller våld mot kvinnor, utan även kan vara ett resultat av specialisering enligt artikeln. 98 av ovannämnda dom har genomförts av domstolsväsendets allmänna råd, såsom är fallet med familjedomstolarna (Juzgados de Familia), ”Courts for Mortgage Enforcement” (domstol för verkställighet av Hipotecaria) eller nationella domstolar.

Andra specialdomstolar

Avdelning VI i den spanska konstitutionen från 1978 behandlar domstolsväsendet och fastställer i artikel 117 att principen om rättslig enhet utgör grunden för domstolarnas organisation och funktion.

Denna princip återspeglas i förekomsten av en enda jurisdiktion bestående av en enda domare och domare som utgör allmänna domstolar.

Enligt den spanska konstitutionen härrör befolkningen från folket och ges i form av domar- och domarämbetet, som är oberoende, irlöstagbart, ansvarigt och begränsat till rättsstatsprincipen.

Domare och högre domare får inte skiljas åt, tillfälligt dras in, överlåtas eller pensioneras, utan på grundval av någon av orsakerna och med förbehåll för de garantier som föreskrivs i lag.

Utövandet av dömande makt i alla typer av förfaranden, domare och domstolsförfaranden, faller under de domstolar som fastställs i lag, i enlighet med bestämmelserna om behörighet och det förfarande som de själva fastställer.

Domstolarna och domstolarna får inte utöva någon annan funktion än de som de själva uttryckligen har tilldelats genom sin lagstiftning.

Utöver rättsväsendet föreskrivs i själva konstitutionen att det finns två konstitutionella organ som det hänvisas till som domstolar. Det rör sig om organ som är helt oberoende och opartiska och endast omfattas av rättsstatsprincipen.

Dessa konstitutionella organ är författningsdomstolen och revisionsrätten.

FÖRFATTNINGSDOMSTOLEN

Den spanska författningsdomstolen är etablerad som ett organ som ligger utanför domstolsväsendet.

Det är den högsta tolkaren av konstitutionen som är oberoende av övriga konstitutionella organ och omfattas endast av konstitutionen och dess grundlag.

Den är unik i sitt beslut och utvidgar dess behörighet till att omfatta hela det nationella territoriet.

SAMMANSÄTTNING

Den består av 12 ledamöter som utses av kungen, varav fyra på förslag av kongressen, med tre femtedelars majoritet av dess ledamöter. fyra på förslag av senaten, med samma majoritet. två på förslag från regeringen och två på förslag av domstolsväsendets allmänna råd, inklusive en ordförande och en vice ordförande.

BEFOGENHETER

Författningsdomstolen ska höras i de fall och på det sätt som föreskrivs i lag, bland annat

 • Överklagandet och frågan om författningsstridighet mot lag, normativa bestämmelser eller rättsakter.
 • En talan om skydd för intrång i de allmänna fri- och rättigheterna som anges i artikel 53. 2 i konstitutionen.
 • Tvister på grund av konkurrens mellan staten och de autonoma regionerna eller mellan staten och de autonoma regionerna.
 • Tvister mellan statens konstitutionella organ.
 • Förklaring om de internationella fördragens författningsenlighet.

För ytterligare information: Länken öppnas i ett nytt fönsterFörfattningsdomstolen

REVISIONSRÄTTEN

Revisionsrätten är det högsta revisionsorganet för statens räkenskaper och ekonomiska förvaltning samt för den offentliga sektorn.

Utan att det påverkar sin egen behörighet är den placerad i den lagstiftande delen av den lagstiftande makt som är direkt beroende av Cortes Generales.

SAMMANSÄTTNING

Det finns 12 ledamöter, ledamöter i revisionskommittén, sex ledamöter som utnämns av Congreso de los Diputados och sex av senaten som har rätt att tillämpa principerna om oberoende, oavsättlighet och bristande överensstämmelse samt domarna.

UPPGIFTER

Revisionsrätten har två funktioner:

 • Revisionsfunktionen, som karakteriseras som extern, bestående och nödvändig, är att kontrollera om den offentliga sektorns ekonomiska och finansiella verksamhet är förenlig med principerna om laglighet, effektivitet och sparsamhet.
 • Den dömande verksamheten består i att väcka talan om redovisningsansvar för dem som förvaltar offentlig egendom, medel eller tillgångar, i syfte att ersätta de offentliga medel som är föremål för förskingring, felaktig, ofullständig eller bristfällig motivering eller på grund av andra orsaker eller beteenden.

För ytterligare information: Länken öppnas i ett nytt fönsterRevisionsrätten.

SEDVANERÄTTEN

De erkänns i artikel 125 i konstitutionen som en del av allmänhetens deltagande i rättsväsendet.

I artikel 19 i Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) fastställs sedvanerätten för Aguas de la Vega Valencia och rådet i Buenos Aires. Båda är vanliga juridiska personer för vattenförvaltning.

Sedan 2009 har dessa två spanska sedvanerättsdomstolar placerats på den representativa förteckningen över mänsklighetens immateriella kulturarv och de är ett levande bevis på mänskliga gruppers förmåga att organisera komplexa system på ett demokratiskt sätt från den sociala grunden.

DOMSTOLEN FÖR VEGA DE VALENCIA

Det är den högsta institutionen för rättvisa i Europa.

Det kommer att agera i Valencias territoriella område.

Den består av åtta valda företrädare som väljs demokratiskt av den bevattning som hålls i Huerta Valencia och deras befogenheter är en rättvis fördelning av vatten mellan de olika ägarna av jordbruksmark, lösningen av de faktiska omständigheter som har uppstått mellan bevattningarna själva och åläggandet av motsvarande straff för överträdelser av bevattningsbestämmelserna.

MURCIAS RÅD

The Buenos Aires Board of Men är en rättslig institution av medeltida ursprung som är institutionaliserad och lagligt reglerad under 1849 som högsta domstolen för Huerta de Murcia. Rådet består av en ordförande, en sekreterare och fem ledamöter.

Rådet i Buenos días i Murcia välkomnar varmt förhandlingen på alla torsdagar i rådhuset i Hall of the City Hall och går inte med för varje utfrågning vid sammanträdet den dag eller senast vid nästa sammanträde. Resolutionerna antas med majoritet, men vid lika röstetal beslutas ordförandens röst. De sanktioner som följer av det karibiska rådets rättssystem är av exklusiv karaktär. De domar som meddelats av denna domstol har blivit slutgiltiga, verkställbara och verkställbara.

För ytterligare information: Länken öppnas i ett nytt fönsterGood of Good Mens Council.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterSPANIENS ALLMÄNNA RÅD

Länken öppnas i ett nytt fönsterSPANIENS FÖRFATTNINGSDOMSTOL

Länken öppnas i ett nytt fönsterSPANIENS REVISIONSRÄTT

Länken öppnas i ett nytt fönsterSPANSKA SEDVANERÄTTSLIGA DOMSTOLAR


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 13/09/2019